Ikke forbudt å sykle på “rød mann”.

Under overskriften “Straffer sykkelsyndere og varsler flere kontroller” skriver Asker og Bærum budstikke om kontroll av syklister. De skriver:

“En travel syklist tråkker til over lyskrysset ved Jar stasjon i morgenrushet – til tross for at signalet lyser knall rødt.”

Saken illustreres med et par syklister som krysser på “rød mann”.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka
Foto: Karl Braanaas, Budstikka

Artikkelen fortsetter:

“Litt lenger ned i Bærumsveien står politiet og følger med – til sykkelsynderens store overraskelse og frustrasjon. Pendleren må pent finne seg i å høre politibetjentene slå fast at lyssignalene også gjelder for syklister. Og prisen for å sykle på rødt lys er 900 kroner.”

Disse foreleggene bør man som syklist ikke godta. For politiet tar feil, som politiet så ofte gjør. At journalister ikke vet slikt, det er ikke mer enn vi må regne med. Når de på en korrekt måte gjengir det politiet sier, da har de gjort det de som journalister skal gjøre. Men at politiet ikke vet, har kontroller og skriver ut forelegg på sviktende grunnlag, det er ikke tilgivelig.

Norge er et av de relativt få land hvor det ikke er forbudt å gå på rødt lys. Det innebærer også at et rødt fotgjengersignal ikke innebærer et forbudt mot å krysse. Begrunnelsen kommer nedenfor.

La oss først rydde en utbredt misforståelse av veien: Det er tillatt å sykle over et fotgjengerfelt. Det heter i trafikkreglene § 18 nr 3:

“Sykling på gangveg, fortau eller i gangfelt [min uth] er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.”

At annen trafikk bare har vikeplikt for gående i gangfelt, og at en som sykler ikke er gående, er en annen sak. Går man av sykkelen og triller den, er man gående, og da har annen trafikk (inkludert syklister) vikeplikt. Så det enkle og praktiske rådet når man som syklist skal krysse et fotgjengerfelt, er dette: Hvis det er klart, sykler man over. Er det tett biltrafikk, går man av og går over — slik at bilistene har vikeplikt. Men bilister har ikke påkjørsrett om noe sykler over et fotgjengerfelt.

Når det gjelder “rød mann”, gjelder dette, etter trafikkreglene § 3 nr 1, tredje ledd:

“Særskilt trafikklyssignal for trafikk i felt for kollektivtrafikk, syklende eller gående, gjelder bare for trafikk i det aktuelle feltet, og gjelder foran annet trafikklyssignal.”

Krysser man i fotgjengerfelt med “fotgjengerlys”, gjelder fotgjengerlyset. Syklister har også lov til å bruke kollektivfelt. Hvis det er egne signal for kollektivtrafikken, er det disse lysene som gjelder for syklister i kollektivfeltet, men det går jeg ikke nærmere inn på.

Skal vi finne ut hva fotgjengerlys og “rød mann” betyr, må vi gå til skiltforskriften § 24.

Om signal (skilt) 1086 Fotgjengersignal, står det:

“Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.
Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.”

Altså: Ved “rød mann” må man ikke

“begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare [min uth]“.

Hvis det ikke er til hinder for kjørende eller ikke innebærer fare, da er det ikke forbudt å krysse på “rød mann”. Dette gjelder for alle som krysser i feltet (og som har lov til å krysse i gangfeltet, som syklister). Altså, det er ikke forbudt for syklister å krysse i fotgjengerfelt på “rød mann”, akkurat som det ikke er forbudt for gående å krysse på “rød mann”.

Vi får også ta med bestemmelsen om hovedsignal, signal (skilt) 1080:

“Ved rødt lys må kjørende ikke passere signal eller stopplinje. Gående må ikke begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare.”

Det er ikke tillatt (for kjørende) å passere signal eller stopplinje ved rødt lys. Men det er tillat for gående å krysse også slike lys, så om man går av sykkelen og triller den forbi lyset, da er det tillatt.

Bildet på toppen viser en særdeles dårlig lysregulering. Hvilket lys skal man som syklist holde seg til der? I mangel av eget trafikklys for sykkelveien, burde det vært det grønne hovedlyset for trafikk rett fram som gjelder, også i sykkelveien. Men som man ser: Det kommer i konflikt med grønn pil til venstre. Det er et typisk eksempel på at de som har laget lysreguleringen ikke har tenkt på syklister. De bør på omskolering og lysreguleringen bør endres.

De syklister som får et forelegg for å ha krysset på “rød mann” bør ikke vedta dette. For de har ikke gjort noe ulovlig.

<edit> Politiet i Asker og Bærum har svart på dette spørsmålet. Dette er deres uttalelse:

“Artikkelen i Budstikka er til en viss grad misvisende.

  1. Politiet er enige analysene våre som sier at det ikke er straffbart å sykle på “rød mann”, med mindre denne handlingen er til hinder for andre trafikanter slik at § 3 kommer til anvendelse.
  2. Vedkommende som ble ilagt forelegg syklet gjennom krysset i veibanen på rødt lys, så har er det ingen tvil om at handlingen er straffbar

Politiet i Asker og Bærum vil om noen uker gjennomføre nye atferdskontroller, denne gang innbefatter det kontroll av lys på syklene.”

Vi kan konstatere at vi er enige i hovedsaken. Budstikkas artikkel, og ikke minst deres illustrasjon, er misvisende. Jeg forsvarer ikke og har ikke forsvart sykling på rødt lys. At han får et forelegg for å sykle på rødt lys i veibanen, det har jeg ingen innvendinger mot.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.