Bilfri by?

Det påtrop­pen­de byrå­det vil ha bil­fritt sen­trum, i prak­sis innen­for Ring 1, innen 2019. At han­dels­stan­den er kri­tisk, er ingen nyhet. Det er en bak­stre­versk orga­ni­sa­sjon som lever med for­el­de­de opp­fat­nin­ger om at det er bile­ne som ska­per liv i byen, og bilis­te­ne som opp­rett­hol­der han­de­len. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de til­nær­met bil­frie områ­de­ne som blomst­rer, også når det gjel­der han­del. Han­dels­stan­den synes å leve med en slags våt drøm om at de som vel­ger å ta bilen og kjø­re til et kjøpe­sen­ter, i ste­det vil ta bilen inn til sen­trum, om de får mulig­he­ten. Det kom­mer ikke til å skje. Bil­kjø­ring i sen­trum er ikke for ama­tø­rer. Dess­uten vil vi ikke ha de som insis­te­rer på å kjø­re bil, inn i sentrum.

VG har laget et kart, som skal illust­re­re hva som blir bilfritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bil­kjø­ring blir det i det­te områ­det. Vi kan star­te med at de må flyt­te cruise­hav­na, Fiske­hal­len på Vippe­tan­gen, samt fer­je­ter­mi­na­le­ne for DFDS og Sten­a­line, om Vippe­tan­gen skal bli bil­fritt områ­de. Men kan kan leg­ge adkoms­ten via Ope­ra­tun­ne­len, og ikke slip­pe den tra­fik­ken løs i and­re gater.

Bil­tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mias gate bør i det mins­te begren­ses kraf­tig. Nylands­vei­en bør sten­ges for pri­vat­bi­ler. “Motor­vei” mel­lom Bota­nisk hage og Ope­ra­en, slik det er i dag, er full­sten­dig menings­løst. Men at det ikke skal være mulig å kom­me til et knute­punkt som Oslo S med bil, eller til Ope­ra­en, det er lite realistisk.

VG kun­ne også ha lagt inn Torggt, som om i dag er nes­ten, men dess­ver­re bare nes­ten, bil­fri. Akers­gt er for det mes­te bil­fri, og kan uten pro­ble­mer sten­ges helt for pri­vat­bi­ler. Hele områ­det rundt Regje­rings­kvar­ta­let er til­nær­met bil­fritt. I dag har noen kom­met til den under­li­ge kon­klu­sjo­nen at Y‑blokka i Regje­rings­kvar­ta­let må rives, for­di tun­ne­len under er en sik­ker­hets­ri­si­ko. Det åpen­ba­re sva­ret bur­de være: Behold Y‑blokka, og steng tunnelen.

Jeg tror ikke at sen­trum blir helt bil­fritt, og tvi­ler også på at det er øns­ke­lig. Det er et fint slag­ord, men i prak­sis et slag­ord som i unød­ven­dig stor grad mobi­li­se­rer mot­stand. Det man der­imot bør gjø­re, og som kom­mer til å bli rea­li­te­ten av en “bil­fri by”, er mål­ret­te­de til­tak for å begren­se bil­kjø­ring i byen, og da kan man godt gå et styk­ke uten­for Ring 1. Folk fra det avgå­en­de byrå­det har ryk­ket ut og sagt at de også har øns­ket å redu­se­re bil­tra­fik­ken i sen­trum. Men de har ikke vært vil­li­ge til å iverk­set­te de til­tak som er nød­ven­di­ge for å få til det­te. Det vil for­hå­pent­lig­vis det nye byrå­det gjø­re, selv om resul­ta­tet ikke kom­mer til å bli et helt bil­fritt sentrum.

Hol­der vi oss innen­for Ring 1, bør førs­te mål være å sten­ge for gjen­nom­kjø­ring. I dag går det en gans­ke jevn strøm av biler gjen­nom Rådhusgaten.

WIMG_0966_DxOBilis­ter som gjer­ne kjø­rer fra Bjør­vi­ka, bidrar til å øde­leg­ge Chris­tia­nia torg, før de fort­set­ter ned mot Råd­hus­plas­sen og svin­ger inn over Frid­tjof Nan­sens plass, og øde­leg­ger den plas­sen også. Det er mulig at poli­ti­ker­ne har glemt det. Men det går fak­tisk en tun­nel under her. Bilis­ter som skal kjø­re gjen­nom, får hol­de seg i den.

