Interessant vin i Giro d’Italia 2016

Sist man­dag ble ruten for Giro d’I­ta­lia 2016 offent­lig­gjort. Jeg har ikke fått sett på detal­je­ne ennå, men det ser ut til at det kan være noen inter­es­san­te viner å sma­ke på langs nes­te års rute.

Nes­te års Giro star­ter med tre etap­per i Neder­land. Det betyr at det igjen blir noen dager med neder­landsk øl, før det hele fort­set­ter i Ita­lia. Dag 4 er hvile­dag, og da skal hele sir­ku­set for­flyt­te seg fra Neder­land til Cata­n­za­ro i Syd-Ita­lia. Vi er da i regio­nen Cala­b­ria, og førs­te etap­pe går i den­ne regio­nen, som fort­satt ikke er den mest spen­nen­de vin­re­gio­nen i Ita­lia. Det fort­set­ter fra der for­ri­ge etap­pe end­te, i Praia a Mare, og der­fra går ruten litt inne i lan­det til Beneven­to. Vi vil da være i Cam­pa­nia, en region som vin­mes­sig har utvik­let seg mye i de sene­re år. Slut­ten av etap­pen går gjen­nom Avel­lino­om­rå­det, som er vin­mes­sig inter­es­sant. Her er vi også i et av de geo­lo­gisk mest uro­lig områ­de­ne i Ita­lia, et sted som har opp­levd en rek­ke kraf­ti­ge jord­skjelv. Vi får håpe at jor­den hol­der se i ro når Giro­en passerer.

Den 6. etap­pen skal syk­lis­te­ne opp i Appen­ni­ne­ne, og som all­tid når de er fjell, er det vans­ke­lig å fin­ne vin. Men vi er ikke er i høy­fjell som i Alpe­ne, så noe bør det være mulig å fin­ne. Vi er nå i Abruz­zo, og 7. etap­pe star­ter i Sul­mo­na i pro­vin­sen  l’Aqui­la. Man­ge vil nok sær­lig for­bin­de l’Aqui­la med det kraf­ti­ge jord­skjel­vet i 2009.  Mål­gang er i Folig­no i Umbria. Her­fra fort­set­ter det til Arez­zo i den øst­li­ge delen av Toscana.

Den 9. etap­pen blir et vin­mes­sig høyde­punkt. Det er en ca 40 km lang tempo­etap­pe i Chi­an­ti Clas­si­co. Etter den­ne er det hvile­dag, slik at man kan kom­me til hek­te­ne etter all vinsmakingen.

10. etap­pe star­ter litt uten­for Firen­ze, og krys­ser fjel­let over til Emi­lia-Romag­na. Her­fra fort­set­ter 11. etap­pe til Asolo i Vene­to. Under­veis kan vi få med mye god vin. 12 etap­pe, fort­satt i Vene­to, byr nok mer på hver­dags­vin. 13. etap­pe tar oss inn i Fri­uli – Vene­zia Giulia, en inter­es­sant vin­re­gion som ikke er så vel­dig kjent. 14. etap­pe er en spek­ta­ku­lær fjell­e­tap­pe og 15. etap­pe en bakke­tem­po. Her kom­mer vi nok til å sli­te litt med å fin­ne inter­es­sant vin.

Om 16, etap­pe kan man nes­ten stem­me i “No ser eg atter sli­ke fjell og daler”. I fjel­le­ne fin­ner vi ikke mye vin. Men mye av etap­pen vil gå i dale­ne mel­lom fjel­le­ne, og da er vi i områ­det Tren­ti­no Alto Adi­ge, hvor det er mye spen­nen­de vin. 17. etap­pe er i Lom­bar­dia, hvor vi hel­ler ikke skal tørs­te. 18. etap­pe er fort­satt i Lom­bar­dia, og tar oss til utkant­en av Mila­no. Vide­re fort­set­ter det fra utkant­en av Tori­no til Pine­rolo, som krys­ser Pie­mon­te. Her­fra bærer det inn i de frans­ke alper, hvor det igjen er vans­ke­lig å fin­ne vin. Også nest sis­te etap­pe er en alpe­etap­pe, og der­med gans­ke vin­fat­tig. Men avslut­nin­gen fra Cueno til Tori­no er en flott vin­fi­na­le gjen­nom Piemonte.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.