Fra i dag er Mein Kampf og verk av disse opphavsmenn fri

Vi har kom­met til opp­havs­menn som døde i 1945. 1945 var avslut­nin­gen på and­re ver­dens­krig, og ser man på over­sik­ter over per­soner som døde det året, er det man­ge navn som av uli­ke grun­ner er kjent fra krigen.

Vi kan star­te med en som ikke hus­kes for sitt for­fat­ter­skap, ei hel­ler for sine male­ri­er: Adolf Hit­ler. Også des­po­ter har opp­havs­rett. Selv om han for­søk­te seg som kunst­ma­ler, så er hans male­ri­er nep­pe sær­lig inter­es­san­te rent opp­havs­retts­lig. Som kjent gir opp­havs­ret­ten en rett til å frem­stil­le eksemp­lar av verk og å gjø­re dem til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Det kan hen­de det kan ha en viss sam­ler­ver­di å ha et av Hit­lers ori­gi­nal­ma­le­ri­er. Men det er nep­pe noe stort mar­ked for repro­duk­sjo­ner av ymse slag. Men om noen skul­le øns­ke å pre­sen­te­re Hit­ler som bil­led­kunst­ner, så kan man nå bru­ke bil­de­ne hans uten å måt­te inn­hen­te noen samtykke.

I opp­havs­retts­sam­men­heng er hans bok Mein Kampf mer inter­esse­ant. Del­sta­ten Bay­ern arvet Hit­ler i 1945, her­under opp­havs­ret­ten til hans ver­ker. (Noen har bestridt det­te, men det går jeg ikke nær­me­re inn på.) Bay­ern har ikke øns­ket noen utgi­vel­ser av Adolf Hit­lers bok, og har der­for avslått alle fore­spørs­ler. Jeg har ikke lest boken (men har blitt til­budt et eksemp­lar av en norsk over­set­tel­se), og har ingen mening om dens even­tu­el­le lit­te­rære verdi.

Con­ti­nue read­ing Fra i dag er Mein Kampf og verk av dis­se opp­havs­menn fri