Det bør bli mye interessant vin til Tour de France 2016

TdF_2016_00Tirs­dag 20. okto­ber ble ruten for Tour de Fran­ce 2016 pre­sen­tert. Det er spen­nen­de, men også frust­re­ren­de når det­te pre­sen­te­res. Det er frust­re­ren­de for­di arran­gø­ren av Tour de Fran­ce, i mot­set­ning til arran­gø­ren av Giro d’I­ta­lia, bare pre­sen­te­rer start og mål­by­ene, et grovt over­sikts­kart og noen enkelt­opp­lys­nin­ger om noen etap­per. For Giro d’I­ta­lia får vi kart over etap­pe­ne når ruten pre­sen­te­res. For Tour de Fran­ce får vi nep­pe kar­te­ne før i juni 2016. Jeg for­står ikke grun­nen til å hol­de dis­se opp­lys­nin­ge­ne til­ba­ke, og det gjør det vans­ke­lig å star­te vin­plan­leg­gin­gen tid­lig. Men et bil­de får vi likevel.

Star­ten har vært kjent len­ge. Vi star­ter på spek­ta­ku­læ­re Mont Saint Michel, som er akku­rat på gren­sen mel­lom Nor­man­die og Bre­tag­ne. Etap­pen drei­er nord­over langs kys­ten av Nor­man­die, til Utah Beach. Her kom­mer vi ikke til å fin­ne mye vin. Det må bli cider, øl og Cal­va­dos. Vi fort­set­ter med en annen etap­pe i Nor­man­die, fra Saint-Lô til Cher­bourg-Octe­vil­le. Drikke­ut­val­get må bli som på førs­te etap­pe. Tred­je etap­pe går fra Gran­vil­le til Angers. Her skal vi gjen­nom kjerne­om­rå­det for Cal­va­dos, så det blir sterkt drik­ke den­ne dagen.

Fjer­de etap­pe, fra Sau­mur til Limo­ges, er førs­te etap­pe som kan by på inter­es­sant vin. Sau­mur er et av man­ge inter­es­san­te områ­der i Loire. Jeg har inn­trykk av at jeg ikke er ale­ne om å ha litt svik­ten­de kunn­ska­per om all den vinen Loire kan by på. Den­ne etap­pen bør gi en mulig­het for å ret­te opp noe av dette.

Fem­te etap­pe går fra Limo­ges til Le Lioran. Her skal vi inn i de gam­le vul­kan­om­rå­de­ne i Mas­sif Cen­tral. Det er ikke mye vin å vel­ge i her, men noe skal vi kla­re å finne.

6. etap­pe fra Arpa­jon-sur-Cère til Mon­tau­ban går i noe av det sam­me land­ska­pet. Men noe drik­ke skal vi kla­re å finne.

7. etap­pe går fra L’Is­le-Jour­dain til Lac de Payol­le. Vi star­ter litt uten­for Tou­lou­se, og set­ter kur­sen mot Pyre­ne­ene. Etap­pen star­ter omtrent der vin­om­rå­de­ne uten­for Tou­lou­se star­ter, og kan­skje fin­ner vi også noe inter­es­sant på vei­en mot Pyreneene.

8. etap­pe fra Pau til Bag­nè­res-de-Luchon. Pau har touren vært inn­om man­ge gan­ger, og vi har man­ge gan­ger vært inn­om vine­ne i det­te områ­det. Det blir nok repri­se en del vin­re­pri­ser på den­ne etappen. 

9. etap­pe fra Viel­ha Val d’A­ran til Andor­re Arca­lis går for en stor del på den spans­ke siden av Pyre­ne­ene. Jeg må inn­røm­me at jeg ikke vet så vel­dig mye om spansk vin. Men et sted må man begyn­ne å lete.

10. etap­pe fra Escal­des-Eng­orda­ny til Revel star­ter i Spa­nia, men det bør være mulig å fin­ne vin når vi kom­mer ned i de lave­re dele­ne på fransk side.

11. etap­pe går fra Car­cas­son­ne til Montpel­li­er, etter­fulgt av 12. etap­pe fra Montpel­li­er til Mont Ventoux bør kun­ne bli en inter­es­sant vin­rei­se. Det­te er mitt vin­mes­si­ge hjem­me­om­rå­de. Ut fra de kar­te­ne som er offent­lig­gjort til nå, er det ikke mulig å si hvil­ke flas­ker vi skal åpne. Men det bør bli mye inter­es­sant å vel­ge mel­lom her.

13. etap­pe, fra Bourg-Saint-Andéol til La Caver­ne du Pont-d’Arcer en gans­ke kort tempo­etap­pe (37 km). Arde­che, hvor den­ne etap­pen går, har vist seg å være et områ­de med inter­es­sant vin, selv om lite av den har klat­ret opp­over klas­si­fi­se­rings­lis­te­ne ennå.

14. etap­pe fra Mon­té­li­mar til Vil­lars-les-Dom­bes Parc des Oiseaux tar oss gjen­nom det mes­te av det nord­li­ge Rhô­ne, hvor de bete Rhô­ne­vi­ne­ne kom­mer fra, i til­legg til at det er her de pro­du­se­rer Val­rho­na sjokolade.

15. etap­pe fra Bourg-en-Bres­se til Culoz er en fjell­e­tap­pe. Det betyr at det blir en utford­ring å fin­ne vin. Men vi kan sik­kert spi­se litt Bres­se-kyl­ling, og fin­ne en god, lokal vin til denne.

16. etap­pe fra Moirans-en-Mon­tag­ne til Ber­ne. Etap­pen star­ter i Jura. Hvor­dan den er plas­sert i for­hold til vin­om­rå­de­ne i Jura, kan jeg ikke lese ut av det kar­tet som er offent­lig­gjort. Det er hel­ler ikke mulig å se om vi skal inn­om Neuchâ­tel, et av Sveits’ mest kjen­te vin­om­rå­der, på  vei­en til Bern.

Etter en hvile­dag, fort­set­ter tourens 17. etap­pe fra Ber­ne til Fin­haut-Emos­son. Vi er fort­satt i Sveits, og kur­sen set­tes mot Alpe­ne. Hva slags vin vi kan fin­ne her, vet jeg fore­lø­pig ikke.

18. etap­pe fra Sal­lan­ches til Megè­ve er en kort tempo­etap­pe på 17 km. Det er ikke offent­lig­gjort noen løype­pro­fil, men så langt jeg kan fin­ne ut, er det en stig­ning på ca 500 meter. Å fin­ne fin, blir gans­ke sik­kert en utford­ring her.

19. etap­pe fra Albert­vil­le fra Saint-Ger­vais Mont Blanc er nok en fjell­e­tap­pe, hvor det nep­pe vil være et stort utvalg av vin.

Det er hel­ler ikke den­ne gan­gen lagt inn avgjø­ren­de tempo­etap­pe før fina­len. 20. etap­pe er mer fjell, fra Megè­ve til Morzi­ne. Her blir det sik­kert også en utford­ring å fin­ne vin.

21. etap­pe er som van­lig en rela­tivt kort etap­pe inn til Paris, med avslut­ning på Champs-Élysé­es. Det ser ut til at det har etab­lert seg at etap­pen går rundt Tri­umf­buen. Den­ne gan­gen star­ter etap­pen nord for Paris, i Chan­til­ly. Tra­di­sjo­nen tro vil det bli champag­ne til fina­len. Kan­skje fin­ner vi noe annet også.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email