Fordomsfullt og kunnskapsløst om sykkel fra FrP-politiker

Kunn­skaps­løse og for­doms­ful­le utta­lel­ser fra FrP-poli­ti­ke­re er egent­lig bare “poli­tics as usu­al”. FrP er basert på for­dom­mer og for­akt for kunn­skap. Den­ne gan­gen er det bydels­po­li­ti­ker i Vest­re Aker, Inger-Marie Ytter­horn, som skri­ver om “Syk­ler til besvær”.  Hun åpner med den inn­sikts­ful­le kom­men­ta­ren Syk­ke­len er kom­met for å bli. Men hun leg­ger til for­be­hol­det:  i hvert fall en stund! Som FrP-poli­ti­ker håper hun nok at alle syk­ler skal par­ke­res og erstat­tes med biler. Hun fortsetter:

Sta­dig fle­re, unge og gam­le, kvin­ner og menn, beve­ger seg i Oslo-tra­fik­ken med livet som inn­sats!

Det er ikke far­lig å syk­le. Jo fler som syk­ler, jo bed­re. Antall ulyk­ker går ned når antal­let syk­lis­ter øker. Helse­ge­vins­ten ved å syk­le er langt stør­re enn den risi­ko­en det med­fø­rer. Helse­di­rek­to­ra­tet har bereg­net at Nor­ge vil spa­re 239 mrd pr år, om alle får de anbe­fal­te dag­li­ge 30 minut­ter med lett mosjon. De sier selv at det­te er et kon­ser­va­tivt anslag. Det er 60 mrd mer en helse­bud­sjet­tet. Dag­lig syk­ling er en utmer­ket måte for å få sin dag­li­ge dose mosjon. Det er noe å ten­ke på når man stre­ver etter å fin­ne dek­ning for kost­na­der som den økte flykt­ninge­strøm­men påfø­rer oss.

Man kan si mye om den dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen for syk­ling i Oslo. Men ett er helt sik­kert: FrP bærer hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes dår­li­ge til­stand. Det er for man­ge år med FrP-polit­ke­re som sam­ferd­sels­by­rå­der, som har ført byen inn i elen­dig­he­ten. Det hjalp å få kas­tet FrP ut av byrå­det. Men det tar tid å ret­te opp ska­de­ne etter man­ge år med FrP-politikk.

FrP-klakk­øre­ne set­ter pris på for­dom­mer og kunn­skaps­man­gel. FrP-poli­ti­ker i Gjø­vik, Jøran Øde­gaard, synes det er posi­tivt at hun skri­ver kunn­skaps­løst og for­dom­fullt, og mener det er et kva­li­tets­tegn at det blir påpekt.

Her øser damen av sine fordommer:

Det fin­nes etter­hvert man­ge typer syk­lis­ter; van­li­ge sports-syk­lis­ter som tar seg en syk­kel­tur en søn­dag for­mid­dag, trans­port­syk­lis­ter som job­ber som bud eller som skal frak­te seg selv eller bar­na fra A til B og fantom­syk­lis­ter i «kon­dom­dress», med hjelm, bril­ler, hans­ker og syk­kel­sko som kon­kur­re­rer med seg selv, med biler og bus­ser for å kom­me for­test frem og set­te sta­dig nye rekor­der. På ryg­gen har de rygg­sekk med jobb­klær­ne som de skif­ter til når de er vel fremme.”

Det er selv­sagt ufint og urett­fer­dig om man for­sø­ker å anven­de logikk på noe som er skre­vet av en lokal­po­li­ti­ker i FrP. Men jeg prø­ver like­vel. For hvem er dis­se “fantom­syk­lis­te­ne”? De er åpen­bart ikke “van­li­ge sports­syk­lis­ter”, i alle fall ikke om man syk­ler en søn­dag for­mid­dag. Men kan­skje hvis man hel­ler tar seg en etter­mid­dags­tur, eller syk­ler på and­re uke­da­ger? Det er ikke så godt å si om de er trans­port­syk­lis­ter, men de er i alle fall ikke syk­kel­bud. Ikke skal de frak­te seg selv fra A til B hel­ler, hvil­ket bør ute­luk­ke alle oss som syk­ler fram og til­ba­ke til jobb. Vi kom­mer nok litt nær­me­re om vi ser på hva ‘fan­tom’ betyr. Her er defi­ni­sjo­nen fra Sto­re nors­ke lek­si­kon.