Det er like menings­løst at man skal kun­ne kjø­re bil gjen­nom Møl­lergt og Kon­gens gt fra Haus­manns gt til Råd­hus­gt og vide­re til Vippetangen.

Man må vide­re fjer­ne all gate­par­ke­ring innen­for Ring 1. Det er god plass til alle de gate­par­ker­te bile­ne i de alle­re­de eksis­te­ren­de parkeringshusene.

En by er selv­sagt avhen­gig av vare­le­ve­ring, reno­va­sjon osv. Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke MDG, vil hind­re det­te. Men at man tren­ger vare­le­ve­ring er ikke noe argu­ment for å til­la­te kjø­ring med og par­ke­ring av pri­vat­bi­ler. Tvert om. Det er alle dis­se bile­ne som hind­rer vare­le­ve­ring. Så kan man orga­ni­se­re vare­le­ve­rin­gen på en smar­te­re måte. Det er ingen grunn til å til­la­te mons­ter­bi­ler i sentrum.

WIMG_3381_DxOVG bekym­rer seg for ambu­lan­ser. Det er menings­løst. Uttryk­ning­s­kjøre­tøy har lov til å bry­te tra­fikk­reg­le­ne, her­under å kjø­re i gater hvor bil­kjø­ring i utgangs­punk­tet ikke er til­latt. Når man hører sær­lig brann­ve­se­net, som har størst biler, kla­ge over dår­lig frem­kom­me­lig­het, er det gjer­ne par­ker­te biler som er problemet.

Hele det “blifrie” områ­det bør skil­tes med sone­par­ke­ring, alt­så par­ke­ring for­bud annet enn på områ­der som er skil­tet som par­ke­ring (evt varelevering).

Gater som ikke er åpne for bil­kjø­ring, må sper­res fysisk. Erfa­rin­gen fra bl.a . Torggt, viser at bilis­ter ikke respek­te­rer skil­ting. Ned­senk­ba­re pul­ler­ter, som de man har mel­lom Akers­hus­kaia og Råd­hus­plas­sen, bør være en god løsning.

WIMG_8712_DxOMan kan også blin­ke ut noen sen­tra­le ste­der hvor det skal være adkomst med bil. Det er lett å peke på Råd­hu­set, Stor­tin­get og sen­trums­ho­tel­le­ne. Det kan også være par­ke­rings­hus. Men regu­le­rin­gen må da være slik at når man har kjørt til det­te ste­det, kan man ikke par­ke­re der annet enn i et par­ke­rings­hus. Og man må ut sam­me vei som man kom inn.

Sen­trum kan gjer­ne være til­gjen­ge­lig med bil, for de som har behov for det. Men det skal ikke være lett å kjø­re bil i sen­trum, og man skal på ingen måte invi­te­re folk til å vel­ge bil. Par­ke­ring skal vekk fra gaten, og den skal koste.

WIMG_8709_DxO<edit>Når man byg­ger ut nye bolig­om­rå­der i eller nær sen­trum, er de stort sett bil­frie, som f.eks. Aker bryg­ge, Tjuv­hol­men og for en stor del Sør­en­ga. Det er på tide at man ryd­der opp i eld­re områ­der også.</edit>

Man må vra­ke hele det bil­sen­tris­tis­ke plan­leg­gings­re­gi­met som har pre­get byplan­leg­ging i alt­for man­ge år. I prak­sis betyr det også at man må før­tids­pen­sjo­ne­re eller på annen måte kvit­te seg meg gans­ke man­ge av de som har hatt ansvar for slik plan­leg­ging i Sta­tens vegvesen.

Vi må ikke se etter i hvil­ke gater det skal være restrik­sjo­ner på bil­kjø­ring. Utgangs­punk­tet må være at det skal være restrik­sjo­ner på bil­kjø­ring i hele byen, i samt­li­ge gater. Det man må se etter, er i hvil­ke gater det er nød­ven­dig å til­la­te en begren­set bil­kjø­ring, for å iva­re­ta en del sen­tra­le funk­sjo­ner i byen. I alle and­re gater skal bil­kjø­rin­gen begren­ses til et abso­lutt mini­mum. Tra­fik­ken bør regu­le­res i en laby­rint av enveis­kjø­rin­ger, som all­tid vil lede en omtrent til­ba­ke til utgangspunktet.

