Christiania torg

Jeg er usik­ker på om Chris­tia­nia torg vir­ke­lig for­tje­ner beteg­nel­sen “torg”. Det er en vei som er utvi­det på hver side av en statue/fontene, med for­tau på beg­ge sider. For at noe skal for­tje­ne beteg­nel­sen torg, bør det være litt mer enn bare bil­tra­fikk der.

Skal man tro tid­li­ge­re byråd for byut­vik­ling, Bård Fol­ke Fred­rik­sen, er det­te et eksem­pel på “shared space”, og ikke bare det: Det er et vel­lyk­ket eksem­pel på “shared space”. Man kan ha man­ge uli­ke suk­sess­kri­te­ri­er, og jeg ante ikke hva slags kri­te­ri­er Bård Fol­ke Fred­rik­sen had­de basert sin vur­de­ring på. Men det er vans­ke­lig å for­stå at det vik­tigs­te kri­te­ri­et må være at bil­tra­fik­ken hind­res minst mulig.

Jeg ble over­ras­ket da Bård Fol­ke Fred­rik­sen nevn­te Chris­tia­nia torg som et (vel­lyk­ket) eksem­pel på “shared space”. Jeg har pas­sert det tor­get man­ge gan­ger, på syk­kel, til fots, sik­ker noen gan­ger i bil og noen få gan­ger i buss. Men jeg had­de ald­ri regist­rert at det­te skul­le være et områ­det som var delt av man­ge tra­fi­kant­grup­per i en slags har­mo­nisk sam­ek­sis­tens. Det har vært vei, til­rette­lagt for bil­tra­fikk, og det er det fortsatt.

Et slags mini­mum man må kre­ve for at områ­de skal kun­ne sies å ha en spe­si­ell tra­fikk­mes­sig sta­tus, er at man fak­tisk regist­re­rer det når man kom­mer dit. Jeg tror nep­pe jeg er den enes­te som ikke har regist­rert at Chris­tia­nia torg i så måte skil­ler seg fra res­ten av Råd­hus­gt. Et slags “hem­me­lig shared space”, det blir gans­ke tullete.

Man kan ikke base­re seg på at tra­fi­kan­ter er syns­ke tanke­le­se­re, som kan “se” hva noen kan­skje en gang har tenkt og ment, men som de ald­ri har latt kom­me til uttrykk gjen­nom skil­ting eller annen oppmerking.

WIMG_6776_DxOJeg har sett en del av det som kan­skje kan kal­les “shared space” i and­re byer. Det er typisk byga­ter hvor fot­gjen­ger- og i noen grad syk­kel­tra­fik­ken er domi­ne­ren­de, men hvor det ikke er for­budt å kjø­re inn med bil. Det fin­nes en del slik i Paris. De er selv­føl­ge­lig skil­tet, med det skil­tet som vises til høy­re. Skil­tet lig­ner til for­veks­ling på vårt skilt for “Gate­tun”. Men det mang­ler leken­de barn, og har i ste­det en farts­gren­se på 20 km/t.

Det er et minste­krav at man blir vars­let med et skilt, når man kom­mer inn i et områ­de med en slags egen tra­fikk­mes­sig sta­tus. De skal selv­føl­ge­lig også ha redu­sert fart. 20 km/t kan være greit utgangspunkt.

Jeg kan selv­sagt ikke ute­luk­ke at jeg også har pas­sert noen hem­me­li­ge shared space områ­der, à la Chris­tia­nia torg, uten å mer­ke det. Men jeg aksep­te­rer ikke sli­ke områ­der som “shared space”.

Skal man kun­ne ten­ke seg å lage “shared space” noe sted, må det for det førs­te være et sted uten gjen­nom­gangs­tra­fikk. Vi har for så vidt vel­dig mye “shared space” med gjen­nom­gangs­tra­fikk i Nor­ge. Det er alle lande­vei­er uten noen form for til­rette­leg­ging for annet enn moto­ri­sert tra­fikk. Et eksem­pel er Gam­le Mosse­vei, hvor en Karin Høy­stad i noe som påstås å være en tra­fikk­sik­ker­hets­av­de­ling i Sta­tens veg­ve­sen, mener at man har tatt like mye hen­syn til alle tra­fi­kan­ter når man bare har lagt til ret­te for moto­ri­sert tra­fikk, og ikke vil favo­ri­se­re noen ved å leg­ge til ret­te for f.eks. syk­lis­ter. Det­te er norsk “shard space” i praksis.

