Mannshaterens kjønnsstereotypier

Anna Mann­hei­mer skri­ver en kro­nikk i Gøte­borgs­pos­ten med tit­te­len: “Det är män! Det är all­tid, all­tid män”. I kro­nik­ken kan vi bl.a. lese:

Allt för län­ge har våra poli­ti­ker stopp­at huvu­det i san­den och vägrat inse det växan­de pro­ble­met: Näm­li­gen mäns dåliga själv­för­tro­en­de kom­bi­ne­rat med en gran­dios själv­bild, oför­må­ga till empa­ti, topp­at med lika delar aggres­si­vi­tet och dålig uppfostran.
Där har ni roten till det onda.”

Vi får også litt av den van­li­ge rasis­tarug­men­ta­sjo­nen, den om at “Jeg er ikke rasist, noen av mine bes­te ven­ner er negre”, bare at den her er ikledd kjønnsrolleklær:

Ja, jag vet att det ock­så finns mas­sor av bra män. Kil­lar som läm­nar på dagis, står upp för de sva­ga, behand­lar kvinnor jäm­likt och klap­par kat­ter. Men nu var det ju en gemen­sam näm­na­re vi skul­le hit­ta. Vil­ka det är som stäl­ler till mest ska­da i sam­häl­let och vad dom har för lik­he­ter. Och då blir tyvärr sva­ret – Det är män!”

Det som skri­ves er ikke sant. Også kvin­ner utøver vold, om enn i mind­re omfang.  Menn som utset­tes for vold fra kvin­ner blir ikke trodd. Og kvin­ner utøver også vold mot barn. Men nyan­ser og å ska­pe et kor­rekt bil­de, det har åpen­bart ikke vært Anna Mann­hei­mers agen­da. Det bud­ska­pet hun vil ha fram, er det­te: Vi menn er, i kraft av å være menn, er roten til det onde.

Jeg måt­te selv­føl­ge­lig goog­le den­ne Anna Mann­hei­mer for å fin­ne ut om kun­ne ha noen fag­lig bak­grunn for å skri­ve det hun gjør. Så langt jeg kun­ne fin­ne ut, har hun ledet noen radio- og TV-pro­gram­mer, og har skre­vet noen san­ger. Ikke mye fag­lig bal­last der. Det hele er bare en pri­mi­tiv lek med enkel statistikk.

Det har blitt slik at når det går utover menn, da kan man slip­pe unna med tøv som det­te. Det gikk til og med så langt at et seriøst radio­pro­gram som “Ekko” bruk­te en halv­time på å dis­ku­te­re spørs­må­let, en dis­ku­sjon hvor en del av det­te tøvet hel­dig­vis ble satt på plass.

Det har blitt slik at det er fullt aksep­ta­belt å gene­rea­li­se­re ut fra et lite mindre­tall av menns uhel­di­ge opp­før­sel, og for­kla­re det ut fra kjønn — og slå det opp som om det­te skul­le være typisk for menn. Men hvis menn frem­he­ver seg posi­tivt, da er det er pro­blem at det er så få kvin­ner. Det er ikke kvin­ne­ne som er pro­ble­met, det er det kan­skje ude­fi­ner­te “sam­fun­net”, som i prak­sis ofte betyr “de and­re” — som regel menn.

Går vi til søn­da­gens utga­ve av Aften­pos­ten, kan vi lese om Hege Amund­sen Elve­stad som en av meget få kvin­ne­li­ge kan­di­da­ter, når man skal kåre Nor­ges bes­te entre­pre­nø­rer. Vi kan lese i artikkelen:

Men kvin­ne­ne glim­rer med sitt fra­vær. Av til sam­men 44 bedrif­ter med 63 repre­sen­tan­ter som kon­kur­re­rer i de uli­ke regio­ne­ne om å kom­me til den nasjo­na­le fina­len, er bare åtte kvin­ner med.

-Det er noe vi ofte dis­ku­te­rer. Det jo litt bekym­rings­fullt at det skal være så man­ge godt voks­ne menn som kon­kur­re­rer, men det spei­ler nok også vir­ke­lig­he­ten, sier Andersen.

