Bilen, byen og VG.

VG har tirs­dag en leder med tit­te­len “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bil­fri by. Det­te er en slik leder vil vil kom­me til å le over­bæ­ren­de av om 5–10 år, om vi skul­le kom­me over den. Det er omtrent som om vi i dag skul­le fin­ne en leder fra vår­en 2004, hvor man omta­ler den fana­tis­ke helse­fun­da­men­ta­lis­ten Dag­finn Høy­brå­tens menings­løse og totalt urea­lis­tis­ke for­slag om at det ikke len­ger skul­le være til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Vi ble fore­spei­let død og for­der­vel­se, et totalt dødt ute­liv og kon­kurs­ras i ser­ve­rings­bran­sjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vans­ke­lig å for­stå at man kun­ne fin­ne på noe så menings­løst å la folk få lov til å pla­ge and­re med sin røyk på sli­ke ste­der. Nå har bilen på man­ge måter over­tatt røy­kens rol­le.

Om ikke alt for man­ge år kom­mer man til å und­re seg over at man kun­ne fin­ne på å til­la­te at byene ble øde­lagt av bilis­me, og at ver­di­ful­le gate­area­ler ble brukt til å hen­set­te biler.

Lede­ren viser også at enten har ikke VG tatt seg bry­et med å set­te seg inn i MDGs pro­gram, eller så trod­de de ikke at de men­te det som sto i pro­gram­met, siden de kom­mer med det nå.

Egent­lig behøv­de ikke VG å ha skre­vet den­ne leder­ar­tik­ke­len. Gjen­nom alt det de har skre­vet om “bil­fri by” har det vært så tyde­lig at det­te liker de ikke, slik de har spadd opp et stort sut­re­kor av folk som mener de vil bli ram­met av det­te. VG har også star­tet hekse­jak­ten på MDG, og for­sø­ker å gra­ve opp så mye usak­lig dritt som mulig om folk i par­ti­et. Det er kam­panje­jour­na­lis­tikk som stin­ker.

VG avslø­rer kunn­skaps­løs­het på man­ge plan. Hva med idio­tis­ke påstan­der som det­te:

Ved­ta­ket om å nek­te folk å ta bilen til Oslo S, eller for å ta med fami­li­en på kino i sen­trum er bare tåpe­lig sym­bol­po­li­tikk. ”

Har noen sagt at det ikke skal være mulig å kjø­re til Oslo S? Det lig­ger på gren­sen til Ring 1. Det er VG som har tol­ket alt i ver­ste mening, har laget sitt eget spø­kel­se, for så å argu­men­te­re mot det.

VG er åpen­bart sær­de­les dår­lig ori­en­tert om byens kino­til­bud og om kol­lek­tiv­trans­port. Om vi ikke reg­ner Cine­ma­te­ket blant de fami­lie­ki­no­er som VG mener det ikke len­ger blir mulig  å ta med fami­li­en til, lig­ger bare to innen­for Ring 1. Det er Saga og Klin­gen­berg. Dis­se lig­ger i kort avstand fra kol­lek­tiv­knute­punk­tet Nasjo­nal­tea­te­ret, som man lett når med tog, T-bane, trikk og buss. De som ikke kla­rer å kom­me seg hit uten bil, kan hel­ler sit­te hjem­me og se på TV. VGs leder­skri­bent er åpen­bart like dår­lig kjent i byen som tid­li­ge­re bymiljø­by­råd Jøran Kall­myr, som også var ute av stand til å for­stå at man kun­ne kom­me seg på kino og tea­ter på annen måte enn med bil. Han sa til Aften­pos­ten 21. juni 2011, som begrun­nel­se for å vil­le åpne for mer bil­tra­fikk i byen:

Vi vil ha en leven­de by, og folk må for ekse­mpel kun­ne kom­me seg til kino og tea­ter på kvelds­tid.”

At den byrå­den som er ansvar­lig for sam­ferd­sel, her­under kol­lek­tiv­tra­fikk, ikke for­sto at man kun­ne rei­se kol­lek­tivt til kino og tea­ter, er enda ver­re enn at en leder­skri­bent i VG ikke for­står det.

Men til­ba­ke til kino­ene. De to kino­ene Saga og Klin­gen­berg lig­ger fak­tisk enda kor­te­re fra par­ke­rings­hus i Vika, som har inn­kjør­sel fra Ring 1. Et bil­fritt sen­trum innen­for Ring 1 vil ikke hind­re noen i å kom­me til dis­se kino­ene, hel­ler ikke med bil.

