Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Nor­ge har brukt svært mye pen­ger på van­vit­ti­ge bro- og tun­nel­pro­sjek­ter. Et slikt pro­sjekt som nå er under plan­leg­ging, er Nordøyvei­en på Sunn­mø­re. Det er bro- og tun­nel­for­bin­del­ser til seks øyer. På dis­se øyene­bor det til sam­men ca 2.400 per­soner. Etter en bereg­net kost­nads­sprekk på 261 mill, eller drøyt 100.000 per inn­byg­ger, er det nå kost­nads­be­reg­net til 3,6 mrd, som blir 1,5 mill per inn­byg­ger.

Veg­ve­se­net leg­ger inn noen sed­van­lig vei­floskler.

Sam­stun­des vert dei rundt 10 000 inn­byg­gja­ra­ne i Haram og Sand­øy kom­mu­nar knytt næra­re saman gjen­nom det­te ferje­av­løy­sings­pro­sjek­tet.”

I Haram kom­mu­ne bor det drøyt 9.000innbyggere, de fles­te på fast­lan­det. Sand­øy kom­mu­ne består av 872øyer, hol­mer og skjær, med boset­ting på syv øyer. Det bor ca 1250 men­nes­ker der. Hva slags sam­men­knyt­ning er det Sta­tens veg­ve­sen drøm­mer om? Det har stort sett vært fiske­bøn­der i Sand­øy. Hva som er nærings­grunn­la­get i dag, har jeg ikke noen opp­lys­nin­ger om. På kom­mu­nens nett­si­der fin­ner man ikke mye. De skri­ver at de er arbeids­som­me og at arbeids­løs­he­ten er lav. Det enes­te som nær­mer seg noe kon­kret, er:

Bruks­ei­nin­ga­ne innan jord­bruk og fiske­ri har blitt merk­bart fær­re, men stør­re dei sis­te 20 åra.Turis­me er den nye vekst­næ­rin­ga.”

Tra­di­sjo­nell virk­som­het for­svin­ner, og også her sat­ses det på turis­me.  Er det fler turist­be­søk fra fast­lands­bo­ere den­ne sam­men­knyt­nin­gen består av? Flosk­le­ne fort­set­ter hos Sta­tens veg­ve­sen:

Nordøy­ve­gen vil med­ver­ke til å betre kon­kur­ranse­evna til nærings­li­vet i regio­nen og gje­re Nordøy­ane til eit meir attrak­tivt buom­rå­de.”

Det er gjer­ne slik at bed­re fast­lands­for­bin­del­se gjør det let­te­re å ta bilen for å hand­le på fast­lan­det, slik at det loka­le til­bu­det utar­mes. Så kan de sit­te i bile­ne sine på vei til kjøpe­sent­re­ne og bekla­ge seg over at de loka­le butik­ke­ne for­svin­ner. Som­mer­gjes­ter kom­pen­se­rer ikke for det. Mer tra­fikk og stør­re utslipp til en van­vit­tig høy pris, det blir et gans­ke sik­kert resul­tat, om gal­ska­pen rea­li­se­res.

Om finan­sie­ring, står det:

Kom­mu­ne, Pri­vat, Bom­pen­ger, Fyl­ke, RDA-mid­ler, Fer­je- og hur­tig­båt­sub­si­di­er”

RDA-mid­ler er nærings­ret­ta mid­ler til regio­nal utvik­ling, kom­pen­sa­sjon for økt areids­gi­ver­av­gift. Arbeids­gi­ver­av­gif­ten varie­rer fra 0 til 14,1%. Med drøyt 1200 inn­byg­ge­re, hvor sik­kert ikke alle er yrkes­ak­ti­ve, kan ikke en ord­ning med kom­pen­sa­sjon for arbeids­gi­ver­av­gift gi man­ge meter med vei. Fer­je- og hurit­gbåt­sub­si­di­er er nep­pe hel­ler i nær­he­ten av det som et slikt vei­pro­sjekt vil kos­te. Hva kom­mu­nen og fyl­kes­kom­mu­nen vil leg­ge i pot­ten, vet jeg ikke. Bom­pen­ge­ne må være høye og tra­fik­ken stor for at en stor del av det­te skal kun­ne finan­sie­res med bom­pen­ger. Luf­ti­ge kalk­y­ler for bom­penge­fi­nan­sier­te tun­ne­ler på Sun­mø­re har vi sett før, men sto­re tap for man­ge aktø­rer. De ban­ke­ne som tap­te sto­re pen­ger på Åle­sund­tun­ne­len er nep­pe vel­dig vil­li­ge til å finan­siere sli­ke pro­sjek­ter igjen.

