Ikke forbudt å sykle på “rød mann”.

Under over­skrif­ten “Straf­fer syk­kel­syn­de­re og vars­ler fle­re kon­trol­ler” skri­ver Asker og Bærum bud­stik­ke om kon­troll av syk­lis­ter. De skriver:

En tra­vel syk­list tråk­ker til over lys­krys­set ved Jar sta­sjon i mor­gen­rush­et – til tross for at sig­na­let lyser knall rødt.”

Saken illust­re­res med et par syk­lis­ter som krys­ser på “rød mann”.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka
Foto: Karl Bra­anaas, Budstikka

Con­ti­nue read­ing Ikke for­budt å syk­le på “rød mann”.

Christiania torg

Jeg er usik­ker på om Chris­tia­nia torg vir­ke­lig for­tje­ner beteg­nel­sen “torg”. Det er en vei som er utvi­det på hver side av en statue/fontene, med for­tau på beg­ge sider. For at noe skal for­tje­ne beteg­nel­sen torg, bør det være litt mer enn bare bil­tra­fikk der.

Skal man tro tid­li­ge­re byråd for byut­vik­ling, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, er det­te et eksem­pel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vel­lyk­ket eksem­pel på “shared space”. Man kan ha man­ge uli­ke suk­sess­kri­te­ri­er, og jeg ante ikke hva slags kri­te­ri­er Bård Fol­ke Fred­rik­sen had­de basert sin vur­de­ring på. Men det er vans­ke­lig å for­stå at det vik­tigs­te kri­te­ri­et må være at bil­tra­fik­ken hind­res minst mulig.

Jeg ble over­ras­ket da Bård Fol­ke Fred­rik­sen nevn­te Chris­tia­nia torg som et (vel­lyk­ket) eksem­pel på “shared space”. Jeg har pas­sert det tor­get man­ge gan­ger, på syk­kel, til fots, sik­ker noen gan­ger i bil og noen få gan­ger i buss. Men jeg had­de ald­ri regist­rert at det­te skul­le være et områ­det som var delt av man­ge tra­fi­kant­grup­per i en slags har­mo­nisk sam­ek­sis­tens. Det har vært vei, til­rette­lagt for bil­tra­fikk, og det er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing Chris­tia­nia torg

Bilfri søndag

Man­ge byer har mer eller mind­re regel­mes­sig “bil­fri søn­dag”. Søn­dag 27. sep­tem­ber var det bil­fri dag i Paris. Luft­for­urens­nin­gen ble redu­sert med 20–40% den­ne dagen.

Gate­ne sten­ges for moto­ri­sert tra­fikk, for at folk skal kun­ne opp­le­ve byen til fots, på syk­kel, rulle­skøy­ter osv. Men i nors­ke byer er bilen hel­lig. Selv på det som var annon­sert som “bil­fri dag”, var det ingen restrik­sjo­ner på bikjø­ring — bare en opp­ford­ring om å la bilen stå. Feigt og naivt fra ansvar­li­ge politikere.

Når våger Oslo­po­li­ti­ker­ne å åpne byen for folk uten bil, i alle fall noen søn­da­ger? Vi får sik­kert høre at det er helt umu­lig i prak­sis. Men det kan man avfeie, med mind­re man leg­ger til grunn at nord­menn er dum­me­re og mer bil­av­hen­gi­ge enn folk i and­re land. Går det i Brus­sel, Paris, Buenos Aires og and­re stor­byer, da må det gå i Oslo også.

Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørs­mål man kan star­te med er: hvor­for i all ver­den var Tryg­ve Heg­nar med? Han had­de ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trod­de” en hel mas­se, og vel­tet seg i herske­tek­nik­ker som å si at noe “var en søt tan­ke”, osv.  Hva Tryg­ve Heg­nar fryk­ter og hva han tror om Oslos utvik­ling, er totalt uin­ter­esse­ant. I alle fall er det ikke mer inter­es­sant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om det­te. Han sat­te egen syn­sing over forsk­nings­re­sul­ta­ter, med arro­gan­te herske­tek­nik­ker som å si “at i vir­ke­lig­he­ten er det …”, som om hans syn­sing kun­ne gi et bed­re bil­de av vir­ke­lig­he­ten enn forsk­ning. Han var debat­tens umor­som­me klovn.

