Fest i Flåklypa. Kuppforsøk avverget.

Det har nok vært fest i Flå­kly­pa i hel­gen, etter at dom­men i Ned­re Gud­brands­dal ting­rett falt sist fre­dag. Solan Gun­der­sen er nep­pe ale­ne om å sli­te litt med å kom­me i gang igjen med en van­lig uke, etter hel­gens fei­ring. Lud­vik drar nok her for­del av en mer for­sik­tig til­nær­ming til ting.

Som de fles­te som inter­es­se­rer seg for det­te bør ha fått med seg, fikk Auk­rust­sen­te­ret med­hold. Film­bi­len, som er skapt av Bjar­ne San­de­mo­se, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger. Il Tem­po Extra Gigan­te, berg-og-dal­ba­nen i Hun­der­fos­sen, er basert på Kjell Auk­rusts teg­nin­ger, og kun­ne lov­lig byg­ges etter avta­le med Auk­rust­stif­tel­sen. De ele­men­ter i film­bi­len som even­tu­elt er ver­net som bear­bei­del­se, gjen­fin­nes ikke i berg-og-dalbanen.

Dom­men er grun­dig og omfat­ten­de. Det er en dom på 83 sider. Dom­men er til­gjen­ge­lig her.

Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert saken. Men det var et for­søk på å for­kla­re kon­flik­ten, uten å ta stil­ling til den. Jeg had­de den gang dess­uten ikke annet enn medias frem­stil­ling å byg­ge på, og all erfa­ring sier at man ikke bør ta stil­ling til en retts­lig tvist basert­på medias fremstilling.

Men nå sier jeg ute for­be­hold at jeg er glad for, og enig i resul­ta­tet, Det er en grun­dig og over­be­vi­sen­de dom.

Om opp­havs­rett til “film­bi­len”, står det i dom­men, s. 55:

Ret­ten for­hol­der seg til at Auk­rust­stif­tel­sen ikke har bestridt at film­bi­len har verks­høy­de som bear­bei­del­se av Kjell Auk­rusts teg­nin­ger eller at opp­havs­ret­ten til bear­bei­del­sen til­kom­mer Cap­ri­no Fil­m­cen­ter. Når de sak­kyn­di­ge Hel­lie­sen og Aune har kom­met til mot­satt kon­klu­sjon, skyl­des det­te etter ret­tens vur­de­ring — og som Auk­rust­stif­tel­sens pro­sess­full­mek­tig anfør­te under hoved­for­hand­lin­gen — at de har satt kra­vet til ska­pen­de inn­sats i verks­høyde­vur­de­rin­gen høy­ere enn det som føl­ger av åndsverksloven.

Ret­ten leg­ger der­for til grunn at film­bi­len har verks­høy­de, men må ta stil­ling til hva eller hvil­ke ele­men­ter i film­bi­len som har verks­høy­de som bearbeidelse.”

Om hvor­vidt Il Tem­po Extra Gigan­te kren­ker de bear­bei­del­ser som Sandemose/Caprino har opp­havs­rett til, skri­ver ret­ten på s. 58:

Etter at ret­ten har gjort fra­drag for Kjell Auk­rusts bidrag til film­bi­len, og så avgren­set fra de detal­je­ne i film­bi­len som ikke er videre­ført i II Tem­po Extra Gigan­te, gjen­står de ele­men­ter i film­bi­len som er rele­van­te i ret­tens verks­høy­de vur­de­ring på San­de­mo­ses hånd.

Det føl­ger av Høy­este­retts prak­sis at idé­er og tek­nis­ke løs­nin­ger ikke har opp­havs­retts­lig vern. I vår sak betyr det at sli­ke idé­er ikke er rele­van­te i verks­høyde­vur­de­rin­gen. Det gjel­der idé­ene til både til Auk­rust og San­de­mo­se. Det rele­van­te i for­hold til kren­kel­ses­vur­de­rin­gen, er at idé­ene til de detal­je­ne som kan være til­ført av San­de­mo­se, ikke har opp­havs­retts­lig beskyttelse.

Etter ret­tens vur­de­ring vil det å utsty­re bilen med radar, diop­ter­sik­te, manu­ell bremse­kloss, kar­bid­lyk­ter og sprit­tank være idé­er og funk­sjo­nel­le valg som ikke er ver­net av ånds­verks­lo­ven. Ret­ten viser til Høy­este­retts vur­de­ring av Weg­ners sybord i Rt. 1962 s. 964 som refe­rert foran, og fin­ner at de sam­me begrens­nin­ge­ne i opp­havs­retts­ver­net gjel­der for fllmbilen.

