Bilfri by?

Det påtrop­pen­de byrå­det vil ha bil­fritt sen­trum, i prak­sis innen­for Ring 1, innen 2019. At han­dels­stan­den er kri­tisk, er ingen nyhet. Det er en bak­stre­versk orga­ni­sa­sjon som lever med for­el­de­de opp­fat­nin­ger om at det er bile­ne som ska­per liv i byen, og bilis­te­ne som opp­rett­hol­der han­de­len. Enhver kan ta seg en tur i byen, og se at det er de til­nær­met bil­frie områ­de­ne som blomst­rer, også når det gjel­der han­del. Han­dels­stan­den synes å leve med en slags våt drøm om at de som vel­ger å ta bilen og kjø­re til et kjøpe­sen­ter, i ste­det vil ta bilen inn til sen­trum, om de får mulig­he­ten. Det kom­mer ikke til å skje. Bil­kjø­ring i sen­trum er ikke for ama­tø­rer. Dess­uten vil vi ikke ha de som insis­te­rer på å kjø­re bil, inn i sen­trum.

VG har laget et kart, som skal illust­re­re hva som blir bil­fritt.

BilfrittSentrum_VGNoe bil­kjø­ring blir det i det­te områ­det. Vi kan star­te med at de må flyt­te cruise­hav­na, Fiske­hal­len på Vippe­tan­gen, samt fer­je­ter­mi­na­le­ne for DFDS og Sten­a­line, om Vippe­tan­gen skal bli bil­fritt områ­de. Men kan kan leg­ge adkoms­ten via Ope­ra­tun­ne­len, og ikke slip­pe den tra­fik­ken løs i and­re gater.

Bil­tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mias gate bør i det mins­te begren­ses kraf­tig. Nylands­vei­en bør sten­ges for pri­vat­bi­ler. “Motor­vei” mel­lom Bota­nisk hage og Ope­ra­en, slik det er i dag, er full­sten­dig menings­løst. Men at det ikke skal være mulig å kom­me til et knute­punkt som Oslo S med bil, eller til Ope­ra­en, det er lite rea­lis­tisk.

VG kun­ne også ha lagt inn Torggt, som om i dag er nes­ten, men dess­ver­re bare nes­ten, bil­fri. Akers­gt er for det mes­te bil­fri, og kan uten pro­ble­mer sten­ges helt for pri­vat­bi­ler. Hele områ­det rundt Regje­rings­kvar­ta­let er til­nær­met bil­fritt. I dag har noen kom­met til den under­li­ge kon­klu­sjo­nen at Y-blok­ka i Regje­rings­kvar­ta­let må rives, for­di tun­ne­len under er en sik­ker­hets­ri­si­ko. Det åpen­ba­re sva­ret bur­de være: Behold Y-blok­ka, og steng tun­ne­len.

Jeg tror ikke at sen­trum blir helt bil­fritt, og tvi­ler også på at det er øns­ke­lig. Det er et fint slag­ord, men i prak­sis et slag­ord som i unød­ven­dig stor grad mobi­li­se­rer mot­stand. Det man der­imot bør gjø­re, og som kom­mer til å bli rea­li­te­ten av en “bil­fri by”, er mål­ret­te­de til­tak for å begren­se bil­kjø­ring i byen, og da kan man godt gå et styk­ke uten­for Ring 1. Folk fra det avgå­en­de byrå­det har ryk­ket ut og sagt at de også har øns­ket å redu­se­re bil­tra­fik­ken i sen­trum. Men de har ikke vært vil­li­ge til å iverk­set­te de til­tak som er nød­ven­di­ge for å få til det­te. Det vil for­hå­pent­lig­vis det nye byrå­det gjø­re, selv om resul­ta­tet ikke kom­mer til å bli et helt bil­fritt sen­trum.

Hol­der vi oss innen­for Ring 1, bør førs­te mål være å sten­ge for gjen­nom­kjø­ring. I dag går det en gans­ke jevn strøm av biler gjen­nom Råd­hus­ga­ten.

WIMG_0966_DxOBilis­ter som gjer­ne kjø­rer fra Bjør­vi­ka, bidrar til å øde­leg­ge Chris­tia­nia torg, før de fort­set­ter ned mot Råd­hus­plas­sen og svin­ger inn over Frid­tjof Nan­sens plass, og øde­leg­ger den plas­sen også. Det er mulig at poli­ti­ker­ne har glemt det. Men det går fak­tisk en tun­nel under her. Bilis­ter som skal kjø­re gjen­nom, får hol­de seg i den.

Det er like menings­løst at man skal kun­ne kjø­re bil gjen­nom Møl­lergt og Kon­gens gt fra Haus­manns gt til Råd­hus­gt og vide­re til Vippe­tan­gen.

Man må vide­re fjer­ne all gate­par­ke­ring innen­for Ring 1. Det er god plass til alle de gate­par­ker­te bile­ne i de alle­re­de eksis­te­ren­de par­ke­rings­hu­se­ne.

