Det bør bli mye interessant vin til Tour de France 2016

TdF_2016_00Tirs­dag 20. okto­ber ble ruten for Tour de Fran­ce 2016 pre­sen­tert. Det er spen­nen­de, men også frust­re­ren­de når det­te pre­sen­te­res. Det er frust­re­ren­de for­di arran­gø­ren av Tour de Fran­ce, i mot­set­ning til arran­gø­ren av Giro d’I­ta­lia, bare pre­sen­te­rer start og mål­by­ene, et grovt over­sikts­kart og noen enkelt­opp­lys­nin­ger om noen etap­per. For Giro d’I­ta­lia får vi kart over etap­pe­ne når ruten pre­sen­te­res. For Tour de Fran­ce får vi nep­pe kar­te­ne før i juni 2016. Jeg for­står ikke grun­nen til å hol­de dis­se opp­lys­nin­ge­ne til­ba­ke, og det gjør det vans­ke­lig å star­te vin­plan­leg­gin­gen tid­lig. Men et bil­de får vi likevel.

Star­ten har vært kjent len­ge. Vi star­ter på spek­ta­ku­læ­re Mont Saint Michel, som er akku­rat på gren­sen mel­lom Nor­man­die og Bre­tag­ne. Etap­pen drei­er nord­over langs kys­ten av Nor­man­die, til Utah Beach. Her kom­mer vi ikke til å fin­ne mye vin. Det må bli cider, øl og Cal­va­dos. Vi fort­set­ter med en annen etap­pe i Nor­man­die, fra Saint-Lô til Cher­bourg-Octe­vil­le. Drikke­ut­val­get må bli som på førs­te etap­pe. Tred­je etap­pe går fra Gran­vil­le til Angers. Her skal vi gjen­nom kjerne­om­rå­det for Cal­va­dos, så det blir sterkt drik­ke den­ne dagen.

Fjer­de etap­pe, fra Sau­mur til Limo­ges, er førs­te etap­pe som kan by på inter­es­sant vin. Sau­mur er et av man­ge inter­es­san­te områ­der i Loire. Jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å ha litt svik­ten­de kunn­ska­per om all den vinen Loire kan by på. Den­ne etap­pen bør gi en mulig­het for å ret­te opp noe av dette.
Con­ti­nue read­ing Det bør bli mye inter­es­sant vin til Tour de Fran­ce 2016

Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egent­lig ikke helt på slag­or­det “bil­fri by”. Der­imot tror jeg på å en by hvor bilen er en gans­ke sjel­den gjest, og hvor den ikke len­ger får spil­le noen hoved­rol­le, slik den har gjort i alt­for man­ge år.

Jeg mener at det­te er noe det nye byrå­det bør sat­se på å gjen­nom­føre så raskt det lar seg gjø­re. Det­te sier jeg ikke først og fremst for­di jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Men akku­rat det er det liten grunn til at byrå­det skal bry seg så vel­dig mye om.

Bil­fri by” pro­vo­se­rer. Mot­kref­te­ne har mobi­li­sert. VG kjø­rer kam­panje­jour­na­lis­tikk av ver­ste sort mot det­te. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen, en poli­ti­ker jeg fak­tisk ha en viss sans for, til tross for at han repre­sen­te­rer FrP, har sun­ket ned til et lav­mål av inn­fall og utspill. Debat­ten er til for­veks­ling lik debat­ten før “røy­ek­lo­ven” ble stram­met inn i 2004, og det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spe­tak­kel. I dag for­står vi ikke hvor­dan man kun­ne til­la­te at folk fikk pla­ge and­re med å røy­ke på sli­ke ste­der, og også vi som på man­ge måter ikke had­de vel­dig stor sans for Dag­finn Høy­brå­ten, tak­ker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Bil­fri by” bør gjen­nom­fø­res så raskt som mulig