Fan­tom, fan­tasi­fos­ter, spø­kel­se, gjen­gan­ger, skinn­bil­de; utro­lig dyk­tig person.”

Inger-Marie Ytter­horns fantom­syk­list er nok et fan­tasi­fos­ter, spø­kel­se og skinn­bil­de. De fin­nes ikke, annet enn i hen­nes og and­re syk­kel­ha­te­res fan­ta­si. Det kan også bety en utro­lig dyk­tig per­son. Ver­dens­mes­ter Peter Sagan er en troll­mann på syk­kel, med en utro­lig syk­kel­be­hers­kel­se, i til­legg til at han syk­ler fort. Han kan kan­skje for­tje­ne beteg­nel­sen fantom­syk­list. Men det er ikke man­ge som han, og vi ser ikke man­ge sli­ke på norsk veier.

DBS KondomdressSom så man­ge and­re syk­kel­ha­te­re, er Inger-Marie Ytter­horn en kon­dom­fe­ti­sjist. Man er syk­lig opp­tatt av kon­do­mer, og ser dem åpen­bart over alt. Uttryk­ket “kon­dom­drakt” ble intro­du­sert om den tett­sit­ten­de skøyte­drak­ten som den sveit­sis­ke skøyte­lø­pe­ren Franz Krien­bühl intro­du­ser­te. De drak­te­ne som tempo­syk­lis­ter bru­ker i kon­kur­ran­se, kan nok min­ne om sli­ke “kon­dom­drak­ter”. Men ingen som syk­ler bru­ker sli­ke drak­ter i and­re sam­men­hen­ger. Det som er nær­mest å kun­ne kal­le en kon­dom­dress må være den som er avbil­det i den gam­le DBS-rekla­men. Så det er nok en fan­tom­drakt, et fan­tasi­fos­ter, spø­kel­se og skinn­bil­de som fin­nes i Inger-Marie Ytter­horns og and­re syk­kel­ha­te­res fantasi.

Inger Marie YtterhornHer er damen. Så kan vi lure: Hva sier det om en poli­ti­ker at hun lar seg avbil­de i en oran­sje jak­ke? En PR-kåt eks­hi­bi­sjo­nist som skri­ker etter opp­merk­som­het, uten å ha noen sub­stans? Det er selv­sagt usak­lig. Men det er ikke mer usak­lig enn hen­nes for­doms­ful­le kate­go­ri­se­ring av syklister.

Jeg vur­der­te fram og til­ba­ke om jeg skul­le vel­ge en svart all­vær­sjak­ke eller en gul syk­kel­jak­ke da jeg syk­let til jobb i dag. Det ble den svar­te jak­ken, som ikke er den mest for­nuf­ti­ge jak­ken når man syk­ler i tra­fikk. Jeg drop­pet hjel­men. Det gjør jeg sta­dig ofte­re på sli­ke små­tu­rer (Frog­ner til sen­trum er ikke langt), først og fremst for­di det er blitt så mye mas om syk­kel­hjem. Jeg valg­te i ste­det hatt. Ikke sær­lig prak­tisk når man syk­ler, men OK når man ikke syk­ler så fort. Det er ikke far­lig å syk­le! Men jeg had­de hans­ker og syk­kel­sko og sol­bril­ler. Men jeg kon­kur­rer­te ikke med noen. Så hvil­ken bås vil Inger Marie Ytter­horn plas­se­re meg i? Had­de det gjort noen for­skjell om jeg had­de valgt den gule syk­kel­jak­ken og tatt på en sykkelhjem?

