Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Han­dels­stan­den har hatt kull­svier­tro på bilens vel­sig­nel­se, og spår død og for­der­vel­se når noen fore­slår å begren­se bil­bruk og par­ke­ring. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt gikk for ikke så len­ge siden gjen­nom til­gjen­ge­lig forsk­ning om det­te. Det sam­me har nå Sta­tens veg­ve­sen gjort, og kon­klu­sjo­ne­ne er den sam­me: Bil­frie gater og bil­frie bysen­tra er en for­del for han­de­len, i alle fall når det gjel­der stør­re byer.

I mind­re byer, hvor en mye stør­re andel av tra­fik­ken til byen skjer med bil, blir ikke effek­ten den sam­me. Og man kan vel leg­ge til, uten at jeg vet om det er forsk­nings­mes­sig belegg for det, at sen­trum i mind­re byer er mind­re inter­es­san­te og har mind­re å stå i mot med når det duk­ker opp kjøpesentre.

Oslo­by har tatt tak i den sis­te rap­por­ten, den fra Sta­tens veg­ve­sen.: “Sta­tens veg­ve­sen: Bil­frie gater kan være en for­del for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskyl­de Sta­tens veg­ve­sen for å vil­le begren­se bil­tra­fikk så mye som mulig. Men de kon­klu­de­rer som TØI har gjort før dem.

Fle­re, blant annet jeg, har påpekt/hevdet at han­dels­stan­den (og gård­ei­er­ne) klam­rer seg til myter og egne for­dom­mer, og har ser­vert mye tøv, uten å ha noen kunn­skaps­mes­sig belegg for det de påstår. Når har de ende­lig inn­røm­met det­te selv. I Oslo­by kan vi lese dette:

Iføl­ge Gun­nar Lar­sen, leder i Oslo Han­delstands For­ening (OHF), har ikke OHF gjort noen under­sø­kel­ser som viser hvor mye av omset­nin­gen som kom­mer fra folk som kjø­rer bil til sen­trum for å hand­le ennå.

- Men det vi har inn­trykk av, uten at vi har doku­men­tert det, er at de som kom­mer med bil hand­ler for mel­lom 2,5 og 3 gan­ger så mye som de som kom­mer med offent­lig kom­mu­ni­ka­sjon, sier Larsen.”

Man har ikke under­søkt noe, men “har inn­trykk”, og base­rer seg hel­ler på sine “inn­trykk” og syn­sing enn på det som etter­hvert er gans­ke godt doku­men­tert. Det er slik man­ge av oss har trodd det har vært. Jeg har for­søkt å lete etter mulig doku­men­ta­sjon fra Han­dels­stan­den og gård­ei­er­for­enin­gen “Byfolk”. Men jeg har ikke fun­net noe, og her får vi bekref­tet at de har ikke noe.

Nå skal de under­sø­ke på nytt:

HSH skal nå gjø­re en ny under­sø­kel­se for å fin­ne ut av hvor mye av omset­nin­gen som kom­mer fra bilis­ter. Iføl­ge Lar­sen under­søk­te OHF og Byfolk hva slags trans­port­mid­del folk bruk­te når de hand­let i Oslo sen­trum i 2010.”

Vi får håpe at det blir en uav­hen­gig under­sø­kel­se utført av skik­ke­li­ge fag­folk, ikke bare en tynn og dyr kon­su­lent­rap­port. En utford­ring med sli­ke under­sø­kel­ser, er at de stort sett bare kan vise nåtil­stan­den. Man kan spør­re dagens kun­der om hvor­dan de kom til byen. Men man kla­rer ikke å fan­ge opp de som ikke er i byen i dag, men som kan­skje vil kom­me hvis byen blir bil­fri og et mer tri­ve­lig sted å  være. Hva som skjer om noe end­res, det er det vans­ke­lig å få tall på. Her må man fak­tisk bare ta sjan­sen på det man tror på. Tror man bare på for­ti­den, da vil man all­tid tape i fremtiden.

Den under­sø­kel­sen de sier at de gjor­de i 2010, ga hel­ler ikke noe sær­lig grunn­lag for den hold­nin­gen de har stått for.

Den under­sø­kel­sen kon­klu­der­te med at 6 pro­sent kom med bil, 2 pro­sent satt på med en bil og res­ten for­del­te seg på offent­lig kom­mu­ni­ka­sjon, syk­len­de og gåen­de. Også bylivs­un­der­sø­kel­sen kon­klu­der­te med at 7 pro­sent kom med bil, sier Larsen.”

De bekym­rer seg for nisje­bu­tik­ke­ne, om vi skal tro Gun­nar Larsen.

Det er nisje­bu­tik­ke­ne; kryd­de­ret og mang­fol­det i sen­trum, vi er bekym­ret for. Hvis de som eier loka­le­ne mis­ter omset­nin­gen, kan det bidra til at de må leg­ge ned. Det er ikke sånn at vi tror at de sto­re han­dels­sent­re­ne i sen­trum vil gå kon­kurs, sier Larsen.”

