Dårlig debatt i #Debatten om bilfri by

Et spørs­mål man kan star­te med er: hvor­for i all ver­den var Tryg­ve Heg­nar med? Han had­de ikke noe å bidra med. Han “var redd for” og “trod­de” en hel mas­se, og vel­tet seg i herske­tek­nik­ker som å si at noe “var en søt tan­ke”, osv.  Hva Tryg­ve Heg­nar fryk­ter og hva han tror om Oslos utvik­ling, er totalt uin­ter­esse­ant. I alle fall er det ikke mer inter­es­sant enn hva hvem som helst annen tror eller mener om det­te. Han sat­te egen syn­sing over forsk­nings­re­sul­ta­ter, med arro­gan­te herske­tek­nik­ker som å si “at i vir­ke­lig­he­ten er det …”, som om hans syn­sing kun­ne gi et bed­re bil­de av vir­ke­lig­he­ten enn forsk­ning. Han var debat­tens umor­som­me klovn.

Så kan vi ta pre­sen­ta­sjo­nen av hva som even­tu­elt vil omfat­tes. Om man tar det­te med “innen­for Ring 1” helt bok­sta­ve­lig, og ikke som et slag­ord i en valg­kamp, så stem­mer kar­tet som ble vist.

Ring1 Innenfor

Det er ikke så dumt å lese kar­tet, før man begyn­ner å vise til det offent­lig. Og det er greit å set­te seg litt inn i byge­o­gra­fi­en når man skal dis­ku­te­re og ikke minst lede en debatt som det­te. En seriøs pro­gram­le­der bør ha for­be­redt seg slik.

Det mes­te av Aker bryg­ge lig­ger innen­for, der­som man lar Ring 1 star­te ved rund­kjø­rin­gen på Filip­stad og tun­nel­ned­kjør­se­len til Ope­ra­tun­ne­len. Men par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1. Så par­ke­rings­hu­set på Aker bryg­ge blir ikke berørt.

Oslo S har også inn­kjø­ring så å si rett fra Ring 1. Sjø­si­den lig­ger rik­tig­nok innen­for, men bare noen få hund­re meter fra inn og utkjø­rin­gen fra Ope­ra­tun­ne­len. Man skal ta alt i ver­ste mening om man tror at mulig­he­ten til å kjø­re dit blir steng. Og uan­sett kan man kom­me til fra den and­re siden. Så det er ikke et problem.

Om man skul­le sten­ge adkoms­ten til Oslo S fra sjø­si­den, må man få bort all bil­tra­fik­ken i Dron­ning Eufe­mias gate. Den dagen man even­tu­elt får til det­te, åpner jeg en flas­ke champag­ne. Men før byrå­det kom­mer så langt, må de ha noen gans­ke så tøf­fe run­der med Sta­tens veg­ve­sen, som har ansvar for de vei­ene. Det vil ta tid, laa­ang tid. Jeg vil­le ikke ha star­tet der hvis jeg had­de hatt ansva­ret i Oslo, selv om jeg for egen del svært gjer­ne skul­le ha gjort noe med det bil­hel­ve­tet som Sta­tens veg­ve­sen har fått i stand der. , men hel­ler valgt å star­te med noe som det er enk­le­re å gjennomføre.

Den uvi­ten­de Tryg­ve Heg­nar vis­te til Ibsen­ga­ra­sjen. Hel­dig­vis blir ikke Hen­rik Ibsens navn len­ger skjen­det av å bli knyt­tet til et par­ke­rings­hus. I dag heter det Sen­trum par­ke­rings­hus, og det har inn­kjø­ring direk­te fra Ring 1. De aller fles­te par­ke­rings­hus i Oslo lig­ger på eller uten­for Ring 1. Det er to par­ke­rings­hus av betyd­ning som blir berørt, det er Bank­plas­sen og Pale­et, som til sam­men har ca 900 plas­ser. Men, som jeg har vist i en tid­li­ge­re kom­men­tar, er det gans­ke enkelt å få kjøre­ad­komst til dis­se også, via Ope­ra­tun­ne­len, selv om det mes­te av sen­trum gjø­res bilfritt.

Det er dess­uten menings­løst å hev­de at f.eks. 10% av par­ke­rings­plas­se­ne for­svin­ner vil føre til 10% ned­gang i han­de­len. Halv­par­ten av plas­se­ne i de eksis­te­ren­de par­ke­rings­hus står til enhver tid tom­me. Så en 10% reduk­sjon i antall par­ke­rings­plas­ser betyr bare en liten reduk­sjon av over­ka­pa­si­te­ten av par­ke­rings­plas­ser i Oslo sen­trum. Kan­skje øker beleg­get fra 45% til 55%. Akku­rat det­te var det vel Aud Tenn­øy som bur­de ha parert i debatten.

