Grønn skattekommisjon feiger ut om arbeidsgiverbetalt parkering

Noe av det vik­tigs­te man kan gjø­re for å begren­se bil­bruk, er å fjer­ne det skatte­frie frynse­go­det par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. “Grønn skatte­kom­mi­sjon” skri­ver (pkt. 9.2.3.7):

Til­gang til (gra­tis) par­ke­ringsplass er vik­tig for valg av trans­port­mid­del, sær­lig i bymes­si­ge strøk der det er kna­pp­het på par­ke­ringsplas­ser eller kost­na­de­ne ved par­ke­ring er høye. For­de­len av gra­tis par­ke­ring på arbeids­plas­sen er en natu­ral­ytel­se som ikke skatt­leg­ges. Den mang­len­de skatt­leg­gin­gen skyl­des at det er kom­pli­sert å skatt­leg­ge den­ne for­de­len på en hen­sikts­mes­sig måte. ”

Situa­sjo­nen er menings­løs. Det enes­te frynse­go­det som har en bety­de­lig øko­no­misk ver­di som fort­satt er skatte­fritt, er et frynse­gode som direk­te opp­ford­rer til uøns­ket adferd. Adgang til par­ke­ring er noe av det som ster­kest påvir­ker folk til å vel­ge bil.

Jeg har sett at man­ge har hev­det at det­te er så vans­ke­lig, slik “grønn skatte­kom­mi­sjon også gjen­tar. Det er mulig at nors­ke poli­ti­ke­re og skatte­by­rå­kra­ter er dum­me­re enn sine svens­ke kol­le­ger. For i Sve­ri­ge blir sli­ke ytel­ser skatt­lagt.

Jeg har for­søkt å fin­ne utred­nin­ger om det­te, men jeg har i alle fall ikke vært i stand til å fin­ne noen. Bare de van­li­ge, gans­ke ube­grun­ne­de påstan­de­ne om at det skal være så vans­ke­lig. Det hele synes å være basert på at om man bare gjen­tar en påstand ofte nok, så blir det til slutt “sant”, og ingen stil­ler kri­tis­ke spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Grønn skatte­kom­mi­sjon fei­ger ut om arbeids­gi­ver­be­talt par­ke­ring

Slik vedtar politikere å flytte trafikk fra bane til vei 2

Sta­tens veg­ve­sen sen­der ut en presse­mel­ding: “Til­sam­men 600 km fire­felt på veg­net­tet” ved åpning av 5,5 km ny fire­felts­vei mel­lom mel­lom Lille­strøm og Fet i Akers­hus. Det er nok en ny fire­felts­vei paral­lelt med jern­bane, slikt poli­ti­ke­re ved­tar for å flyt­te tra­fikk fra bane til vei, og der­med øke utslipp, støy, sveve­støv og and­re miljø­be­last­nin­ger. Det er Veg­ve­se­net stol­te av, og bil­po­li­ti­ker­ne applauderer.

Øst­over fra Lille­strøm er det jern­bane, ikke vei som bør byg­ges ut. Nor­ge er som uland å reg­ne når det gjel­der jern­bane, og i Nor­ge har den­ne sek­to­ren len­ge vært styrt av udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re som gjer­ne snak­ker om jern­bane­ut­byg­ging (og syk­kel), men som i prak­sis bare bryr seg om bil. Bjel­len skal hen­ges på rett katt: Det er Arbei­der­par­ti­et som bærer hoved­an­sva­ret for for­søm­mel­sen av jern­ba­nen i de sis­te 60–70 åre­ne. Det er vans­ke­lig å se noen tegn til end­ring hos dem. Den sis­te handle­kraf­ti­ge sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren fra Arbei­der­par­ti­et, Kjell Opseth, bruk­te jern­bane bare som agn for lok­ke SV inn i en fel­le, for å få ved­tatt vei til sitt eget hjem­fyl­ke. Det kre­ver en viss over­vin­nel­se for meg å si slikt: Men en sam­ferd­sels­mi­nis­ter fra FrP har vist langt mer vil­je til å sat­se på jern­bane enn noen “rød-grønn” sam­ferd­sels­mi­nis­ter jeg kan hus­ke (som godt kan inklu­de­re noen sam­ferd­sels­mi­nis­te­re fra Venstre).

Con­ti­nue read­ing Slik ved­tar poli­ti­ke­re å flyt­te tra­fikk fra bane til vei 2