Vips, så har man degenerert et varemerke

DNB har lan­sert beta­lings­tje­nes­ten Vipps. Det er en prak­tisk beta­lings­tje­nes­te som gjør det enkelt å over­fø­re pen­ger mel­lom pri­va­te. Man kan bru­ke det til inn­sam­lin­ger. Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at det var en inn­sam­lings­ak­sjon i regi av Oslo han­de­sl­gym som var den førs­te jeg støt­te på som had­de lagt opp til at man kun­ne vipp­se pen­ger. Jeg har sett boards fra Frel­ses­ar­me­en som sier at man kan vipp­se pen­ger. Snart sier vel noen av tig­ger­ne at man kan vipp­se dem pen­ger, hvis man ikke har kontanter.

Den opp­lys­te del av den nors­ke all­menn­he­ten lær­te litt om dege­ne­re­ring av et vare­mer­ke i medie­støy­en rundt Potet­gull-saken. Et vare­mer­ke dege­ne­re­rer når det bli en gene­risk beteg­nel­se på en pro­dukt- eller tje­neste­type, og ikke len­ger er egnet til å skil­le ett pro­dukt fra and­re, til­sva­ren­de pro­duk­ter. Noen eksemp­ler på dege­ne­rer­te vare­mer­ker er Pri­mus, Heroin, Ther­mos, Via­gra og alt­så Potetgull.

Con­ti­nue read­ing Vips, så har man dege­ne­rert et vare­mer­ke