Jeg har sagt det før, og kom­mer til å gjen­ta det man­ge gan­ger: Folk som hen­ger seg opp i hvor­dan folk kler seg når de syk­ler, er det ingen grunn til å ta alvor­lig. I alle fall ikke mer enn folk som bedøm­mer poli­ti­ke­re ut fra far­gen på jakken.

Men damen fortsetter:

Kon­flikt­ni­vå­et mel­lom sær­lig trans­port- og fantom­syk­lis­ter og moto­ri­sert tra­fikk er høyt og sta­dig sti­gen­de. Jeg hører om bilis­ter som åpner bil­døren i full fart når en syk­list nær­mer seg bak­fra og kjen­ner man­ge som bevisst kjø­rer så nær for­taus­kan­ten at syk­lis­ten må stan­se og ven­te i køen foran røde lys sam­men med alle bilene.”

Kon­flikt­ni­vå­et skyl­des først og fremst at en mas­se bilis­ter, som oran­sje­jak­ken sik­kert sym­pa­ti­se­rer med, ikke aksep­te­rer at syk­lis­ter har en selv­føl­ge­lig plass i tra­fik­ken, kom­bi­nert med syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler, og en dår­lig og kon­flikt­frem­men­de infra­struk­tur — som FrP (og Høy­re) har hoved­an­sva­ret for i Oslo.

Jeg hører om bilis­ter som åpner bil­døren i full fart når en syk­list nær­mer seg bakfra”

Hva faen mener kjer­rin­ga med det­te? Mener hun har for­sett­li­ge for­søk på å ska­de og dre­pe syk­lis­ter er OK? Eller er det bare den van­li­ge “vic­tim bla­ming” om at syk­lis­te­ne får som for­tjent, omtrent som å si at jen­ter som kler og opp­fø­rer seg litt utford­ren­de, for­tje­ner å bli vold­tatt? Er det FrP-politikk?

Om de bevisst kjø­rer helt inn­til for­taus­kan­ten er det van­lig­vis ikke noe stort pro­blem. Det er sli­ke bilis­ter som viser at de har­men­ta­le pro­ble­mer, og må hev­ne seg på de som har valgt en smar­te­re måte å kom­me seg fram på.

Som jeg skal kom­me til­ba­ke til, så viser hun at hun ikke kan tra­fikk­reg­le­ne. Men syk­lis­ter har

  1. Lov til å pas­se­re annen tra­fikk både på høy­re og venst­re side. Det føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 1, sam­men­holdt med den gene­rel­le bestem­mel­sen om forbi­kjø­ring i tra­fikk­reg­le­ne § 12 nr 1. Men når for­ut­set­ter jeg at man kan lese to reg­ler i sam­men­heng, og det er nok å kre­ve for mye av en lokal­po­li­ti­ker fra FrP.
  2. Lov til å syk­le på for­tau­et. Det­te føl­ger av tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr. 3.

Nå er det et for­be­hold når det gjel­der syk­ling på for­tau. “… er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart.”

Her kan vi ta et lite side­blikk på Sta­tens veg­ve­sens kom­men­tar til tra­fikk­reg­lene fra 2000, hvor blant annet en end­ring i rege­len om syk­ling på for­tau kom­men­te­res på s. 86. Her står det blant annet:

Fra før er syk­ling på for­tau og de and­re områ­dene som er for­be­holdt gåen­de bare til­latt når gang­tra­fik­ken er liten. Av den grunn vil slik syk­ling i bystrøk ofte være ute­luk­ket [min uth].”

