Bilfri søndag

Man­ge byer har mer eller mind­re regel­mes­sig “bil­fri søn­dag”. Søn­dag 27. sep­tem­ber var det bil­fri dag i Paris. Luft­for­urens­nin­gen ble redu­sert med 20–40% den­ne dagen.

Gate­ne sten­ges for moto­ri­sert tra­fikk, for at folk skal kun­ne opp­le­ve byen til fots, på syk­kel, rulle­skøy­ter osv. Men i nors­ke byer er bilen hel­lig. Selv på det som var annon­sert som “bil­fri dag”, var det ingen restrik­sjo­ner på bikjø­ring — bare en opp­ford­ring om å la bilen stå. Feigt og naivt fra ansvar­li­ge politikere.

Når våger Oslo­po­li­ti­ker­ne å åpne byen for folk uten bil, i alle fall noen søn­da­ger? Vi får sik­kert høre at det er helt umu­lig i prak­sis. Men det kan man avfeie, med mind­re man leg­ger til grunn at nord­menn er dum­me­re og mer bil­av­hen­gi­ge enn folk i and­re land. Går det i Brus­sel, Paris, Buenos Aires og and­re stor­byer, da må det gå i Oslo også.