Jeg synes ikke vi skal tro så mye på Gun­nar Lar­sen her hel­ler. Det hen­der jeg snak­ker med folk som dri­ver butik­ker jeg synes er inter­es­san­te. Noen er i den hel­di­ge situa­sjon at de selv eier den går­den hvor de dri­ver. Da får man gjer­ne opp­slag i Kapi­tal fra tid til annen, om de er sto­re nok til at Kapi­tal inter­es­se­rer seg for dem, som kan for­tel­le at det vil­le ha vært mye mer lønn­somt å “utvik­le” eien­dom­men, alt­så leg­ge ned egen butikk og hel­ler leie ut til noen som kan beta­le høy hus­leie. Hel­dig­vis kan det se ut som om noen fak­tisk liker å dri­ve sin virk­som­het, selv om de kan­skje kun­ne ha tjent mer pen­ger på hel­ler å leie ut til andre.

Ellers er den his­to­ri­en jeg gjer­ne hører at de leg­ger ned eller flyt­ter for­di gård­ei­e­ren har skrudd opp hus­lei­en til et nivå de ikke er i stand til å beta­le. Noen har da valgt å leg­ge ned. And­re har flyt­tet fra det ene loka­let til det and­re, for å kun­ne dri­ve vide­re. Jeg skal ikke oute noen av disse.

Når gård­ei­er­ne kun er inter­es­sert i størst mulig pro­fitt på sin gård, og kre­ver hus­lei­er som bare de sto­re kjede­bu­tik­ke­ne kan beta­le, da for­svin­ner nisje­bu­tik­ke­ne. Vi blir stå­en­de igjen med et kje­de­lig utvalg av kjede­bu­tik­ker. Og ærlig talt: Hvem gid­der egent­lig å dra til Karl Johans gt eller Bog­stad­vei­en for å hand­le i de kje­de­ne som har butik­ker på nes­ten hvert enes­te kjøpesenter?

Når for­hol­de­ne end­rer seg, vil det all­tid være noen som fal­ler av i svin­ge­ne. Ikke alle av dagens butik­ker vil kla­re seg med end­re­de ram­me­be­tin­gel­ser. Akku­rat som dår­lig drev­ne ser­ve­rings­ste­der skyld­te på “røyke­lo­ven” når de ikke len­ger klar­te å dri­ve lønn­somt, skyl­der butik­ke­ne i sen­trum på mang­len­de par­ke­ring og på til­rette­leg­ging for sykkel.

De som sel­ger volum­va­rer, må bare inn­se at de ikke har noen frem­tid i sen­trum. Det betyr ikke så vel­dig mye, for det er uan­sett ikke så man­ge igjen av dem. Jeg mener å hus­ke at sto­re jern­vare­le­ve­ran­dø­rer som Gus­tav Nil­sen og Løwe­ner Mohn had­de butik­ker i Oslo sen­trum. De for­svant len­ge før det ble ster­ke par­ke­rings­re­strik­sjo­ner og det ble snakk om å leg­ge til ret­te for syk­kel. Selv “Jern og Bygg” på Grøn­land, hvor alle hånd­ver­ker­ne plei­de å hand­le, er borte. Man tren­ger plass for å dri­ve i den bran­sjen, og det var ikke mulig å kon­kur­re­re mot de sto­re bygg­vare­hu­se­ne som begyn­te å duk­ke opp. Thaug­land for­sto hvor det bar, og la ned sin virk­som­het i Oster­haugs gt, men dri­ver til­syne­la­ten­de godt uten­for sentrum.

Tjersland var den sis­te mohi­ka­ner. Man kan ikke leve av å sel­ge en og annen pak­ning og annet småt­te­ri til folk som meg. Uten loka­ler hvor man had­de plass til å stil­le ut bade­roms­inn­red­nin­ger m.m., var man sjanse­løs. Møbel­bu­tik­ker tren­ger sto­re loka­ler hvor de kan stil­le ut møb­le­ne. Det fin­ner man ikke i sen­trum, i alle fall ikke man­ge, og de er dyre.

De som sat­ser på kun­der som kom­mer i bil, må bare inn­se at de hel­ler ikke har noen frem­tid i sen­trum. Det sam­me gjel­der de som sat­ser på kun­der som kjø­rer bil til og fra sen­trum, og som stop­per for å hand­le på vei­en, f.eks. i Bog­stad­vei­en eller Theresesgt.Når sant skal sies: Sli­ke butik­ker er hel­ler ikke øns­ke­lig. De bidrar til å til­trek­ke seg biler, som øde­leg­ger byen. Det er bra men han­del, men ikke for enhver pris.

Noen butik­ker kan sik­kert hol­de seg fly­ten­de en stund til. Men de har ingen frem­tid. De som skal over­le­ve i sen­trum må være butik­ker som sat­ser på folk som liker å være i byen. Stort sett, men ikke bare, unge men­nes­ker som vil bo sen­trums­nært, og som like gjer­ne tar en tur til byen som en tur i mar­ka på en lør­dag. Folk som har snudd ryg­gen til bilen, og anser det som et til tider nød­ven­dig trans­port­mid­del, men som ikke ser det som et sta­tus- eller fri­hets­sym­bol, slik min gene­ra­sjon har gjort.

Noen vil bli borte. Synd for de som ikke over­le­ver. Men and­re vil kom­me til. Så får byen og sam­fun­net er det ikke noe problem.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email