Ikke forbudt å sykle på “rød mann”.

Under over­skrif­ten “Straf­fer syk­kel­syn­de­re og vars­ler fle­re kon­trol­ler” skri­ver Asker og Bærum bud­stik­ke om kon­troll av syk­lis­ter. De skriver:

En tra­vel syk­list tråk­ker til over lys­krys­set ved Jar sta­sjon i mor­gen­rush­et – til tross for at sig­na­let lyser knall rødt.”

Saken illust­re­res med et par syk­lis­ter som krys­ser på “rød mann”.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka
Foto: Karl Bra­anaas, Budstikka

Artik­ke­len fortsetter:

Litt len­ger ned i Bærums­vei­en står poli­ti­et og føl­ger med – til syk­kel­syn­de­rens sto­re over­ras­kel­se og frust­ra­sjon. Pend­le­ren må pent fin­ne seg i å høre politi­be­tjen­te­ne slå fast at lys­sig­na­le­ne også gjel­der for syk­lis­ter. Og pri­sen for å syk­le på rødt lys er 900 kroner.”

Dis­se fore­leg­ge­ne bør man som syk­list ikke god­ta. For poli­ti­et tar feil, som poli­ti­et så ofte gjør. At jour­na­lis­ter ikke vet slikt, det er ikke mer enn vi må reg­ne med. Når de på en kor­rekt måte gjen­gir det poli­ti­et sier, da har de gjort det de som jour­na­lis­ter skal gjø­re. Men at poli­ti­et ikke vet, har kon­trol­ler og skri­ver ut fore­legg på svik­ten­de grunn­lag, det er ikke tilgivelig.

Nor­ge er et av de rela­tivt få land hvor det ikke er for­budt å gå på rødt lys. Det inne­bæ­rer også at et rødt fot­gjen­ger­sig­nal ikke inne­bæ­rer et for­budt mot å krys­se. Begrun­nel­sen kom­mer nedenfor.

La oss først ryd­de en utbredt mis­for­stå­el­se av vei­en: Det er til­latt å syk­le over et fot­gjen­ger­felt. Det heter i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt [min uth] er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart.”

At annen tra­fikk bare har vike­plikt for gåen­de i gang­felt, og at en som syk­ler ikke er gåen­de, er en annen sak. Går man av syk­ke­len og tril­ler den, er man gåen­de, og da har annen tra­fikk (inklu­dert syk­lis­ter) vike­plikt. Så det enk­le og prak­tis­ke rådet når man som syk­list skal krys­se et fot­gjen­ger­felt, er det­te: Hvis det er klart, syk­ler man over. Er det tett bil­tra­fikk, går man av og går over — slik at bilis­te­ne har vike­plikt. Men bilis­ter har ikke påkjørs­rett om noe syk­ler over et fotgjengerfelt.

Når det gjel­der “rød mann”, gjel­der det­te, etter tra­fikk­reg­le­ne § 3 nr 1, tred­je ledd:

Sær­skilt tra­fikk­lys­sig­nal for tra­fikk i felt for kol­lek­tiv­tra­fikk, syk­len­de eller gåen­de, gjel­der bare for tra­fikk i det aktu­el­le fel­tet, og gjel­der foran annet trafikklyssignal.”

Krys­ser man i fot­gjen­ger­felt med “fot­gjen­ger­lys”, gjel­der fot­gjen­ger­ly­set. Syk­lis­ter har også lov til å bru­ke kol­lek­tiv­felt. Hvis det er egne sig­nal for kol­lek­tiv­tra­fik­ken, er det dis­se lyse­ne som gjel­der for syk­lis­ter i kol­lek­tiv­fel­tet, men det går jeg ikke nær­me­re inn på.

Skal vi fin­ne ut hva fot­gjen­ger­lys og “rød mann” betyr, må vi gå til skilt­for­skrif­ten § 24.

Om sig­nal (skilt) 1086 Fot­gjen­ger­sig­nal, står det:

Rødt sig­nal betyr at gåen­de ikke må begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare. Gåen­de som alle­re­de er kom­met ut i kjøre­ba­nen, kan fort­set­te kryssingen.
Grønt sig­nal betyr at gåen­de kan krys­se kjøre­ba­nen. Blin­ken­de, grønt sig­nal vars­ler at sig­na­let om kort tid vil skif­te til rødt, og har sam­me betyd­ning som rødt signal.”

Alt­så: Ved “rød mann” må man ikke

begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare [min uth]”.

Hvis det ikke er til hin­der for kjø­ren­de eller ikke inne­bæ­rer fare, da er det ikke for­budt å krys­se på “rød mann”. Det­te gjel­der for alle som krys­ser i fel­tet (og som har lov til å krys­se i gang­fel­tet, som syk­lis­ter). Alt­så, det er ikke for­budt for syk­lis­ter å krys­se i fot­gjen­ger­felt på “rød mann”, akku­rat som det ikke er for­budt for gåen­de å krys­se på “rød mann”.

Vi får også ta med bestem­mel­sen om hoved­sig­nal, sig­nal (skilt) 1080:

Ved rødt lys må kjø­ren­de ikke pas­se­re sig­nal eller stopp­lin­je. Gåen­de må ikke begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare.”

Det er ikke til­latt (for kjø­ren­de) å pas­se­re sig­nal eller stopp­lin­je ved rødt lys. Men det er til­lat for gåen­de å krys­se også sli­ke lys, så om man går av syk­ke­len og tril­ler den for­bi lyset, da er det tillatt.

Bil­det på top­pen viser en sær­de­les dår­lig lys­re­gu­le­ring. Hvil­ket lys skal man som syk­list hol­de seg til der? I man­gel av eget tra­fikk­lys for syk­kel­vei­en, bur­de det vært det grøn­ne hoved­ly­set for tra­fikk rett fram som gjel­der, også i syk­kel­vei­en. Men som man ser: Det kom­mer i kon­flikt med grønn pil til venst­re. Det er et typisk eksem­pel på at de som har laget lys­re­gu­le­rin­gen ikke har tenkt på syk­lis­ter. De bør på omsko­le­ring og lys­re­gu­le­rin­gen bør endres.

De syk­lis­ter som får et fore­legg for å ha krys­set på “rød mann” bør ikke ved­ta det­te. For de har ikke gjort noe ulovlig.

<edit> Poli­ti­et i Asker og Bærum har svart på det­te spørs­må­let. Det­te er deres uttalelse:

Artik­ke­len i Bud­stik­ka er til en viss grad misvisende.

  1. Poli­ti­et er eni­ge ana­ly­se­ne våre som sier at det ikke er straff­bart å syk­le på “rød mann”, med mind­re den­ne hand­lin­gen er til hin­der for and­re tra­fi­kan­ter slik at § 3 kom­mer til anvendelse.
  2. Ved­kom­men­de som ble ilagt fore­legg syk­let gjen­nom krys­set i vei­ba­nen på rødt lys, så har er det ingen tvil om at hand­lin­gen er straffbar

Poli­ti­et i Asker og Bærum vil om noen uker gjen­nom­føre nye atferds­kon­trol­ler, den­ne gang inn­be­fat­ter det kon­troll av lys på syklene.”

Vi kan kon­sta­te­re at vi er eni­ge i hoved­sa­ken. Bud­stik­kas artik­kel, og ikke minst deres illust­ra­sjon, er mis­vi­sen­de. Jeg for­sva­rer ikke og har ikke for­svart syk­ling på rødt lys. At han får et fore­legg for å syk­le på rødt lys i vei­ba­nen, det har jeg ingen inn­ven­din­ger mot.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email