Bilfri by” bør gjennomføres så raskt som mulig

Nå tror jeg egent­lig ikke helt på slag­or­det “bil­fri by”. Der­imot tror jeg på å en by hvor bilen er en gans­ke sjel­den gjest, og hvor den ikke len­ger får spil­le noen hoved­rol­le, slik den har gjort i alt­for man­ge år.

Jeg mener at det­te er noe det nye byrå­det bør sat­se på å gjen­nom­føre så raskt det lar seg gjø­re. Det­te sier jeg ikke først og fremst for­di jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Jeg er utål­mo­dig og mener at det­te bur­de vært gjort for len­ge siden. Men akku­rat det er det liten grunn til at byrå­det skal bry seg så vel­dig mye om.

Bil­fri by” pro­vo­se­rer. Mot­kref­te­ne har mobi­li­sert. VG kjø­rer kam­panje­jour­na­lis­tikk av ver­ste sort mot det­te. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Olsen, en poli­ti­ker jeg fak­tisk ha en viss sans for, til tross for at han repre­sen­te­rer FrP, har sun­ket ned til et lav­mål av inn­fall og utspill. Debat­ten er til for­veks­ling lik debat­ten før “røy­ek­lo­ven” ble stram­met inn i 2004, og det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på cafe­er og res­tau­ran­ter. Det var mye armer og bein, hyl, skrik og spe­tak­kel. I dag for­står vi ikke hvor­dan man kun­ne til­la­te at folk fikk pla­ge and­re med å røy­ke på sli­ke ste­der, og også vi som på man­ge måter ikke had­de vel­dig stor sans for Dag­finn Høy­brå­ten, tak­ker ham for at han sto løpet ut, slik at det ble gjennomført.

Nor­ge var en sin­ke også her. Vi had­de sett fra and­re land at ute­livs­bran­sjen gikk bed­re der røy­ken for­svant. De som ikke syn­tes det var noe hyg­ge­lig å gå “ut” når det betød at klær­ne måt­te hen­ge ute til luf­ting i fle­re dager, helst også ren­ses, for å få ut den ver­ste røyk­stan­ken, opp­da­get at det kan­skje kun­ne være OK å gå på res­tau­rant like­vel. Man opp­søk­te selv­sagt ikke ste­der som var dre­vet etter for­ret­nings­ide­en “røyke­rom med ser­ve­ring”, hvor røyk­stan­ken var tung måneds­vis etter­på, også om man bare pas­ser­te uten­for en åpen dør eller et åpent vin­du til et slikt sted. Da folk ikke len­ger fikk røy­ke på “røyke­rom­met”, for­svant de. Og nye kun­der fore­trakk and­re ste­der. De ste­de­ne som ikke klar­te omstil­lin­gen, de for­svant. Slik er livet, og ikke minst: Slik er kapi­ta­lis­mens bru­ta­le lov. De som ikke hen­ger med når ram­me­be­tin­gel­ser og mar­ke­det end­res, de dør.

Bilis­te­ne kom­mer til å tute kraf­tig i hor­ne­ne når de sten­ges ute fra okku­per­te områ­der. Lin­da Hof­stad Ber­lin­mur-Helle­land kom­mer til å pro­te­ste­re (selv om hun vil få pro­ble­mer med å fin­ne Ber­lin­mu­ren sin), sam­men med Carl I Hagen, Tryg­ve Heg­nar og sut­re­ko­ret fra han­dels­stan­den — slik noen tal­s­per­soner for røy­ker­ne og ute­livs­bran­sjen kla­get i 2004.

Men hold ut. Oslo er ikke ale­ne om å gå i en ret­ning for men­nes­ker set­tes i sen­trum, og bilen må vike. Jeg er ikke i stand til å kom­me på ett eksem­pel på at man har øns­ket bile­ne til­ba­ke når man først har blitt kvitt dem. Man har kan­skje måt­tet fore­ta noen detalj­jus­te­rin­ger, men hoved­gre­pet har blitt tatt imot med begeist­ring. Folk har tatt gate­ne i bruk. Han­de­len blomst­rer. Det er folk som hand­ler, ikke biler. Der folk liker å være, der hand­ler de. Der stik­ker de inn­om en café. Det er der­for folk hand­ler på Karl Johans gate, men ikke i Toll­bu­gata eller Råd­hus­gata. Det er der­for han­de­len blomst­rer i Torggt, mens Møl­lergt er gans­ke død.