Gamle Mossevei

Det­te er noen av de far­ligs­te vei­ene for myke tra­fi­kan­ter, som kan håpe på at de kom­mer seg leven­de gjen­nom. Men det er i alle fall ikke noe eksem­pel på hva slags “løs­nin­ger” som bør velges.

Der­for er Chris­tia­nia torg et sted hvor et slikt pro­sjekt er nødt til å mis­lyk­kes, om man ikke først sten­ger områ­det for gjen­nom­gangs­tra­fikk. Det er vel­dig man­ge gode grun­ner til å sten­ge Råd­hus­gt for gjen­nom­gangs­tra­fikk, og jeg kan ikke se noen gode grun­ner til ikke å gjø­re det. Den enk­le løs­nin­gen er å sten­ge Råd­hus­gt mel­lom Råd­hus­plas­sen og Akers­gt for moto­ri­sert tra­fikk, bort­sett fra trik­ken på egen tra­sé. Her kan det være trikk, syk­kel­vei og for­tau, og god plass til ute­ser­ve­rin­ger m.m. Inn­til noe silkt har skjedd, glem alle drøm­mer om “shared space” på Chris­tia­nia torg. Men egent­lig bør Chris­tia­nia torg bare sten­ges for bil­tra­fikk, og mye av pro­ble­met vil være løst.

Hvis noe skal kun­ne kal­les “shared space”: Det må skil­tes. Der jeg har sett slikt i and­re land, har de gjer­ne vært skil­tet med et skilt som lig­ner vårt skilt for “gate­tun”, og “gate­tun” er vel noe av det nær­mes­te vi kom­mer “shared space” i Nor­ge. Men sym­bo­let med leken­de barn plei­er ikke å fin­nes på dis­se skil­te­ne. Det­te er ikke leke­om­rå­der for barn, det er områ­der hvor bilis­ter må kjø­re på fot­gjen­ge­res og syk­lis­ters pre­mis­ser — noe egent­lig er gans­ke uten­ke­lig for de som til nå har styrt norsk sam­ferd­sels­po­li­tikk, og som all­tid har prio­ri­tert bilen — også over f.eks. Chris­tia­nia Torg.

Vide­re: Far­ten må ned. De områ­de­ne jeg har obser­vert, har stort sett vært skil­tet med 20 km farts­gren­se, som bør være et abso­lutt mak­si­mum på sli­ke ste­der. Over Chris­tia­nia torg er det ingen sær­skilt farts­gren­se, så det er vel den gene­rel­le 50 km/t farts­gren­sen som gjel­der her — en fart som er alt for høy i tett­bygd strøk gene­relt, og vel­dig mye for høyt i noe som skal kun­ne kal­les “shared space”.

Vi vet at svært man­ge bilis­ter ikke bryr seg om skilt med redu­sert farts­gren­se. Det er der­for nød­ven­dig med effek­ti­ve, farts­be­gren­sen­de til­tak, og det er mer vik­tig på et sted som Chris­tia­nia torg enn på and­re ste­der. Men noe slikt fin­nes ikke. Det­te kan gøres på man­ge måter. Ved inn­kjø­rin­ge­ne bør det være kraf­tig for­høy­ede gang­felt, som klart mar­ke­rer at det­te ikke er en vei hvor biler er prioritert.

Ellers kan det gjø­res på man­ge måter. Både Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne synes å være vel­dig gla­de i å plan­te trær. Men i ste­det for å plan­te trær for å gjø­re et far­lig syk­kel­felt enda far­li­ge­re, slik Sta­tens veg­ve­sen har gjort i Bjør­vi­ka, kan man plan­te trær som farts­be­gren­sen­de til­tak. Det­te er trær i Paris, på det som en gang var ned­kjø­ring til en av Geor­ge Pomp­i­dous “bymo­tor­vei­er”.

