Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der, får vi først en side som den over. Legg mer­ke til hovedmenyen:

Tra­fikk — Kjøre­tøy — Fører­kort — Veg­pro­sjek­ter — Fag — Jobb — Om oss — Din side.

Syk­kel eller syk­lis­ter anser ikke Sta­tens veg­ve­sen for å være vik­ti­ge nok til at de har fått plass i hoved­me­ny­en. På lisen over “snar­vei­er” ute til høy­re, har men hel­ler ikke sett noen grunn til å lage en snar­vei til syk­kel­re­la­tert stoff — om det skul­le fin­nes noe slikt på Sta­tens veg­ve­sens nettsider.

Skrol­ler vi oss ned­over på for­si­den, fin­ner vi en over­sikt over 16 tema­er, angitt med iko­ner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Hel­ler ikke her har Sta­tens veg­ve­sen fun­net grunn til å nev­ne syk­kel eller syk­lis­ter. Vi ser at det­te er et nett­sted laget av blikk­bok­s­ho­der, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikoner Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der viser hvor lavt de prio­ri­te­rer syk­lis­ter @presserom

Tellekanter gir unødig byråkrati ved Universitetene

Vi har nå kom­met til den delen av året hvor vi får jevn­li­ge påmin­nel­ser om å regist­re­re pub­li­ka­sjo­ner og and­re fag­li­ge akti­vi­te­ter i Cris­tin, sys­te­met for regist­re­ring og doku­men­ta­sjon av slikt.

Jeg har ingen prin­si­pi­el­le inn­ven­din­ger mot at vi må rap­por­te­re noen nøk­kel­opp­lys­nin­ger, sev om jeg ikke kan for­dra rap­por­te­ring. At de som bevil­ger gans­ke mye pen­ger hvert år til uni­ver­si­tets- og høy­skole­sek­to­ren gjer­ne vil få en viss over­sikt over hva man får ut av dis­se pen­ge­ne, det må vi bare aksep­te­re. Men jeg mener at det­te er inter­ne opp­lys­nin­ger, og det bur­de være til­strek­ke­lig at aggre­ger­te opp­lys­nin­ger rap­por­te­res vide­re. For det­te for­må­let er det ikke nød­ven­dig med opp­lys­nin­ger på indi­vid­nivå. Jeg vet ikke om noen and­re yrkes­grup­per som må offent­lig­gjø­re sine arbeids­re­sul­ta­ter på den­ne måten. Når vi påleg­ges slikt, da bur­de vi også ha en data­base som viser hva byrå­kra­te­ne som fin­ner på slikt, har gjort. Man kan si at når det gjel­der pub­li­ka­sjo­ner, så er det offent­lig uan­sett. Men det har noen prin­si­pi­el­le sider mot aka­de­misk ansat­tes per­son­vern, som har blitt helt over­sett i den­ne pro­ses­sen. Men jeg skal la den dis­ku­sjo­nen ligge.

De nær­me­re detal­jer i utfor­min­gen av sli­ke sys­te­mer, blir man ald­ri eni­ge om. Så jeg skal ikke si mye om dem. Bort­sett fra et poeng, om for­mid­ling. I lov om uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler heter det i § 1–1 om for­mål: Con­ti­nue read­ing Telle­kan­ter gir unø­dig byrå­kra­ti ved Uni­ver­si­te­te­ne

Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet skri­ver i en presse­mel­ding 12. novem­ber 2015 at de vil byg­ge bil­li­ge­re syk­kel­vei­er. “Mer gang- og syk­kel­vei for pen­ge­ne:” heter det i inn­led­nin­gen til over­skrif­ten. Men fort­set­tel­sen skrem­mer: “Åpner for enk­le­re stan­dard, med god tra­fikk­sik­ker­het”.

Tid­li­ge­re har Ketil Sol­vik Olsen ser­vert det­te til bil­fol­ket:

Vide­re vil vi ha som mål at nye, tryg­ge motor­ve­ger skal kun­ne ha en farts­gren­se på mak­si­malt 130 km/t.”

For den plan­lag­te ferge­frie E39, som skal gjø­re Vest­lan­det ufrem­kom­me­lig for all som ikke kjø­rer bil, vil man plan­leg­ge for 130 km/t. Man har basert seg på noen gam­mel­dag­se ana­ly­ser som sier at jo for­te­re folk kjø­rer bil, desto bed­re produktivitet.

