Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der, får vi først en side som den over. Legg mer­ke til hovedmenyen:

Tra­fikk — Kjøre­tøy — Fører­kort — Veg­pro­sjek­ter — Fag — Jobb — Om oss — Din side.

Syk­kel eller syk­lis­ter anser ikke Sta­tens veg­ve­sen for å være vik­ti­ge nok til at de har fått plass i hoved­me­ny­en. På lisen over “snar­vei­er” ute til høy­re, har men hel­ler ikke sett noen grunn til å lage en snar­vei til syk­kel­re­la­tert stoff — om det skul­le fin­nes noe slikt på Sta­tens veg­ve­sens nettsider.

Skrol­ler vi oss ned­over på for­si­den, fin­ner vi en over­sikt over 16 tema­er, angitt med iko­ner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Hel­ler ikke her har Sta­tens veg­ve­sen fun­net grunn til å nev­ne syk­kel eller syk­lis­ter. Vi ser at det­te er et nett­sted laget av blikk­bok­s­ho­der, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikonerBlar vi oss ned i meny­ene, har de fak­tisk klart å fin­ne plass til en ens­lig syk­list under meny­punk­tet “Tra­fikk”, med noen under­punk­ter, om vi klik­ker på syklisten.

VegvesenWeb01Men går vi til kjøre­tøy, da ser vi hva Sta­tens veg­ve­sen prio­ri­te­rer. I deres ver­den er kjøretøy=bil, ikke noe annet.

VegvesenWeb03Det­te til tross for at Veg­tra­fikk­lo­ven §2 defi­ne­rer kjøre­tøy slik:

Med kjøre­tøy for­stås inn­ret­ning som er bestemt til å kjø­re på bak­ken uten skin­ner. Med motor­vogn for­stås kjøre­tøy som blir dre­vet fram med motor.”

Det er ingen tvil om at en syk­kel er bestemt til å kjø­re på bak­ken uten skinner.

Punk­tet “fører­kort” er selv­føl­ge­lig uin­ter­es­sant for syk­lis­ter. Ser vi på “Vei­pro­sjek­ter”, kan vi også fin­ne infor­ma­sjon om syk­kel­pro­sjek­ter. Klik­ker vi på punk­tet “Nasjo­na­le turist­ve­ger” under “Veg­pro­sjek­ter”, ser vi at man kun har tenkt på bilturister.

VegvesenWeb05Det­te til tross for at syk­kel­tu­ris­me er den form for turis­me som vokser ras­kest i Euro­pa, og at syk­kel­tu­ris­ter leg­ger igjen mer pen­ger enn bil­tu­ris­ter. Men Sta­tens veg­ve­sens bidrag til å “frem­me” syk­kel­tu­ris­me, er å lage en hel mas­se tun­ne­ler hvor det er for­budt å syk­le. Ellers “glem­te” man syk­lis­ter da man skul­le lage ras­sik­ring i Lofo­ten, et områ­de som er svært popu­lært blant sykkelturister.

Men går vi til punk­tet “Fag”, bur­de det være gans­ke åpen­bart at her fin­ner man også noe om syk­kel og syk­lis­ter. Men nei. Syk­kel og syk­lis­ter er ikke vik­ti­ge nok for Sta­tens veg­ve­sen til å få et eget meny­punkt, ikke en gang på dis­se sidene.

VegvesenWeb04Det er et punkt om “Uni­ver­sell utfor­ming”. Men som vi som syk­ler for lengst har lært: Uni­ver­sell utfor­ming betyr at det skal til­rette­leg­ges for alle, unn­tatt folk som sykler.

Under punk­tet “Miljø­venn­lig trans­port” neves fak­tisk fak­tisk syk­ling som et av de sis­te punk­te­ne i hoved­teks­ten. Og det er egne meny­punk­ter om syk­kel­tra­fikk og syk­list, Men vi har alt­så måt­tet klik­ke oss gjen­nom noen nivå­er for å kom­me hit.

Den mest menings­løse siden på Sta­tens veg­ve­sens nett­sted er Nybil­vel­ger. Det har man til og med fun­net plass til bak et av iko­ne­ne på første­si­den, for så har Sta­tens veg­ve­sen els­ket bilen … Hvor­for i hel­ve­te skal Sta­tens veg­ve­sen bru­ke res­sur­ser på å vei­le­de folk som skal kjø­pe ny bil? Det­te kan over­la­tes til “Norsk bil­bran­sje­for­bund”, “Opp­lys­nings­kon­to­ret for vei­tra­fikk” eller and­re av bil­bran­sjens man­ge lobby­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Men når den først er der, ser jeg fram til at de også utvik­ler tje­nes­ten “Nysyk­kel­vel­ger”. Det er ikke uri­me­lig å ven­te at den tje­nes­ten er klar og ope­ra­tiv når syk­kel­ses­on­gen star­ter for de fles­te, en gang ut på våren.

Man bør kun­ne lese Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der som et uttrykk for hva eta­ten synes er vik­tig, og hva de prio­ri­te­rer. Det er helt åpen­bart: Det er bil, bil, bil og bil. I kon­kurs­ret­ten er det noe som kal­les etter­prio­ri­ter­te for­drin­ger. Det er for­drin­ger som skal dek­kes når alle and­re har fått full dek­ning, noe som i prak­sis nes­ten ald­ri skjer (da skul­le kon­kurs ikke ha vært åpnet). Slik behand­ler Sta­tens veg­ve­sen folk som sykler.

Det­te er for dår­lig, Sta­tens veg­ve­sen. Stapp bil­ten­kin­gen deres inn i en av de man­ge tun­ne­le­ne dere har laget, og mur igjen beg­ge ender. Og start på nytt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email