Det vil ikke ta så lang tid før de fles­te er godt for­nøyd. Noen ihuga bilis­ter vil fort­set­te å kla­ge. Men de vil være en mino­ri­tet, slik kla­gen­de røy­ke­re er i dag. Vi kan se på glimt fra Oslos his­to­rie. Er det noen som øns­ker bile­ne til­ba­ke på Karl Johans gt?

Karl_Johan biler 02Hvor man­ge vil ha bile­ne til­ba­ke på Rådhusplassen?

Rådhusplassen_biler_04

Råd­hus­gata var Nor­ges mest for­uren­se­de gate/vei. Er det noen som øns­ker seg til­ba­ke til de “gode” , bil­fyl­te gamledager?

Rådhusgaten_1962Øns­ker den han­dels­stan­den som all­tid maser om bil og par­ke­ring, bile­ne til­ba­ke i Torggata?

Oslobilder. Fra 1965. Creative Commons 3.0 lisens .
Oslo­bil­der. Fra 1965. Crea­ti­ve Com­mons 3.0 lisens .

Vil vi ha bil­tra­fikk til­ba­ke i Folke­tea­ter­pas­sa­sjen?

Folketeaterpassasjen_bil
Oslo­bil­der, fra Arbei­der­bev­gel­sens arkiv, foto­graf ukjent. Crea­ti­ve Com­mons 3.0 lisens. Bil­de fra 1962.

Øns­ker vi at Youngs­tor­get igjen skal bli parkeringsplass?

Norge, Oslo; Utsikt til Møllergata 19 fra Youngstorget. Mange biler står parkert på torget. Påskrift på film; II. *** Local Caption *** Viksjø, Erling
Nor­ge, Oslo; Utsikt til Møl­ler­gata 19 fra Youngs­tor­get. Man­ge biler står par­kert på tor­get. Påskrift på film; II. *** Local Cap­tion *** Vik­sjø, Erling Foto­graf:Tei­gens Foto­ate­lier. Crea­ti­ve Com­mons 3.0 lisens

Selv­føl­ge­lig vil man ikke det. Når okku­per­te byrom er fri­gjort, vil man ikke ha bile­ne tilbake.

Butik­ker får levert sine varer, pube­ne får øl, og søp­pel blir tømt. Det er ingen Ber­lin­mur som omkran­ser gågate­om­rå­de­ne i og ved Karl Johans gate. Vær for­be­redt på mot­stand og bråk, med ha tro­en og kjør løpet.

Om noen år vil vi ris­te like mye på hodet av bil­der av bil­kø i Bog­stad­vei­en, Bygd­øy Allé og på Grü­ner­løk­ka, som vi i dag ris­ter på hodet av bil­der som viser bil­tra­fikk på Karl Johans gt og Rådhusplassen.

Bogstadveien_01_MWS
Bog­stad­vei­en. Foto: Mads Wam Schnei­der (gjen­gitt med tillatelse).

Ingen av dagens bil­frie gater ble bil­frie uten mye mot­stand og kamp.

Det er i alle fall én lær­dom å trek­ke fra de gans­ke radi­ka­le gre­pe­ne man har tatt i Paris siden 2001, dre­vet fram av den sosia­lis­tis­ke bor­ger­mes­te­ren Ber­trand Dela­noë. Til­ta­ke­ne for å redu­se­re bil­tra­fikk, og sat­se på kol­lek­tiv, syk­kel og gan­ge, var kon­tro­ver­si­el­le. Men folk liker resul­ta­tet. I peri­oden 2001–2010 ble bil­tra­fik­ken i Paris redu­sert med 40 %. I en menings­må­ling for noen år siden, svar­te 60–70% av de som selv defi­ner­te seg som kon­ser­va­ti­ve, at de støt­tet den­ne poli­tik­ken. Det er ikke mye å hen­te på å kjem­pe mot det­te, selv om det fin­nes noen som prø­ver å høs­te gevinst hos mis­for­nøy­de bilister.

WIMG_6459_DxOMen det må ikke skje hals over hode. Sen­trum innen­for Ring 1, bør ikke være sær­lig vans­ke­lig. Gjør Chris­tia­nia torg bil­fritt, fysisk sper­ret, ikke med en “Ber­lin­mur”, men med ned­senk­ba­re pul­ler­ter som mel­lom Råd­hus­plas­sen og Akers­hus­kaia. Steng Råd­hus­gt mel­lom Akers­gt og Råd­hus­plas­sen for biltrafikk.

