Ikke forbudt å sykle på “rød mann”.

Under over­skrif­ten “Straf­fer syk­kel­syn­de­re og vars­ler fle­re kon­trol­ler” skri­ver Asker og Bærum bud­stik­ke om kon­troll av syk­lis­ter. De skri­ver:

En tra­vel syk­list tråk­ker til over lys­krys­set ved Jar sta­sjon i mor­gen­rush­et – til tross for at sig­na­let lyser knall rødt.”

Saken illust­re­res med et par syk­lis­ter som krys­ser på “rød mann”.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka
Foto: Karl Bra­anaas, Bud­stik­ka

Artik­ke­len fort­set­ter:

Litt len­ger ned i Bærums­vei­en står poli­ti­et og føl­ger med – til syk­kel­syn­de­rens sto­re over­ras­kel­se og frust­ra­sjon. Pend­le­ren må pent fin­ne seg i å høre politi­be­tjen­te­ne slå fast at lys­sig­na­le­ne også gjel­der for syk­lis­ter. Og pri­sen for å syk­le på rødt lys er 900 kro­ner.”

Dis­se fore­leg­ge­ne bør man som syk­list ikke god­ta. For poli­ti­et tar feil, som poli­ti­et så ofte gjør. At jour­na­lis­ter ikke vet slikt, det er ikke mer enn vi må reg­ne med. Når de på en kor­rekt måte gjen­gir det poli­ti­et sier, da har de gjort det de som jour­na­lis­ter skal gjø­re. Men at poli­ti­et ikke vet, har kon­trol­ler og skri­ver ut fore­legg på svik­ten­de grunn­lag, det er ikke til­gi­ve­lig.

Nor­ge er et av de rela­tivt få land hvor det ikke er for­budt å gå på rødt lys. Det inne­bæ­rer også at et rødt fot­gjen­ger­sig­nal ikke inne­bæ­rer et for­budt mot å krys­se. Begrun­nel­sen kom­mer neden­for.

La oss først ryd­de en utbredt mis­for­stå­el­se av vei­en: Det er til­latt å syk­le over et fot­gjen­ger­felt. Det heter i tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt [min uth] er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gang­fart.”

At annen tra­fikk bare har vike­plikt for gåen­de i gang­felt, og at en som syk­ler ikke er gåen­de, er en annen sak. Går man av syk­ke­len og tril­ler den, er man gåen­de, og da har annen tra­fikk (inklu­dert syk­lis­ter) vike­plikt. Så det enk­le og prak­tis­ke rådet når man som syk­list skal krys­se et fot­gjen­ger­felt, er det­te: Hvis det er klart, syk­ler man over. Er det tett bil­tra­fikk, går man av og går over — slik at bilis­te­ne har vike­plikt. Men bilis­ter har ikke påkjørs­rett om noe syk­ler over et fot­gjen­ger­felt.

Når det gjel­der “rød mann”, gjel­der det­te, etter tra­fikk­reg­le­ne § 3 nr 1, tred­je ledd:

Sær­skilt tra­fikk­lys­sig­nal for tra­fikk i felt for kol­lek­tiv­tra­fikk, syk­len­de eller gåen­de, gjel­der bare for tra­fikk i det aktu­el­le fel­tet, og gjel­der foran annet tra­fikk­lys­sig­nal.”

Krys­ser man i fot­gjen­ger­felt med “fot­gjen­ger­lys”, gjel­der fot­gjen­ger­ly­set. Syk­lis­ter har også lov til å bru­ke kol­lek­tiv­felt. Hvis det er egne sig­nal for kol­lek­tiv­tra­fik­ken, er det dis­se lyse­ne som gjel­der for syk­lis­ter i kol­lek­tiv­fel­tet, men det går jeg ikke nær­me­re inn på.

Skal vi fin­ne ut hva fot­gjen­ger­lys og “rød mann” betyr, må vi gå til skilt­for­skrif­ten § 24.

Om sig­nal (skilt) 1086 Fot­gjen­ger­sig­nal, står det:

Rødt sig­nal betyr at gåen­de ikke må begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare. Gåen­de som alle­re­de er kom­met ut i kjøre­ba­nen, kan fort­set­te krys­sin­gen.
Grønt sig­nal betyr at gåen­de kan krys­se kjøre­ba­nen. Blin­ken­de, grønt sig­nal vars­ler at sig­na­let om kort tid vil skif­te til rødt, og har sam­me betyd­ning som rødt sig­nal.”

Alt­så: Ved “rød mann” må man ikke

begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare [min uth]”.