Da FrPs Peter N Myh­re var byråd med ansvar for sam­ferd­sel, var hans mål kon­flikt­frem­men­de områ­der, som bl.a. for­ut­sat­te syk­ling på for­tau i langt stør­re omfang enn det som er lov­lig. “Lov og orden”-partiet FrP base­rer seg på at syk­lis­ter skal syk­le ulov­lig. Det­te han sa i et inter­vju med Aften­pos­ten med tit­te­len “Ikke fle­re syk­kel­felt i sen­trum” 29 sep­tem­ber 2004, var nok mer dek­kende. Det fortsatte:

[Innen­for Ring 1] går sam­ferd­sels­by­råd Peter N. Myh­re inn for at syk­lis­tene skal kjø­re på for­tauet eller i vei­ba­nen, ikke i eget syk­kel­felt. — Stra­te­gien er at vi ikke skal lage så man­ge syk­kel­fel­ter i sen­trum. Vi sat­ser på blan­det tra­fikk, og mer­ker ikke opp for­di det er såpass lite plass. Man får bare fin­ne seg til ret­te som best man kan.”

Syk­lis­tene må bare fin­ne seg til ret­te som best de kan, var FrPs og Peter N Myh­res “syk­kel­po­li­tikk”. Slikt blir det kon­flik­ter av. Vi som syk­ler til tross for dår­lig til­rette­leg­ging må ta oss fram som best vi kan, og utnyt­te den flek­si­bi­li­te­ten som tra­fikk­reg­le­ne tross alt gir oss.

Så vi som syk­ler kan helt lov­lig enten ta et lite hopp opp på for­tau­et om det ikke er noen sær­lig folk der. Eller man kan, slik jeg fore­trek­ker, syk­le for­bi på venst­re side. Der er det som regel plass til hvis bilis­ten har lagt seg helt inn til for­tau­et. Hel­dig­vis er de fles­te bilis­ter ikke slik som Inger-Marie Ytter­horn beskri­ver. De fles­te bilis­ter er høf­li­ge og hen­syns­ful­le, men det er åpen­bart ikke de som er Inger Marie Ytter­horns venner.

Er det tyde­lig at det­te er noe bilis­ten gjør for å hind­re meg når jeg syk­ler, får de noen gan­ger svar på til­ta­le. Jeg syk­ler for­bi, og stil­ler meg midt i kjøre­fel­tet, foran bilis­ten. Er jeg i det ret­te humø­ret, tar jeg meg gans­ke god tid når køen begyn­ner å beve­ge seg. Nes­te gang det stop­per opp, som det gjer­ne gjør gans­ke snart,  syk­ler jeg for­bi køen på høy­re eller venst­re side. Men som regel gid­der jeg ikke bry meg om blikk­bok­s­ho­de­ne. Jeg syk­ler for­bi dem på den ene eller and­re siden, og lar dem stå i den køen de lager, og pus­te inn eksos.

Som regel er det greit å set­te seg litt inn i sake­ne, før man utta­ler seg offent­lig. Men vi snak­ker tross alt om en lokal­po­li­ti­ker fra FrP, så man skal ikke ven­te for mye. For damen kan åpen­bart ikke tra­fikk­reg­le­ne. Hun skriver:

Fot­gjen­ger­over­gan­ger er blitt en slags fel­les fri­sone for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, til tross for at det er for­budt å syk­le i dem. ”

Uvi­ten­de og kunn­skaps­løst tøv. Hvis du har fører­kort, bør du retur­ne­re det og ta prø­ven på nytt, Inger-Marie Ytterhorn.

Tra­fikk­reg­le­ne § 18 nr 3 er klin­ken­de klar:

Syk­ling på gang­veg, for­tau eller i gang­felt er til­latt når gang­tra­fik­ken er liten og syk­lin­gen ikke med­fø­rer fare eller er til hin­der for gåen­de. Slik syk­ling må ved pas­se­ring av gåen­de skje i god avstand og i til­nær­met gangfart.”

Si det til deg selv 25 gan­ger hver kveld, før nes­te gang du utta­ler deg om syk­lis­ter og tra­fikk­reg­ler, Inger Marie Ytterhorn:

Syk­ling … i gang­felt er tillatt.

Game over. Du har dri­ti på dra­get. Men dama fortsetter:

De beve­ger seg på for­tau, i kjøre­vei­en og i fot­gjen­ger­fel­te­ne med en suve­ren hold­ning og den størs­te selvfølgelighet.”