En by er selv­sagt avhen­gig av vare­le­ve­ring, reno­va­sjon osv. Jeg tror ikke at noen, hel­ler ikke MDG, vil hind­re det­te. Men at man tren­ger vare­le­ve­ring er ikke noe argu­ment for å til­la­te kjø­ring med og par­ke­ring av pri­vat­bi­ler. Tvert om. Det er alle dis­se bile­ne som hind­rer vare­le­ve­ring. Så kan man orga­ni­se­re vare­le­ve­rin­gen på en smar­te­re måte. Det er ingen grunn til å til­la­te mons­ter­bi­ler i sen­trum.

WIMG_3381_DxOVG bekym­rer seg for ambu­lan­ser. Det er menings­løst. Uttryk­ning­s­kjøre­tøy har lov til å bry­te tra­fikk­reg­le­ne, her­under å kjø­re i gater hvor bil­kjø­ring i utgangs­punk­tet ikke er til­latt. Når man hører sær­lig brann­ve­se­net, som har størst biler, kla­ge over dår­lig frem­kom­me­lig­het, er det gjer­ne par­ker­te biler som er pro­ble­met.

Hele det “blifrie” områ­det bør skil­tes med sone­par­ke­ring, alt­så par­ke­ring for­bud annet enn på områ­der som er skil­tet som par­ke­ring (evt vare­le­ve­ring).

Gater som ikke er åpne for bil­kjø­ring, må sper­res fysisk. Erfa­rin­gen fra bl.a . Torggt, viser at bilis­ter ikke respek­te­rer skil­ting. Ned­senk­ba­re pul­ler­ter, som de man har mel­lom Akers­hus­kaia og Råd­hus­plas­sen, bør være en god løs­ning.

WIMG_8712_DxOMan kan også blin­ke ut noen sen­tra­le ste­der hvor det skal være adkomst med bil. Det er lett å peke på Råd­hu­set, Stor­tin­get og sen­trums­ho­tel­le­ne. Det kan også være par­ke­rings­hus. Men regu­le­rin­gen må da være slik at når man har kjørt til det­te ste­det, kan man ikke par­ke­re der annet enn i et par­ke­rings­hus. Og man må ut sam­me vei som man kom inn.

Sen­trum kan gjer­ne være til­gjen­ge­lig med bil, for de som har behov for det. Men det skal ikke være lett å kjø­re bil i sen­trum, og man skal på ingen måte invi­te­re folk til å vel­ge bil. Par­ke­ring skal vekk fra gaten, og den skal kos­te.

WIMG_8709_DxO<edit>Når man byg­ger ut nye bolig­om­rå­der i eller nær sen­trum, er de stort sett bil­frie, som f.eks. Aker bryg­ge, Tjuv­hol­men og for en stor del Sør­en­ga. Det er på tide at man ryd­der opp i eld­re områ­der også.</edit>

Man må vra­ke hele det bil­sen­tris­tis­ke plan­leg­gings­re­gi­met som har pre­get byplan­leg­ging i alt­for man­ge år. I prak­sis betyr det også at man må før­tids­pen­sjo­ne­re eller på annen måte kvit­te seg meg gans­ke man­ge av de som har hatt ansvar for slik plan­leg­ging i Sta­tens veg­ve­sen.

Vi må ikke se etter i hvil­ke gater det skal være restrik­sjo­ner på bil­kjø­ring. Utgangs­punk­tet må være at det skal være restrik­sjo­ner på bil­kjø­ring i hele byen, i samt­li­ge gater. Det man må se etter, er i hvil­ke gater det er nød­ven­dig å til­la­te en begren­set bil­kjø­ring, for å iva­re­ta en del sen­tra­le funk­sjo­ner i byen. I alle and­re gater skal bil­kjø­rin­gen begren­ses til et abso­lutt mini­mum. Tra­fik­ken bør regu­le­res i en laby­rint av enveis­kjø­rin­ger, som all­tid vil lede en omtrent til­ba­ke til utgangs­punk­tet.

Sett dere ned med et stort kart, hvor alle gater i utgangs­punk­tet er bil­frie. Tegn så inn trikke­ga­ter. Der skal det ikke være bil­kjø­ring. Tegn så inn gater hvor det går buss. Men vur­der også å leg­ge om buss­tra­fik­ken i sam­svar med Ruters m2016-plan, med fær­re bus­ser gjen­nom sen­trum.

Der­et­ter må dere iden­ti­fi­se­re noen sen­tra­le ste­der, hvor det skal være adkomst med bil. Det er lett å peke på Råd­hu­set, Stor­tin­get og sen­trums­ho­tel­le­ne. Det kan for min del også være par­ke­rings­hus. Men regu­le­rin­gen må da være slik at når man har kjørt til det­te ste­det, kan man ikke par­ke­re der annet enn i et par­ke­rings­hus. Og man må ut sam­me vei som man kom inn. Skal man fra en kant av byen til en annen må man ut og rundt sen­trum, even­tu­elt gjen­nom tun­nel under sen­trum.

