Takk for innsatsen, Guri Melby @gurimelby

Etter to år går Guri Mel­by snart av som byråd for bym­li­jø, her­under sam­ferd­sel, i Oslo. I de åre­ne  jeg har fulgt med på det­te poli­tikk­om­rå­det, har Guri Mel­by er uten tvil den bes­te byrå­den. Guri Mel­by har vært en dyk­tig og enga­sjert pådri­ver for en bed­re trans­port­po­li­tikk i byen, hvor gåen­de, syk­len­de og kol­lek­tiv­trans­port prio­ri­te­res foran bilistene.

Vi har vært utål­mo­di­ge og har øns­ket at det skul­le skje mer, og at det skul­le skje for­te­re. Vi vet godt at det var tiår med for­søm­mel­ser i Oslo, før du over­tok. Du kan selv­sagt ikke hol­des ansvar­li­ge for and­res gam­le syn­der, hvor­av en del er fra tiden før du bli født. Men det er ikke til å kom­me fra at som ansvar­lig byråd had­de du ansva­ret for hva som ble gjort for å ret­te opp dis­se for­søm­mel­se­ne, i den peri­oden du var byråd.

Vi vil ikke være noe mer tål­mo­dig med din etter­føl­ger, hvem nå det måt­te bli. Vi vet også at du og Venst­re ikke har hatt fler­tall i byrå­det eller bysty­ret. Jeg kjen­ner ikke de ind­re dis­ku­sjo­ner og dra­kam­per i byrå­det. Men jeg reg­ner med at det har vært bety­de­li­ge og ster­ke mot­kref­ter. Din etter­føl­ger vil kan­skje ha en mer hel­hjer­tet støt­te i byrå­det og av fler­tal­let i bysty­ret. Mitt inn­trykk er at du ha kjem­pet godt, og har fått mer gjen­nom­slag enn hva “kjøtt­vek­ten” til­si­er. Pun­ching abo­ve your weight, som det visst­nok heter i bokseterminologi.

Du er dess­uten en likan­des per­son som det har vært hyg­ge­lig å møte i debat­ter, i møter og i mind­re for­mel­le sam­men­hen­ger. Man­ge av oss set­ter også pris på din åpen­het, hvor du har svart på å kom­men­tert det folk har skre­vet på sosia­le medier.

Jeg skul­le gjer­ne ha sett deg i den­ne byråd­s­to­len, også i frem­ti­den — men helst i et mer syk­kel­venn­lig byråd. Men valg­re­sul­ta­tet vil­le det ikke slik. Noen av dine byråds­kol­le­ger har sig­na­li­sert at de nå går ut av poli­tik­ken. Jeg reg­ner med og håper at vi vil se deg i nye poli­tis­ke rol­ler i åre­ne som kom­mer. Byen, Nor­ge og ikke minst Venst­re tren­ger poli­ti­ke­re som deg.

Jeg reg­ner med at de tid­li­ge­re byråds­par­ti­ene ikke vil opp­tre som en blokk i oppo­si­sjon, slik at ulik­he­te­ne mel­lom par­ti­ene blir mer synlige.

Du har lagt lis­ta høyt for din etter­føl­ger. Slik  som de gikk ut i valg­kam­pen, må de vise at de kan leve­re noe bed­re enn det avtrop­pen­de byrå­det når det gjel­der syk­kel. Det er jeg selv­sagt glad for. Jeg er spent på å se hva de kla­rer, og kan bare øns­ke dem lyk­ke til.

Print Friendly, PDF & Email