Så kan vi ta pre­sen­ta­sjo­nen av hva som even­tu­elt vil omfat­tes. Om man tar det­te med “innen­for Ring 1” helt bok­sta­ve­lig, og ikke som et slag­ord i en valg­kamp, så stem­mer kar­tet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kar­tet, før man begyn­ner å vise til det offent­lig. Og det er greit å set­te seg litt inn i byge­o­gra­fi­en når man skal dis­ku­te­re og ikke minst lede en debatt som det­te. En seriøs pro­gram­le­der bør ha for­be­redt seg slik.

Det mes­te av Aker bryg­ge lig­ger innen­for, der­som man lar Ring 1 star­te ved rund­kjø­rin­gen på Filip­stad og tun­nel­ned­kjør­se­len til Ope­ra­tun­ne­len. Men par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1. Så par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge blir ikke berørt.

Oslo S har også inn­kjø­ring så å si rett fra Ring 1. Sjø­si­den lig­ger rik­tig­nok innen­for, men bare noen få hund­re meter fra inn og utkjø­rin­gen fra Ope­ra­tun­ne­len. Man skal ta alt i ver­ste mening om man tror at mulig­he­ten til å kjø­re dit blir steng. Og uan­sett kan man kom­me til fra den and­re siden. Så det er ikke et pro­blem. Con­ti­nue read­ing Dår­lig debatt i #Debat­ten om bil­fri by

Det bør bli mye interessant vin til Tour de France 2016

TdF_2016_00Tirs­dag 20. okto­ber ble ruten for Tour de Fran­ce 2016 pre­sen­tert. Det er spen­nen­de, men også frust­re­ren­de når det­te pre­sen­te­res. Det er frust­re­ren­de for­di arran­gø­ren av Tour de Fran­ce, i mot­set­ning til arran­gø­ren av Giro d’I­ta­lia, bare pre­sen­te­rer start og mål­by­ene, et grovt over­sikts­kart og noen enkelt­opp­lys­nin­ger om noen etap­per. For Giro d’I­ta­lia får vi kart over etap­pe­ne når ruten pre­sen­te­res. For Tour de Fran­ce får vi nep­pe kar­te­ne før i juni 2016. Jeg for­står ikke grun­nen til å hol­de dis­se opp­lys­nin­ge­ne til­ba­ke, og det gjør det vans­ke­lig å star­te vin­plan­leg­gin­gen tid­lig. Men et bil­de får vi likevel.

Star­ten har vært kjent len­ge. Vi star­ter på spek­ta­ku­læ­re Mont Saint Michel, som er akku­rat på gren­sen mel­lom Nor­man­die og Bre­tag­ne. Etap­pen drei­er nord­over langs kys­ten av Nor­man­die, til Utah Beach. Her kom­mer vi ikke til å fin­ne mye vin. Det må bli cider, øl og Cal­va­dos. Vi fort­set­ter med en annen etap­pe i Nor­man­die, fra Saint-Lô til Cher­bourg-Octe­vil­le. Drikke­ut­val­get må bli som på førs­te etap­pe. Tred­je etap­pe går fra Gran­vil­le til Angers. Her skal vi gjen­nom kjerne­om­rå­det for Cal­va­dos, så det blir sterkt drik­ke den­ne dagen.