For det er ikke bare jury­en sin skyld at det er slik. Fore­lø­pi­ge tall fra SSB viser at kvinne­an­de­len blant nye etab­le­re­re var nes­ten 37 pro­sent i 2013. Men mind­re enn 20 pro­sent av de som star­tet aksje­sel­skap var kvinner.

-Nomi­na­sjo­ne­ne til den­ne kårin­gen bekref­ter at kjønns­ba­lan­sen blant entre­pre­nø­rer fort­satt er rela­tivt skjev. Og den er enda skje­ve­re blant vekst­sel­ska­pe­ne, sier Olav R. Spil­ling, fors­ker ved Nor­disk insti­tutt for stu­di­er av inno­va­sjon, forsk­ning og utdan­ning. (NIFU).”

Vi kan anven­de Anna Mann­hei­mers meto­de, og trek­ke omtrent føl­gen­de kon­klu­sjon: Det er noen egen­ska­per ved menn i kraft av å være menn, som gjør at de er totalt domi­ne­ren­de her. Kvin­ner har ikke de egen­ska­per som skal til.

Det er i alle fall ikke noe mer galt enn det Anna Mann­hei­mer skri­ver. En vil­je til å ta risi­ko, f.eks. når stein­al­der­man­nen la ut på jakt med usik­re utsik­ter til utbyt­te, men med mulig­het til å vin­ne mye om de var hel­di­ge og dyk­ti­ge i jak­ten. Man risi­ker­te også å bli ska­det eller drept, i jak­ten eller når man skul­le for­sva­re seg og sitt. Noen av de sam­me egen­ska­per vil man også tren­ge som entre­pre­nør, eller som topp­le­der. Og det kan for noen tip­pe over gren­sen til det neg­a­ti­ve og destruk­ti­ve — som lett kan bli resul­ta­tet når ener­gi ikke blir kana­li­sert så man får utløp for den på en posi­tiv og kon­struk­tiv måte.

La oss leke med tan­ken om at noen had­de skre­vet en kro­nikk med tit­te­len “Det er menn. Det er all­tid, all­tid menn” og vist til at grün­de­re og nærings­livs­le­de­re nes­ten all­tid er menn, og for­klart det­te ut fra kjønn­s­egen­ska­per, med et like tynt, eller egent­lig totalt fra­vær av fag­lig grunn­lag, som Anna Mann­hei­mers kro­nikk. Da vil­le enhver redak­tør ha gjort det redak­tø­ren i Göte­borgs­pos­ten bur­de ha gjort med Anna Mann­hei­mers kro­nikk: Refu­sert den. For det­te er “for­bud­te” syns­punk­ter som man ikke øns­ker å ha fram i offent­lig­he­ten. Mot­kref­te­ne vil­le ha mobi­li­sert alt av tungt skyts, og gått rett i skyt­ter­gra­ve­ne. Et pro­gram som Ekko vil­le ikke ha hen­tet inn fag­folk og bruk­te sende­tid på å dis­ku­te­re noe som er så poli­tisk ukorrekt.

Jeg skal til­gjen­ne­gi noen synspunkter:

For meg er kjønn et spørs­mål om bio­lo­gi, og det er ver­ken uklart eller tve­ty­dig. At kjønns­iden­ti­tet og kjønns­rol­ler kan være sosia­le kon­struk­sjo­ner, og at det kan være uklart, det er et helt annet spørsmål.

Menn og kvin­ner er for­skjel­li­ge (hel­dig­vis). Det er ikke slik at “meget er for­skjel­lig, men det er uten­på”. At uli­ke rol­ler når det gjel­der noe så sen­tralt i livet, som å føre arten vide­re, bare fører til fysis­ke for­skjel­ler, men ingen for­skjel­ler når det gjel­der men­ta­le egen­ska­per, psy­ko­lo­gi m.m., det har jeg ikke sett noen over­be­vi­sen­de argu­men­ta­sjon for. Selv har jeg ingen pro­ble­mer med å aksep­te­re det, og ser det ikke som noe pro­blem. Det er sik­kert en del som mener at det ikke bur­de være slik, men det er ikke noe argument.