Sett dere ned med et stort kart, hvor alle gater i utgangs­punk­tet er bil­frie. Tegn så inn trikke­ga­ter. Der skal det ikke være bil­kjø­ring. Tegn så inn gater hvor det går buss. Men vur­der også å leg­ge om buss­tra­fik­ken i sam­svar med Ruters m2016-plan, med fær­re bus­ser gjen­nom sentrum.

Der­et­ter må dere iden­ti­fi­se­re noen sen­tra­le ste­der, hvor det skal være adkomst med bil. Det er lett å peke på Råd­hu­set, Stor­tin­get og sen­trums­ho­tel­le­ne. Det kan for min del også være par­ke­rings­hus. Men regu­le­rin­gen må da være slik at når man har kjørt til det­te ste­det, kan man ikke par­ke­re der annet enn i et par­ke­rings­hus. Og man må ut sam­me vei som man kom inn. Skal man fra en kant av byen til en annen må man ut og rundt sen­trum, even­tu­elt gjen­nom tun­nel under sentrum.

Sen­trum kan gjer­ne være til­gjen­ge­lig med bil, for de som har behov for det. Men det skal ikke være lett å kjø­re bil i sen­trum, og man skal på ingen måte invi­te­re folk til å vel­ge bil. Par­ke­ring skal vekk fra gaten, og det som er igjen skal koste.

Han­delstan­den spår død og for­der­vel­se. Hos dem har man ennå ikke våk­net fra 1960- og 70-tal­lets våte bildrøm­mer, og de tror fort­satt at frem­ti­den og pen­ge­ne lig­ger i kun­der som kom­mer med bil. De er redd for at byen skal mis­te sitt sær­preg, om bile­ne for­svin­ner. Man­ge har ikke noe imot at bil­sær­pre­get forsvinner.

Foto: Delveien, brukt med tillatelse.
Foto: Del­vei­en, brukt med tillatelse.

Ikke noe tyder på at det­te stem­mer. I Oslo så vi at Torg­gata begyn­te å blomst­re da man omsi­der gjor­de noen (ikke helt) vel­lyk­ke­de grep for å begren­se bil­tra­fikk, og å leg­ge til ret­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Det er helt i tråd med det man ser and­re ste­der. Folk hand­ler der de tri­ves å være. Ingen tri­ves blant biler. Når gate­par­ker­te biler for­svin­ner, blir butik­ke­ne som har vært skjult bak par­ker­te biler, syn­li­ge. Når bil­tra­fik­ken for­svin­ner, blomst­rer områdene.

Carl I Hagen sier at byen bil dø uten biler. At han mener det, er i seg selv et tegn på at det er rik­tig å få bort bile­ne. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på byer som har blitt kvalt av bil­tra­fikk. Men det er svært vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på byer som har dødd for­di man fjer­net bil­tra­fik­ken. De mest attrak­ti­ve områ­de­ne i byene, også når det gjel­der han­del, er bil­frie områ­der. Han­de­len blomst­rer ikke i gater med mye bil­tra­fikk. De høy­es­te hus­leie­ne må man beta­le i gågate­de­len av Karl Johans gt rundt Egertorget.

Han­dels­stan­den har visst inn­sett at det er få kun­der i sen­trum som kom­mer med bil. Butik­ker som lig­ger i sen­trum, og har basert seg på kun­der som kom­mer i bil, får bare inn­se at de lig­ger på feil sted. Tiden har uan­sett løpt fra sli­ke for­ret­nings­kon­sep­ter. Ver­den end­rer seg, og de som ikke hen­ger med, de dør. De må end­re for­ret­nings­mo­dell, f.eks. ved å kjø­re ut vare­ne til kun­de­ne, eller flytt­te. Eller dø i sen­trum og gi næring til han­dels­stan­dens sutring.