Fjer­de etap­pe, fra Sau­mur til Limo­ges, er førs­te etap­pe som kan by på inter­es­sant vin. Sau­mur er et av man­ge inter­es­san­te områ­der i Loire. Jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å ha litt svik­ten­de kunn­ska­per om all den vinen Loire kan by på. Den­ne etap­pen bør gi en mulig­het for å ret­te opp noe av dette.
Con­ti­nue read­ing Det bør bli mye inter­es­sant vin til Tour de Fran­ce 2016

Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egent­lig ikke helt på slag­or­det “bil­fri by”. Der­imot tror jeg på å en by hvor bilen er en gans­ke sjel­den gjest, og hvor den ikke len­ger får spil­le noen hoved­rol­le, slik den har gjort i alt­for man­ge år.

Jeg mener at det­te er noe det nye byrå­det bør sat­se på å gjen­nom­føre så raskt det lar seg gjø­re. Det­te sier jeg ikke først og fremst for­di jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Men akku­rat det er det liten grunn til at byrå­det skal bry seg så vel­dig mye om.

Bil­fri by” pro­vo­se­rer. Mot­kref­te­ne har mobi­li­sert. VG kjø­rer kam­panje­jour­na­lis­tikk av ver­ste sort mot det­te. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen, en poli­ti­ker jeg fak­tisk ha en viss sans for, til tross for at han repre­sen­te­rer FrP, har sun­ket ned til et lav­mål av inn­fall og utspill. Debat­ten er til for­veks­ling lik debat­ten før “røy­ek­lo­ven” ble stram­met inn i 2004, og det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spe­tak­kel. I dag for­står vi ikke hvor­dan man kun­ne til­la­te at folk fikk pla­ge and­re med å røy­ke på sli­ke ste­der, og også vi som på man­ge måter ikke had­de vel­dig stor sans for Dag­finn Høy­brå­ten, tak­ker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by” bør gjen­nom­fø­res så raskt som mulig

Ulovlig å regulere trafikken?

Kam­pen mot å begren­se bil­tra­fikk i byen, når nye høy­der. Nå har noen advo­ka­ter kas­tet seg inn, og hev­der at det er ulov­lig å inn­føre “bil­fri” by. De utta­ler seg til Finans­avi­sen. Men deres artik­kel er ikke åpent til­gjen­ge­lig på nett, så jeg hol­der med til det Oslo­by og Dag­bla­det refe­re­rer fra det­te. Det er et høy­ri­siko­pro­sjekt å kom­men­te­re noe slikt: Jour­na­lis­ter refe­re­rer det and­re jour­na­lis­ter refe­re­rer av hva noen advo­ka­ter har sagt. Her er feil­kil­de­ne man­ge. Det er fris­ten­de å si at feil­kil­de­ne øker eks­po­nen­si­elt med hvert jour­na­lis­tisk ledd.

La meg også si med en gang: Det­te er syn­sing fra min side. For­hå­pent­lig­vis en fag­lig basert og kva­li­fi­sert syn­sing, men like­vel syn­sing. Jeg har ikke sett advo­ka­te­nes retts­li­ge argu­men­ta­sjon, og den utvik­ler de vel hel­ler ikke, før noen gård­ei­ere even­tu­elt har slukt agnet og gitt dem et fett opp­drag. Jeg har hel­ler ikke vil­let bru­ke tid på å gra­ve meg ned i de juri­dis­ke spørs­mål det­te måt­te reise.

Bil­fritt sen­trum” er et poli­tisk slag­ord, og ikke noen retts­lig rea­li­tet. Det kom­mer hel­ler ald­ri til å bli noen retts­lig rea­li­tet, for­mu­lert som et retts­lig bin­den­de for­bud mot å kjø­re i vis­se deler av byen. Men det kan bli noe nær en fak­tisk rea­li­tet, ved at sum­men av enkelt­til­tak gjør at det i prak­sis er ute­luk­ket å kjø­re pri­vat­bil i sentrum.

Con­ti­nue read­ing Ulov­lig å regu­le­re tra­fik­ken?

Bilen, byen og VG.

