Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørs­mål man kan star­te med er: hvor­for i all ver­den var Tryg­ve Heg­nar med? Han had­de ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trod­de” en hel mas­se, og vel­tet seg i herske­tek­nik­ker som å si at noe “var en søt tan­ke”, osv.  Hva Tryg­ve Heg­nar fryk­ter og hva han tror om Oslos utvik­ling, er totalt uin­ter­esse­ant. I alle fall er det ikke mer inter­es­sant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om det­te. Han sat­te egen syn­sing over forsk­nings­re­sul­ta­ter, med arro­gan­te herske­tek­nik­ker som å si “at i vir­ke­lig­he­ten er det …”, som om hans syn­sing kun­ne gi et bed­re bil­de av vir­ke­lig­he­ten enn forsk­ning. Han var debat­tens umor­som­me klovn.

Så kan vi ta pre­sen­ta­sjo­nen av hva som even­tu­elt vil omfat­tes. Om man tar det­te med “innen­for Ring 1” helt bok­sta­ve­lig, og ikke som et slag­ord i en valg­kamp, så stem­mer kar­tet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kar­tet, før man begyn­ner å vise til det offent­lig. Og det er greit å set­te seg litt inn i byge­o­gra­fi­en når man skal dis­ku­te­re og ikke minst lede en debatt som det­te. En seriøs pro­gram­le­der bør ha for­be­redt seg slik.

Det mes­te av Aker bryg­ge lig­ger innen­for, der­som man lar Ring 1 star­te ved rund­kjø­rin­gen på Filip­stad og tun­nel­ned­kjør­se­len til Ope­ra­tun­ne­len. Men par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1. Så par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge blir ikke berørt.

Oslo S har også inn­kjø­ring så å si rett fra Ring 1. Sjø­si­den lig­ger rik­tig­nok innen­for, men bare noen få hund­re meter fra inn og utkjø­rin­gen fra Ope­ra­tun­ne­len. Man skal ta alt i ver­ste mening om man tror at mulig­he­ten til å kjø­re dit blir steng. Og uan­sett kan man kom­me til fra den and­re siden. Så det er ikke et pro­blem. Con­ti­nue read­ing Dår­lig debatt i #Debat­ten om bil­fri by