Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Han­dels­stan­den har hatt kull­svier­tro på bilens vel­sig­nel­se, og spår død og for­der­vel­se når noen fore­slår å begren­se bil­bruk og par­ke­ring. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt gikk for ikke så len­ge siden gjen­nom til­gjen­ge­lig forsk­ning om det­te. Det sam­me har nå Sta­tens veg­ve­sen gjort, og kon­klu­sjo­ne­ne er den sam­me: Bil­frie gater og bil­frie bysen­tra er en for­del for han­de­len, i alle fall når det gjel­der stør­re byer.

I mind­re byer, hvor en mye stør­re andel av tra­fik­ken til byen skjer med bil, blir ikke effek­ten den sam­me. Og man kan vel leg­ge til, uten at jeg vet om det er forsk­nings­mes­sig belegg for det, at sen­trum i mind­re byer er mind­re inter­es­san­te og har mind­re å stå i mot med når det duk­ker opp kjøpesentre.

Oslo­by har tatt tak i den sis­te rap­por­ten, den fra Sta­tens veg­ve­sen.: “Sta­tens veg­ve­sen: Bil­frie gater kan være en for­del for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskyl­de Sta­tens veg­ve­sen for å vil­le begren­se bil­tra­fikk så mye som mulig. Men de kon­klu­de­rer som TØI har gjort før dem.

Con­ti­nue read­ing Han­dels­stan­den erkjen­ner sin kunn­skaps­man­gel