Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune

“Fylkeshuset i Vest-Agder trengde ein kvit vegg dei kunne vise film og presentasjonar på. No er eit stort kunstverk måla over med kvit måling.” melder NRK.

“Det var Iben Sandemose som hadde laga verket som bestod av fem bilete i eit møterom. No er det berre fire att.”

Slik ser veggen ut i dag, slik NRK gjengir det:

Iben Sandemose overmalt

Kunstneren, Iben Sandemose, ble ikke informert om at de skulle male over bildet. Gitt at NRKs beskrivelse i hovedsak er riktig, er det ingen tvil om at Entra eiendom og Vest-Agder fylkeskommune har opptrådt ulovlig. Åndsverkloven § 49 lyder:

“Krever omstendighetene at originaleksemplar må ødelegges, skal opphavsmannen, hvis han er i live, gis varsel i rimelig tid når det kan skje uten særlig oppofrelse.

Innehaver av originaleksemplar som uten rimelig grunn hindrer opphavsmannen i å gjøre bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom pålegges å gi opphavsmannen slik adgang til eksemplaret som retten finner rimelig. Retten treffer sin avgjørelse under hensyn til alle de foreliggende omstendigheter, og kan gjøre opphavsmannens adgang til eksemplaret avhengig av sikkerhetsstillelse eller stille andre vilkår.

Sak som nevnt i andre ledd kan bare reises av opphavsmannen personlig med samtykke av vedkommende departement.”

Det er ikke noe forbud mot å ødelegge originaleksemplar. Et ganske praktisk eksempel er utsmykking som er en integrert del av et bygg som skal rives, f.eks. den planlagte rivingen av Y-blokken i Regjeringskvartalet. Men opphavsmannen skal varsles før det skjer. Opphavsmannen skal f.eks. gis mulighet til å dokumenter sitt verk.

Slik saken er omtalt, er det ikke noe som tilsier at opphavsmannen ikke kunne ha blitt varslet uten “særlig oppofrelse”.

“Det er eigedomsselskapet Entra som eig og driftar fylkeshuset i Kristiansand, og som måla over kunsten for å lage eit betre møterom.

– Det var behov for å få på plass ei ny løysing for ein dataprosjektør. Då valde vi å måle over den eine kortveggen i rommet som er ein del av moderniseringa av rommet, seier kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie.”

Ved overtredelse av § 49 kan opphavsmannen kreve erstatning etter åndsverkloven § 55. Det er ikke lett å avgjøre om Iben Sandemose har lidt noe økonomisk tap ved ødeleggelsen.

Har krenkelsen skjedd forsettlig eller grovt uaktsomt, kan opphavsmannen tilkjennes oppreisning for ikke-økonomisk skade. Maleriet er overmalt med vilje. Man kunne ha montert et “lerret” fremfor å male over veggen. Det virker ikke tvilsomt at denne krenkelsen har skjedd forsettlig – med vilje. Om Entra var uvitende om plikten til å informere kunstneren, er uten betydning. Rettsvillfarelse fritar ikke. Det avgjørende er om handlingen, overmalingen, skjedde forsettlig. Det er ikke et spørsmål om de også ville krenke opphavsmannen.

Dette er en arrogant og helt uakseptabel (og ulovlig) opptreden fra et statlig eiendomsselskap som Entra. De bør kjenne til og følge de regler som gjelder for slikt. Det er vanskelig å se noen som helst unnskylding for deres opptreden.

Det er ønskelig med en veldig klar markering overfor Entra (og andre eiendomsselskaper) at dette er ulovlig opptreden fra deres side. Derfor bør Iben Sandemose få et betydelig beløp i oppreisning.