Sen­trum kan gjer­ne være til­gjen­ge­lig med bil, for de som har behov for det. Men det skal ikke være lett å kjø­re bil i sen­trum, og man skal på ingen måte invi­te­re folk til å vel­ge bil. Par­ke­ring skal vekk fra gaten, og det som er igjen skal kos­te.

Han­delstan­den spår død og for­der­vel­se. Hos dem har man ennå ikke våk­net fra 1960- og 70-tal­lets våte bildrøm­mer, og de tror fort­satt at frem­ti­den og pen­ge­ne lig­ger i kun­der som kom­mer med bil. De er redd for at byen skal mis­te sitt sær­preg, om bile­ne for­svin­ner. Man­ge har ikke noe imot at bil­sær­pre­get for­svin­ner.

Foto: Delveien, brukt med tillatelse.
Foto: Del­vei­en, brukt med til­la­tel­se.

Ikke noe tyder på at det­te stem­mer. I Oslo så vi at Torg­gata begyn­te å blomst­re da man omsi­der gjor­de noen (ikke helt) vel­lyk­ke­de grep for å begren­se bil­tra­fikk, og å leg­ge til ret­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Det er helt i tråd med det man ser and­re ste­der. Folk hand­ler der de tri­ves å være. Ingen tri­ves blant biler. Når gate­par­ker­te biler for­svin­ner, blir butik­ke­ne som har vært skjult bak par­ker­te biler, syn­li­ge. Når bil­tra­fik­ken for­svin­ner, blomst­rer områ­de­ne.

Carl I Hagen sier at byen bil dø uten biler. At han mener det, er i seg selv et tegn på at det er rik­tig å få bort bile­ne. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på byer som har blitt kvalt av bil­tra­fikk. Men det er svært vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på byer som har dødd for­di man fjer­net bil­tra­fik­ken. De mest attrak­ti­ve områ­de­ne i byene, også når det gjel­der han­del, er bil­frie områ­der. Han­de­len blomst­rer ikke i gater med mye bil­tra­fikk. De høy­es­te hus­leie­ne må man beta­le i gågate­de­len av Karl Johans gt rundt Eger­tor­get.

Han­dels­stan­den har visst inn­sett at det er få kun­der i sen­trum som kom­mer med bil. Butik­ker som lig­ger i sen­trum, og har basert seg på kun­der som kom­mer i bil, får bare inn­se at de lig­ger på feil sted. Tiden har uan­sett løpt fra sli­ke for­ret­nings­kon­sep­ter. Ver­den end­rer seg, og de som ikke hen­ger med, de dør. De må end­re for­ret­nings­mo­dell, f.eks. ved å kjø­re ut vare­ne til kun­de­ne, eller flytt­te. Eller dø i sen­trum og gi næring til han­dels­stan­dens sut­ring.

SykkelgateNOTorg­gata har blitt pre­sen­tert som en syk­kel­prio­ri­tert gate. Det er den dess­ver­re ikke. Syk­kel­prio­ri­ter­te gater fin­nes ikke i Nor­ge. Blant annet mang­ler de skilt, med til­hø­ren­de regel­verk, som er nød­ven­dig for å anleg­ge sli­ke. Slik den er regu­lert i dag, er fak­tisk gjen­nom­kjø­ring fra Oster­haus gate til Haus­manns gate til­latt. Det bur­de det ikke være. Torg­gata er i dag et rela­tivt bruk­bart eksem­pel på “Shared space”. Det er der­imot ikke et godt frem­kom­me­lig­hets­til­tak for syk­lis­ter, men det er en annen dis­ku­sjon. Torg­gata kan være modell for hvor­dan byga­ter i sen­trum bør være.

Taxi­sjå­fø­re­ne kla­ger også, om vi skal hol­de oss til VG.

Det blir vel­dig vans­ke­lig å dri­ve dro­sje­virk­som­het der­som vi ikke kan kjø­re i sen­trum. De aller fles­te ture­ne våre er enten til eller fra ste­der innen­for Ring 1, sier Dahir.”

Dro­sjer er også biler, og mye dro­sje­kjø­ring i sen­trum er hel­ler ikke øns­ket. En regu­le­ring etter det prin­sip­pet man ser i man­ge Neder­lands­ke byer, hvor bilis­ter må ut av sen­trum, rundt og inn fra en annen kant, gjør at bilis­ter må kjø­re sto­re omvei­er om de skal fra et sted i sen­trum til et annet. Vi får sik­kert høre mye tøv om at det fører til stør­re utslipp, osv. Men rea­li­te­ten er at det gjør det mer attrak­tivt å gå, syk­le eller ta trik­ken fra et sted i sen­trum til et annet, frem­for å kjø­re bil selv, eller ta taxi. Bysyk­le­ne kom­mer gans­ke sik­kert til å bli mer popu­læ­re med en slik regu­le­ring. Det er bra for alle — kan­skje bort­sett fra for dro­sje­næ­rin­gen.

