Ulovlig å regulere trafikken?

Kam­pen mot å begren­se bil­tra­fikk i byen, når nye høy­der. Nå har noen advo­ka­ter kas­tet seg inn, og hev­der at det er ulov­lig å inn­føre “bil­fri” by. De utta­ler seg til Finans­avi­sen. Men deres artik­kel er ikke åpent til­gjen­ge­lig på nett, så jeg hol­der med til det Oslo­by og Dag­bla­det refe­re­rer fra det­te. Det er et høy­ri­siko­pro­sjekt å kom­men­te­re noe slikt: Jour­na­lis­ter refe­re­rer det and­re jour­na­lis­ter refe­re­rer av hva noen advo­ka­ter har sagt. Her er feil­kil­de­ne man­ge. Det er fris­ten­de å si at feil­kil­de­ne øker eks­po­nen­si­elt med hvert jour­na­lis­tisk ledd.

La meg også si med en gang: Det­te er syn­sing fra min side. For­hå­pent­lig­vis en fag­lig basert og kva­li­fi­sert syn­sing, men like­vel syn­sing. Jeg har ikke sett advo­ka­te­nes retts­li­ge argu­men­ta­sjon, og den utvik­ler de vel hel­ler ikke, før noen gård­ei­ere even­tu­elt har slukt agnet og gitt dem et fett opp­drag. Jeg har hel­ler ikke vil­let bru­ke tid på å gra­ve meg ned i de juri­dis­ke spørs­mål det­te måt­te reise.

Bil­fritt sen­trum” er et poli­tisk slag­ord, og ikke noen retts­lig rea­li­tet. Det kom­mer hel­ler ald­ri til å bli noen retts­lig rea­li­tet, for­mu­lert som et retts­lig bin­den­de for­bud mot å kjø­re i vis­se deler av byen. Men det kan bli noe nær en fak­tisk rea­li­tet, ved at sum­men av enkelt­til­tak gjør at det i prak­sis er ute­luk­ket å kjø­re pri­vat­bil i sentrum.

Con­ti­nue read­ing Ulov­lig å regu­le­re tra­fik­ken?

Bilen, byen og VG.

VG har tirs­dag en leder med tit­te­len “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bil­fri by. Det­te er en slik leder vil vil kom­me til å le over­bæ­ren­de av om 5–10 år, om vi skul­le kom­me over den. Det er omtrent som om vi i dag skul­le fin­ne en leder fra vår­en 2004, hvor man omta­ler den fana­tis­ke helse­fun­da­men­ta­lis­ten Dag­finn Høy­brå­tens menings­løse og totalt urea­lis­tis­ke for­slag om at det ikke len­ger skul­le være til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Vi ble fore­spei­let død og for­der­vel­se, et totalt dødt ute­liv og kon­kurs­ras i ser­ve­rings­bran­sjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vans­ke­lig å for­stå at man kun­ne fin­ne på noe så menings­løst å la folk få lov til å pla­ge and­re med sin røyk på sli­ke ste­der. Nå har bilen på man­ge måter over­tatt røy­kens rolle.

Om ikke alt for man­ge år kom­mer man til å und­re seg over at man kun­ne fin­ne på å til­la­te at byene ble øde­lagt av bilis­me, og at ver­di­ful­le gate­area­ler ble brukt til å hen­set­te biler.

Lede­ren viser også at enten har ikke VG tatt seg bry­et med å set­te seg inn i MDGs pro­gram, eller så trod­de de ikke at de men­te det som sto i pro­gram­met, siden de kom­mer med det nå.

Con­ti­nue read­ing Bilen, byen og VG.