Men det er rik­tig at man ikke len­ger får, og ikke bør få lov til å kjø­re fram til butikk­dø­ren og par­ke­re uten­for. Men det er en utro­lig gam­mel­dags tan­ke at man skal kun­ne kjø­re bil fra butikk til butikk. Det er ame­ri­kansk små­by­men­ta­li­tet. Jeg har kjørt bil i gans­ke man­ge sto­re byer, både i Euro­pa og USA. Jeg kom­mer ikke på én by av noen stør­rel­se, hvor man kan gjø­re slik som Tryg­ve Heg­nar drøm­mer om: Å kjø­re fra butikk til butikk, og par­ke­re rett uten­for. Man må kjø­re rett til et par­ke­rings­hus, par­ke­re bilen og gå, ta en bysyk­kel eller rei­se kol­lek­tivt vide­re. Det er på tide at nord­menn kom­mer etter ver­den, også på det­te områ­det. Bil­fritt sen­trum i Oslo kan ha en god, opp­dra­gen­de effekt.

Tryg­ve Heg­nar gjen­tok løgn­his­to­ri­en om at en liten syk­kel­til­rette­leg­ging før­te til at mang butik­ker gikk duk­ken og for­svant. At en butikk som Norsk Musikkforlag/Musikkhuset for­svant fra Kirke­gata, had­de ingen sam­men­heng med at det ble syk­kel­felt der, selv om det kan­skje var et visst sam­men­fall i tid. Den sis­te mohi­ka­ner, rør­leg­ger­bu­tik­ken Tjersland, var en butikk tiden had­de løpt fra. Men sine gam­le og tran­ge loka­ler var de i prak­sis sjanse­løse mot bygg­vare­hu­se­ne i kon­kur­ran­sen om å sel­ge bade­rom­sin­red­nin­ger og ‑utstyr. De kun­ne ikke leve at sli­ke som meg, som var inn­om når jeg treng­te en pak­ning eller en rør­del av noe slag. Det var selv­sagt enkelt å skyl­de på syk­kel­felt og mang­len­de par­ke­ring, akku­rat som det var lett for dår­lig drev­ne cafe­er å skyl­de på “røyke­lo­ven” i 2004.

Man­ge byer går i sam­me ret­ning som Oslo. Brus­sel er en av de byene hvor man har ved­tatt å gjø­re sen­trum bil­fritt. Men det er ikke iverk­satt ennå. Mun­chen og Liver­pool er to and­re byer som, så vidt jeg vet, har bil­frie sentra.

Det er pin­lig dår­lig debatt­le­del­se av Ing­unn Sol­heim når hun ikke aksep­te­rer at Hanna Mar­ku­sen ikke kan sva­re på alle detalj­spørs­mål på den and­re dagen MDG sit­ter i byråd. Det er use­riøst. Hun er vel hel­ler ikke så dum at hun tror at et lite par­ti har utre­det alle mål­set­tin­ger i sitt valg­pro­gram i detalj før et valg? Hanna Mar­ku­sen ble nå stå­en­de. Men det er meget for­ståe­lig at noen kan ven­de ryg­gen til og gå, når jour­na­lis­ter opp­trer slik.

Tryg­ve Heg­nar frem­sto også som en typisk kjøpe­sen­ter­kun­de. Han sier at i kjøpe­sent­re­ne får man alt på et sted, man går innen­dørs og mer­ker ikke at det er en skrem­men­de natur uten­for, og man møter folk (som man fak­tisk også gjør i sen­trum). Skal man tro Tryg­ve Heg­nar er sen­trum sjanse­løs i kam­pen mot kjøpe­sent­re­ne, helt uav­hen­gig av par­ke­rings­plas­se­ne. Og han har vel rett når det gjel­der en del folk i hans (og for så vidt også min) gene­ra­sjon. Man kjø­rer til kjøpe­sent­re­ne. Han­delstan­den drøm­mer om å få dem til å kjø­re inn til sen­trum for å hand­le. Det kom­mer ald­ri til å skje. Og det er ikke øns­ke­lig. Som Aud Tenn­øy sa, sen­trum er ikke bare han­del. Om man bare prio­ri­te­rer at folk skal få kjø­re bil til sen­trum for å hand­le, øde­leg­ger de alle de and­re kva­li­te­ter sen­trum har. Og der­med også han­de­len når folk ikke vil opp­hol­de seg i sentrum.

Kjøpe­sent­re­ne vokser. For folk som bor i Gro­rud­da­len er det langt mer nær­lig­gen­de å dra til Alna, Strøm­men eller and­re ste­der hvis man bare skal hand­le, enn inn til Oslo sen­trum. For folk i Oslo sør er sent­re på Ski, Vin­ter­bro m.m. grei­ere å kom­me til enn Oslo sen­trum. Hvis det er folk som dess­uten fore­trek­ker å kjø­re bil, er val­get åpen­bart. Å kjø­re bil i sen­trum av sto­re byer, er ikke for amatører.

