Bilen, byen og VG.

VG har tirs­dag en leder med tit­te­len “Bilen og byen og Berg”. VG er for ny E18 og mot bil­fri by. Det­te er en slik leder vil vil kom­me til å le over­bæ­ren­de av om 5–10 år, om vi skul­le kom­me over den. Det er omtrent som om vi i dag skul­le fin­ne en leder fra vår­en 2004, hvor man omta­ler den fana­tis­ke helse­fun­da­men­ta­lis­ten Dag­finn Høy­brå­tens menings­løse og totalt urea­lis­tis­ke for­slag om at det ikke len­ger skul­le være til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Vi ble fore­spei­let død og for­der­vel­se, et totalt dødt ute­liv og kon­kurs­ras i ser­ve­rings­bran­sjen. Det gikk som kjent ikke slik. I dag er det vans­ke­lig å for­stå at man kun­ne fin­ne på noe så menings­løst å la folk få lov til å pla­ge and­re med sin røyk på sli­ke ste­der. Nå har bilen på man­ge måter over­tatt røy­kens rolle.

Om ikke alt for man­ge år kom­mer man til å und­re seg over at man kun­ne fin­ne på å til­la­te at byene ble øde­lagt av bilis­me, og at ver­di­ful­le gate­area­ler ble brukt til å hen­set­te biler.

Lede­ren viser også at enten har ikke VG tatt seg bry­et med å set­te seg inn i MDGs pro­gram, eller så trod­de de ikke at de men­te det som sto i pro­gram­met, siden de kom­mer med det nå.

Egent­lig behøv­de ikke VG å ha skre­vet den­ne leder­ar­tik­ke­len. Gjen­nom alt det de har skre­vet om “bil­fri by” har det vært så tyde­lig at det­te liker de ikke, slik de har spadd opp et stort sut­re­kor av folk som mener de vil bli ram­met av det­te. VG har også star­tet hekse­jak­ten på MDG, og for­sø­ker å gra­ve opp så mye usak­lig dritt som mulig om folk i par­ti­et. Det er kam­panje­jour­na­lis­tikk som stinker.

VG avslø­rer kunn­skaps­løs­het på man­ge plan. Hva med idio­tis­ke påstan­der som dette:

Ved­ta­ket om å nek­te folk å ta bilen til Oslo S, eller for å ta med fami­li­en på kino i sen­trum er bare tåpe­lig symbolpolitikk. ”

Har noen sagt at det ikke skal være mulig å kjø­re til Oslo S? Det lig­ger på gren­sen til Ring 1. Det er VG som har tol­ket alt i ver­ste mening, har laget sitt eget spø­kel­se, for så å argu­men­te­re mot det.

VG er åpen­bart sær­de­les dår­lig ori­en­tert om byens kino­til­bud og om kol­lek­tiv­trans­port. Om vi ikke reg­ner Cine­ma­te­ket blant de fami­lie­ki­no­er som VG mener det ikke len­ger blir mulig  å ta med fami­li­en til, lig­ger bare to innen­for Ring 1. Det er Saga og Klin­gen­berg. Dis­se lig­ger i kort avstand fra kol­lek­tiv­knute­punk­tet Nasjo­nal­tea­te­ret, som man lett når med tog, T‑bane, trikk og buss. De som ikke kla­rer å kom­me seg hit uten bil, kan hel­ler sit­te hjem­me og se på TV. VGs leder­skri­bent er åpen­bart like dår­lig kjent i byen som tid­li­ge­re bymiljø­by­råd Jøran Kall­myr, som også var ute av stand til å for­stå at man kun­ne kom­me seg på kino og tea­ter på annen måte enn med bil. Han sa til Aften­pos­ten 21. juni 2011, som begrun­nel­se for å vil­le åpne for mer bil­tra­fikk i byen:

Vi vil ha en leven­de by, og folk må for ekse­mpel kun­ne kom­me seg til kino og tea­ter på kveldstid.”

At den byrå­den som er ansvar­lig for sam­ferd­sel, her­under kol­lek­tiv­tra­fikk, ikke for­sto at man kun­ne rei­se kol­lek­tivt til kino og tea­ter, er enda ver­re enn at en leder­skri­bent i VG ikke for­står det.

Men til­ba­ke til kino­ene. De to kino­ene Saga og Klin­gen­berg lig­ger fak­tisk enda kor­te­re fra par­ke­rings­hus i Vika, som har inn­kjør­sel fra Ring 1. Et bil­fritt sen­trum innen­for Ring 1 vil ikke hind­re noen i å kom­me til dis­se kino­ene, hel­ler ikke med bil.

VG er åpen­bart ukjent med kino­er som Felix, Vic­to­ria, Gim­le, Frog­ner, Colos­se­um og Rin­gen, som alle lig­ger uten­for Ring 1. Lede­ren i VG er åpen­bart basert på det gam­le jour­na­lis­tis­ke prin­sip­pet “Don’t con­fu­se me with facts!”.

Jeg kom­mer ikke på noen til­fel­ler hvor bilis­te­ne har blitt øns­ket til­ba­ke etter at et områ­de først har blitt bil­fritt. At de selv øns­ker å kjø­re der, er en annen sak. Vi ser over alt at byene blomst­rer når bile­ne for­svin­ner og det blir tri­ve­lig å opp­hol­de seg der. Bile­ne skrem­mer bort folk.

Men at en avis som ikke engang synes å kla­re å fin­ne ut hvor i byen det er kino­er, skal kla­re å fin­ne ut hvor­dan utvik­lin­gen er ute i ver­den, det vil være å kre­ve alt­for mye. Man­ge byer arbei­der mål­ret­tet for å redu­se­re bil­tra­fik­ken. De har kan­skje ikke valgt et slag­ord som “bil­fri by”. Men rea­li­te­ten er den sam­me. Om leder­skri­ben­ten i VG er i stand til å lese engelsk, anbe­fa­les den­ne artik­ke­len i The Guar­di­an.

VG els­ker åpen­bart biler i byen. Når de ikke vil ha bil­fritt sen­trum,  reg­ner jeg med at de mener det var et alvor­lig feil­grep å fjer­ne bil­tra­fik­ken i Karl Johans gt mel­lom Eger­tor­get og Oslo S, og at de øns­ker bile­ne til­ba­ke dit.

Karl_Johan biler 02Jeg reg­ner også med at VG vil ha bile­ne til­ba­ke til Råd­hus­plas­sen, for å ska­pe liv der.

Rådhusplassen_biler_04En liten rea­li­ty sjekk, innen kort gang- og sykkel­av­stand fra VG-huset, så kort at til og med en bil­av­hen­gig leder­skri­bent bør orke den. Sam­men­lign Møllergt

WIMG_6293_DxOog Torggt.

WIMG_6332_DxOHvor er det liv? Hvor blomst­rer han­de­len? Kan for­skjel­le­ne skyl­des at den ene er til­gjen­ge­lig med bil, den and­re ikke?

Man får leg­ge den­ne lede­ren på en obs­lis­te, og hen­te den fram igjen om noen år.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email