Nytt leketøy (kamera): Canon PowerShot G3X

Da jeg syk­let fra Paris til Kiel i som­mer, had­de jeg med meg to kame­ra­er. En Canon EOS 6D speil­re­fleks, med en 24–105 mm og en 70–200 mm og en 2X tele­kon­ver­ter, samt en Olym­pus TG3. Det var på man­ge måter en utmer­ket kombinasjon.

Canon EOS 6D med de objek­ti­ve­ne er utmer­ket. Men det tar plass og vei­er en del. Akku­rat det er ikke ide­elt når man er på syk­kel­tur. Dess­uten er speil­re­fleks med 24–105 mm akku­rat litt for stor til å ha i styre­ve­s­ken på syk­ke­len — i alle fall i min styre­ve­s­ke. Da blir det i alle fall ikke plass til stort annet av det man gjer­ne vil ha for hån­den, der. Så det kame­ra­et og telezoo­men hav­net i en av syk­kel­ves­ke­ne. Jeg tok det fram når jeg had­de stop­pet om kvel­den og fun­net meg et sted å sove og å spise.

De fles­te bil­de­ne jeg tok under­veis, tok jeg med Olym­pus TG3. Det er et nes­ten ide­elt syk­kel­ka­me­ra. Det har en zoom som til­sva­rer omtrent 24–105 mm, et utmer­ket nor­mal­ob­jek­tiv. Det er et robust kame­ra, det er vann­tett, og det har GPS. Det er ikke et dyk­ker­ka­me­ra om man skal ned på sto­re dyp. Men det går fint å bade med det. Her er en bade­sel­fie fra i som­mer, som jeg tok med det kameraet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kame­ra­et tåler selv­føl­ge­lig regn, og det pas­ser akku­rat i lom­men på en syk­kel­trøye. Skal man ha kame­ra­et i lom­men på syk­kel­trøy­en, da må man pas­se på at objek­ti­vet ven­der ut. Ellers risi­ke­rer man en svært dug­ge­te lin­se når man skal ta bil­der. Jeg fikk noen bil­der med vel­dig soft fokus, før jeg had­de lært meg dette.

Jeg mener at alle kame­ra­er bør ha GPS. Når man kan inklu­de­re GPS i alle smart­te­le­fo­ner, da for­står jeg ikke hvor­for det ikke er inklu­dert i hvert kame­ra. Min EOS 6D har også GPS, noe som var med­vir­ken­de til at jeg valg­te den modellen.

Min hoved­inn­ven­ding mot Olym­pus TG3 er at det ikke tar bil­der i RAW-for­mat. Hvis det ikke sier deg noe, da betyr det kan­skje hel­ler ikke noe. Men dis­se ukom­pri­mer­te file­ne inne­hol­der mye mer infor­ma­sjon enn kom­pri­mer­te jpg-filer, og gir blant annet helt and­re mulig­he­ter for etter­be­hand­ling av bil­der. Nå har det kom­met en ny TG4, og den enes­te for­skjel­len jeg har opp­da­get mel­lom TG3 og TG4, er at TG4 også har RAW-format.

Jeg tenk­te under den turen at jeg gjer­ne skul­le ha et let­te­re kame­ra med stør­re spenn i brenn­vid­de. Jeg var inne på tan­ken om jeg med tiden å anskaf­fe et super-zoom objek­tiv til mitt speil­re­fleks­ka­me­ra. Canon har en 28–300 mm. Den dek­ker det områ­det man van­lig­vis vil har bruk for på rei­ser m.m. Jeg har noen video­se­ri­er om foto­gra­fe­ring, laget av foto­gra­fen Joel Sar­to­re, som arbei­der for Natio­nal Geo­grap­hic. En av dem er om “Tra­vel Pho­to­grap­hy”. Han har en kjel­ler­bod full av foto­ut­styr, og på noen opp­drag har han med vir­ke­lig mye utstyr. Men han sier at han sta­dig ofte­re bru­ker en 28–300 mm som enes­te objek­tiv på rei­ser. Han har rik­tig­nok et Nikon-objek­tiv, men det er ingen grunn til å tro at det er sær­lig mye rime­li­ge­re (eller let­te­re) enn Canon. Objek­ti­vet fra Canon vei­er ca 1,6 kg og kos­ter ca 23.000 kr. Det vil­le ikke spa­re meg for mye vekt, og det kos­ter mye pen­ger. Så jeg har i prak­sis ute­luk­ket det. Tam­ron har en 28–300 mm som vei­er 540 gram og kos­ter ca 7.000. Den vei­er fak­tisk litt mind­re enn min 24–105 mm. Men jeg vet ikke hvor god den er. Kan­skje det hav­ner på ønske­lis­ten en gang, og sann­syn­lig­vis kom­mer det fle­re objek­ti­ver i den­ne kategorien.

