Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Statens vegvesens nettsider, får vi først en side som den over. Legg merke til hovedmenyen:

Trafikk – Kjøretøy – Førerkort – Vegprosjekter – Fag – Jobb – Om oss – Din side.

Sykkel eller syklister anser ikke Statens vegvesen for å være viktige nok til at de har fått plass i hovedmenyen. På lisen over “snarveier” ute til høyre, har men heller ikke sett noen grunn til å lage en snarvei til sykkelrelatert stoff — om det skulle finnes noe slikt på Statens vegvesens nettsider.

Skroller vi oss nedover på forsiden, finner vi en oversikt over 16 temaer, angitt med ikoner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Heller ikke her har Statens vegvesen funnet grunn til å nevne sykkel eller syklister. Vi ser at dette er et nettsted laget av blikkbokshoder, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikonerBlar vi oss ned i menyene, har de faktisk klart å finne plass til en enslig syklist under menypunktet “Trafikk”, med noen underpunkter, om vi klikker på syklisten.

VegvesenWeb01Men går vi til kjøretøy, da ser vi hva Statens vegvesen prioriterer. I deres verden er kjøretøy=bil, ikke noe annet.

VegvesenWeb03Dette til tross for at Vegtrafikkloven §2 definerer kjøretøy slik:

“Med kjøretøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner. Med motorvogn forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor.”

Det er ingen tvil om at en sykkel er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner.

Punktet “førerkort” er selvfølgelig uinteressant for syklister. Ser vi på “Veiprosjekter”, kan vi også finne informasjon om sykkelprosjekter. Klikker vi på punktet “Nasjonale turistveger” under “Vegprosjekter”, ser vi at man kun har tenkt på bilturister.

VegvesenWeb05Dette til tross for at sykkelturisme er den form for turisme som vokser raskest i Europa, og at sykkelturister legger igjen mer penger enn bilturister. Men Statens vegvesens bidrag til å “fremme” sykkelturisme, er å lage en hel masse tunneler hvor det er forbudt å sykle. Ellers “glemte” man syklister da man skulle lage rassikring i Lofoten, et område som er svært populært blant sykkelturister.

Men går vi til punktet “Fag”, burde det være ganske åpenbart at her finner man også noe om sykkel og syklister. Men nei. Sykkel og syklister er ikke viktige nok for Statens vegvesen til å få et eget menypunkt, ikke en gang på disse sidene.

VegvesenWeb04Det er et punkt om “Universell utforming”. Men som vi som sykler for lengst har lært: Universell utforming betyr at det skal tilrettelegges for alle, unntatt folk som sykler.

Under punktet “Miljøvennlig transport” neves faktisk faktisk sykling som et av de siste punktene i hovedteksten. Og det er egne menypunkter om sykkeltrafikk og syklist, Men vi har altså måttet klikke oss gjennom noen nivåer for å komme hit.

Den mest meningsløse siden på Statens vegvesens nettsted er Nybilvelger. Det har man til og med funnet plass til bak et av ikonene på førstesiden, for så har Statens vegvesen elsket bilen … Hvorfor i helvete skal Statens vegvesen bruke ressurser på å veilede folk som skal kjøpe ny bil? Dette kan overlates til “Norsk bilbransjeforbund”, “Opplysningskontoret for veitrafikk” eller andre av bilbransjens mange lobbyorganisasjoner. Men når den først er der, ser jeg fram til at de også utvikler tjenesten “Nysykkelvelger”. Det er ikke urimelig å vente at den tjenesten er klar og operativ når sykkelsesongen starter for de fleste, en gang ut på våren.

Man bør kunne lese Statens vegvesens nettsider som et uttrykk for hva etaten synes er viktig, og hva de prioriterer. Det er helt åpenbart: Det er bil, bil, bil og bil. I konkursretten er det noe som kalles etterprioriterte fordringer. Det er fordringer som skal dekkes når alle andre har fått full dekning, noe som i praksis nesten aldri skjer (da skulle konkurs ikke ha vært åpnet). Slik behandler Statens vegvesen folk som sykler.

Dette er for dårlig, Statens vegvesen. Stapp biltenkingen deres inn i en av de mange tunnelene dere har laget, og mur igjen begge ender. Og start på nytt.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.