VG er åpen­bart ukjent med kino­er som Felix, Vic­to­ria, Gim­le, Frog­ner, Colos­se­um og Rin­gen, som alle lig­ger uten­for Ring 1. Lede­ren i VG er åpen­bart basert på det gam­le jour­na­lis­tis­ke prin­sip­pet “Don’t con­fu­se me with facts!”.

Jeg kom­mer ikke på noen til­fel­ler hvor bilis­te­ne har blitt øns­ket til­ba­ke etter at et områ­de først har blitt bil­fritt. At de selv øns­ker å kjø­re der, er en annen sak. Vi ser over alt at byene blomst­rer når bile­ne for­svin­ner og det blir tri­ve­lig å opp­hol­de seg der. Bile­ne skrem­mer bort folk.

Men at en avis som ikke engang synes å kla­re å fin­ne ut hvor i byen det er kino­er, skal kla­re å fin­ne ut hvor­dan utvik­lin­gen er ute i ver­den, det vil være å kre­ve alt­for mye. Man­ge byer arbei­der mål­ret­tet for å redu­se­re bil­tra­fik­ken. De har kan­skje ikke valgt et slag­ord som “bil­fri by”. Men rea­li­te­ten er den sam­me. Om leder­skri­ben­ten i VG er i stand til å lese engelsk, anbe­fa­les den­ne artik­ke­len i The Guar­di­an.

VG els­ker åpen­bart biler i byen. Når de ikke vil ha bil­fritt sen­trum,  reg­ner jeg med at de mener det var et alvor­lig feil­grep å fjer­ne bil­tra­fik­ken i Karl Johans gt mel­lom Eger­tor­get og Oslo S, og at de øns­ker bile­ne til­ba­ke dit.

Karl_Johan biler 02Jeg reg­ner også med at VG vil ha bile­ne til­ba­ke til Råd­hus­plas­sen, for å ska­pe liv der.

Rådhusplassen_biler_04En liten rea­li­ty sjekk, innen kort gang- og sykkel­av­stand fra VG-huset, så kort at til og med en bil­av­hen­gig leder­skri­bent bør orke den. Sam­men­lign Møl­lergt

WIMG_6293_DxOog Torggt.

WIMG_6332_DxOHvor er det liv? Hvor blomst­rer han­de­len? Kan for­skjel­le­ne skyl­des at den ene er til­gjen­ge­lig med bil, den and­re ikke?

Man får leg­ge den­ne lede­ren på en obs­lis­te, og hen­te den fram igjen om noen år.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Debat­tan­ten

  Hekse­jak­ten” mot MDG kom­mer som føl­ge av at de fører en urea­lis­tisk sym­bol­po­li­tikk, ikke en poli­tikk som har en rea­lis­tisk virk­ning. At et så mini­malt par­ti skal kre­ve så mye makt i byrå­det (f.eks. boi­kott av E18, noe Oslo byråd ikke har noe med) og at par­ti­ets første­kan­di­dat i Oslo, Lan Marie Nguy­en Berg, ikke evner å sva­re for seg og stik­ker av fra debat­ter når hun blir kon­fron­tert med kri­tis­ke, men legi­ti­me spørs­mål gjør at “hekse­jak­ten” blir mer aktu­ell da man i stør­re grad er inter­es­sert i å fin­ne ut hva målet deres egent­lig er. Når første­kan­di­da­ten tar taxi fra NRK til sen­trum når man like enkelt kun­ne benyt­tet seg av kol­lek­tiv­trans­por­ten vit­ner det igjen om at det­te er sym­bol­po­li­tikk med utgangs­punk­tet “gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør”. At taxi, og med det­te under­for­stått bil, er prak­tisk er jo selve hoved­grunn­la­get for at folk vel­ger å kjø­re pri­vat­bil frem­for å rei­se kol­lek­tivt, da blir det rime­lig naivt å skul­le omven­de fol­ket når man ikke lever etter den fore­spei­le­de visjo­nen selv.