Hvis det ikke er til hin­der for kjø­ren­de eller ikke inne­bæ­rer fare, da er det ikke for­budt å krys­se på “rød mann”. Det­te gjel­der for alle som krys­ser i fel­tet (og som har lov til å krys­se i gang­fel­tet, som syk­lis­ter). Alt­så, det er ikke for­budt for syk­lis­ter å krys­se i fot­gjen­ger­felt på “rød mann”, akku­rat som det ikke er for­budt for gåen­de å krys­se på “rød mann”.

Vi får også ta med bestem­mel­sen om hoved­sig­nal, sig­nal (skilt) 1080:

Ved rødt lys må kjø­ren­de ikke pas­se­re sig­nal eller stopp­lin­je. Gåen­de må ikke begyn­ne krys­sing av kjøre­ba­nen hvis det­te vil være til hin­der for kjø­ren­de, eller inne­bære fare.”

Det er ikke til­latt (for kjø­ren­de) å pas­se­re sig­nal eller stopp­lin­je ved rødt lys. Men det er til­lat for gåen­de å krys­se også sli­ke lys, så om man går av syk­ke­len og tril­ler den for­bi lyset, da er det til­latt.

Bil­det på top­pen viser en sær­de­les dår­lig lys­re­gu­le­ring. Hvil­ket lys skal man som syk­list hol­de seg til der? I man­gel av eget tra­fikk­lys for syk­kel­vei­en, bur­de det vært det grøn­ne hoved­ly­set for tra­fikk rett fram som gjel­der, også i syk­kel­vei­en. Men som man ser: Det kom­mer i kon­flikt med grønn pil til venst­re. Det er et typisk eksem­pel på at de som har laget lys­re­gu­le­rin­gen ikke har tenkt på syk­lis­ter. De bør på omsko­le­ring og lys­re­gu­le­rin­gen bør end­res.

De syk­lis­ter som får et fore­legg for å ha krys­set på “rød mann” bør ikke ved­ta det­te. For de har ikke gjort noe ulov­lig.

<edit> Poli­ti­et i Asker og Bærum har svart på det­te spørs­må­let. Det­te er deres utta­lel­se:

Artik­ke­len i Bud­stik­ka er til en viss grad mis­vi­sen­de.

 1. Poli­ti­et er eni­ge ana­ly­se­ne våre som sier at det ikke er straff­bart å syk­le på “rød mann”, med mind­re den­ne hand­lin­gen er til hin­der for and­re tra­fi­kan­ter slik at § 3 kom­mer til anven­del­se.
 2. Ved­kom­men­de som ble ilagt fore­legg syk­let gjen­nom krys­set i vei­ba­nen på rødt lys, så har er det ingen tvil om at hand­lin­gen er straff­bar

Poli­ti­et i Asker og Bærum vil om noen uker gjen­nom­føre nye atferds­kon­trol­ler, den­ne gang inn­be­fat­ter det kon­troll av lys på syk­le­ne.”

Vi kan kon­sta­te­re at vi er eni­ge i hoved­sa­ken. Bud­stik­kas artik­kel, og ikke minst deres illust­ra­sjon, er mis­vi­sen­de. Jeg for­sva­rer ikke og har ikke for­svart syk­ling på rødt lys. At han får et fore­legg for å syk­le på rødt lys i vei­ba­nen, det har jeg ingen inn­ven­din­ger mot.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Vidar Vad­seth

  Blan­dar du ikkje begre­pa gang­felt og fot­gjen­gar­felt her? Gang­felt krys­sar ikkje veg­bana slik som fot­gjen­gar­fel­tet gjer.

 • Olav­Tor­vund

  Nei. Det er “gang­felt” som bru­kes i tra­fikk­reg­le­ne og i skilt­for­skrif­ten, om det som i dag­lig­tale kal­les “fot­gjen­ger­felt”.

 • Asbjørn Gab­ri­el­sen

  Under en kjøre­tur på vått vin­ter­føre gjen­nom Stok­mark­nes (i Ves­ter­ålen), kom plut­se­lig et barn, ca 15 år gl, fei­en­de ned en liten bak­ke og krys­set E10 der det var mer­ket for­gjen­ger­fel, rett foran bilen. Vei­en for syk­kel og fot­gjen­ge­re var strødd med sand, mens E10 var dek­ket av salt­hol­dig sør­pe. Bar­net trod­de vel at i fot­gjen­ger­fel­tet har man alle ret­tig­he­ter — også på syk­kel, og hen tenk­te vel at når biler har vike­plikt for tra­fikkan­ter i fot­gjen­ger­fel­tet, så har de bare med å stop­pe. Selv i farts­gren­se 50 var det ikke lett å få stop­pet på de 2 m jeg had­de å gå på, men ungen rush­et akku­rat foran støt­fan­g­ren på bilen, med en halv­me­ters kla­ring.