Det ble fra Cap­ri­no Fil­m­cen­ter påpekt at Auk­rust bare teg­net bilen fra én side. Ret­ten skal vise til at biler er sym­met­ris­ke, slik at det­te har mind­re betyd­ning for utfor­min­gen av den tre­di­men­sjo­na­le bilen. Ret­ten skal dess­uten påpe­ke at detal­je­ne på høy­re side, som ikke frem­går på Auk­rusts teg­nin­ger, ikke er videre­ført til II Tem­po Extra Gigante.”

Det har visst­nok også vært vars­let sak fra Cap­ri­no mot pro­du­sen­te­ne av fil­men “Jul i Flå­kly­pa”, basert på at Cap­ri­no har ret­tig­he­ter til det­te uni­ver­set. Dom­men går gans­ke detal­jert gjen­nom utvik­lin­gen av Flå­kly­pa-uni­ver­set, og det kan ikke hers­ke noen tvil om at det­te er et uni­vers som Kjell Auk­rust har skapt. Det kan godt hen­de at man­ge i dag for­bin­der Flå­kly­pa med fil­men, og ikke med Kjell Auk­rusts bøker og and­re pub­li­ka­sjo­ner. Men det kan ikke ha noen betyd­ning. Man­ge for­bin­der i dag “Rin­ge­nes Her­re” mer med Peter Jack­sons film enn med J.R.R. Tol­ki­ens bøker. Like­vel er det ingen tvil om at det er Tol­ki­ens uni­vers, selv om man­ge har fått sine bil­der av per­soner og ste­der for­met gjen­nom fil­men. Siden Kjell Auk­rust også var teg­ner, og har teg­net sine figu­rer i et utall av vari­an­ter, er det også Kjell Auk­rusts utfor­ming av figu­rer m.m. som folk sit­ter igjen med, selv om Cap­ri­no har omskapt teg­nin­ge­ne til tre­di­men­sjo­na­le figurer.

Om betyd­nin­gen av Cap­ri­nos mar­keds­fø­ring, skri­ver ret­ten i dis­ku­sjo­nen i for­hold til markedsføringsloven:

Det er ikke bestridt at Cap­ri­no Fil­m­cen­ter har lagt ned en bety­de­lig inn­sats over lang tid og brukt sto­re res­sur­ser til inves­te­ring, pro­dukt­ut­vik­ling og mar­keds­fø­ring av Flå­kly­pa Grand Prix. Det­te gjel­der både pro­duk­sjon av film­bi­len, film­opp­ta­ke­ne, byg­ging av full­skala­bi­len og en omfat­ten­de mar­keds­fø­ring av fil­men. Fil­men og sene­re spill og DVD med Flå­kly­pa Grand Prix er blitt sto­re salgs­suk­ses­ser og har fått svært stor pub­li­kums­opp­slut­ning og gode omtaler.

Etter ret­tens vur­de­ring må betyd­nin­gen av Cap­ri­nos inn­sats og resul­ta­ter i vår sak vur­de­res i lys av at film­sen­te­ret er en lisens­ta­ker som har fått sin rett til å bear­bei­de Flå­kly­pauni­ver­set til film fra ori­gi­nal­opp­havs­man­nen Kjell Auk­rust. I et slikt til­fel­le kan ikke en lisens­ta­kers inves­te­rin­ger eller suk­sess være rele­vant ved vur­de­rin­gen av ori­gi­nal­opp­havs­man­nens rett til å gi nye lisen­ser sene­re. Det at ori­gi­nal­opp­havs­man­nen gjen­nom det­te kan kom­me til å ha for­del av en lisens­ta­kers inn­sats, er en kon­se­kvens av at lisens­ta­ke­ren byg­de på lisens­gi­vers rettigheter.”

Cap­ri­nos for­søk på å få ret­tig­he­ter til og kon­troll med Flå­kly­pauni­ver­set blir nes­ten som et kupp­for­søk i Flå­kly­pa. Jeg tror at inn­byg­ger­ne i Flå­kly­pa er vel­dig gla­de for at det­te nå ble slått tilbake.

Print Friendly, PDF & Email