  MDG har stort fokus på mil­jø, men later til å totalt ha glemt at det fin­nes langt fler områ­der innen poli­tik­ken et par­ti må ta stil­ling til. Mener du vir­ke­lig at det “vik­tigs­te” par­ti­et i Oslo er de som gjør mest for å fjer­ne bile­ne fra sen­trum? Mener du vir­ke­lig ikke som pro­fes­sor i retts­vi­ten­skap at det er and­re tema­er i Oslo som er langt vik­ti­ge­re og som bur­de stå i søke­ly­set i ste­det?

 • Olav­Tor­vund

  MDG har så langt ikke ruk­ket å føre noen poli­tikk i det hele tatt. Men de har sagt en del om hva de vil. Bil­fritt, eller til­nær­met bil­fritt sen­trum er for­øv­rig noe som MDG, Arbei­der­par­ti­et, SV og til dels Venst­re alle gikk til valg på.

  Å hen­ge seg opp i taxi­tu­ren fra NRK er tåpe­lig piss­prat.

 • Debat­tan­ten

  Parti­pro­gram­met til MDG base­rer seg i alt­for stor grad på en såpass liten del av poli­tik­ken at det er merk­sno­dig at de har fått såpass mye med stem­mer. Det blir spen­nen­de å se om de har noe for seg på de vik­ti­ge­re sake­ne, om det er bil­fritt innen­for er ikke spe­si­elt vik­tig all den tid de som kjø­rer der som oftest har en grunn til det. Det fin­nes ingen som kjø­rer innen­for Ring 1 for moro skyld, som du selv har påpekt er det et kre­ven­de områ­de å fer­des i med bil. Det vil ikke ha noen sær­lig miljø­ge­vinst å sten­ge Ring 1 for all­menn tra­fikk hel­ler all den tid det kun vil flyt­te kjøre­møns­te­ret til folk.

  Jeg er langt på vei enig med at å hen­ge seg opp i taxi­tu­ren slik nors­ke medi­er har gjort er over­dre­vet, men der­som man øns­ker å set­te et godt eksem­pel så bør man leve etter sin egen poli­tikk. Der­som det var “prak­tisk” for Lan Marie Nguy­en Berg å ta taxi, hvor­for er det ikke et gyl­dig argu­ment i den­ne debat­ten at det er “prak­tisk” å ta pri­vat­bi­len ned til sen­trum? En taxi er kun en van­lig per­son­bil med et skilt på taket.

 • Olav­Tor­vund

  Om du synes det er merk­sno­dig at MDG har fått stem­mer, er totalt uin­ter­es­sant. I et demo­kra­tisk sam­funn aksep­te­rer man valg­re­sul­ta­tet, enten man liker det eller ikke.

 • Olav­Tor­vund

  Det er ikke så dumt å set­te seg inn i sake­ne før man kom­men­te­rer. I Arbei­der­par­ti­ets pro­gram for valg­pe­rioden 2015–2019 står det bl.a.:

  Gjø­re den ind­re bykjer­nen til­nær­met bil­fri, med unn­tak for nød­ven­dig trans­port som trans­port av for­flyt­nings­hem­mede, vare­trans­port og kol­lek­tiv­tra­fikk”

  Vide­re:

  Sør­ge for at det måkes, strøs og ryd­des bed­re i Oslos gater, inklu­dert for­tau, gang– og syk­kel­vei­er”

  Jeg tror det har stått noe til­sva­ren­de for tid­li­ge­re peri­oder også, men det har jeg ikke sjek­ket nå.

  Et mer leven­de sen­turm, til­nær­met fritt for priva­bi­ler, kom­mer til å bli en suk­sess. De som pro­te­ste­rer mot det­te nå, pro­te­ster­te også mot bil­fri Karl Johans gt, bil­fri Torggt og bil­fri Folke­tea­ter­pas­sa­sje. Ingen øns­ker bile­ne til­ba­ke når man først har fått dem ut av byen, akku­rat som ingen øns­ker røy­ker­ne til­ba­ke på ser­ve­rings­ste­der. For­ut­satt at det­te gjen­nom­fø­res raskt, kom­mer sprs­må­let før val­get i 2019 å være hvem som kan ta æren for det­te, ikke hvem som har skyl­den. Jeg repre­sen­te­rer ikke på noen måte MDG, og stem­te hel­ler ikke på dem ved sis­te valg. Men jeg liker mye av det de står for. At så mye av det som i dag er kon­tro­ver­si­elt i dag, men som folk kom­mer til å være vel­dig gla­de for om få år knyt­tes til MDG, kom­mer til å bli en stor for­del for dem.