Det sam­men kan sies om Jon Røn­sen, kjø­rer dag­lig bil i sen­trum men diver­se utstyr for DNB. Ut og rundt, ikke gjen­nom sen­trum.

VG har også fun­net fram til en som bor innen­for Ring 1, nær­me­re bestemt i Prin­sens gt. Han kla­ger over at han ikke kan frak­te seg selv hjem, om det blir bil­fritt sen­trum. Han repre­sen­te­rer ikke man­ge. Det bor ikke man­ge i sen­trum, og nep­pe man­ge av dem har bil. Dess­uten er det man­ge som bor i bil­frie bolig­om­rå­der i nyere dra­bant­byer som har vel så lagt å gå fra par­ke­rin­gen til boli­gen, som det man vil ha fra et par­ke­rings­hus til Prin­sens­gt. Vi får hel­ler ikke noen for­kla­ring på hvor­for han ha bil for å kom­me på job­ben på Gjel­ler­åsen. Det er ikke noe pro­blem å kom­me dit med buss.

Selv har ikke Fager­nes Erik­sen egen par­ke­rings­plass, men han har sjel­den pro­ble­mer med å fin­ne et ledig sted å par­ke­re når han kom­mer hjem fra jobb om etter­mid­da­ge­ne.”

Det kos­ter å være kar, det kos­ter å bo i byen, og det kos­ter enda mer hvis man skal bo i byen og ha bil. Par­ke­rings­kost­na­der er noe man da må ta med i regne­styk­ket. Det er ingen grunn til å opp­rett­hol­de gate­par­ke­ring i sen­trum av hen­syn til sli­ke som Fager­nes Erik­sen. Vil han ha bil, så får han i alle fall leie seg plass i et av par­ke­rings­hu­se­ne.

VG har selv­sagt også fun­net en som bru­ker bil til sen­trum, og som sut­rer over hvor vans­ke­lig det vil bli.

Nina Botn ser posi­tivt på at et for­bud kan bed­re luft­kva­li­te­ten i byen, hun liker like­vel ikke at hun om noen år ikke len­ger får kjø­re bil til job­ben på Akers­hus fest­ning, områ­det innen­for Ring 1.

Jeg bor på Prins­dal, og selv om det går en del kol­lek­tiv­tra­fikk der­fra, vil jeg tro­lig bru­ke 45 minut­ter eks­tra hver dag for å kom­me meg til og fra jobb. Dess­uten kos­ter det mye med kol­lek­tiv­trans­port.”

Toget fra Holm­lia, ikke langt fra Prins­dal, bru­ker 15 min til Oslo S, anta­ge­lig­vis bety­de­lig kor­te­re tid enn det tar å stå i bil­kø inn til byen. Og det er ikke langt å gå fra Oslo S til fest­nin­gen. Dess­uten går det buss til Vippe­tan­gen og trikk til Kon­tra­skjæ­ret for de late. Man syk­ler fra Prins­dal til Fest­nin­gen på 45 minut­ter.

Pri­sar­gu­men­tet er bare tull. Et års­kort på Ruter kos­ter 6.800kr, som i bes­te fall er nok til å dek­ke for­sik­rin­gen på bilen. Og hun bur­de ha betalt mye mer enn det­te for å kun­ne par­ke­re på fest­nin­gen.

Gun­nar Lars­sen, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Oslo han­dels­stands for­ening, begyn­ner visst omsi­der å inn­se i hvil­ken ret­ning det går:

Oslo blir ikke den førs­te i ver­den til å si nei til biler i bykjer­nen. Mün­chen i Tysk­land og Liver­pool i Eng­land er blant byene med sam­me miljø­pro­fil. I sist­nevn­te er det iføl­ge Lar­sen blitt byg­get sto­re par­ke­rings­hus i rand­so­nen av sen­trum, slik at besø­ken­de kan kjø­re tett opp til gågate­net­tet og set­te fra seg bilen. Taxi­ene snur i de til­stø­ten­de gate­ne

– Det­te mener jeg er en god løs­ning. Vårt pro­blem er at par­ke­rings­hu­se­ne i Oslo har dår­lig belegg og lig­ger galt plas­sert.”

Det lig­ger en lang rek­ke par­ke­rings­hus langs Ring 1. Aker bryg­ge, Vika, og Sen­trum, for å nev­ne noen. Vi kan også ta med Oslo S og Gal­le­ri Oslo. At folk ikke bru­ker dem er dels et tegn på at gate­par­ke­ring er for bil­lig, og at bilis­te­ne er “bøn­der i byen”.

