Meningsløse firefeltsveier i Oslo 1: Sørkedalsveien

Som en slags gjen­glemt rest fra 1960- og ‑70-tal­let, da poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re had­de våte drøm­mer om at pri­vat­bi­len var frem­skrit­tet som bl.a. skul­le gjø­re byen leven­de, lig­ger det en fire­felts­vei mel­lom Sme­stad­krys­set og Major­stu­en. Den må være en sterk kan­di­dat til tit­te­len Nor­ges mest menings­løse fire­felts­vei. Skjønt kon­kur­ran­sen kan være hard, også om å være Oslos mest menings­løse firefeltsvei.

Hva skal man med en motor­vei­lig­nen­de vei mel­lom Sme­stad­krys­set og Major­stu­en, som mater biler inn til et sen­trum hvor bil­tra­fik­ken bør redu­se­res til et mini­mum. Vei­ka­pa­si­te­ten må ned. Den lig­ger der som en vold­som bar­rie­re mel­lom Vol­vat, Bor­gen og Vin­dern på den ene siden, og Hoff, Frog­ner og Skøy­en på den and­re. Og den deler Major­stu­om­rå­det i to.

Con­ti­nue read­ing Menings­løse fire­felts­vei­er i Oslo 1: Sørke­dals­vei­en