WIMG_8712_DxOFjern så all gate­par­ke­ring. Steng lin­jen Møl­lergt — Kon­gens­gt, f.eks. ved at man ikke kan krys­se gåga­ten i Karl Johans gt med bil. (Møl­lergt må vel uan­sett sten­ges for all­min­ne­lig bil­tra­fikk når det byg­ges nytt regje­rings­kvar­tal.) I byråds­er­klæ­rin­gen kan vi bl.a. lese føl­gen­de om bil­tra­fikk i sentrum:

Hen­syn til for­flyt­nings­hem­me­de, vare­trans­port, kol­lek­tiv­trans­port, bebo­ere og trans­port til vik­ti­ge sam­funns­funk­sjo­ner skal iva­re­tas,

Skal man iva­re­ta kol­lek­tiv­trans­port, bør det osgå inklu­de­re adkomst til et så vik­tig kol­lek­tiv­knute­punkt som Oslo S. De som har laget spø­kel­ser som sier at det blir umu­lig å hen­te besø­ken­de på Oslo S med bil, kan bare slå på lyset.

Det står ikke noe om hva som er vik­ti­ge sam­funns­funk­sjo­ner. Ting­hu­set, Stor­tin­get, Råd­hu­set og Nor­ges Bank er vel blant dis­se. Vi kan også ta med for­svars- og depar­te­ments­bygg på Akers­hus. Det bør også være mulig å kom­me til sen­trums­ho­tel­le­ne med bil, ikke minst taxi.

Vi kan leke litt med hvil­ke gater det egent­lig er nød­ven­dig å til­la­te kjø­ring med bil.

Men kan enveis­kjø­re Kris­ti­an Augusts gt (dog ikke for trik­ken) fra Fre­de­riks gate til C J Ham­bros plass (Ting­hu­set). Tra­fik­ken ut kan gå gjen­nom Kris­ti­an IVs gate, som hol­des enveis­kjørt som i dag — men helt fram til Fre­de­riks gate. Bred­den kan med for­del redu­se­res til ett kjørefelt.

Rosen­krantz gate kan ha toveis­tra­fikk ned til Råhus­plas­sen, med en vende­sløy­fe med den gate­stub­ben som fak­tisk heter “Råd­hus­plas­sen”, Hie­ro­ny­mus Hey­er­dahls gate og Otto Sverd­rups­gate. Det­te vil sik­re adkomst til Hotel Bris­tol, Grand Hotel, med en mulig avstik­ker til Hotel Nobel, Stor­tin­get, stor­tings­ga­ra­sjen Cha­teau Ben­kow, og Råd­hu­set. Man kan selv­føl­ge­lig sør­ge for at Karl Johans gt åpnes for bil­kor­te­sje når Kon­gen skal åpne Stor­tin­get, og and­re høy­ti­de­li­ge anledninger.

Hotel Con­ti­nen­tal kan få adkomst via Stortingsgt/Klingeberggt.

Fra inn- og utkjø­rin­ge­ne til/fra Ope­ra­tun­ne­len i Råd­hus­gt og Lang­kaia, kan man lage en kjøre­rute gjen­nom f.eks. Grev Wedels Plass, som vil dek­ke Nor­ges Bank og forsvars/departementsbyggene på Akers­hus. Man kan fak­tisk også få adkomst til par­ke­rings­hu­set på Bank­plas­sen. For egen del har jeg ingen pro­ble­mer med at folk kan kjø­re bil gans­ke direk­te til et par­ke­rings­hus, så len­ge vi slip­per å ha alle bile­ne reken­de rundt i bygatene.

Med sam­me utgangs­punkt kan man leg­ge opp en rute til Vippe­tan­gen med fer­je­ter­mi­na­le­ne, Fiske­hal­len og cruise­hav­na, og til Oslo S og Ope­ra­en. Her­fra vil man kun­ne nå både Pale­et par­ke­rings­hus og par­ke­rings­hu­set ved Oslo S. På den and­re siden av Oslo S vil det ikke være noe pro­blem å behol­de adkomst via rund­kjø­rin­gen ved Spekt­rum. Men skal man her­fra til and­re deler av sen­trum, må man rutes ut, rundt eller under, og inn fra en annen kant.

Adkomst til Regje­rings­kvar­ta­let må man løse i for­bin­del­se med plan­leg­ging av nytt regje­rings­kvar­tal, så det er det ingen grunn til å se på nå.

