Bilfri by?

Det påtrop­pen­de byrå­det vil ha bil­fritt sen­trum, i prak­sis innen­for Ring 1, innen 2019. At han­dels­stan­den er kri­tisk, er ingen nyhet. Det er en bak­stre­versk orga­ni­sa­sjon som lever med for­el­de­de opp­fat­nin­ger om at det er bile­ne som ska­per liv i byen, og bilis­te­ne som opp­rett­hol­der han­de­len. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de til­nær­met bil­frie områ­de­ne som blomst­rer, også når det gjel­der han­del. Han­dels­stan­den synes å leve med en slags våt drøm om at de som vel­ger å ta bilen og kjø­re til et kjøpe­sen­ter, i ste­det vil ta bilen inn til sen­trum, om de får mulig­he­ten. Det kom­mer ikke til å skje. Bil­kjø­ring i sen­trum er ikke for ama­tø­rer. Dess­uten vil vi ikke ha de som insis­te­rer på å kjø­re bil, inn i sentrum.

VG har laget et kart, som skal illust­re­re hva som blir bilfritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bil­kjø­ring blir det i det­te områ­det. Vi kan star­te med at de må flyt­te cruise­hav­na, Fiske­hal­len på Vippe­tan­gen, samt fer­je­ter­mi­na­le­ne for DFDS og Sten­a­line, om Vippe­tan­gen skal bli bil­fritt områ­de. Men kan kan leg­ge adkoms­ten via Ope­ra­tun­ne­len, og ikke slip­pe den tra­fik­ken løs i and­re gater.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by?