Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunn­skaps­løse og for­doms­ful­le utta­lel­ser fra FrP-poli­ti­ke­re er egent­lig bare “poli­tics as usu­al”. FrP er basert på for­dom­mer og for­akt for kunn­skap. Den­ne gan­gen er det bydels­po­li­ti­ker i Vest­re Aker, Inger-Marie Ytter­horn, som skri­ver om “Syk­ler til besvær”.  Hun åpner med den inn­sikts­ful­le kom­men­ta­ren Syk­ke­len er kom­met for å bli. Men hun leg­ger til for­be­hol­det:  i hvert fall en stund! Som FrP-poli­ti­ker håper hun nok at alle syk­ler skal par­ke­res og erstat­tes med biler. Hun fortsetter:

Sta­dig fle­re, unge og gam­le, kvin­ner og menn, beve­ger seg i Oslo-tra­fik­ken med livet som inn­sats!

Det er ikke far­lig å syk­le. Jo fler som syk­ler, jo bed­re. Antall ulyk­ker går ned når antal­let syk­lis­ter øker. Helse­ge­vins­ten ved å syk­le er langt stør­re enn den risi­ko­en det med­fø­rer. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net at Nor­ge vil spa­re 239 mrd pr år, om alle får de anbe­fal­te dag­li­ge 30 minut­ter med lett mosjon. De sier selv at det­te er et kon­ser­va­tivt anslag. Det er 60 mrd mer en helse­bud­sjet­tet. Dag­lig syk­ling er en utmer­ket måte for å få sin dag­li­ge dose mosjon. Det er noe å ten­ke på når man stre­ver etter å fin­ne dek­ning for kost­na­der som den økte flykt­ninge­strøm­men påfø­rer oss.

Con­ti­nue read­ing For­doms­fullt og kunn­skaps­løst om syk­kel fra FrP-poli­ti­ker