Gater hvor det ikke er lagt opp til bil­kjø­ring kan regu­le­res som “shard space”, men da med “shared space” slik det i prak­sis er laget i den nord­re delen av Torggt. De må møb­le­res slik at bilis­te­ne blir tyde­lig min­net om at de bare er på besøk i dis­se gate­ne, og mulig­he­ten for å bru­ke dem til gjen­nom­kjø­ring må sten­ges, for å hind­re at de bru­kes som snar­vei­er. Nors­ke tra­fikk- og skilt­reg­ler har sto­re mang­ler for å kun­ne lage en slik regu­le­ring. Jeg er ikke så vel­dig opti­mis­tisk når det gjel­der posi­ti­ve end­rin­ger fra den sit­ten­de regje­rin­gen, men de kom­mer ikke til å sit­te evig.

WIMG_6776_DxOI Paris er man­ge gater skil­tet på den­ne måten. Det må bety noe slikt som “shared space”. Det lig­ner til for­veks­ling på vårt skilt for “gate­tun”, men mang­ler leken­de barn. Og det har skilt med farts­gren­se 20 km/t. Den­ne farts­be­grens­nin­gen bur­de vært en del av nors­ke gate­tun­skilt også, og man bur­de i mye stør­re grad skil­te bolig­ga­ter i sen­trums­nære byom­rå­der som “gate­tun”. Men de leken­de bar­na pas­ser ikke så godt inn i sen­trums­ga­te­ne. Vi tren­ger et slikt skilt for “shared space” i Norge.

Med et slikt utgangs­punkt vil alle insti­tu­sjo­ner som jeg kla­rer å kom­me på, hvor det er vik­tig å adkomst med bil, ha slik adkomst. Det kan også inklu­de­re de to par­ke­rings­hu­se­ne av noen betyd­ning, som lig­ger innen­for Ring 1. Det mes­te annet vil det være mulig å nå med bil for nød­ven­dig kjø­ring. Men byen vil ikke invi­te­re til bil­kjø­ring. Byen vil ikke bli helt bil­fri, men jeg er gans­ke sik­ker på at det vil bety en sterk reduk­sjon av bil­kjø­ring i byen — og den vil opp­fat­tes som til­nær­met bil­fri. Det vil ikke være vans­ke­li­ge­re å kom­me til byen med bil, enn det er i dag, men det vil være fær­re områ­der hvor man fritt kan kjø­re bil. Bilis­te­ne må kjø­re rett til et par­ke­rings­hus, og ta seg vide­re der­fra til fots, med bysyk­kel eller kol­lek­tiv­trans­port. Om det­te skul­le gjø­re det mind­re fris­ten­de å vel­ge bilen når man skal til byen, er det bare positivt.

Jeg tror at de fles­te vil like et slikt bysen­trum mye bed­re enn det sen­trum vi har i dag. Erfa­ring fra de aller fles­te and­re ste­der, er at han­de­len blomst­rer i byer hvor man får bort bil­tra­fik­ken. Jeg er gans­ke sik­ker på at det vil skje, også i Oslo — til tross for han­dels­stan­dens skremsler.

Et vide­re utvik­lings­trinn bør være en kraf­tig tra­fikk­sa­ne­ring i de sen­trums­nære bydelene.

I sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne er det bare et mindre­tall som dis­po­ne­rer bil. I sen­trum bor det ikke man­ge, og bare 11,9% av hus­stan­de­ne i sen­trum dis­po­ne­rer bil. Går til rin­gen uten­for sen­trum, er ande­len hus­stan­der som dis­po­ne­rer bil, om vi star­ter i vest og går med solen: Frog­ner 37,7%, St Hans­hau­gen 29,8%, Grü­ner­løkka 29,7% og Gam­le Oslo 31,7%. Sam­let er det 48,9%, alt­så under halv­par­ten, av hus­stan­de­ne i Oslo som dis­po­ne­rer bil. Det­te sank med 2,1 pro­sent­po­eng fra 2001, men 2001-tal­le­ne er ikke brutt ned på byde­ler. Tal­le­ne, som er hen­tet fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå, er fra 2011. Jeg har ikke nyere tall, men antar at ande­len i dag er lave­re, basert på at folk, sær­lig unge, urba­ne folk, er mind­re opp­tatt av bil enn man var før. Bare 7% av de som rei­ser inn til sen­trum kom­mer med bil. Det er uri­me­lig at et slikt mindre­tall skal kun­ne dis­po­ne­re en så stor del av fel­les­area­let som de har gjort til nå, og pla­ge and­re med sin kjø­ring. Lik­he­ten med røy­ker­ne for et par tiår siden, er slående.