Ja. Som påpekt oven­for, har man som syk­list lov til å syk­le på for­tau, i kjøre­fel­tet (som man helst bør vel­ge), og i fot­gjen­ger­felt (eller “gang­felt” som det heter i tra­fikk­reg­le­ne). Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Men noen gan­ger må man utnyt­te den flek­si­bi­li­tet som tra­fikk­reg­le­ne tross alt gir oss. Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på for­tau­et. Men når noen av Inger-Marie Ytter­horns bil­ven­ner bevisst leg­ger seg slik i vei­en at de hind­rer meg i å kom­me fram på syk­ke­len, da kan det gi en god følel­se å svin­ge opp på for­tau­et og syk­le for­bi hele køen. Og merk deg det, Inger Marie Ytter­horn: Det er helt lov­lig.

Hun gir seg ikke:

De kre­ver at det byg­ges syk­kel­vei­er over­alt, men man­ge ste­der der det alle­re­de er syk­kel­vei syk­ler de frem­de­les i bil­vei­en. Jo, vi må nok inn­se at vi må byg­ge syk­kel­vei­er for å unn­gå at syk­lis­ter, bilis­ter og fot­gjen­ge­re blir skadet. ”

For det førs­te: Det fin­nes ikke noe som heter bil­vei, om vi hol­der motor­vei­er uten­for. “Bil­vei” er noe som bare fin­nes i hode­ne til for­doms­ful­le syk­kel­ha­te­re, som Inger-Marie Ytter­horn. Vei­er er for alle tra­fi­kan­ter, også syk­lis­ter. Syk­kel­vei­er fin­nes nes­ten ikke i det­te lan­det. Som regel er det den ubru­ke­li­ge bas­tar­den “gang- og syk­kel­vei”. Det er man­ge gode grun­ner til ikke å bru­ke dem. Folk som Inger-Marie Ytter­horn, som nep­pe har syk­let på hund­re år, har ikke noen for­ut­set­nin­ger for å vur­de­re hvor­dan dis­se vei­en er. Hvis hun ikke har syk­let der jevn­lig selv, så vet hun ikke noe om hvor­dan de fun­ge­rer. Folk som bare ser “gang- og syk­kel­vei­er” gjen­nom et bil­vin­du, er gans­ke enkelt ikke menings­be­ret­ti­get når det gjel­der om det er bruk­ba­re eller ikke.

Jeg vet at det syk­kel­fiendt­li­ge Frem­skritts­par­ti­et har pro­gram­fes­tet å for­by syk­lis­ter å syk­le i vei­en. Men hel­dig­vis har de ikke fler­tall for å få gjen­nom­ført noe slikt.

Hun fort­set­ter:

Men det kan ikke være noe rett­mes­sig krav at syk­lis­te­ne skal få sine behov dek­ket på bekost­ning av and­re grup­per, for eksem­pel eld­re men­nes­ker som er dår­li­ge til bens eller har redu­sert syn og/eller hørsel.”

Hvem mener hun har sagt noe slikt? Det som alt for len­ge har vært rea­li­te­ten, er at bilis­ter har fått sien behov dek­ket på bekost­ning av and­re grup­per, som syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, enten de sis­te er barn og unge, spre­ke voks­ne eller eld­re som er dår­lig til bens eller har redu­sert syn og/eller hør­sel. Hver enes­te meter motor­vei, tun­nel som er stengt for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter, er eksemp­ler på det­te. Der er bilis­te­ne som dre­per og ska­der dis­se, det er ikke syklistene.

