Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune

Fyl­kes­hu­set i Vest-Agder treng­de ein kvit vegg dei kun­ne vise film og pre­sen­ta­sjo­nar på. No er eit stort kunst­verk måla over med kvit måling.” mel­der NRK.

Det var Iben San­de­mo­se som had­de laga ver­ket som bestod av fem bile­te i eit møte­rom. No er det ber­re fire att.”

Slik ser veg­gen ut i dag, slik NRK gjen­gir det:

Iben Sandemose overmalt

Kunst­ne­ren, Iben San­de­mo­se, ble ikke infor­mert om at de skul­le male over bil­det. Gitt at NRKs beskri­vel­se i hoved­sak er rik­tig, er det ingen tvil om at Ent­ra eien­dom og Vest-Agder fyl­kes­kom­mu­ne har opp­trådt ulov­lig. Ånds­verk­lo­ven § 49 lyder:

Kre­ver omsten­dig­he­te­ne at ori­gi­nal­ek­semp­lar må øde­leg­ges, skal opp­havs­man­nen, hvis han er i live, gis var­sel i rime­lig tid når det kan skje uten sær­lig oppofrelse.

Inne­ha­ver av ori­gi­nal­ek­semp­lar som uten rime­lig grunn hind­rer opp­havs­man­nen i å gjø­re bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom påleg­ges å gi opp­havs­man­nen slik adgang til eksemp­la­ret som ret­ten fin­ner rime­lig. Ret­ten tref­fer sin avgjø­rel­se under hen­syn til alle de fore­lig­gen­de omsten­dig­he­ter, og kan gjø­re opp­havs­man­nens adgang til eksemp­la­ret avhen­gig av sik­ker­hets­stil­lel­se eller stil­le and­re vilkår.

Sak som nevnt i and­re ledd kan bare rei­ses av opp­havs­man­nen per­son­lig med sam­tyk­ke av ved­kom­men­de departement.”

Con­ti­nue read­ing Kunst­hær­verk fra Ent­ra og Vest-Agder fyl­kekom­mu­ne