Man­ge byer har til­nær­met bil­frie sen­trum, eller sen­trum hvor gjen­nom­kjø­ring i prak­sis er til­nær­met umu­lig. Det er liv i byene og de fun­ge­rer godt, butik­ke­ne får levert sine varer og søp­pe­let blir hen­tet. Det går nok i Oslo også. Men nord­menn har et nær­mest reli­giøst for­hold til sine biler, så det tar nok len­ger tid enn i res­ten av ver­den, det­te også.

Bilis­men syn­ger på sin svane­sang. Ikke for­di snus­for­nuf­ti­ge men­nes­ker sier at det for­uren­ser, er ska­de­lig for kli­ma­et og øde­leg­ger byen. Like lite som dom­me­dags­pro­fe­ti­er om død og for­der­vel­se var det som skul­le til for å få folk til å stum­pe røy­ken, er for­nufts­ar­gu­men­ter det som vil stop­pe bilen. Bilen er ikke len­ger kul. Ung­dom er ikke opp­tatt av bil, i alle fall ikke urban ung­dom. Uten å ha med seg ung­dom­men, har bilis­men ingen frem­tid. Vi kan gi ordet til, av alle: Den rela­tivt nys­par­ke­de pro­gram­le­de­ren for “Top Gear”, Jere­my Clarks­ton, som skri­ver det­te i noe som egent­lig skul­le vært en omta­le av en Por­sche:

Soon almost no one will want to buy a car. [Today’s] young peop­le are sim­ply not inte­re­sted in cars at all. My son is … 19 and has not bot­he­red to take his dri­ving test. His argu­ment is a simp­le one. There’s a coach that stops right out­side his flat in Lon­don and it takes him, in a blizzard of wi-fi, to and from Oxford. For £11.

If he wants to go somewhe­re else, he can use a tra­in or somet­hing cal­led “a bus”. An Uber cab is never more than a few clicks away, and there’s always a Boris bike for short trips on level ground when it’s not too cold or hot or wet. He can move about wit­hout wor­ry­ing about breath tests or speeding fines or par­king tick­ets or no-claims bonu­ses. My son the­re­fore thinks he’s free sim­ply becau­se he doesn’t have a car.”

To stikk­ord er vik­ti­ge når det gjel­der bil i byen: Vi tren­ger til­gjen­ge­lig­het for bilis­ter, men vi tren­ger ikke frem­kom­me­lig­het.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Mar­tin P. Hoff

  Apro­pos dro­sjer så er det jo gans­ke høl-i-hue at omtrent samt­li­ge kjø­rer die­sel­bi­ler og pigg­dekk og har fri adgang til kol­lek­tiv­fel­tet. Når man først får kjøpt en rime­lig bil for å dri­ve dro­sje­næ­ring så bur­de det vært et krav om at den­ne var mijø­venn­lig og ikke bidro til sveve­støv samt hind­ret bus­ser i sen­trum.

 • Dr Man­hat­tan

  Hah, fan­tas­tisk å se Clark­son argu­men­te­re (som sted­for­tre­der, rik­tig­nok) for at det går an å leve uten bil i byen!
  For­ri­ge uke zap­pet jeg til­fel­dig­vis inn­om et pro­gram på NRK2 (tror jeg) som blant annet vis­te hvor­dan man i New York full­sten­dig har end­ret tra­fikk­bil­det blant annet på Times Squa­re. De vis­te noen gans­ke spek­ta­ku­læ­re før/et­ter-bil­der av hvor­dan tor­get had­de gått fra å være bil­do­mi­nert til å være fylt av for­taus­ka­fe­er og men­neske­liv. Så når selv ame­ri­ka­ne­re — muli­gens enda mer bil­re­li­giø­se enn nord­menn — kla­rer å end­re en mil­lion­by i syk­kel- og men­neske­po­si­tiv ret­ning — bør jag­gu Oslo kla­re det!

 • Gun­nar Bol­stad

  Strå­len­de inn­legg. Bil­fritt sen­trum blir bra for alle, og det må selv­føl­ge­lig utfor­mes slik at det fun­ge­rer godt i prak­sis.
  Refor­men kom­mer til å ta tid, og mens vi ven­ter kan det nye byrå­det straks inn­føre en del til­tak som kan sik­re rand­so­ne­ne mot økt tra­fikk når bilis­te­ne skal omgå sen­trum. Bolig­om­rå­de­ne rett uten­for Ring1 må raskt få beboer­par­ke­ring på plass, og all gate­par­ke­ring må pri­ses (høyt). I dag kan du par­ke­re gra­tis 100 meter fra Aker bryg­ge, og det er jo gal­skap.
  Så bør man straks set­te opp nye bom­sta­sjo­ner ved avkjø­rin­ge­ne fra Ring 1, feks ut fra Ope­ra­tun­ne­len og i Cort Ade­lers gate på Ruse­løk­ka.
  Det­te blir bra. Det er bare å gle­de seg.