Hvis man skal lok­ke folk til sen­trum, da må man lok­ke dem med noe annet enn det de fin­ner på alle kjøpe­sent­re­ne. Da må man lok­ke med mer enn bare han­del. Noen av oss, og det gjel­der nok aller helst folk som er yng­re enn meg, liker gans­ke enkelt å være i byer. Så hen­der de at vi hand­ler noe når vi først er der. Folk flyt­ter inn mot byen og vil bo sen­tralt. Det­te vil være sen­trums vik­tigs­te kunde­grup­pe i frem­ti­den.  De kom­mer ikke med bil. De skrem­mes bort av bil­tra­fikk. Legg til at en sta­dig syn­ken­de andel av dis­se dis­po­ne­rer bil, så de rei­ser ikke ut til kjøpe­sent­re­ne. Noen som fant på å flyt­te ut av byen da de fikk barn, leng­ter ofte til­ba­ke. De tar gjer­ne en tur til byen hel­ler enn en tur i sko­gen på en lør­dag, og da hand­ler de kan­skje litt når de først er der.

Skjønt noen liker seg åpen­bart godt på kjøpe­sent­re­ne, uten at det har noe med bil og par­ke­ring å gjø­re. Ellers had­de det ikke vært grunn­lag for å ha gra­tis buss fra Oslo sen­trum til Sand­vi­ka storsenter.

Det fin­nes enkel­te butik­ker som ikke kun­ne vært noe annet sted enn i sen­trum. Jeg har ikke pen­ger til å kjø­pe eks­klu­si­ve klok­ker, selv om jeg gjer­ne skul­le hatt en. Men hoved­bu­tik­ken til urma­ker Bjer­ke, kun­ne ikke ha lig­get et annet sted enn i Oslo sen­trum, even­tu­elt i sen­trum av en annen rela­tivt stor by. Det sam­me gjel­der for de luk­sus­mer­ke­ne som har fått sine egne butik­ker i det bil­frie områ­det rundt Eger­tor­get. Selv leg­ger jeg igjen mer pen­ger i foto­bu­tik­ker enn i butik­ker som sel­ger eks­klu­si­ve ves­ker. Og en butikk som Scan­di­na­vi­an foto (før Foto­Vi­deo) kun­ne ikke ha lig­get på et kjøpesenter.

Skal man til en ordent­lig bok­han­del, må man til sen­trum. (Even­tu­elt til Blin­dern om man skal ha fag­bø­ker.) De såkal­te bok­hand­ler­ne i kjøpe­sent­re­ne har stort sett et langt stør­re utvalg av burs­dags­kort enn av bøker.

Noen spe­sial­bu­tik­ker klo­rer seg fast, og bidrar til at det er verdt å hand­le i sen­trum. Fena­kno­ken er en slik butikk (den kan varmt anbe­fa­les). De har sta­dig flyt­tet rundt i områ­det i nær­he­ten av Råd­hu­set, etter­hvert som grå­di­ge gård­ei­ere har skrudd opp hus­lei­en til nivå­er som sli­ke butik­ker ikke kan beta­le. Det er de grå­di­ge gård­ei­er­ne som utar­mer sen­trum, ikke parkeringsrestriksjoner.

Butik­ker som sel­ger tun­ge og/eller volu­mi­nø­se varer, pas­ser ikke i sen­trum. Pro­ble­met er ikke man­gel på par­ke­rings­plas­ser, man man­gel på plass og sto­re nok butikk­lo­ka­ler til en pris butik­ken kan beta­le. De som er etab­lert i sen­trum og sel­ger slikt, må base­re seg på at butik­ken er show­room, og at de har en hjem­kjø­rings­tje­nes­te. Har de et lager som vare­ne kjø­res hjem fra, så kan det gjer­ne lig­ge godt uten­for sen­trum. Man kan også ha et utle­ve­rings­sted, hvor folk som kom­mer i bil kan kjø­re inn­om når de har hen­tet bilen i et par­ke­rings­hus for å kjø­re hjem.

På en måte begyn­ner jeg nå å bli tem­me­lig lei av den­ne debat­ten, og ser fram til at vi får se resul­ta­te­ne. At man­ge ikke mener det sam­me som meg, det lever jeg greit med. Men at det ble sagt så mye feil, det var irriterende.

Når det­te blir gjen­nom­ført, tror jeg vi nok en gang vil se at folk vil ha det. Og jeg har like godt (eller dår­lig) grunn­lag for min tro, som Tryg­ve Heg­nar har for sin. Den som lever får se.  Ilø­pet av få år blir det like vans­ke­lig å argu­men­te­re for å slip­pe bile­ne til igjen i byen, som det i dag vil være å argu­men­te­re for at gågate­de­len av Karl Johans gate og Folke­tea­ter­pas­sa­sjen bør åpnes opp for biltrafikk.

Print Friendly, PDF & Email