SykkelgateNOTorg­gata har blitt pre­sen­tert som en syk­kel­prio­ri­tert gate. Det er den dess­ver­re ikke. Syk­kel­prio­ri­ter­te gater fin­nes ikke i Nor­ge. Blant annet mang­ler de skilt, med til­hø­ren­de regel­verk, som er nød­ven­dig for å anleg­ge sli­ke. Slik den er regu­lert i dag, er fak­tisk gjen­nom­kjø­ring fra Oster­haus gate til Haus­manns gate til­latt. Det bur­de det ikke være. Torg­gata er i dag et rela­tivt bruk­bart eksem­pel på “Shared space”. Det er der­imot ikke et godt frem­kom­me­lig­hets­til­tak for syk­lis­ter, men det er en annen dis­ku­sjon. Torg­gata kan være modell for hvor­dan byga­ter i sen­trum bør være.

Taxi­sjå­fø­re­ne kla­ger også, om vi skal hol­de oss til VG.

Det blir vel­dig vans­ke­lig å dri­ve dro­sje­virk­som­het der­som vi ikke kan kjø­re i sen­trum. De aller fles­te ture­ne våre er enten til eller fra ste­der innen­for Ring 1, sier Dahir.”

Dro­sjer er også biler, og mye dro­sje­kjø­ring i sen­trum er hel­ler ikke øns­ket. En regu­le­ring etter det prin­sip­pet man ser i man­ge Neder­lands­ke byer, hvor bilis­ter må ut av sen­trum, rundt og inn fra en annen kant, gjør at bilis­ter må kjø­re sto­re omvei­er om de skal fra et sted i sen­trum til et annet. Vi får sik­kert høre mye tøv om at det fører til stør­re utslipp, osv. Men rea­li­te­ten er at det gjør det mer attrak­tivt å gå, syk­le eller ta trik­ken fra et sted i sen­trum til et annet, frem­for å kjø­re bil selv, eller ta taxi. Bysyk­le­ne kom­mer gans­ke sik­kert til å bli mer popu­læ­re med en slik regu­le­ring. Det er bra for alle — kan­skje bort­sett fra for drosjenæringen.

Det sam­men kan sies om Jon Røn­sen, kjø­rer dag­lig bil i sen­trum men diver­se utstyr for DNB. Ut og rundt, ikke gjen­nom sentrum.

VG har også fun­net fram til en som bor innen­for Ring 1, nær­me­re bestemt i Prin­sens gt. Han kla­ger over at han ikke kan frak­te seg selv hjem, om det blir bil­fritt sen­trum. Han repre­sen­te­rer ikke man­ge. Det bor ikke man­ge i sen­trum, og nep­pe man­ge av dem har bil. Dess­uten er det man­ge som bor i bil­frie bolig­om­rå­der i nyere dra­bant­byer som har vel så lagt å gå fra par­ke­rin­gen til boli­gen, som det man vil ha fra et par­ke­rings­hus til Prin­sens­gt. Vi får hel­ler ikke noen for­kla­ring på hvor­for han ha bil for å kom­me på job­ben på Gjel­ler­åsen. Det er ikke noe pro­blem å kom­me dit med buss.

Selv har ikke Fager­nes Erik­sen egen par­ke­rings­plass, men han har sjel­den pro­ble­mer med å fin­ne et ledig sted å par­ke­re når han kom­mer hjem fra jobb om ettermiddagene.”

Det kos­ter å være kar, det kos­ter å bo i byen, og det kos­ter enda mer hvis man skal bo i byen og ha bil. Par­ke­rings­kost­na­der er noe man da må ta med i regne­styk­ket. Det er ingen grunn til å opp­rett­hol­de gate­par­ke­ring i sen­trum av hen­syn til sli­ke som Fager­nes Erik­sen. Vil han ha bil, så får han i alle fall leie seg plass i et av parkeringshusene.

VG har selv­sagt også fun­net en som bru­ker bil til sen­trum, og som sut­rer over hvor vans­ke­lig det vil bli.

Nina Botn ser posi­tivt på at et for­bud kan bed­re luft­kva­li­te­ten i byen, hun liker like­vel ikke at hun om noen år ikke len­ger får kjø­re bil til job­ben på Akers­hus fest­ning, områ­det innen­for Ring 1.

Jeg bor på Prins­dal, og selv om det går en del kol­lek­tiv­tra­fikk der­fra, vil jeg tro­lig bru­ke 45 minut­ter eks­tra hver dag for å kom­me meg til og fra jobb. Dess­uten kos­ter det mye med kollektivtransport.”

