Slik vedtar politikerne å flytte trafikk fra bane til bil 1

Vi hører sta­dig poli­ti­ke­re si at man vil flyt­te tra­fikk fra bil til bane. Det er blank løgn. Poli­ti­ker­nes rel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg gjen­nom det de gjør, ikke gjen­nom det de sier. Deres ord er lite eller ingen ting verdt. Om poli­ti­ker­ne er dum­me, onde eller beg­ge deler, er vans­ke­lig å si. Enten er poli­ti­ker­ne nai­ve idio­ter, eller de hand­ler bevisst mot bed­re viten­de. Hva som er verst, er ikke godt å si. Mens man­ge poli­tis­ke lede­re hyk­ler om mil­jø i Paris, kan vi lese at regje­rin­gen vil gå inn for motor­vei over Hau­ke­li. Noen fryk­ter at det kan gå ut over and­re motor­vei­pro­sjek­ter, og vil ha enda mer motorvei.

Når det byg­ges nye og bed­re vei­er, da vil fle­re vel­ge å kjø­re bil frem­for å rei­se på and­re måter. Ny vei gir mer tra­fikk, som på litt sikt gir mer kø, også i til­stø­ten­de områ­der, stør­re utslipp, og nye krav om mer vei. It’s a never ending story.

Poli­ti­ker­ne får ikke ut fin­ge­ren for å lage moder­ne jern­bane mel­lom de størs­te byene i Nor­ge. Toge­ne skrang­ler seg fram på enkelt­spo­re­de jern­bane­tra­se­er fra 50-tal­let eller enda tid­li­ge­re. Nå har visst poli­ti­ker­ne igjen bestemt seg for å styr­ke bilens kon­kur­ranse­kraft i for­hold til jern­ba­nen: Ny vei over fjel­let mel­lom øst- og vest­lan­det. Vi har, ikke minst når det gjel­der E 18 i Asker og Bærum, sett at man­ge poli­ti­ke­re lider av kunn­skaps­ve­gring, og set­ter sin egen syn­sing over forsk­nings­ba­sert kunn­skap. Men også i and­re saker, som f.eks. bruk av bly­hagl, ser vi dette.

Jeg har ikke sett noen bereg­nin­ger av hva en slik vei vil kos­te. Men vi kan være gans­ke sik­re på at det blir dyrt. Deut­sche Bahn har bereg­net at å byg­ge en høy­has­tig­hets­bane som betje­ner de sam­me byene vil kos­te 233 mrd 2008-kro­ner. Med 9–10 stopp under­veis, vil reise­ti­den kun­ne være 2:30 timer. Rei­se non-stop er bereg­net til 1:45 timer. Da vil vi se det sam­me som vi har sett på kon­ti­nen­tet: Folk fore­trek­ker tog, og det er ikke mar­ked for hyp­pi­ge fly­ru­ter mel­lom dis­se byene. Det er bereg­net at et slikt tog vil gi 1,5 mill tonn reduk­sjon i årli­ge CO2-utslipp. Men nors­ke poli­ti­ke­re er som van­lig helt bak­på, og vil hel­ler byg­ge mer motor­vei. De vil ha tra­fik­ken bort fra bane og over på vei, som har vært poli­tik­ken siden 1950-tal­let. Det betyr også at de vil ha økte CO2-utslipp og and­re utslipp, selv om de liker å hyk­le med å si det motsatte.

Det er ikke så vel­dig vans­ke­lig. Hvis man øns­ker å flyt­te tra­fikk fra vei til bane, eller fra fly til bane, da byg­ger man moder­ne jern­bane og set­ter vei­pro­sjek­ter på vent. Hvis man vil ha mer bil­tra­fikk, da byg­ger man mer motor­vei. Nors­ke poli­ti­ke­re har valgt det sis­te. Det er så enkelt at selv poli­ti­ker bur­de for­stå det, men de synes å være så for­els­ket i bilen at de ikke vil vite.

I Nor­ge gjø­res det­te gans­ke kon­se­kvent i feil rekke­føl­ge. I Nor­ge byg­ger man først motor­vei paral­lelt med jern­ba­nen, så byg­ger man kan­skje moder­ne jern­bane fle­re tiår etter. Vi har sett det gjen­nom Vest­fold, gjen­nom Øst­fold og fra Oslo mot Lil­le­ham­mer. Man skal selv­føl­ge­lig byg­ge jern­bane først. Jern­ba­nen har stor trans­port­ka­pa­si­tet, mye stør­re enn vei. Med en god og kon­kur­ranse­dyk­tig jern­bane, er det kan­skje ikke behov for å byg­ge ut veien.

Print Friendly, PDF & Email