Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Nor­ge har brukt svært mye pen­ger på van­vit­ti­ge bro- og tun­nel­pro­sjek­ter. Et slikt pro­sjekt som nå er under plan­leg­ging, er Nordøyvei­en på Sunn­mø­re. Det er bro- og tun­nel­for­bin­del­ser til seks øyer. På dis­se øyene­bor det til sam­men ca 2.400 per­soner. Etter en bereg­net kost­nads­sprekk på 261 mill, eller drøyt 100.000 per inn­byg­ger, er det nå kost­nads­be­reg­net til 3,6 mrd, som blir 1,5 mill per innbygger.

Veg­ve­se­net leg­ger inn noen sed­van­lig veifloskler.

Sam­stun­des vert dei rundt 10 000 inn­byg­gja­ra­ne i Haram og Sand­øy kom­mu­nar knytt næra­re saman gjen­nom det­te ferjeavløysingsprosjektet.”

I Haram kom­mu­ne bor det drøyt 9.000innbyggere, de fles­te på fast­lan­det. Sand­øy kom­mu­ne består av 872øyer, hol­mer og skjær, med boset­ting på syv øyer. Det bor ca 1250 men­nes­ker der. Hva slags sam­men­knyt­ning er det Sta­tens veg­ve­sen drøm­mer om? Det har stort sett vært fiske­bøn­der i Sand­øy. Hva som er nærings­grunn­la­get i dag, har jeg ikke noen opp­lys­nin­ger om. På kom­mu­nens nett­si­der fin­ner man ikke mye. De skri­ver at de er arbeids­som­me og at arbeids­løs­he­ten er lav. Det enes­te som nær­mer seg noe kon­kret, er:

Bruks­ei­nin­ga­ne innan jord­bruk og fiske­ri har blitt merk­bart fær­re, men stør­re dei sis­te 20 åra.Turis­me er den nye vekstnæringa.”

Con­ti­nue read­ing Vei­gal­skap: Nordøy­ve­gen — drøyt 1,5 mill per inn­byg­ger