Toget fra Holm­lia, ikke langt fra Prins­dal, bru­ker 15 min til Oslo S, anta­ge­lig­vis bety­de­lig kor­te­re tid enn det tar å stå i bil­kø inn til byen. Og det er ikke langt å gå fra Oslo S til fest­nin­gen. Dess­uten går det buss til Vippe­tan­gen og trikk til Kon­tra­skjæ­ret for de late. Man syk­ler fra Prins­dal til Fest­nin­gen på 45 minutter.

Pri­sar­gu­men­tet er bare tull. Et års­kort på Ruter kos­ter 6.800kr, som i bes­te fall er nok til å dek­ke for­sik­rin­gen på bilen. Og hun bur­de ha betalt mye mer enn det­te for å kun­ne par­ke­re på festningen.

Gun­nar Lars­sen, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Oslo han­dels­stands for­ening, begyn­ner visst omsi­der å inn­se i hvil­ken ret­ning det går:

Oslo blir ikke den førs­te i ver­den til å si nei til biler i bykjer­nen. Mün­chen i Tysk­land og Liver­pool i Eng­land er blant byene med sam­me miljø­pro­fil. I sist­nevn­te er det iføl­ge Lar­sen blitt byg­get sto­re par­ke­rings­hus i rand­so­nen av sen­trum, slik at besø­ken­de kan kjø­re tett opp til gågate­net­tet og set­te fra seg bilen. Taxi­ene snur i de til­stø­ten­de gatene

– Det­te mener jeg er en god løs­ning. Vårt pro­blem er at par­ke­rings­hu­se­ne i Oslo har dår­lig belegg og lig­ger galt plassert.”

Det lig­ger en lang rek­ke par­ke­rings­hus langs Ring 1. Aker bryg­ge, Vika, og Sen­trum, for å nev­ne noen. Vi kan også ta med Oslo S og Gal­le­ri Oslo. At folk ikke bru­ker dem er dels et tegn på at gate­par­ke­ring er for bil­lig, og at bilis­te­ne er “bøn­der i byen”.

Man­ge byer har til­nær­met bil­frie sen­trum, eller sen­trum hvor gjen­nom­kjø­ring i prak­sis er til­nær­met umu­lig. Det er liv i byene og de fun­ge­rer godt, butik­ke­ne får levert sine varer og søp­pe­let blir hen­tet. Det går nok i Oslo også. Men nord­menn har et nær­mest reli­giøst for­hold til sine biler, så det tar nok len­ger tid enn i res­ten av ver­den, det­te også.

Bilis­men syn­ger på sin svane­sang. Ikke for­di snus­for­nuf­ti­ge men­nes­ker sier at det for­uren­ser, er ska­de­lig for kli­ma­et og øde­leg­ger byen. Like lite som dom­me­dags­pro­fe­ti­er om død og for­der­vel­se var det som skul­le til for å få folk til å stum­pe røy­ken, er for­nufts­ar­gu­men­ter det som vil stop­pe bilen. Bilen er ikke len­ger kul. Ung­dom er ikke opp­tatt av bil, i alle fall ikke urban ung­dom. Uten å ha med seg ung­dom­men, har bilis­men ingen frem­tid. Vi kan gi ordet til, av alle: Den rela­tivt nys­par­ke­de pro­gram­le­de­ren for “Top Gear”, Jere­my Clarks­ton, som skri­ver det­te i noe som egent­lig skul­le vært en omta­le av en Por­sche:

Soon almost no one will want to buy a car. [Today’s] young peop­le are sim­ply not inte­re­sted in cars at all. My son is … 19 and has not bot­he­red to take his dri­ving test. His argu­ment is a simp­le one. There’s a coach that stops right out­side his flat in Lon­don and it takes him, in a blizzard of wi-fi, to and from Oxford. For £11.

If he wants to go somewhe­re else, he can use a tra­in or somet­hing cal­led “a bus”. An Uber cab is never more than a few clicks away, and there’s always a Boris bike for short trips on level ground when it’s not too cold or hot or wet. He can move about wit­hout wor­ry­ing about breath tests or speeding fines or par­king tick­ets or no-claims bonu­ses. My son the­re­fore thinks he’s free sim­ply becau­se he doesn’t have a car.”

To stikk­ord er vik­ti­ge når det gjel­der bil i byen: Vi tren­ger til­gjen­ge­lig­het for bilis­ter, men vi tren­ger ikke frem­kom­me­lig­het.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email