Veigalskap: Nordøyvegen — drøyt 1,5 mill per innbygger

Nor­ge har brukt svært mye pen­ger på van­vit­ti­ge bro- og tun­nel­pro­sjek­ter. Et slikt pro­sjekt som nå er under plan­leg­ging, er Nordøyvei­en på Sunn­mø­re. Det er bro- og tun­nel­for­bin­del­ser til seks øyer. På dis­se øyene­bor det til sam­men ca 2.400 per­soner. Etter en bereg­net kost­nads­sprekk på 261 mill, eller drøyt 100.000 per inn­byg­ger, er det nå kost­nads­be­reg­net til 3,6 mrd, som blir 1,5 mill per innbygger.

Veg­ve­se­net leg­ger inn noen sed­van­lig veifloskler.

Sam­stun­des vert dei rundt 10 000 inn­byg­gja­ra­ne i Haram og Sand­øy kom­mu­nar knytt næra­re saman gjen­nom det­te ferjeavløysingsprosjektet.”

I Haram kom­mu­ne bor det drøyt 9.000innbyggere, de fles­te på fast­lan­det. Sand­øy kom­mu­ne består av 872øyer, hol­mer og skjær, med boset­ting på syv øyer. Det bor ca 1250 men­nes­ker der. Hva slags sam­men­knyt­ning er det Sta­tens veg­ve­sen drøm­mer om? Det har stort sett vært fiske­bøn­der i Sand­øy. Hva som er nærings­grunn­la­get i dag, har jeg ikke noen opp­lys­nin­ger om. På kom­mu­nens nett­si­der fin­ner man ikke mye. De skri­ver at de er arbeids­som­me og at arbeids­løs­he­ten er lav. Det enes­te som nær­mer seg noe kon­kret, er:

Bruks­ei­nin­ga­ne innan jord­bruk og fiske­ri har blitt merk­bart fær­re, men stør­re dei sis­te 20 åra.Turis­me er den nye vekstnæringa.”

Tra­di­sjo­nell virk­som­het for­svin­ner, og også her sat­ses det på turis­me.  Er det fler turist­be­søk fra fast­lands­bo­ere den­ne sam­men­knyt­nin­gen består av? Flosk­le­ne fort­set­ter hos Sta­tens veg­ve­sen:

Nordøy­ve­gen vil med­ver­ke til å betre kon­kur­ranse­evna til nærings­li­vet i regio­nen og gje­re Nordøy­ane til eit meir attrak­tivt buområde.”

Det er gjer­ne slik at bed­re fast­lands­for­bin­del­se gjør det let­te­re å ta bilen for å hand­le på fast­lan­det, slik at det loka­le til­bu­det utar­mes. Så kan de sit­te i bile­ne sine på vei til kjøpe­sent­re­ne og bekla­ge seg over at de loka­le butik­ke­ne for­svin­ner. Som­mer­gjes­ter kom­pen­se­rer ikke for det. Mer tra­fikk og stør­re utslipp til en van­vit­tig høy pris, det blir et gans­ke sik­kert resul­tat, om gal­ska­pen realiseres.

Om finan­sie­ring, står det:

Kom­mu­ne, Pri­vat, Bom­pen­ger, Fyl­ke, RDA-mid­ler, Fer­je- og hurtigbåtsubsidier”

RDA-mid­ler er nærings­ret­ta mid­ler til regio­nal utvik­ling, kom­pen­sa­sjon for økt areids­gi­ver­av­gift. Arbeids­gi­ver­av­gif­ten varie­rer fra 0 til 14,1%. Med drøyt 1200 inn­byg­ge­re, hvor sik­kert ikke alle er yrkes­ak­ti­ve, kan ikke en ord­ning med kom­pen­sa­sjon for arbeids­gi­ver­av­gift gi man­ge meter med vei. Fer­je- og hurit­gbåt­sub­si­di­er er nep­pe hel­ler i nær­he­ten av det som et slikt vei­pro­sjekt vil kos­te. Hva kom­mu­nen og fyl­kes­kom­mu­nen vil leg­ge i pot­ten, vet jeg ikke. Bom­pen­ge­ne må være høye og tra­fik­ken stor for at en stor del av det­te skal kun­ne finan­sie­res med bom­pen­ger. Luf­ti­ge kalk­y­ler for bom­penge­fi­nan­sier­te tun­ne­ler på Sun­mø­re har vi sett før, men sto­re tap for man­ge aktø­rer. De ban­ke­ne som tap­te sto­re pen­ger på Åle­sund­tun­ne­len er nep­pe vel­dig vil­li­ge til å finan­siere sli­ke pro­sjek­ter igjen.

Ketil Sol­vik Olsen har sagt at det er (for) dyrt å byg­ge syk­kel­vei­er. Men syk­kel­vei­er er bare vekse­pen­ger sam­men­lig­net med et gal­skaps­pro­sjekt som dette.

 

Print Friendly, PDF & Email