Det had­de også begynt å kom­me noen superzoom-kame­ra­er. Uli­ke typer kom­pakt­ka­me­ra­er med zoom som spen­ner fra vid­vin­kel til kraf­tig tele. Det vir­ket vel så inter­es­sant som tur­ka­me­ra, sam­men­lig­net med en speil­re­fleks med et stort objektiv.

Etter å ha son­dert mar­ke­det, frem­sto en Canon G3x som mest fris­ten­de. Canons G‑serie er det man kal­le halv­pro­fe­sjo­nel­le kom­pakt­ka­me­ra­er. G3x har en 25x zoom som til­sva­rer 24–600 mm om vi bru­ker full­for­mat 35mm kame­ra som refe­ran­se. Det fin­nes kame­ra­er med stør­re zoom. Men 24–600 mm er mer enn til­strek­ke­lig for mitt behov. Dess­uten tar den bil­der i RAW-for­mat, noe de fles­te superzoom-kame­ra­er på mar­ke­det ikke gjør. Dess­ver­re har kame­ra­et ikke GPS, men man kan bru­ke GPSen på tele­fo­nen til å geotag­ge bil­de­ne. Jeg har ikke tes­tet det foreløpig.

Kame­ra­et er drypp- og støv­tett, så det tåler i alle fall regn, selv om det ikke er et kame­ra jeg vil bade med. Det vei­er 733 gram med bat­te­ri og minne­kort. Jeg har valgt å ta med en elekt­ro­nisk søker, som leg­ger til noen gram eks­tra, og en del eks­tra på pri­sen. Jeg liker bed­re å bru­ke en ordent­lig søker, frem­for bare å bru­ke skjer­men på kameraet.

Det sto egent­lig på lis­ten over hva jeg vil­le vur­de­re å anskaf­fe før nes­te lan­ge syk­kel­tur. Men jeg kon­sta­ter­te at min favo­ritt blant byens foto­bu­tik­ker, Scan­di­na­vi­an Photo, had­de en gans­ke guns­tig pris. Når man søker etter infor­ma­sjon om et pro­dukt på net­tet, får man gjer­ne opp en pris­sam­men­lig­ning — selv om jeg var ute etter tes­ter og ikke pris­sam­men­lig­nin­ger. Scan­di­na­vi­an Photo var ikke på lis­ten. Men deres pris var kon­kur­ranse­dyk­tig med de rime­ligs­te nett­bu­tik­ke­ne. Før jeg reis­te til Lon­don i høst, sjek­ket jeg også pri­se­ne i Lon­don. De bil­ligs­te butik­ke­ne had­de pri­ser omtrent som Scan­di­na­vi­an Photo. I sam­men­lign­ba­re butik­ker, alt­så ordent­li­ge foto­bu­tik­ker, var pri­se­ne bety­de­lig høyere.

Med tidens sva­ke krone­kurs, må vi reg­ne med at pri­sen på import­va­rer, som kame­ra­er, vil sti­ge bety­de­lig. Jeg reg­ner med at nes­te par­ti som tas inn til Nor­ge, vil kos­te langt mer enn de som nå fin­nes på lager. Så jeg kon­klu­der­te med at det ikke var noen grunn til å ven­te. Skjønt jeg ser at jeg bur­de ha ven­tet noen dager, for akku­rat nå har de fak­tisk satt pri­sen ned med noen hund­re kro­ner. Så i ste­det for å kom­me på lis­ten over tur­ut­rust­ning før nes­te lan­ge syk­kel­tur, ble det årets jule­pre­sang til meg selv.

Jeg har ikke fått tes­tet kame­ra­et noe sær­lig så langt. Men første­inn­tryk­ket er posi­tivt. Poli­ti­et var ute og fløy over byen med heli­kop­te­ret sitt en dag jeg had­de med kame­ra­et, og det ga en pas­sen­de anled­ning til å tes­te kame­ra­et med full tele. Jeg får også leg­ge til at selv om man måt­te ha en telezoom i kame­ra­sek­ken, er det ikke all­tid man gid­der å ta det fram og skif­te objek­tiv på kame­ra­et. Det blir enk­le­re å bru­ke tele når det bare er å zoo­me inn med det objek­ti­vet som er på kame­ra­et, og der­med blir den nok også mer brukt.

WIMG_0025_DxO

Her er et bli­de mot Havne­la­ge­ret, tatt fra Ope­ra­en. Det­te er vel omtrent full vidvinkel.

