Ulovlig å regulere trafikken?

Kam­pen mot å begren­se bil­tra­fikk i byen, når nye høy­der. Nå har noen advo­ka­ter kas­tet seg inn, og hev­der at det er ulov­lig å inn­føre “bil­fri” by. De utta­ler seg til Finans­avi­sen. Men deres artik­kel er ikke åpent til­gjen­ge­lig på nett, så jeg hol­der med til det Oslo­by og Dag­bla­det refe­re­rer fra det­te. Det er et høy­ri­siko­pro­sjekt å kom­men­te­re noe slikt: Jour­na­lis­ter refe­re­rer det and­re jour­na­lis­ter refe­re­rer av hva noen advo­ka­ter har sagt. Her er feil­kil­de­ne man­ge. Det er fris­ten­de å si at feil­kil­de­ne øker eks­po­nen­si­elt med hvert jour­na­lis­tisk ledd.

La meg også si med en gang: Det­te er syn­sing fra min side. For­hå­pent­lig­vis en fag­lig basert og kva­li­fi­sert syn­sing, men like­vel syn­sing. Jeg har ikke sett advo­ka­te­nes retts­li­ge argu­men­ta­sjon, og den utvik­ler de vel hel­ler ikke, før noen gård­ei­ere even­tu­elt har slukt agnet og gitt dem et fett opp­drag. Jeg har hel­ler ikke vil­let bru­ke tid på å gra­ve meg ned i de juri­dis­ke spørs­mål det­te måt­te reise.

Bil­fritt sen­trum” er et poli­tisk slag­ord, og ikke noen retts­lig rea­li­tet. Det kom­mer hel­ler ald­ri til å bli noen retts­lig rea­li­tet, for­mu­lert som et retts­lig bin­den­de for­bud mot å kjø­re i vis­se deler av byen. Men det kan bli noe nær en fak­tisk rea­li­tet, ved at sum­men av enkelt­til­tak gjør at det i prak­sis er ute­luk­ket å kjø­re pri­vat­bil i sentrum.

Bil­fritt sen­trum” er et mål for regu­le­rin­gen av byen. Det som må ha kom­met over­ras­ken­de på man­ge, er at poli­ti­ker­ne den­ne gan­gen synes å mene alvor med sli­ke løf­ter. Vi har hørt det så man­ge gan­ger før, men ende­lig er det noen som fak­tisk også ser ut til å være vil­li­ge til å gjen­nom­føre det de har lovet. Arbei­der­par­ti­et i Oslo har bl.a. det­te i sitt pro­gram:

Gjø­re den ind­re bykjer­nen til­nær­met bil­fri, med unn­tak for nød­ven­dig trans­port som trans­port av for­flyt­nings­hem­me­de, vare­trans­port og kollektivtrafikk.

Utvi­de gågate­net­tet i Oslo sentrum.”

Miljø­par­ti­et de Grøn­ne har det­te i sitt pro­gram:

At sen­trum innen­for Ring 1 må bli fri fra pri­vat­bi­ler innen 2017”

I SVs pro­gram fin­ner vi dette:

SV vil prio­ri­te­re til­tak som raskt fører til et bil­fritt sen­trum og et sam­men­hen­gen­de sykkelveinett.”

Venst­re sier i rea­li­te­ten mye av det sam­me i sitt pro­gram:

Bed­re frem­kom­me­lig­he­ten for trikk og buss i sen­trum gjen­nom å begren­se gate­par­ke­ring, opp­ret­te kol­lek­tiv­ga­ter og fle­re bil­frie gater, begren­se gjen­nom­kjø­ring i sen­trum og prio­ri­te­re kol­lek­tiv­trans­port i lyskryss.”

De som nå synes over­ras­ket over det som skjer, har sovet i timen.

Bil­fritt sen­trum” må gjen­nom­fø­res ved regu­le­rings­ved­tak, gate for gate. Dis­se regu­le­rin­ge­ne vil ikke inne­bære noe nytt, sam­men­lig­net med dagens regu­le­ring, bort­sett fra at vis­se typer regu­le­ring vil øke i omfang. Man kan regu­le­re gater som gåga­ter, man kan for­by kjø­ring med motor­kjøre­tøy, man kan enveis­re­gu­le­re, man kan sten­ge gater, osv. Og man kan regu­le­re og begren­se par­ke­ring i gaten. Skal advo­ka­te­nes påstan­der gi mening, må de enten byg­ge på en for­ut­set­ning om at sli­ke regu­le­rin­ger, som har vært i bruk i lang tid, er ulov­li­ge. Eller de må for­ut­set­te at omfan­get av i utgangs­punk­tet lov­li­ge regu­le­rin­ger, blir så stort at det sam­le­de resul­tat blir ulovlig.

Advo­ka­te­ne, slik dis­se er gjen­gitt, byg­ger på noen høyst dis­ku­tab­le forutsetninger.