 • End­re­Fod­stad

  Ja, det er et mer­ke­lig (og nær­mest sær­norsk) feno­men med taxi­er i kol­lek­tiv­fel­te­ne.

 • Kje­e­ere­Folk
 • Olav­Tor­vund

  En vel­dig god artik­kel!

 • Pingback: Ulovlig å regulere trafikken? | Olav Torvunds blogg()

 • bat­mo­bil

  Hvor­for er det ingen som snak­ker om den kan­skje størs­te grun­nen til at folk ikke syk­ler i Oslo? Syk­kel­ty­ve­ri­epi­de­mi­en som har fått her­je fritt i fle­re tiår. Jeg er glad i å syk­le, men etter at x antall syk­ler er stjå­let kort tid etter anskaf­fel­se er jeg lei. Ingen­ting hjel­per, selv å låse inn i en bod i et kamera­over­vå­ket bygg har hatt noen effekt.
  Bysyk­ler er et godt til­tak, men her må det gjø­res mer. Når poli­ti­et trek­ker på skuld­re­ne og poli­ti­ker­ne ikke til­byr løs­nin­ger eller engang set­ter det­te på agen­da­en er det lett å gi opp og hel­ler bare skaf­fe en bil. Hva med sik­re­de par­ke­rings­hus for syk­ler? Fokus på å rive ned syk­kel­ma­fia­en som her­jer fritt i dag?

 • Debat­tan­ten

  Jeg har ald­ri for­stått hvor­for du vel­ger å besud­le dine ellers gode argu­men­ter med usak­li­ge stikk mot folk som vel­ger å kjø­re bil. Unød­ven­di­ge kom­men­ta­rer som “Men nord­menn har et nær­mest reli­giøst for­hold til sine biler, så det tar nok len­ger tid enn i res­ten av ver­den, det­te også.” er noe du sta­dig­het benyt­ter deg av i ellers gode inn­legg, hvor­for? Ved å benyt­te deg av det­te frem­står du som enda tåpe­li­ge­re enn “syk­list­ha­te­re” og lig­nen­de da det for­ven­tes mer av deg som føl­ge av ditt embe­te.

  For­øv­rig er de fles­te som kjø­rer til og fra arbeids­plas­sen i Oslo men­nes­ker med over gjen­nom­snitt­lig lønn. De med gjen­nom­snitt­lig lønn og lave­re i sen­trum benyt­ter seg fak­tisk av det kol­lek­ti­ve i langt stør­re grad enn de bed­re stil­te, så jeg vil hel­ler si det er et hold­nings­pro­blem blant de med høy­est inn­tekt. Dine kol­le­ger ved fakul­te­tet er vel­dig flin­ke til å kjø­re dyre og lite miljø­venn­li­ge sports­bi­ler og SUVer ned til Uni­ver­si­tets­ga­ten. Man bur­de kan­skje ta et opp­gjør spe­si­elt med eli­ten i Oslo, da det er de som utgjør pro­ble­met.

 • Olav­Tor­vund

  Man­ge nord­menn har et til­nær­met reli­giøst for­hold til bilen, og til­be­del­sen av bilen har hengt i len­ger her enn i and­re land. Bilen har tapt sin sym­bolver­di, men det går sak­te i Nor­ge. http://blogg.torvund.net/2014/08/07/de-siste-dagers-bilhellige/

  Hva slags biler and­re kjø­rer, har ikke jeg noe ansvar for, og ser liten grunn til å kom­men­te­re.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har tid­li­ge­re vist til et inn­legg hvor jeg skri­ver noe om det. Men et par for­hold: Nord­menn kjø­per dyre biler, biler som er dyre­re i Nor­ge enn i de fles­te and­re land. De kjø­per langt dyre­re biler enn hva noe som helst reelt behov kan begrun­ne. Man kjø­per bil som sta­tus­sym­bol. I man­ge and­re land, hvor biler gjer­ne kos­ter mind­re, kjø­per folk i stør­re grad rime­li­ge biler som skal dek­ke et trans­port­be­hov, og i mind­re grad for å vise sta­tus. Man ser det dess­uten på nord­menns syke­li­ge iver etter å få utbed­ret små, rent kos­me­tis­ke ska­der på bile­ne sine — noe som sik­kert bidrar til å pres­se for­sik­rings­pri­se­ne opp.

  Det­te hand­ler om bil­fri by, i prak­sis bil­fritt sen­trum i Oslo. “Dis­trikts­po­li­tikk” som pri­ser spredt boset­ting, fører til mye bil­kjø­ring og er miljø­fiendt­lig. Men det gid­der jeg ikke dis­ku­te­re. Og jeg har sagt en gang før at jeg ikke gid­der å dis­ku­te­re hvem and­re som kjø­rer hva slags bil, mine kol­le­ger eller and­re. (De fles­te av mine kol­le­ger kjø­rer uan­sett ikke bil til job­ben.)

