Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flå­kly­pa i hel­gen, etter at dom­men i Ned­re Gud­brands­dal ting­rett falt sist fre­dag. Solan Gun­der­sen er nep­pe ale­ne om å sli­te litt med å kom­me i gang igjen med en van­lig uke, etter hel­gens fei­ring. Lud­vik drar nok her for­del av en mer for­sik­tig til­nær­ming til ting.

Som de fles­te som inter­es­se­rer seg for det­te bør ha fått med seg, fikk Auk­rust­sen­te­ret med­hold. Film­bi­len, som er skapt av Bjar­ne San­de­mo­se, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger. Il Tem­po Extra Gigan­te, berg-og-dal­ba­nen i Hun­der­fos­sen, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger, og kun­ne lov­lig byg­ges etter avta­le med Auk­rust­stif­tel­sen. De ele­men­ter i film­bi­len som even­tu­elt er ver­net som bear­bei­del­se, gjen­fin­nes ikke i berg-og-dalbanen.

Dom­men er grun­dig og omfat­ten­de. Det er en dom på 83 sider. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Con­ti­nue read­ing Fest i Flå­kly­pa. Kupp­for­søk avver­get.

Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Etter to år går Guri Mel­by snart av som byråd for bym­li­jø, her­under sam­ferd­sel, i Oslo. I de åre­ne  jeg har fulgt med på det­te poli­tikk­om­rå­det, har Guri Mel­by er uten tvil den bes­te byrå­den. Guri Mel­by har vært en dyk­tig og enga­sjert pådri­ver for en bed­re trans­port­po­li­tikk i byen, hvor gåen­de, syk­len­de og kol­lek­tiv­trans­port prio­ri­te­res foran bilistene.

Vi har vært utål­mo­di­ge og har øns­ket at det skul­le skje mer, og at det skul­le skje for­te­re. Vi vet godt at det var tiår med for­søm­mel­ser i Oslo, før du over­tok. Du kan selv­sagt ikke hol­des ansvar­li­ge for and­res gam­le syn­der, hvor­av en del er fra tiden før du bli født. Men det er ikke til å kom­me fra at som ansvar­lig byråd had­de du ansva­ret for hva som ble gjort for å ret­te opp dis­se for­søm­mel­se­ne, i den peri­oden du var byråd.

Con­ti­nue read­ing Takk for inn­sat­sen, Guri Mel­by @gurimelby