Christiania torg

Jeg er usik­ker på om Chris­tia­nia torg vir­ke­lig for­tje­ner beteg­nel­sen “torg”. Det er en vei som er utvi­det på hver side av en statue/fontene, med for­tau på beg­ge sider. For at noe skal for­tje­ne beteg­nel­sen torg, bør det være litt mer enn bare bil­tra­fikk der.

Skal man tro tid­li­ge­re byråd for byut­vik­ling, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, er det­te et eksem­pel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vel­lyk­ket eksem­pel på “shared space”. Man kan ha man­ge uli­ke suk­sess­kri­te­ri­er, og jeg ante ikke hva slags kri­te­ri­er Bård Fol­ke Fred­rik­sen had­de basert sin vur­de­ring på. Men det er vans­ke­lig å for­stå at det vik­tigs­te kri­te­ri­et må være at bil­tra­fik­ken hind­res minst mulig.

Jeg ble over­ras­ket da Bård Fol­ke Fred­rik­sen nevn­te Chris­tia­nia torg som et (vel­lyk­ket) eksem­pel på “shared space”. Jeg har pas­sert det tor­get man­ge gan­ger, på syk­kel, til fots, sik­ker noen gan­ger i bil og noen få gan­ger i buss. Men jeg had­de ald­ri regist­rert at det­te skul­le være et områ­det som var delt av man­ge tra­fi­kant­grup­per i en slags har­mo­nisk sam­ek­sis­tens. Det har vært vei, til­rette­lagt for bil­tra­fikk, og det er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing Chris­tia­nia torg