Så går hun over til sin hjem­me­bane, sin egen bydel:

På Røa, fra Røa ‑krys­set gjen­nom Griniv­ei­en til bygren­sen [som bil­det på top­pen er fra] har Bysty­ret i Oslo ved­tatt at det skal byg­ges syk­kel­vei langs for­tau­et for­bi blok­ker og ene­bo­li­ger. Blok­ke­ne har hoved­inn­gang som går rett ut i den plan­lag­te syk­kel­vei­en. I blok­ke­ne er de fles­te beboer­ne eld­re men­nes­ker. Noen av dem bru­ker gåstol, en bru­ker elekt­risk rulle­stol. For dem vil det være nes­ten umu­lig å opp­da­ge en syk­list i full fart før det er for sent. Trans­port­syk­lis­ter og fantom­syk­lis­ter har nes­ten all­tid stor fart.”

Fakta­sjekk er ikke så dumt, sær­lig når man utta­ler seg om for­hold i byde­len hvor hun selv er bydels­po­li­ti­ker. Vi har et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem, hvor det er vik­ti­ge­re at en skal skal kun­ne tre­ne­res enn at den skal kun­ne gjen­nom­fø­res. Plan­for­sla­get for den­ne vei­en ble sendt til byråds­av­de­lin­gen i april 2009. Hvem var ansvar­lig byråd for sam­ferd­sel i april 2009? Jøran Kall­myr, fra ditt par­ti FrP, Inger Marie Ytter­horn. Han had­de over­tatt sta­fett­pin­nen etter Peter N Myh­re. De gjor­de ingen ting med pla­nen. Den ble bare lig­gen­de, som så mye annet i den peri­oden det var FrP-byrå­der i den­ne sektoren.

Man kan selv­sagt kri­ti­se­re Guri Mel­by for at hun frem­met FrP-byrå­de­nes dår­li­ge regu­le­rings­for­slag for bysty­ret. Hun kun­ne kan­skje ha gjort mer for å ret­te opp ska­de­ne etter man­ge år med FrP-van­sty­re. Men det had­de sendt saken ut på nye run­der, og for­sin­ket den ytterligere.

Så kan vi vel reg­ne med at oran­sje­jak­ke­ne bare gul­per og for­doms­fult vrøvl når de snak­ker om “Trans­port­syk­lis­ter og fantomsyklister”.

Damen her sym­pa­ti med bilis­te­ne. Det har all­tid syk­kel­fien­de­ne i FrP.

Fra gara­sjen i blok­ke­ne krys­ser utkjør­se­len den plan­lag­te syk­kel­sti­en. Utkjør­se­len er en bak­ke som ender ut i Griniv­ei­en. Om vin­te­ren må man av og til ta fart for å ikke skli bak­over igjen på top­pen av bakken. ”

Jeg kjen­ner ikke den­ne utkjør­se­len i detalj. Men slik den beskri­ves, må den være far­lig enten den krys­ser et for­tau eller går rett ut i kjøre­fel­tet. Det høres ut som en utkjør­sel som bur­de ha vært stengt. Og uan­sett bur­de FrP-byrå­de­ne ha sør­get for en bed­re løs­ning da det­te ble planlagt.

Inger-Marie Ytter­horn og and­re syk­list­ha­te­re må slå seg til ro med at “syk­ke­len har kom­met for å bli”, og de bør ten­ke på at den har vært her mye len­ger enn bilen. Og den har ikke kom­met bare for å bli “i hvert fall en stund”.  Det er pri­vat­bi­lens, og ikke syk­ke­lens tid som er på hell. Det ser vi over hele ver­den. Bed­re bymil­jø, bed­re glo­balt mil­jø, bed­re tra­fikk­sik­ker­het og bed­re helse. Alt taler for sykkelen.

<edit> Jeg har, etter at det­te ble pub­li­sert, blitt gjort opp­merk­som på at Inger-Marie Ytter­horn har en helt per­son­lig inter­es­se i den­ne saken, som hun ikke nev­ner i sin artik­kel. Som styre­le­der i sam­ei­et Griniv­ei­en 12–16, som blir berørt av det­te, har kun kla­get på regu­le­rings­ved­ta­ket. Så det er tyde­lig­vis først og fremst inter­es­sen for egen inn­kjør­sel som har begrun­net engasjementet.</edit>

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email