Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der, får vi først en side som den over. Legg mer­ke til hovedmenyen:

Tra­fikk — Kjøre­tøy — Fører­kort — Veg­pro­sjek­ter — Fag — Jobb — Om oss — Din side.

Syk­kel eller syk­lis­ter anser ikke Sta­tens veg­ve­sen for å være vik­ti­ge nok til at de har fått plass i hoved­me­ny­en. På lisen over “snar­vei­er” ute til høy­re, har men hel­ler ikke sett noen grunn til å lage en snar­vei til syk­kel­re­la­tert stoff — om det skul­le fin­nes noe slikt på Sta­tens veg­ve­sens nettsider.

Skrol­ler vi oss ned­over på for­si­den, fin­ner vi en over­sikt over 16 tema­er, angitt med iko­ner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Hel­ler ikke her har Sta­tens veg­ve­sen fun­net grunn til å nev­ne syk­kel eller syk­lis­ter. Vi ser at det­te er et nett­sted laget av blikk­bok­s­ho­der, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikoner Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der viser hvor lavt de prio­ri­te­rer syk­lis­ter @presserom