 • Ove Tøn­nes­sen

  Hvis det ikke er til hin­der for kjø­rende eller ikke inn­e­bæ­rer fare, da er det ikke for­budt å krys­se på “rød mann”. Det­te gjel­der for alle som krys­ser i fel­tet (og som har lov til å krys­se i gang­fel­tet, som syk­lis­ter)”. Her hal­ter logik­ken din Olav. “Ret­ten” til å gå mot rødt fot­gjen­ger­sig­nal gjel­der kun gåen­de. En syk­list er ikke gåen­de med mind­re ved­kom­men­de lei­er syk­ke­len.

 • Olav­Tor­vund

  Reg­le­ne sier ikke noen om noen rett for noen. Det betin­ge­de for­bu­det gjel­der bare for gåen­de. Egent­lig kan alle and­re gi blaf­fen i lyset, for det gjel­der ikke for dem.

 • Grethe Holm­strøm

  Hva med det­te, som står i Syk­lis­te­nes Lands­for­bund sin egne Tra­fikk­reg­ler for syk­lis­ter: “Som syk­len­de kan du ikke krys­se pa? «rød mann», selv om det­te skjer uten a? hind­re and­re kjø­ren­de eller uten at det inne­bæ­rer fare” ?

 • Olav­Tor­vund

  Det er en for­stå­el­se jeg ikke er enig i. Jeg hol­der meg til tra­fikk­reg­le­ne og skilt­for­skrif­ten, og det som står der.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg hol­der meg til det som står i tra­fikk­reg­le­ne og skilt­for­skrif­ten. Hva Veg­di­rek­to­ra­tet måt­te mene, er gans­ke uin­ter­es­sant så len­ge det ikek er for­ank­ret i det gjel­den­de regel­ver­ket.

 • Olav­Tor­vund

  Nei, syk­lis­ter kan ikke gjø­re hva de vil. Syk­ler de i kjøre­fel­tet, må de stop­pe på rødt lys. Men de kan krys­se i gang­felt på rød mann. Man kan også tril­le syk­ke­len i kjøre­fel­tet på rødt lys. På for­tau­et gjel­der ikke tra­fikk­ly­se­ne.

 • Ove Tøn­nes­sen

  Ingen­ting av det du beskri­ver står i regel­ver­ket. Det er bare din tolk­ning av det. Veg­di­rek­to­ra­tet er de som for­val­ter og utar­bei­der for­skrif­te­ne. De bør vite hva de snak­ker om.

 • Olav­Tor­vund

  Det står ingen ting i regel­ver­ket om at det er for­budt å syk­le på rød mann. Det står ikke noe om at det er for­budt å krys­se på rød mann i det hele tatt, så len­ge det ikke er til hin­der for annen tra­fikk eller med­fø­rer fare. Jeg sto­ler på min egen vur­de­ring av regel­ver­ket. Jeg tror mer på det som står (og ikke står) i reg­le­ne, enn hva Veg­di­rek­to­ra­tet mener. Vi har tros­fri­het i det­te lan­det, og du kan tro på hva og hvem du vil.

 • Ove Tøn­nes­sen

  For å krys­se på rød mann må du være gåen­de. Syk­lis­ter er ikke gåen­de med mind­re de lei­er syk­ke­len. Det frem­går av min tid­li­ge­re kom­men­tar og av tra­fikk­reg­le­ne.

 • Ken Jonas­sen

  Det­te er hva Syk­lis­te­nes Lands­for­ening skri­ver på sine sider:

  Tra­fikk­reg­ler for syk­lis­ter (2010) – Opp­da­te­ring okto­ber 2014. Det er en feil i det­te hef­tet. Førs­te set­ning i and­re avsnitt under over­skrif­ten «Stopp ved tra­fikk­lys­sig­nal» vill bli fjer­net i nes­te utga­ve:…
  Det er lov å syk­le på «rød mann» når det ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for kjø­ren­de på vei­en eller gåen­de i gang­fel­tet. Som syk­len­de har man vike­plikt for alle and­re.
  http://www.syklistene.no/om-oss/publikasjoner/

 • Ken Jonas­sen

  Slik jeg for­står det, så er grønn og rød mann gjel­den­de for fot­gjen­ge­re og ikke syk­lis­ter, der­for har det intet å si om det er rød eller grønn mann når en syk­list kom­mer til ett lys­re­gu­lert fot­gjen­ger­felt. Det som har noe å si er at man som syk­list har vike­plikt for all tra­fikk i vei­ba­nen når man øns­ker å krys­se en vei fra f.eks for­tau­et. Så prin­sip­pet blir det sam­me enten man syk­ler over vei­en på fot­gjen­ger­fel­tet på rød mann, eller man syk­ler over vei­en rett ved siden av det sam­me fot­gjen­ger­fel­tet. (Se tra­fikk­reg­le­ne §7.4, and­re ledd.)