WIMG_6725_DxOLa de bilis­te­ne som abso­lutt skal inn på et slikt områ­de, kjø­re slalom mel­lom trær. Sup­pler dem gjer­ne med ben­ker, bysyk­kel­sta­tiv og and­re syk­kel­sta­tiv, samt and­re gate­møb­ler, som mar­ke­rer at bil­tra­fikk ikke er prioritert.

På Chris­tia­nia torg har man i det mins­te satt opp noen bloms­ter­kas­ser som par­ke­rings­dem­pen­de til­tak. For det er som kjent alt for man­ge bilis­ter som ikke kan, eller i alle fall ikke bryr seg om skilt og tra­fikk­reg­ler. Så skilt med par­ke­ring for­budt er ikke til­strek­ke­lig om man vil hind­re par­ke­ring. Men noe tra­fikk- eller farts­dem­pen­de til­tak, er det ikke. Egent­lig er det vel en bekref­tel­se på at områ­det er totalt mis­lyk­ket som “shared space”, og at de ansvar­li­ge har tatt kon­se­kven­se­ne av det og gjort et for­søk på å skil­le tra­fi­kant­grup­per. De enes­te man ikke har satt av plass til, er syk­lis­ter — som vanlig.

Christania torg

Et annet tegn på at man må ha gitt opp tan­ken om “shared space”, hvor ide­en er at tra­fi­kan­ter på et ikke-segre­gert områ­de skal blan­de seg i fin har­mo­ni, er at man har skil­tet påbudt kjøre­felt for­bi fon­te­nen. Å skil­te noe som “kjøre­felt” står i direk­te mot­strid med hele ide­en om “shared space”.

Christiania torgShared space” kan sik­kert være utmer­ket. Men en ting er sik­kert: “Shared space” er ikke og kan ikke være et frem­kom­me­lig­hets­til­tak for folk som syk­ler. Hver gang noen kom­mer trek­ken­de med “shared space” som et slags svar på dår­lig frem­kom­me­lig­het for folk som syk­ler, slik vi har sett at noen vil­le gjø­re i Uni­ver­si­tets­gt, er det de i rea­li­te­ten sier, føl­gen­de: Vi vil ikke prio­ri­te­re folk som syk­ler. Dere må fin­ne dere i å dele are­al med and­re tra­fi­kant­grup­per som gjør frem­kom­me­lig­he­ten dår­lig. Det har vært Oslos poli­tikk i man­ge år.

Det nye byrå­det har lovet å gjø­re sen­trum bil­fritt, blant annet for at det skal bli bed­re å syk­le. Et enkelt grep som en start, vil være å gjø­re Chris­tia­nia torg bil­fritt. Da vil man i prak­sis ha stengt Råd­hus­gt for gjen­nom­kjø­ring, og der­med også sterkt begren­se bil­tra­fik­ken over Frid­tjof Nan­sens plass.

Dess­s­ver­re kjø­rer nå Ruter man­ge buss­ru­ter gjen­nom Råd­hus­gt og over Chris­tia­nia torg. En slags mid­ler­ti­dig nød­løs­ning kan være å skil­te med “Stengt for motor­kjøre­tøy” i ret­ning fra Akers­gt og vest­over, hvor bus­sen ikke kjø­rer. Og skil­te tor­get med “Stengt for motor­kjøre­tøy”, med under­skilt “gjel­der ikke buss i rute” fra vest, og skil­te Råd­hus­gt vest­over med “Gjen­nom­kjø­ring for­budt”, even­tu­elt som blind­vei. Men vi vet at så len­ge det er mulig å kjø­re til Chris­tia­nia torg med bil, vil det være alt­for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer skil­te­ne og kjø­rer over like­vel. Skal det være effek­tivt, må tor­get sten­ges fysisk med ned­senk­ba­re pul­ler­ter. Men det er ikke rea­lis­tisk før buss­tra­fik­ken har for­svun­net fra gaten.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email