Samferdselsdepartement og Vegvesenet leter etter sykkelløsninger på billigsalg @ketilso @presserom

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet skri­ver i en presse­mel­ding 12. novem­ber 2015 at de vil byg­ge bil­li­ge­re syk­kel­vei­er. “Mer gang- og syk­kel­vei for pen­ge­ne:” heter det i inn­led­nin­gen til over­skrif­ten. Men fort­set­tel­sen skrem­mer: “Åpner for enk­le­re stan­dard, med god tra­fikk­sik­ker­het”.

Tid­li­ge­re har Ketil Sol­vik Olsen ser­vert det­te til bil­fol­ket:

Vide­re vil vi ha som mål at nye, tryg­ge motor­ve­ger skal kun­ne ha en farts­gren­se på mak­si­malt 130 km/t.”

For den plan­lag­te ferge­frie E39, som skal gjø­re Vest­lan­det ufrem­kom­me­lig for all som ikke kjø­rer bil, vil man plan­leg­ge for 130 km/t. Man har basert seg på noen gam­mel­dag­se ana­ly­ser som sier at jo for­te­re folk kjø­rer bil, desto bed­re produktivitet.

Men det er en utford­ring. Jo høy­ere stan­dard, dess dyre­re blir det. Pro­sjekt­le­de­ren sier de ikke har sett på hvor mye dyre­re vei­strek­nin­gen vil bli der­som den dimen­sjo­ne­res for farts­gren­ser på 130 kilo­me­ter i timen.

- Det vil helt klart dra kost­na­de­ne i været. Men vi har ikke sett nær­me­re på det ennå. Det er et omfat­ten­de arbeid, og vi har hel­ler ikke erfa­ring med så høye farts­nivå her i lan­det. Vi må hen­te inn kunn­skap fra land som har erfa­ring med sli­ke farts­nivå over leng­re tid.”

Så mens man vil spin­ke og spa­re på syk­kel­vei­er ved å redu­se­re stan­dar­den, vil tut-og-kjør poli­ti­ker­ne øke has­tig­he­ten på motor­vei­er, og der­med for­dy­re pro­sjek­te­ne, som om ikke de er mer enn dyre nok fra før. Det sier mye om de sam­ferd­sels­po­li­tis­ke prioriteringene.

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­de­par­te­ment og Veg­ve­se­net leter etter syk­kel­løs­nin­ger på bil­lig­salg @ketilso @presserom