Men det er en utford­ring. Jo høy­ere stan­dard, dess dyre­re blir det. Pro­sjekt­le­de­ren sier de ikke har sett på hvor mye dyre­re vei­strek­nin­gen vil bli der­som den dimen­sjo­ne­res for farts­gren­ser på 130 kilo­me­ter i timen.

- Det vil helt klart dra kost­na­de­ne i været. Men vi har ikke sett nær­me­re på det ennå. Det er et omfat­ten­de arbeid, og vi har hel­ler ikke erfa­ring med så høye farts­nivå her i lan­det. Vi må hen­te inn kunn­skap fra land som har erfa­ring med sli­ke farts­nivå over leng­re tid.”

Så mens man vil spin­ke og spa­re på syk­kel­vei­er ved å redu­se­re stan­dar­den, vil tut-og-kjør poli­ti­ker­ne øke has­tig­he­ten på motor­vei­er, og der­med for­dy­re pro­sjek­te­ne, som om ikke de er mer enn dyre nok fra før. Det sier mye om de sam­ferd­sels­po­li­tis­ke prioriteringene.

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­de­par­te­ment og Veg­ve­se­net leter etter syk­kel­løs­nin­ger på bil­lig­salg @ketilso @presserom

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Han­dels­stan­den har hatt kull­svier­tro på bilens vel­sig­nel­se, og spår død og for­der­vel­se når noen fore­slår å begren­se bil­bruk og par­ke­ring. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt gikk for ikke så len­ge siden gjen­nom til­gjen­ge­lig forsk­ning om det­te. Det sam­me har nå Sta­tens veg­ve­sen gjort, og kon­klu­sjo­ne­ne er den sam­me: Bil­frie gater og bil­frie bysen­tra er en for­del for han­de­len, i alle fall når det gjel­der stør­re byer.

I mind­re byer, hvor en mye stør­re andel av tra­fik­ken til byen skjer med bil, blir ikke effek­ten den sam­me. Og man kan vel leg­ge til, uten at jeg vet om det er forsk­nings­mes­sig belegg for det, at sen­trum i mind­re byer er mind­re inter­es­san­te og har mind­re å stå i mot med når det duk­ker opp kjøpesentre.

Oslo­by har tatt tak i den sis­te rap­por­ten, den fra Sta­tens veg­ve­sen.: “Sta­tens veg­ve­sen: Bil­frie gater kan være en for­del for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskyl­de Sta­tens veg­ve­sen for å vil­le begren­se bil­tra­fikk så mye som mulig. Men de kon­klu­de­rer som TØI har gjort før dem.

Con­ti­nue read­ing Han­dels­stan­den erkjen­ner sin kunn­skaps­man­gel

Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunn­skaps­løse og for­doms­ful­le utta­lel­ser fra FrP-poli­ti­ke­re er egent­lig bare “poli­tics as usu­al”. FrP er basert på for­dom­mer og for­akt for kunn­skap. Den­ne gan­gen er det bydels­po­li­ti­ker i Vest­re Aker, Inger-Marie Ytter­horn, som skri­ver om “Syk­ler til besvær”.  Hun åpner med den inn­sikts­ful­le kom­men­ta­ren Syk­ke­len er kom­met for å bli. Men hun leg­ger til for­be­hol­det:  i hvert fall en stund! Som FrP-poli­ti­ker håper hun nok at alle syk­ler skal par­ke­res og erstat­tes med biler. Hun fortsetter:

Sta­dig fle­re, unge og gam­le, kvin­ner og menn, beve­ger seg i Oslo-tra­fik­ken med livet som inn­sats!

Det er ikke far­lig å syk­le. Jo fler som syk­ler, jo bed­re. Antall ulyk­ker går ned når antal­let syk­lis­ter øker. Helse­ge­vins­ten ved å syk­le er langt stør­re enn den risi­ko­en det med­fø­rer. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net at Nor­ge vil spa­re 239 mrd pr år, om alle får de anbe­fal­te dag­li­ge 30 minut­ter med lett mosjon. De sier selv at det­te er et kon­ser­va­tivt anslag. Det er 60 mrd mer en helse­bud­sjet­tet. Dag­lig syk­ling er en utmer­ket måte for å få sin dag­li­ge dose mosjon. Det er noe å ten­ke på når man stre­ver etter å fin­ne dek­ning for kost­na­der som den økte flykt­ninge­strøm­men påfø­rer oss.

Con­ti­nue read­ing For­doms­fullt og kunn­skaps­løst om syk­kel fra FrP-poli­ti­ker