Man kan se man­ge sys­te­ma­tis­ke for­skjel­ler mel­lom menn og kvin­ner. Menn er mer risiko­vil­li­ge og kon­kur­ranse­ori­en­ter­te, kvin­ner mer trygg­hets­sø­ken­de. Menn liker å arbei­de med ting, kvin­ner liker bed­re å arbei­de med men­nes­ker. Man fin­ner sik­kert fler. De skal ikke over­dri­ves, og det er sto­re varia­sjo­ner mel­lom menn, og mel­lom kvin­ner. Men i et repre­sen­ta­tivt  utvalg av kvin­ner vil man sann­syn­lig­vis fin­ne fle­re med kvin­ne­li­ge pre­fe­ran­ser enn blant et repre­sen­ta­tivt utvalg av menn. Og blant menn vil vi fin­ne et stør­re utvalg med mann­li­ge pre­fe­ran­ser. At det­te gir sys­te­ma­tis­ke for­skjel­ler i menns og kvin­ners yrkes­valg, er ikke over­ras­ken­de. Så len­ge man har de sam­me val­ge­ne, ser jeg ikke noe pro­blem i at menn og kvin­ner sys­te­ma­tisk vel­ger ulikt.

Men vil kan selv­sagt ikke trek­ke slut­nin­ger om at “for­di du er mann/kvinne så skal du (eller kan du ikke) gjø­re sånn eller slik”. Det er bra med folk som bry­ter med ste­reo­ty­pi­ene og beve­ger seg uten­for boksen.

Min mor er noe så uvan­lig for kvin­ner som begyn­ner å nær­me seg 90 år, som sivil­in­ge­ni­ør. Etter å vært hjem­me noen år med små­barn, øns­ket hun seg ut i jobb igjen. Vi bod­de på Her­øya, og Norsk Hydro eks­pan­der­te kraf­tig. De rekrut­ter­te sta­dig nye folk, ikke minst inge­ni­ø­rer. Men på slut­ten av 1950-tal­let og begyn­nel­sen av 1960-tal­let var det helt uten­ke­lig for Norsk Hydro å anset­te en kvin­ne­lig sivil­in­ge­ni­ør. Så den vei­en var i prak­sis stengt. Hun valg­te å ta peda­go­gisk til­leggs­ut­dan­ning, og begyn­te å arbei­de som lærer.

For en slags balan­ses skyld, må jeg leg­ge til det­te: Da jeg selv arbei­det “på gøl­vet” i Hydros fab­rik­ker, omtrent 15 år etter det jeg her refe­re­rer til, ble jeg over­ras­ket over hva slags auto­ri­tets­fi­gur inge­ni­ø­ren var i fab­rik­ke­ne, og med hvil­ken ære­frykt og respekt de ble omtalt. Jeg kjen­te dem ikke på den måten. De var jo mine for­eld­re, mine nabo­er, mine ven­ners for­eld­re og mine for­eld­res ven­ner. Jeg had­de ikke noe spe­si­elt for­hold til at de var inge­ni­ø­rer. Det var de fles­te i vår omgangs­krets. De fag­li­ge utford­rin­ger som en inge­ni­ør vil­le møte, er jeg helt sik­ker på at en kvin­ne vil­le kla­re like godt som en mann, også den gan­gen. Men å gå inn i dati­dens “inge­ni­ør­rol­le” i en fab­rikk, med et nær­mest rent manns­mil­jø, det vil­le ha vært en kjempe­ut­ford­ring for en kvinne.

Ver­den har hel­dig­vis kom­met vide­re siden den gan­gen. I dag er ingen vei­er stengt for kvin­ner, bare med den begrun­nel­se at de er kvin­ner. Det er man­ge kvin­ne­li­ge inge­ni­ø­rer. Men vei­en til top­pen, om det er dit man vil, er ikke enkel, enten man er kvin­ne eller mann. Det er ikke slik at det lig­ger topp­job­ber og ven­ter på menn, bare i kraft av at de er menn. De fles­te når ikke top­pen, ver­ken av menn eller kvin­ner. Og hel­dig­vis er de fles­te til­freds med ikke å være der. De som når top­pen, har arbei­det hardt og har ofret mye for å kom­me dit. Livet har mer å by på enn å klat­re til topps på en kar­rie­re­sti­ge. Man­ge mener at vei­en til top­pen kos­ter for mye, og mel­der seg ikke på den konkurransen.