Vi vet også at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne at ande­len av folk som syk­ler er størst. En bed­re til­rette­leg­ging for syk­ling i dis­se byde­le­ne, kom­bi­nert med gode hoved­for­bin­del­ser for syk­lis­ter, vil bidra ytter­li­ge­re til redu­sert bil­tra­fikk. Hvis jeg had­de vært poli­ti­ker, vil­le jeg ha sat­set sterkt på å sane­re bil­tra­fikk på Grü­ner­løk­ka, og gjø­re det til en bydel hvor fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter er prio­ri­tert. Rent ego­is­tisk vil­le jeg helst ha sett at man sat­ser på Frog­ner, siden det er der jeg bor. Men jeg tror Grü­ner­løk­ka er et bed­re pro­sjekt å star­te med.

Dis­se byde­le­ne kan man regu­le­re med en laby­rint av enveis­kjø­rin­ger (som ikke gjel­der for syk­lis­ter), som sik­rer adkomst, men sam­ti­dig gjør gjen­nom­kjø­ring til­nær­met umu­lig. Vide­re må gate­par­ke­ring sterkt redu­se­res. Par­ke­rings­pro­ble­me­ne er stør­re her enn innen­for Ring 1, og der­for vil i alle fall ikke jeg fore­lø­pig gå inn for å fjer­ne all gate­par­ke­ring. Men et pro­blem i de sen­trums­nære byde­le­ne er frem­med­par­ke­ring: Folk som kjø­rer bil til jobb i byen, sat­ser på å fin­ne gra­tis par­ke­ring i sen­trums rand­sone, for så å gå eller ta trikk/buss til jobb. Den­ne frem­med­par­ke­rin­gen må bort. Fjer­ning av gate­par­ke­ring bør skje slik at man fjer­ner par­ke­ring i kol­lek­tiv­ga­ter og i hoved­syk­kel­ru­ter. Det er sik­kert ikke tak­tisk lurt igjen å star­te med å gå løs på The­re­ses gt, men den bør ikke “fre­des”.

I dag par­ke­rer folk cam­ping­vog­ner og til­hen­ge­re gra­tis på gaten. Det må det bli slutt på. Skal man anskaf­fe en cam­ping­vogn, må man også skaf­fe seg et sted hvor den kan stå par­kert når den ikke er i bruk. Og man må selv­sagt beta­le for den par­ke­rin­gen selv. Ingen har noe behov for å ha umid­del­bar adgang til en cam­ping­vogn uten­for boli­gen i byen.

Stavangergt CampingvognVi kan også se russe­bus­ser i “vin­ter­opp­lag”, skjønt jeg har ikke sett dem innen­for Ring 2. Det­te er fra Apal­vei­en på Blin­dern, mel­lom Ring 2 og Ring 3.

WIMG_0670_DxOHer står det også en lang rek­ke til­hen­ge­re, og annet som ikke bør hen­set­tes på offent­lig gategrunn.

WIMG_0671_DxOMen gjør ting i rik­tig rekke­føl­ge. Sørg for å få beboer­par­ke­ring på plass, før dere fjer­ner par­ke­ring. Det var ikke sær­lig klokt av Guri Mel­by å fjer­ne par­ke­rings­plas­se­ne i The­re­ses gt først, og så kom­me med bl.a. beboer­par­ke­ring som et slags avbø­ten­de til­tak etterpå.

Det vil nep­pe være sær­lig klokt å si at folk som bor i sen­trum eller sen­trums­nært ikke skal kun­ne ha bil. Men man bør si, høyt og tyde­lig, at offent­lig gate­grunn ikke skal bru­kes til par­ke­ring. Man kan til­la­te det en viss tid, da det ikke vil ha for sto­re omkost­nin­ger for beboer­ne om man fjer­ner dem over nat­ten. Men man må gjø­re det klart at par­ke­ring kos­ter, også beboer­par­ke­ring. Det bør være dyre­re å stå på gaten enn i par­ke­rings­hus. Man skal ikke bare beta­le admi­ni­stra­sjons­kost­na­der ved beboer­par­ke­ring. Man skal også beta­le en form for “mar­keds­pris” for ret­ten til å par­ke­re på gaten.