 • Pingback: “Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig | Olav Torvunds blogg()

 • Debat­tan­ten

  Med all respekt til din stil­ling, for­di du tid­li­ge­re har skre­vet at nord­menn har et reli­giøst for­hold til biler betyr det ikke at det er en etab­lert sann­het.

  Det er merk­sno­dig at du behø­ver å angri­pe at folk øns­ker å ha en bil som ser pen ut. Er det din sak hva folk bru­ker pen­ge­ne sine på? Man­ge synes det er lat­ter­lig å bru­ke mer enn 5000 kr på syk­kel, det gir en like­vel ikke rett til å regel­rett mob­be de som øns­ker å bru­ke inn­tek­ten sin på det­te.

  Som sagt, du har rett i mye av din argu­men­ta­sjon, men kre­di­bi­li­te­ten du har som jus­pro­fes­sor svin­ner hen når du til­la­ter deg selv å benyt­te deg av små­li­ge stikk mot bilis­ter.

  For­står jeg det slik at du er i mot dis­triks­po­li­tikk? At du vil at all virk­som­het og boset­ning skal sen­tra­li­se­res på så små områ­der som mulig?

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes det er gans­ke uin­ter­es­sant hva en ano­nym debat­tant måt­te mene om dis­se spørs­må­le­ne, og set­ter strek her.

 • Mads W. Schnei­der

  Meget bra, Olav! Det­te er en kon­struk­tiv til­nær­ming som vi bør prø­ve først. Så får vi ta det der­fra og jus­te­re under­veis.

 • Per Bull Hol­men

  Jeg skal inn­røm­me at jeg ikke har lest hele artik­ke­len, men er ikke mye av det­te gans­ke flise­spik­ke­ri? Du skri­ver, for eksem­pel: “Men at det ikke skal være mulig å kom­me til et knute­punkt som Oslo S med bil, eller til Ope­raen, det er lite rea­lis­tisk”. For å ta Oslo S først: Det er alle­re­de ett par­ke­rings­hus, under Gal­le­ri Oslo, som er uten­for Ring 1. Skal du til selve toge­ne, kan du ta gang­brua over dit, og det er mest sann­syn­lig kor­te­re å gå til selve toge­ne fra Gal­le­ri Oslo enn om du skul­le gått fra Jern­bane­tor­get. Skal du bare stop­pe bilen for å slip­pe noen av, kan du fint stop­pe den uten­for Oslo Plaza. Det er kort vei å gå der­fra til toge­ne.

  Vide­re er det ett par­ke­rings­hus under Oslo City. Hvis man bare reg­ner det man må kjø­re over jor­da (som er det som tel­ler), må man kjø­re 30 meter inn i Ring 1 for å kom­me dit. Jeg har ald­ri par­kert der, men fra Oslo City er det også en gang­bru til Oslo S. Men det nær­mes­te man idag kan kom­me til Oslo S med bil, er par­ke­rings­hu­set under Bypor­ten. Det inne­bæ­rer å kjø­re 60 meter inn i Ring 1. Er det vir­ke­lig 30 eller 60 meter man vil krang­le om? Grun­nen til at MDG sier “Ring 1”, er at folk vet hvor den gren­sen går. Ikke for­di gren­sen gå nøy­ak­tig der. Hvis man begyn­ner å krang­le om 30 eller 60 meters avvik, når hele sonen er på 2 km fra øst til vest, er det for­di man VIL kve­ru­le­re, ikke for­di man har rele­van­te inn­spill. Jeg har pleid å bru­ke par­ke­rings­plas­sen på sør­sida av Oslo S, men den har vært util­gjen­ge­lig len­ge pga arbei­der, og det så ikke ut til å for­år­sa­ke noen kata­stro­fe. Uan­sett er det like langt å gå der­fra til toge­ne som fra Oslo Plaza.

  Når det gjel­der Ope­ra­en, ser jeg rett og slett ikke pro­ble­met. Jeg for­står ikke hvor­for man ikke kan rei­se kol­lek­tivt til Ope­ra­en.

  Angå­en­de kjø­ring til båte­ne er jeg enig. Det må man selv­sagt til­la­te, men hvis den går via Ope­ra­tun­ne­len er den­ne kjø­rin­gen uten­for det Oslo-folk som meg van­lig­vis opp­fat­ter som sen­trum. Selv om den rent tek­nisk er innen­for Ring 1.