 • Olav­Tor­vund

  Du får begrun­ne det­te ut fra hva som står i reg­le­ne da. Det er ikke noe poeng å bare gjen­ta en ube­grun­net påstand.

 • Ove Tøn­nes­sen

  Det har jeg gjort tid­li­ge­re. Det er bare gåen­de som kan krys­se en gate/vei på rød mann. En syk­list er ikke gåen­de med mind­re ved­kom­men­de lei­er syk­ke­len. Du påstår at for­di lyset er et fot­gjen­ger­sig­nal behø­ver ikke and­re å bry seg om det over­ho­det. En mer­ke­lig tolk­ning som hel­ler ikke har støt­te i Veg­di­rek­to­ra­tet. De er ikke noen hvem som helst. Det er fak­tisk de som for­val­ter og utar­bei­der for­skrif­te­ne. De bør vite det­te bed­re enn både deg og meg.

 • Olav­Tor­vund

  Nei. Det har du ikke gjort. Det som står i reg­le­ne er at det under vis­se for­ut­set­nin­ger ikke er til­latt for gåen­de å begyn­ne å krys­se. Det står ikke noe om syk­lis­ter eller and­re. Alt­så ikke noe for­bud for and­re. Fol­ke­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet impo­ne­rer ikke. Vel­dig mye dår­lig regel­hånd­verk i Tra­fikk­reg­le­ne og Skilt­for­skrif­te­ne. Jeg hol­der meg til det som står i reg­le­ne, ikke hva et direk­to­rat måt­te mene om spørs­må­let.

 • Ove Tøn­nes­sen

  Du tol­ker reg­le­ne som fan­den tol­ker Bibe­len. Vi blir nok ikke eni­ge. Inn­til vide­re sto­ler jeg mer på de som har utar­bei­det for­skrif­te­ne enn en til­fel­dig syk­list.

 • Olav­Tor­vund

  Som jeg vel har sagt før, så har vi tros­fri­het er i lan­det, så du kan tro på hva og hvem du vil.

  Nå er jeg pro­fes­sor i jus, og kan fak­tisk lese et regel­verk. Så noen helt til­fel­dig syk­list er jeg ikke. Og jeg sto­ler mer på mine egne vur­de­rin­ger enn på noen ano­ny­me byrå­kra­ter i Veg­di­rek­to­ra­tet.

  Med det­te er strek satt for den­ne dis­ku­sjo­nen.

 • Ken Jonas­sen
 • ha ga

  artik­ke­len over, tra­fikk­reg­le­ne og juris­tens utred­nin­ger, viser at man ikke for­står at en sykke­list, fot­gjen­ger motor­sykke­list per­son­bi­list og laste­bil­fø­rer er under­lagt helt for­skjel­li­ge fysis­ke lover og for­hold i tra­fik­ken, det­te går på bremse­leng­de, manuv­re­rings­evne, utsyn over omgi­vel­se­ne, plass­be­hov osv. på ste­der der­man fer­des sam­men med annen type tra­fikk vil man raskt kom­me livs­fare både som sykke­list, bilist eller fot­gje­ner med hol­din­ge­ne: det­te sier loven og det­te har jeg rett til, da virk­lig­he­ten sty­res av and­re for­hold.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg ser ikke poen­get i det­te. Det­te er en kon­sta­te­ring av at det ikke er for­budt å syk­le på “rød mann”. Det er ikke en opp­ford­ring til å syk­le slik, men det er en opp­ford­ring til å ikke god­ta å bli bøt­lagt om man gjør det, slik artik­ke­len i Bud­stik­ka kun­ne gi inn­trykk av at noen had­de blitt. De som kjø­rer laste­bil har, i mot­set­ning til folk som syk­ler, skrem­men­de dår­lig utsyn. Og de repre­sen­te­rer stor fare for and­re i tra­fik­ken, også i mot­set­ning til folk som syk­ler. Og det heter syk­list, ikke sykke­list.

 • Pingback: FrP-politiker langer ut mot syklister | Olav Torvunds blogg()