Det ene er at eien­dom­me­ne ikke kan bru­kes til sitt for­mål uten at man kan kjø­re til dem med pri­vat­bil. De fles­te av de bygg det er snakk om, er først og fremst kon­tor­bygg. I lik­het med VGs leder­skri­bent, synes dis­se advo­ka­ter å være helt uvi­ten­de om at det er mulig å kom­me seg til og fra eien­dom­mer i sen­trum med kol­lek­tiv­trans­port, ved å gå fra par­ke­rings­hus langs Ring 1, eller ved å syk­le. Man kan selv­sagt ikke ute­luk­ke at noen advo­kat­part­ne­re føler seg så høyt hevet over van­li­ge folk at man ikke kan men­ge seg med dis­se ved, f.eks. å rei­se kol­lek­tivt, og der­for er uvi­ten­de om hvor­dan den­ne mulig­he­ten fun­ge­rer. Det er ikke noen områ­der innen­for Ring 1 som ikke lig­ger i grei gang­av­stand fra kollektivtrafikk.

Dess­uten for­ut­set­ter advo­ka­te­ne at å bru­ke offent­lig are­al til bil­kjø­ring er en ret­tig­het, og ikke en til­la­tel­se eller en form for tålt bruk, som fritt kan avvik­les. Er det en ret­tig­het å kjø­re på offent­lig are­al, da er det vel også en ret­tig­het å kun­ne par­ke­re? Alt­så må alle par­ke­rings­re­strik­sjo­ner bort, om vi skal tro dis­se advo­ka­te­ne. Å kjø­re rundt og rundt i sen­trum, det er vel ikke det som er for­ut­satt utnyt­tel­se av dis­se eiendommene?

Skal vi tro Dag­bla­det, har advo­ka­te­ne bl.a. sagt følgende:

For å gjen­nom­føre det­te vil byrå­det tro­lig tren­ge hjem­mel i en ny lov, eller i det mins­te få med­virk­ning fra stat­li­ge sam­ferd­sels­myn­dig­he­ter og and­re myndigheter”

De viser også til (om enn litt indi­rek­te) at dis­se ret­tig­he­te­ne skal være ver­net av Grunn­lo­ven og Men­neske­ret­tig­he­te­ne. Om vi hol­der oss et trinn lave­re i retts­hie­rar­ki­et, så hjel­per det ikke med med­virk­ning fra stat­li­ge sam­ferd­sels­myn­dig­he­ter eller and­re myn­dig­he­ter der­som man kan begrun­ne de påståt­te “ret­tig­he­te­ne” i lov. Også stat­li­ge myn­dig­he­ter vil være bun­det av loven.

Skul­le de ha rett i at det­te er ver­net av Grunn­lo­ven og men­neske­ret­tig­he­te­ne, vil man hel­ler ikke kun­ne gjen­nom­føre det­te med lovendring.

De fles­te bygg innen­for Ring 1 er gans­ke gam­le, og gjer­ne byg­get før masse­bi­lis­men var en rea­li­tet. Eiere av bygg fra tiden før man kun­ne reg­ne med at alle skul­le kjø­re bil, kan umu­lig ha noen ret­tig­he­ter til at folk skal kun­ne kjø­re bil til og fra. At noen har inves­tert i eien­doms­ut­vik­ling basert på for­ut­set­nin­ger som byut­vik­ling som har vist seg ikke å slå til, får ingen ret­tig­he­ter og erstat­nings­retts­lig vern basert på deres feil­in­ves­te­rin­ger.  Man skal uan­sett å fulgt dår­lig med de sis­te 40 åre­ne om man har trodd at bilen var frem­ti­den i byer som Oslo.

En kon­se­kvens av advo­ka­te­nes påstan­der, vil være at alle gåga­ter må avvik­les og åpen for bil­tra­fikk. For også byg­nin­ger i gåga­ter må det er være umu­lig å benyt­te til sitt for­mål, etter deres “logikk”. Fram for biler i hele Karl Johans gate! Og kom­mu­nen vil etter deres syns­punk­ter ikke ha myn­dig­het til å regu­le­re noe som gågate.

Hvis man ikke skal kun­ne regu­le­re bil­tra­fikk for­di det kan vans­ke­lig­gjø­re adgang til eien­dom­mer, må sann­syn­lig­vis også for­bu­det mot moto­ri­sert ferd­sel i utmark opp­he­ves. Den­ne fører til at til­gang til hyt­ter og and­re anlegg blir vans­ke­li­ge­re. Jeg har som nevnt ikke sett dis­se advo­ka­te­nes retts­li­ge grunn­lag. Men jeg kan ikke for­stå at Grunn­lo­ven eller men­neske­ret­tig­he­te­ne gjør noen for­skjell mel­lom byer og land­om­rå­der når det gjel­der regu­le­rin­ger som begren­ser utnyttelsen.

Som sagt inn­led­nings­vis: Det­te byg­ger ikke på noen grun­dig retts­lig vur­de­ring fra min side. Men jeg vil­le ikke ha mis­tet natte­søv­nen av det­te, om jeg had­de hatt ansvar i Oslo kom­mu­ne. Jeg had­de lent meg til­ba­ke og ven­tet på et even­tu­elt søks­mål for å stop­pe det­te, og vil­le ikke ha brukt res­sur­ser på spørs­må­let før det even­tu­elt kom­mer et retts­lig under­byg­get krav. Medie­ut­spill fra advo­ka­ter som vil mar­keds­føre sine tje­nes­ter (eller som even­tu­elt gjør det for å frem­me en ikke navn­gitt kli­ents inter­es­ser), bør man ikke la seg skrem­me av.

Print Friendly, PDF & Email