I dag er det nes­ten en a prio­ri sann­het at kvin­ner kan alt som menn kan, like godt. Bort­sett fra å være kri­mi­nel­le og annet som er uøns­ket, da er det visst “lov” å begrun­ne det med kjønn. Hvis kvin­ner til tross for det­te, ikke hev­der seg på enkel­te områ­der, så leter man etter utven­di­ge for­kla­ring som gjør at det for­ut­set­nings­vis manns­do­mi­ner­te sam­fun­net, hol­der kvin­ner nede. Det er basert på ideo­lo­gi, nes­ten som et reli­giøst dog­me, ikke på empi­ri. I Dags­avi­sen kan vi lese den­ne kom­men­ta­ren fra Eli­sa­beth Grieg til at det bare er tre kvin­ner i Tele­nors  nye leder­grup­pe på 21 personer:

Når Tele­nors nye leder­grup­pe på 21 per­soner kun har tre kvin­ner, viser det at glass­ta­ket er sterkt.

Jeg har ald­ri fått noen for­kla­ring på hva det­te “glass­ta­ket” egent­lig er. Det er åpen­bart noe usyn­lig som ingen kan peke på. Men siden fær­re kvin­ner enn menn når top­pen i nærings­li­vet, må det bare være et usyn­lig hin­der der, og som gjør at kva­li­fi­ser­te kvin­ner hol­des nede. At det kan være noe med at få kvin­ner har det som skal til, det er en “ulov­lig” for­kla­ring i dagens Nor­ge. Den har man alle­re­de i utgangs­punk­tet avvist.

Mitt enk­le utgangs­punkt er at man skal ha den best kva­li­fi­ser­te per­sonen til en jobb, ikke minst til en leder­stil­ling. Kjønn er for meg helt uten betyd­ning i sli­ke sam­men­hen­ger. For meg er det ikke noe poeng i seg selv, at det skal være kvin­ne­li­ge topp­le­de­re i næringslivet.

Kjønns­ba­lan­se kan ha betyd­ning når man skal ha en grup­pe som er repre­sen­ta­tiv for befolk­nin­gen, f.eks. i poli­tik­ken. Det er også vik­tig i barne­ha­ger og grunn­sko­len, for å balan­se­re barns femi­ni­ser­te opp­vekst­mil­jø. Barn tren­ger mann­li­ge rolle­mo­del­ler. Men en leder­grup­pe i nærings­li­vet skal lede en bedrift, de skal ikke repre­sen­te­re eller spei­le folket.

Vi kan ikke som et utgangs­punkt for­ut­set­te at halv­par­ten av de best kva­li­fi­ser­te er kvin­ner. Er det fles­te godt kva­li­fi­ser­te per­sone­ne menn, da blir leder­grup­pen domi­nert av menn. Jeg kan fak­tisk ikke se at det er et pro­blem av betyd­ning. De som har satt sam­men den mye omtal­te leder­grup­pen i Tele­nor, har kjent bed­re enn de fles­te maset om at “nå er det en kvin­nes tur”. Jeg er gans­ke sik­ker på at de har lett med lys og lyk­te etter kva­li­fi­ser­te kvin­ner, som kun­ne være aktu­el­le. Det har åpen­bart ikke vært man­ge. Og de har endt med å prio­ri­te­re rett per­son, frem­for rett kjønn. Det synes jeg er helt greit. Tor­stein Ulse­rød skri­ver godt om kri­tik­ken mot Tele­nor­le­del­sen i Miner­va.

Hvis fle­re kvin­ner har det som skal til, er vil­li­ge til å sat­se, og ikke minst til å beta­le den pri­sen det kos­ter å klat­re til topps, da vil vi se fle­re kvin­ne­li­ge topp­le­de­re, også i næringslivet.

I man­ge yrker er det sto­re kjønns­for­skjel­ler. Det er ikke man­ge kvin­ne­li­ge rør­leg­ge­re eller bil­me­ka­ni­ke­re. Men mid­del­klasse­kvin­ner har ikke noen drøm­mer om å bli rør­leg­ge­re eller bil­me­ka­ni­ke­re, så kjønns­mes­sig uba­lan­se i sli­ke yrker har ald­ri blitt noe debattema.