  Når du sier man i ste­det bør gjø­re “mål­ret­tede til­tak for å begren­se bil­kjø­ring i byen”, så er det hva poli­ti­ke­re har gjort hele tiden: Satt seg vage, ufor­plik­ten­de mål som folk ikke for­står noe av. Når de sene­re blir kon­fron­tert med om de har nådd måle­ne, kan de all­tid si “ja, det har vi. Vi har gjen­nom­ført mål­ret­tet til­tak ditt, og mål­ret­tet til­tak datt”. Du sier at det avgå­en­de byrå­det ikke var vil­li­ge til å gjø­re det­te, men du vet godt at hvis du had­de møtt dem til debatt om det­te, had­de pra­tet seg ut av det enkelt, “joda, vi har gjort ditt. Vi har gjort datt”. Så det hand­ler ikke bare om slag­ord, men også om å set­te seg kla­re mål som folk for­står. Så får vi bare leve med at det ikke fan­tes en alle­re­de eksis­te­ren­de sone som var skred­der­sydd for en bil­fri sone, en som var flyt­tet 60 meter i øst­re gren­se, og som ikke inn­be­fat­tet den lil­le vei­strek­nin­gen ute ved Vippe­tan­gen som folk ikke opp­fat­ter som sen­trum uan­sett. De som kri­ti­se­rer MDG for dis­se små avvi­ke­ne fra en sone som ikke var defi­nert for for­må­let, er de som ikke vil­le ha noen bil­fri sone uan­sett.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis du ikke har lest hele artik­ke­len du kom­men­te­rer, ser jeg hel­ler ingen grunn til å lese hele kom­men­ta­ren og kom­men­te­re den.

 • Per Bull Hol­men

  Mener du at jeg må lese hele den­ne mildt sagt vel­dig lan­ge artik­ke­len, for å vur­de­re par­ke­rings­mu­lig­he­ter nær Oslo S?

 • Per Bull Hol­men

  Greit. Jeg har lest hele nå.

 • Per Bull Hol­men

  Jeg tror noe av pro­ble­met lig­ger i at medie­ne ikke har gjen­gitt MDG’s for­slag kor­rekt. MDG har skre­vet at områ­det skal bli fritt for PRI­VAT­bi­ler, det­te har blitt over­satt i media til “bil­fritt sen­trum”. Det er uklart om Olav Tor­vund har lest MDG’s pro­gram, men hans for­mu­le­rin­ger bidrar i hvert fall ikke til å opp­kla­re. “Slag­or­det” er ikke skapt av det nye byrå­det selv, men av media.

  I en annen kom­men­tar har jeg alle­re­de gjen­nom­gått Oslo S, fer­je­ne og Ope­ra­en. And­re ste­der som nev­nes i artik­ke­len er Stor­tin­get, Råd­hu­set og sen­trums­ho­tel­le­ne. Jeg ser ingen grunn til at man må ha til­gang til Råd­hu­set og Stor­tin­get med pri­vat­bil. Det som gjen­står da er sen­trums­ho­tel­le­ne. Jeg syns det er lite visjo­nært å bare pos­tu­le­re at det må være til­gang til sen­trums­ho­tel­le­ne for pri­vat­bi­ler. De fles­te hotell­gjes­ter tar nok dro­sje (ikke pri­vat­bi­ler), eller rei­ser kol­lek­tivt. Hvor man­ge av dem bru­ker pri­vat­bi­ler? Det skul­le vært fint å vite. Da han­dels­stan­den begyn­te å tute, fikk vi raskt vite at ande­len som bruk­te pri­vat­bi­ler når de hand­let var rundt 7%. Jeg har ikke hørt hotell­næ­rin­gen tute enda, og har der­for ikke sett til­sva­ren­de tall for hotell­gjes­ter, men det kan vel være noe der­om­kring.

  Hvis hotell­næ­rin­gen vil­le, og poli­ti­ker­ne var smi­di­ge, kun­ne de etab­le­re en Uber-lig­nen­de tje­nes­te for å frak­te folk til å fra hotel­le­ne i sen­trum. Det vil­le vært lukra­tivt for hotel­le­ne, bra for Oslo-luf­ta, og sann­syn­lig­vis vil­le det vært fle­re av gjes­te­ne som var for­nøy­de enn mis­for­nøy­de med end­rin­gen. Så er det de som bru­ker leie­bil. Strengt tatt ikke en pri­vat­bil, men kan­skje bur­de for­bu­det omfat­te leie­bi­ler i til­legg. Eller kan­skje det ikke er verdt det poli­tis­ke brå­ket det vil­le med­føre. Fast­bo­en­de base­rer seg jo ikke på leie­bil, så det vil­le bety mini­malt for mil­jø­et.

  Det er med and­re ord lite visjo­nært å si at hotel­le­ne må/bør være til­gjen­ge­li­ge for pri­vat­bi­ler. På den and­re siden vet vi jo at nærin­gen har bra med musk­ler, og hvis de set­ter seg på bak­bena er det kan­skje noe som kan set­te en stop­per for en ellers fin plan.

 • Olav­Tor­vund

  Ikke nød­ven­dig­vis. Men jeg står helt fritt til å vel­ge hva jeg even­tu­elt vil sva­re på og kom­men­te­re.

 • Per Bull Hol­men

  Selv­sagt.