Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flåklypa i helgen, etter at dommen i Nedre Gudbrandsdal tingrett falt sist fredag. Solan Gundersen er neppe alene om å slite litt med å komme i gang igjen med en vanlig uke, etter helgens feiring. Ludvik drar nok her fordel av en mer forsiktig tilnærming til ting.

Som de fleste som interesserer seg for dette bør ha fått med seg, fikk Aukrustsenteret medhold. Filmbilen, som er skapt av Bjarne Sandemose, er basert på Kjell Aukrusts tegninger. Il Tempo Extra Gigante, berg-og-dalbanen i Hunderfossen, er basert på Kjell Aukrusts tegninger, og kunne lovlig bygges etter avtale med Aukruststiftelsen. De elementer i filmbilen som eventuelt er vernet som bearbeidelse, gjenfinnes ikke i berg-og-dalbanen.

Dommen er grundig og omfattende. Det er en dom på 83 sider. Dommen er tilgjengelig her.

Jeg har tidligere kommentert saken. Men det var et forsøk på å forklare konflikten, uten å ta stilling til den. Jeg hadde den gang dessuten ikke annet enn medias fremstilling å bygge på, og all erfaring sier at man ikke bør ta stilling til en rettslig tvist basertpå medias fremstilling.

Men nå sier jeg ute forbehold at jeg er glad for, og enig i resultatet, Det er en grundig og overbevisende dom.

Om opphavsrett til “filmbilen”, står det i dommen, s. 55:

“Retten forholder seg til at Aukruststiftelsen ikke har bestridt at filmbilen har verkshøyde som bearbeidelse av Kjell Aukrusts tegninger eller at opphavsretten til bearbeidelsen tilkommer Caprino Filmcenter. Når de sakkyndige Helliesen og Aune har kommet til motsatt konklusjon, skyldes dette etter rettens vurdering – og som Aukruststiftelsens prosessfullmektig anførte under hovedforhandlingen – at de har satt kravet til skapende innsats i verkshøydevurderingen høyere enn det som følger av åndsverksloven.

Retten legger derfor til grunn at filmbilen har verkshøyde, men må ta stilling til hva eller hvilke elementer i filmbilen som har verkshøyde som bearbeidelse.”

Om hvorvidt Il Tempo Extra Gigante krenker de bearbeidelser som Sandemose/Caprino har opphavsrett til, skriver retten på s. 58:

“Etter at retten har gjort fradrag for Kjell Aukrusts bidrag til filmbilen, og så avgrenset fra de detaljene i filmbilen som ikke er videreført i II Tempo Extra Gigante, gjenstår de elementer i filmbilen som er relevante i rettens verkshøyde vurdering på Sandemoses hånd.

Det følger av Høyesteretts praksis at idéer og tekniske løsninger ikke har opphavsrettslig vern. I vår sak betyr det at slike idéer ikke er relevante i verkshøydevurderingen. Det gjelder idéene til både til Aukrust og Sandemose. Det relevante i forhold til krenkelsesvurderingen, er at idéene til de detaljene som kan være tilført av Sandemose, ikke har opphavsrettslig beskyttelse.

Etter rettens vurdering vil det å utstyre bilen med radar, dioptersikte, manuell bremsekloss, karbidlykter og sprittank være idéer og funksjonelle valg som ikke er vernet av åndsverksloven. Retten viser til Høyesteretts vurdering av Wegners sybord i Rt. 1962 s. 964 som referert foran, og finner at de samme begrensningene i opphavsrettsvernet gjelder for fllmbilen.

Det ble fra Caprino Filmcenter påpekt at Aukrust bare tegnet bilen fra én side. Retten skal vise til at biler er symmetriske, slik at dette har mindre betydning for utformingen av den tredimensjonale bilen. Retten skal dessuten påpeke at detaljene på høyre side, som ikke fremgår på Aukrusts tegninger, ikke er videreført til II Tempo Extra Gigante.”

Det har visstnok også vært varslet sak fra Caprino mot produsentene av filmen “Jul i Flåklypa”, basert på at Caprino har rettigheter til dette universet. Dommen går ganske detaljert gjennom utviklingen av Flåklypa-universet, og det kan ikke herske noen tvil om at dette er et univers som Kjell Aukrust har skapt. Det kan godt hende at mange i dag forbinder Flåklypa med filmen, og ikke med Kjell Aukrusts bøker og andre publikasjoner. Men det kan ikke ha noen betydning. Mange forbinder i dag “Ringenes Herre” mer med Peter Jacksons film enn med J.R.R. Tolkiens bøker. Likevel er det ingen tvil om at det er Tolkiens univers, selv om mange har fått sine bilder av personer og steder formet gjennom filmen. Siden Kjell Aukrust også var tegner, og har tegnet sine figurer i et utall av varianter, er det også Kjell Aukrusts utforming av figurer m.m. som folk sitter igjen med, selv om Caprino har omskapt tegningene til tredimensjonale figurer.

Om betydningen av Caprinos markedsføring, skriver retten i diskusjonen i forhold til markedsføringsloven:

“Det er ikke bestridt at Caprino Filmcenter har lagt ned en betydelig innsats over lang tid og brukt store ressurser til investering, produktutvikling og markedsføring av Flåklypa Grand Prix. Dette gjelder både produksjon av filmbilen, filmopptakene, bygging av fullskalabilen og en omfattende markedsføring av filmen. Filmen og senere spill og DVD med Flåklypa Grand Prix er blitt store salgssuksesser og har fått svært stor publikumsoppslutning og gode omtaler.

Etter rettens vurdering må betydningen av Caprinos innsats og resultater i vår sak vurderes i lys av at filmsenteret er en lisenstaker som har fått sin rett til å bearbeide Flåklypauniverset til film fra originalopphavsmannen Kjell Aukrust. I et slikt tilfelle kan ikke en lisenstakers investeringer eller suksess være relevant ved vurderingen av originalopphavsmannens rett til å gi nye lisenser senere. Det at originalopphavsmannen gjennom dette kan komme til å ha fordel av en lisenstakers innsats, er en konsekvens av at lisenstakeren bygde på lisensgivers rettigheter.”

Caprinos forsøk på å få rettigheter til og kontroll med Flåklypauniverset blir nesten som et kuppforsøk i Flåklypa. Jeg tror at innbyggerne i Flåklypa er veldig glade for at dette nå ble slått tilbake.