VG har tirs­dag en leder med tit­te­len “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bil­fri by. Det­te er en slik leder vil vil kom­me til å le over­bæ­ren­de av om 5–10 år, om vi skul­le kom­me over den. Det er omtrent som om vi i dag skul­le fin­ne en leder fra vår­en 2004, hvor man omta­ler den fana­tis­ke helse­fun­da­men­ta­lis­ten Dag­finn Høy­brå­tens menings­løse og totalt urea­lis­tis­ke for­slag om at det ikke len­ger skul­le være til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Vi ble fore­spei­let død og for­der­vel­se, et totalt dødt ute­liv og kon­kurs­ras i ser­ve­rings­bran­sjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vans­ke­lig å for­stå at man kun­ne fin­ne på noe så menings­løst å la folk få lov til å pla­ge and­re med sin røyk på sli­ke ste­der. Nå har bilen på man­ge måter over­tatt røy­kens rolle.

Om ikke alt for man­ge år kom­mer man til å und­re seg over at man kun­ne fin­ne på å til­la­te at byene ble øde­lagt av bilis­me, og at ver­di­ful­le gate­area­ler ble brukt til å hen­set­te biler.

Lede­ren viser også at enten har ikke VG tatt seg bry­et med å set­te seg inn i MDGs pro­gram, eller så trod­de de ikke at de men­te det som sto i pro­gram­met, siden de kom­mer med det nå.

Con­ti­nue read­ing Bilen, byen og VG.

Bilfri by?

Det påtrop­pen­de byrå­det vil ha bil­fritt sen­trum, i prak­sis innen­for Ring 1, innen 2019. At han­dels­stan­den er kri­tisk, er ingen nyhet. Det er en bak­stre­versk orga­ni­sa­sjon som lever med for­el­de­de opp­fat­nin­ger om at det er bile­ne som ska­per liv i byen, og bilis­te­ne som opp­rett­hol­der han­de­len. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de til­nær­met bil­frie områ­de­ne som blomst­rer, også når det gjel­der han­del. Han­dels­stan­den synes å leve med en slags våt drøm om at de som vel­ger å ta bilen og kjø­re til et kjøpe­sen­ter, i ste­det vil ta bilen inn til sen­trum, om de får mulig­he­ten. Det kom­mer ikke til å skje. Bil­kjø­ring i sen­trum er ikke for ama­tø­rer. Dess­uten vil vi ikke ha de som insis­te­rer på å kjø­re bil, inn i sentrum.

VG har laget et kart, som skal illust­re­re hva som blir bilfritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bil­kjø­ring blir det i det­te områ­det. Vi kan star­te med at de må flyt­te cruise­hav­na, Fiske­hal­len på Vippe­tan­gen, samt fer­je­ter­mi­na­le­ne for DFDS og Sten­a­line, om Vippe­tan­gen skal bli bil­fritt områ­de. Men kan kan leg­ge adkoms­ten via Ope­ra­tun­ne­len, og ikke slip­pe den tra­fik­ken løs i and­re gater.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by?

Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flå­kly­pa i hel­gen, etter at dom­men i Ned­re Gud­brands­dal ting­rett falt sist fre­dag. Solan Gun­der­sen er nep­pe ale­ne om å sli­te litt med å kom­me i gang igjen med en van­lig uke, etter hel­gens fei­ring. Lud­vik drar nok her for­del av en mer for­sik­tig til­nær­ming til ting.

Som de fles­te som inter­es­se­rer seg for det­te bør ha fått med seg, fikk Auk­rust­sen­te­ret med­hold. Film­bi­len, som er skapt av Bjar­ne San­de­mo­se, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger. Il Tem­po Extra Gigan­te, berg-og-dal­ba­nen i Hun­der­fos­sen, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger, og kun­ne lov­lig byg­ges etter avta­le med Auk­rust­stif­tel­sen. De ele­men­ter i film­bi­len som even­tu­elt er ver­net som bear­bei­del­se, gjen­fin­nes ikke i berg-og-dalbanen.

Dom­men er grun­dig og omfat­ten­de. Det er en dom på 83 sider. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Con­ti­nue read­ing Fest i Flå­kly­pa. Kupp­for­søk avver­get.