Ketil Sol­vik Olsen har sagt at det er (for) dyrt å byg­ge syk­kel­vei­er. Men syk­kel­vei­er er bare vekse­pen­ger sam­men­lig­net med et gal­skaps­pro­sjekt som det­te.

 

Print Friendly, PDF & Email
 • sverre_b

  Jeg antar at den indu­stri­en som det sik­tes til som skal få bed­re kon­kur­ranse­vil­kår med den­ne vei­en er den mari­ti­me indu­stri­en som i dag sys­sel­set­ter man­ge men­nes­ker i det­te områ­det, i hoved­sak p.g.a. bed­re til­gang til arbeids­kraft, uten at jeg med det skal påstå å ha satt meg inn i noen kost/nytte vur­de­ring av akku­rat den­ne vei­en.

  Som du påpe­ker det er ikke så man­ge som bor der ute, så å ha let­te­re til­gang til arbeids­mar­ke­det på fast­lan­det kan være guns­tig. For en del typer mari­tim indu­stri kan det være uguns­tig å plas­se­re seg langt inn fjord­e­ne så det å flyt­te arbeids­ste­det er ikke nød­ven­dig­vis en god løs­ning. Det fin­nes også pla­ner om en stør­re hav­vind­ut­byg­ging i det­te områ­det, men det er uvisst for meg om det har inn­gått i noe regne­styk­ke for den­ne vei­en.

  Det er uan­sett nep­pe vikå­re­ne til dag­lig­vare­han­de­len som hen­syns­tas her.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg for­søk­te å fin­ne ut hva slags nærings­virk­som­het det er i områ­det, blant annet på kom­mu­ne­nes nett­si­der. Kom­mu­ner plei­er å være ivri­ge til å frem­heve slikt. Men det var ikke stort å fin­ne. Den indu­stri­en jeg fin­ner opp­lys­nin­ger om, lig­ger i hoved­sak på fast­lan­det.

  Dag­lig­vare­han­del har sær­lig betyd­ning som nærings­vrik­som­het, men har stor betyd­ning når det gjel­der om det er attrak­tivt å boset­te seg eller bli boen­de på ste­det.

 • Knut Sør­gaard

  I Sand­øy kom­mu­ne er det en vinsj­fab­rikk, som heter I.P. Huse. Den har 130 ansat­te, og er i ver­dens­top­pen på sitt områ­de. Bedrif­ten går etter det jeg vet svært godt, og skal beta­le noe i den­ne vegen. Det er gans­ke lett å fin­ne info om den­ne og and­re bedrif­ter, om du ser under “Vel­kom­men til Sand­øy” i venst­re marg på kom­mu­nens hjem­me­side. Et nok­så natur­lig sted å lete etter slik infor­ma­sjon, etter­som det­te er info om kom­mu­nen som sam­funn og ikke som orga­ni­sa­sjon.

  Men, til saken: Den sto­re utford­rin­gen her er at det­te er et fyl­kes­veg­pro­sjekt, og fyl­kes­kom­mu­nen skal garan­te­re for sto­re deler av lånet. Fyl­kes­råd­man­nen, som tid­li­ge­re bl.a. har vært stats­sek­re­tær i finans­de­par­te­men­tet, inn­stil­te på nei, men poli­ti­ker­ne har ved­tatt slik garan­ti. Faren er jo at fyl­kes­kom­mu­nen sit­ter med svarte­per om det­te går vel­dig dår­lig. For øvrig vil det­te pro­sjek­tet erstat­te fle­re ferje­ru­ter, og det er blitt et sys­tem der ferje­sub­si­die­ne for et visst antall år fram­over kan bru­kes til slik veg­byg­ging.

 • Olav­Tor­vund

  Det står ikke noe om den­ne under over­skrif­ten Nærings­li­vet før og nå på Sand­øy kom­mu­nes nett­si­der http://www.sandoy.kommune.no/naeringslivet-foer-og-no.451080–74490.html Dog står det at bedrif­ten I.P. Huse i 1915 omstil­te seg fra salg til pro­duk­sjon av tøn­ner. Fin­ner hel­ler ikke noe om bedrif­ten under “Vel­kom­men til Sand­øy” http://www.sandoy.no/lokalsamfunnet/Velkomen.html Noen rea­lis­tisk finan­sie­ring­plan har jeg ikke fun­net (egent­lig ikke noen finan­sie­rings­plan i det hele tatt), og jeg fin­ner hel­ler ikke noe bud­sjett på kom­mu­nens nett­si­der, som kun­ne gitt et bil­de av kom­mune­øko­no­mi­en.