Kunsthærverk fra Entra og Vest-Agder fylkekommune

Fyl­kes­hu­set i Vest-Agder treng­de ein kvit vegg dei kun­ne vise film og pre­sen­ta­sjo­nar på. No er eit stort kunst­verk måla over med kvit måling.” mel­der NRK.

Det var Iben San­de­mo­se som had­de laga ver­ket som bestod av fem bile­te i eit møte­rom. No er det ber­re fire att.”

Slik ser veg­gen ut i dag, slik NRK gjen­gir det:

Iben Sandemose overmalt

Kunst­ne­ren, Iben San­de­mo­se, ble ikke infor­mert om at de skul­le male over bil­det. Gitt at NRKs beskri­vel­se i hoved­sak er rik­tig, er det ingen tvil om at Ent­ra eien­dom og Vest-Agder fyl­kes­kom­mu­ne har opp­trådt ulov­lig. Ånds­verk­lo­ven § 49 lyder:

Kre­ver omsten­dig­he­te­ne at ori­gi­nal­ek­semp­lar må øde­leg­ges, skal opp­havs­man­nen, hvis han er i live, gis var­sel i rime­lig tid når det kan skje uten sær­lig oppofrelse.

Inne­ha­ver av ori­gi­nal­ek­semp­lar som uten rime­lig grunn hind­rer opp­havs­man­nen i å gjø­re bruk av sin rett efter § 2, kan ved dom påleg­ges å gi opp­havs­man­nen slik adgang til eksemp­la­ret som ret­ten fin­ner rime­lig. Ret­ten tref­fer sin avgjø­rel­se under hen­syn til alle de fore­lig­gen­de omsten­dig­he­ter, og kan gjø­re opp­havs­man­nens adgang til eksemp­la­ret avhen­gig av sik­ker­hets­stil­lel­se eller stil­le and­re vilkår.

Sak som nevnt i and­re ledd kan bare rei­ses av opp­havs­man­nen per­son­lig med sam­tyk­ke av ved­kom­men­de departement.”

Det er ikke noe for­bud mot å øde­leg­ge ori­gi­nal­ek­semp­lar. Et gans­ke prak­tisk eksem­pel er utsmyk­king som er en inte­grert del av et bygg som skal rives, f.eks. den plan­lag­te rivin­gen av Y‑blokken i Regje­rings­kvar­ta­let. Men opp­havs­man­nen skal vars­les før det skjer. Opp­havs­man­nen skal f.eks. gis mulig­het til å doku­men­ter sitt verk.

Slik saken er omtalt, er det ikke noe som til­si­er at opp­havs­man­nen ikke kun­ne ha blitt vars­let uten “sær­lig oppofrelse”.

Det er eige­doms­sel­ska­pet Ent­ra som eig og drif­tar fyl­kes­hu­set i Kris­tian­sand, og som måla over kuns­ten for å lage eit betre møterom.

– Det var behov for å få på plass ei ny løy­sing for ein data­pro­sjek­tør. Då val­de vi å måle over den eine kort­veg­gen i rom­met som er ein del av moder­ni­se­rin­ga av rom­met, sei­er kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Tom Bratlie.”

Ved over­tre­del­se av § 49 kan opp­havs­man­nen kre­ve erstat­ning etter ånds­verk­lo­ven § 55. Det er ikke lett å avgjø­re om Iben San­de­mo­se har lidt noe øko­no­misk tap ved ødeleggelsen.

Har kren­kel­sen skjedd for­sett­lig eller grovt uakt­somt, kan opp­havs­man­nen til­kjen­nes opp­reis­ning for ikke-øko­no­misk ska­de. Male­ri­et er over­malt med vil­je. Man kun­ne ha mon­tert et “ler­ret” frem­for å male over veg­gen. Det vir­ker ikke tvil­somt at den­ne kren­kel­sen har skjedd for­sett­lig — med vil­je. Om Ent­ra var uvi­ten­de om plik­ten til å infor­me­re kunst­ne­ren, er uten betyd­ning. Retts­vill­fa­rel­se fri­tar ikke. Det avgjø­ren­de er om hand­lin­gen, over­ma­lin­gen, skjed­de for­sett­lig. Det er ikke et spørs­mål om de også vil­le kren­ke opphavsmannen.

Det­te er en arro­gant og helt uak­sep­ta­bel (og ulov­lig) opp­tre­den fra et stat­lig eien­doms­sel­skap som Ent­ra. De bør kjen­ne til og føl­ge de reg­ler som gjel­der for slikt. Det er vans­ke­lig å se noen som helst unn­skyl­ding for deres opptreden.

Det er øns­ke­lig med en vel­dig klar mar­ke­ring over­for Ent­ra (og and­re eien­doms­sel­ska­per) at det­te er ulov­lig opp­tre­den fra deres side. Der­for bør Iben San­de­mo­se få et bety­de­lig beløp i oppreisning.

Print Friendly, PDF & Email