Noe som bur­de være et tanke­kors for et rødgrønt byråd: Oslo kre­ver “mar­keds­pris” for bebo­ere i kom­mu­na­le boli­ger, og man kre­ver en gans­ke høy pris for barne­hage­plass og skole­fri­tids­ord­ning. Og man kre­ver en, etter min vur­de­ring, uri­me­lig høy leie om sko­ler eller annen kom­mu­nal eien­dom skal bru­kes til ikke-kom­mer­si­el­le fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Men man lar folk par­ke­re gra­tis på kom­mu­nal grunn. Det er noe fun­da­men­talt galt med den­ne prioriteringen.

Der man kan tren­ge nye, under­jor­dis­ke par­ke­rings­hus er ikke i sen­trum, men i de byde­le­ne hvor det fak­tisk bor folk. Når nye par­ke­rings­hus byg­ges, må minst et til­sva­ren­de antall par­ke­rings­plas­ser på gaten fjer­nes. Så får man si til de som bor i byen og vil ha bil, at de må skaf­fe seg par­ke­ring og beta­le par­ke­rings­kost­na­de­ne selv. Det er ikke bil­lig. Men gara­sje­plas­sen er slett ikke gra­tis for de som bor i vil­la­er eller blok­ker med par­ke­ring, i stør­re avstand fra sen­trum. Om jeg hus­ker rett, reg­ner man gjer­ne at en slik plass kos­ter et sted mel­lom 200.000 og 400.000 kro­ner. Det er en del av kost­na­de­ne ved å ha bil, enten man eier eller lei­er. Det er ingen grunn til å la bilis­ter som bor sen­trums­nært slip­pe dis­se kost­na­de­ne, og i ste­det hen­set­te bilen på byens fel­les­are­al, even­tu­elt mot en nær­mest sym­bolsk betaling.

Da vi had­de bil, for inn­til drøyt fire år siden, betal­te vi i under­kant av 3.000 kro­ner per måned i gara­sje­leie. Mitt inn­trykk var at det var rela­tivt rime­lig til å være på Frog­ner. I for­bin­del­se med dis­ku­sjo­ne­ne om The­re­segt, mer­ket jeg meg at man kun­ne leie gara­sje­plass på Adam­stu­en for 1.750 kr måneden.

Vil man ha både i pose og sekk, må man fin­nes seg i å beta­le både for posen og sek­ken. Det kan bli gans­ke dyrt. Skal man bo sen­tralt og ha bil, da kos­ter det pen­ger. Synes man det blir for dyrt, må man gjø­re noen valg: Bilen eller belig­gen­he­ten. Vi syn­tes at bilen kos­tet langt mer enn den smak­te. Vi vil­le nok hatt råd til å fort­satt ha bil. Men det ga liten mening å beta­le så mye for å ha stå­en­de en bil som vi kjør­te svært lite. Våre kost­na­der til leie- og kol­lek­tiv­bil, er nå rundt halv­par­ten av det vi tid­li­ge­re betal­te i gara­sje­leie. En av for­de­le­ne med å bo sen­tralt, er at man når det mes­te til fots eller med syk­kel, så beho­vet for bil blir lite.

Hvis mest mulig at det­te gjen­nom­fø­res slik at støy­en rek­ker å leg­ge seg før val­get i 2019, bør de nåvæ­ren­de byråds­par­ti­ene ha mye å hen­te på det­te i det val­get. Når folk er for­nøyd med en by hvor folk tri­ves, da kom­mer ikke Høy­re til å like å bli kon­fron­tert med Lin­da Hof­stad Helle­lands påstan­der om Berlinmur.

Sann­syn­lig­vis har Arbei­der­par­ti­et mest å risi­ke­re. Blant MDGs og SVs vel­ge­re vil det sann­syn­lig­vis være en for­del at man viser vil­je til å kjem­pe for det­te, også om man fort­satt står midt i kam­pen ved val­get i 2019. Arbei­der­par­ti­et har gjer­ne plas­sert seg i den grå-grå alli­an­sen, og har nok man­ge bil­gla­de vel­ge­re, som ikke vil like begrens­nin­ger på bil­kjø­ring i byen — selv om man­ge av dem i prak­sis sjel­den eller ald­ri kjø­rer bil til sen­trum. Der­for bør det gjen­nom­fø­res slik at de posi­ti­ve effek­te­ne blir godt merk­ba­re før val­get i 2019.

Når et til­nær­met bil­fritt sen­trum er etab­lert og har fått satt seg, vil det å føre valg­kamp for å åpne opp for mer bil­kjø­ring være omtrent som å føre en valg­kamp for at det igjen skal bli til­latt å røy­ke på cafe­er og restauranter.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email