Meningsløse firefeltsveier i Oslo 1: Sørkedalsveien

Som en slags gjen­glemt rest fra 1960- og ‑70-tal­let, da poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re had­de våte drøm­mer om at pri­vat­bi­len var frem­skrit­tet som bl.a. skul­le gjø­re byen leven­de, lig­ger det en fire­felts­vei mel­lom Sme­stad­krys­set og Major­stu­en. Den må være en sterk kan­di­dat til tit­te­len Nor­ges mest menings­løse fire­felts­vei. Skjønt kon­kur­ran­sen kan være hard, også om å være Oslos mest menings­løse firefeltsvei.

Hva skal man med en motor­vei­lig­nen­de vei mel­lom Sme­stad­krys­set og Major­stu­en, som mater biler inn til et sen­trum hvor bil­tra­fik­ken bør redu­se­res til et mini­mum. Vei­ka­pa­si­te­ten må ned. Den lig­ger der som en vold­som bar­rie­re mel­lom Vol­vat, Bor­gen og Vin­dern på den ene siden, og Hoff, Frog­ner og Skøy­en på den and­re. Og den deler Major­stu­om­rå­det i to.

På den­ne strek­nin­gen er det elen­di­ge syk­kel­for­hold. Vi kan vel­ge vei­en fra Major­stu­en mot Sme­stad­krys­set. Major­stu­en er et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de. Hoved­grun­nen er at man her, som de fles­te and­re ste­der, har prio­ri­tert bil. Det er to kjøre­felt + par­ke­ring i ret­ning mot Sme­stad­krys­set, tre kjøre­felt inn mot Major­stu­krys­set. Det er selv­sagt null til­rette­leg­ging for sykkel.

WIMG_0662_DxO

Beve­ger vi oss litt len­ger opp i vei­en, er det like håp­løst. To kjøre­felt i ret­ning Sme­stad, samt gate­par­ke­ring. Det er et for­tau, men null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter.  Had­de han­delstan­den vært oppe­gå­en­de, had­de de pro­te­stert mot det­te. Sports­kje­den XXL har en stor butikk her. Det er gate­par­ke­ring og par­ke­rings­hus i kjel­le­ren. Men nes­ten ufrem­kom­me­lig for syk­lis­ter og bare noen ping­le­te, nær­mest ubru­ke­li­ge syk­kel­sta­ti­ver uten­for butikken.

Det vir­ker som om XXL og and­re sports­bu­tik­ker, ikke øns­ker at kun­der som kjø­per syk­kel hos dem skal bru­ke den til å kom­me til­ba­ke til butik­ken. Legg til at det er et tre­nings­sen­ter i huset. Men tre­nings­sent­re øns­ker tyde­lig­vis ikke at folk skal kom­me til dem på syk­kel. Man skal hel­ler beta­le dem for å “syk­le” innen­dørs på en syk­kel som ikke beve­ger seg.

WIMG_1594_DxOHvis man har dris­tet seg til å syk­le til butik­ken, fin­nes det kna­pt noen vei til­ba­ke. De som har kjøpt syk­kel her, har en utford­ring. I alle fall hvis de skal i ret­ning Major­stu­en og sen­trum. Det har kom­met et fot­gjen­ger­felt oven­for XXL.  Men det er ikke noe tra­fikk­lys, så spørs­må­let er hvor man­ge som liker å krys­se en fire­felts­vei på den­ne måten.

WIMG_0682_DxO

Bort­sett fra det­te fot­gjen­ger­fel­tet, er det ingen mulig­het for å krys­se Sørke­dals­vei­en, i alle fall ikke om man mis­li­ker å krys­se en fire­felts­vei med midt­ra­batt. Å syk­le mot kjøre­ret­nin­gen er ikke noe alter­na­tiv på en vei som den­ne. Så den enes­te mulig­he­ten er å syk­le på for­tau­et på venst­re side i kjøre­ret­nin­gen. For­tau­et her er gans­ke trangt — noe har man måt­tet ofre for å få plass til par­ke­rings­plas­ser — og fot­gjen­ger­tra­fik­ken er gans­ke stor. Så det er en elen­dig løs­ning. Selv er jeg mot­stan­der av å syk­le på for­tau. Men her har man ikke noe valg, før man har kom­met ned til lys­krys­set ved Ess­end­rops­gt, hvor det er mulig å krys­se noen­lun­de trygt.

WIMG_1741_DxOLøs­nin­gen er vel­dig enkel: Fjern kjøre­felt i Sørke­dals­vei­en og lag syk­kel­vei­er. Ikke gang- og syk­kel­vei­er, men syk­kel­vei­er. I byer hvor man ikke bare snak­ker om å leg­ge til ret­te for syk­ling, men fak­tisk gjør noe, har man inn­sett at etter­la­ten­ska­pe­ne etter bildrøm­me­nes tiår må fjer­nes for å få mer menne­se­kvenn­li­ge byer.

Nederst mot Major­stu­en har man klart å fin­ne plass til par­ke­ring ved siden av de fire kjøre­fel­te­ne. Absurd prioritering.

WIMG_0246_DxOLitt høy­ere oppe har man laget en bred rabatt langs vei­en, hvor man har plan­tet trær. Det er mulig at den­ne vei­en er eld­re en Byrå­dets tra­fi­ka­le new­speak “Miljø­gate”, så den har kan­skje ikke fått en slik beteg­nel­se. Men den kun­ne sik­kert ha fått det. “Miljø­gate” på olso­po­li­ti­kersk betyr bil­vei med trær langs kan­ten. Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter inn­går ikke i det bedra­gers­ke “miljø­gate­kon­sep­tet” som oslo­po­lit­ker­ne har fun­net på.

WIMG_0696_DxO

Det fin­nes ikke noen bruk­bar tra­sé for syk­lis­ter på den­ne strek­nin­gen. Det er en form for gang­vei opp til rund­kjø­rin­gen ved Politi­sta­sjo­nen. Man har laget syk­kel­felt i Mono­litt­vei­en, som leder syk­lis­te­ne gjen­nom Frog­ner­par­ken, der det gjer­ne kom­mer i kon­flikt med gåen­de. Å ha hoved­syk­kel­vei gjen­nom Frog­ner­par­ken er nes­ten like idio­tisk som å ha fire felt for biler mel­lom Sme­stad og Majorstuen.

Løs­nin­gen er vel­dig enkel: Fjern ett kjøre­felt i hver ret­ning, og lag høy­kva­li­tets­syk­kel­vei i ste­det. I begyn­nel­sen blir det kan­skje litt mer bil­kø i nær­he­ten om man fjer­ner et kjøre­felt. Men la det bare skje. Når kao­set har fått ved­vare en stund, må folk fin­ne ut at bil ikke er det man vel­ger om man skal inn til sen­trum. I Køben­havn sier man visst­nok at det tar ca tre måne­der til køen har for­svun­net av seg selv. Da har til­strek­ke­lig man­ge fun­net en annen reise­måte. Da man steng­te tun­ne­le­ne ved Sme­stad­krys­set, vis­te det seg at reise­va­ne­ne end­ret seg over nat­ten og bil­køen ble borte.

 

Ønsker du bedre forhold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags- og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­te­ne arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­ge­ne gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email