Vips, så har man degenerert et varemerke

DNB har lan­sert beta­lings­tje­nes­ten Vipps. Det er en prak­tisk beta­lings­tje­nes­te som gjør det enkelt å over­fø­re pen­ger mel­lom pri­va­te. Man kan bru­ke det til inn­sam­lin­ger. Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at det var en inn­sam­lings­ak­sjon i regi av Oslo han­de­sl­gym som var den førs­te jeg støt­te på som had­de lagt opp til at man kun­ne vipp­se pen­ger. Jeg har sett boards fra Frel­ses­ar­me­en som sier at man kan vipp­se pen­ger. Snart sier vel noen av tig­ger­ne at man kan vipp­se dem pen­ger, hvis man ikke har kontanter.

Den opp­lys­te del av den nors­ke all­menn­he­ten lær­te litt om dege­ne­re­ring av et vare­mer­ke i medie­støy­en rundt Potet­gull-saken. Et vare­mer­ke dege­ne­re­rer når det bli en gene­risk beteg­nel­se på en pro­dukt- eller tje­neste­type, og ikke len­ger er egnet til å skil­le ett pro­dukt fra and­re, til­sva­ren­de pro­duk­ter. Noen eksemp­ler på dege­ne­rer­te vare­mer­ker er Pri­mus, Heroin, Ther­mos, Via­gra og alt­så Potetgull.

Et sik­kert tegn på at et vare­mer­ke er på veg mot dege­ne­re­ring, er at det duk­ker opp i verbform. Når DNB i sin egen rekla­me for tje­nes­ten, bru­ker ver­bet ‘å vipp­se’, da hjel­per de selv godt til med å dege­ne­re­re varmerket.

Da man i NRK-pro­gram­met Språk­te­i­gen opp­sum­mer­te “årets ord”, var “å vipp­se” en kan­di­dat. Det var ikke nav­net på tje­nes­ten, Vipps, men verbfor­men ‘å vipp­se’ som var hav­net i et så cele­bert sel­skap. Det går nok ikke lang tid før vare­mer­ket Vipps er dege­ne­rert. Vipps_figurmerkeNår det det også regist­rert som figur­mer­ke, og den gra­fis­ke utfor­min­gen kom­mer nok til å hol­de len­ger enn ordmerket.

Det er ikke sik­kert det er så dumt av DNB å bru­ke det­te vare­mer­ket på den­ne måten, og at man med åpne øyne kjø­rer vare­mer­ket mot dege­ne­re­ring. Ordet er ikke så vel­dig ori­gi­nalt, noe som sik­kert er med­vir­ken­de til at det alle­re­de er mye brukt i verbform. Ved å la mer­ket på sin egen tje­nes­te bli det gene­ris­ke uttryk­ket for den­ne type tje­nes­ter, har de kan­skje opp­nådd det de vil. Det blir vans­ke­li­ge­re å mar­keds­føre kon­kur­re­ren­de tje­nes­ter, uten at man på en måte må for­hol­de seg til DNBs tje­nes­te. Det er lite tro­lig at kon­kur­ren­ter vil kal­le sin tje­nes­te for Vipps. Men det kan ten­kes at man vil se slikt som “Alle kan vipp­se med vår tje­nes­te xxx”, osv. Kan­skje er DNB i det lan­ge løp mer tjent med å set­te stan­dar­den og defi­ne­re tje­nes­ten, i ste­det for å ha et fan­ta­si­navn på tje­nes­ten, som and­re ikke for­hol­der seg til.

Print Friendly, PDF & Email