WIMG_0060_DxO

Her har jeg zoo­met inn fra sam­me sted, til full tele.

WIMG_0061_DxO

Det­te er et lite utsnitt av det­te bil­det, som her vises med den opp­løs­ning som kame­ra­et har. Når man lager et lite utsnitt som det­te, er det nok kame­ra­ets bil­led­opp­løs­ning, alt­så antall mega­pix­ler, som avgjør gjen­gi­vel­se av detal­jer. Det har 20,2 mega­pix­ler. Det er bare når man pluk­ker ut små detal­jer, eller skal lage sto­re for­stør­rel­ser at det­te har noen betydning.

WSIMG_0061_DxO

Jeg synes ikke det er et alt­for galt resul­tat. Her er et annet utsnitt av det sam­me bil­det, nå øvers­te, høy­re hjørne.

WSIMG_0061_DxO2

Jeg skyl­der å gjø­re opp­merk­som på at dis­se bil­de­ne er tatt i RAW-for­mat, og der­et­ter behand­let i pro­gram­met DxO.  Det kor­ri­ge­rer blant annet en del optis­ke feil i objek­ti­vet, i til­legg til mye annet. Jeg tar stort sett bil­der i RAW-for­mat, og bru­ker DxO til RAW-pro­ses­se­ring. Jeg synes det til tider nes­ten gjør mirak­ler med bil­de­ne, om de sam­men­lig­nes med jpg-bil­de­ne i kame­ra­et. Bil­det er tatt  på 1/1000 sek, ISO 160 og F5.6.

Et annet test­bil­de (utsnitt), tatt på fri­hånd på mitt hjem­me­kon­tor med mak­si­mal tele, i lys fra tak­lam­pen, ISO 800 og 1/20 sek eksponering.

WSIMG_0004_DxO

Jeg måt­te selv­sagt også prø­ve meg på månen, når mulig­he­ten bød seg. 220 mm (til­sva­rer 600 mm med 35 mm kame­ra), ISO 160, 1/320 sek, blen­der 5,6.

WIMG_0139_DxO

Man sier gjer­ne at det bes­te kame­ra­et er det man har med seg, og at det gjer­ne er mobil­te­le­fo­nen. Men jeg synes ofte ikke at mobil­te­le­fo­nen hol­der mål. Det er et nær­mes­te syke­lig fokus på antall mega­pix­ler når det er snakk om kame­ra i mobil­te­le­fo­ner. Men det er egent­lig ikke så inter­es­sant. Hvis du ser på bil­der på en skjerm i full HD (1080*1920), da er det bil­det du ser litt over 2 mega­pix­ler. Ser du det på en mind­re skjerm, blir bil­det mind­re. Man­ge mega­pix­ler ut over det du kan se, gjør ikke bil­det noe bed­re. Stør­rel­se og kva­li­tet på bil­led­brik­ken betyr vel så mye, ikke minst i vans­ke­lig lys. Og optik­ken betyr mye, og der er mobil­te­le­fo­ne­ne sjanse­løse mot ordent­li­ge kame­ra­er. Mitt svar på at det bes­te kame­ra­et er det du har med, er nes­ten all­tid å ta med et bruk­bart kamera.

En gang jeg var ute på Bygd­øy, møt­te jeg noen rådyr. Jeg had­de bare med mobil­te­le­fo­nen, en Sony Xpe­ria, som har et gans­ke godt kame­ra til mobil­te­le­fon å være. Rådy­re­ne holdt avstand, og jeg zoo­met inn alt hva mobil­ka­me­ra­et kun­ne kla­re. Det­te ble resul­ta­tet, og det hol­der defi­ni­tivt ikke mål. Had­de jeg hatt med et ordent­lig kame­ra på den turen, had­de jeg nok også fått et ordent­lig bil­de av rådyrene.

WDSC_0033

Jeg kom­mer nok ofte til å ta med det­te kame­ra­et på tur, når det er grunn til å ten­ke på hvor mye baga­sjen vei­er. Jeg leg­ger ofte et kame­rai bagen eller sek­ken når jeg skal ut, “just in case”. Det har veks­let mel­lom Canon EOS 6D, eller Olym­pus TG3. Nå blir det nok G3X som oftest vil hav­ne der. Men skal jeg bare ut på en syk­kel­tur, blir det nok fort­satt Olym­pu­sen som jeg put­ter i lom­men på syk­kel­trøy­en. Canon EOS 6D blir fort­satt fore­truk­ket kame­ra når målet fak­tisk er ta bilder.

Print Friendly, PDF & Email