Meningsløse firefeltsveier i Oslo 1: Sørkedalsveien

Som en slags gjen­glemt rest fra 1960- og -70-tal­let, da poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re had­de våte drøm­mer om at pri­vat­bi­len var frem­skrit­tet som bl.a. skul­le gjø­re byen leven­de, lig­ger det en fire­felts­vei mel­lom Sme­stad­krys­set og Major­stu­en. Den må være en sterk kan­di­dat til tit­te­len Nor­ges mest menings­løse fire­felts­vei. Skjønt kon­kur­ran­sen kan være hard, også om å være Oslos mest menings­løse fire­felts­vei.

Hva skal man med en motor­vei­lig­nen­de vei mel­lom Sme­stad­krys­set og Major­stu­en, som mater biler inn til et sen­trum hvor bil­tra­fik­ken bør redu­se­res til et mini­mum. Vei­ka­pa­si­te­ten må ned. Den lig­ger der som en vold­som bar­rie­re mel­lom Vol­vat, Bor­gen og Vin­dern på den ene siden, og Hoff, Frog­ner og Skøy­en på den and­re. Og den deler Major­stu­om­rå­det i to.

På den­ne strek­nin­gen er det elen­di­ge syk­kel­for­hold. Vi kan vel­ge vei­en fra Major­stu­en mot Sme­stad­krys­set. Major­stu­en er et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de. Hoved­grun­nen er at man her, som de fles­te and­re ste­der, har prio­ri­tert bil. Det er to kjøre­felt + par­ke­ring i ret­ning mot Sme­stad­krys­set, tre kjøre­felt inn mot Major­stu­krys­set. Det er selv­sagt null til­rette­leg­ging for syk­kel.

WIMG_0662_DxO

Beve­ger vi oss litt len­ger opp i vei­en, er det like håp­løst. To kjøre­felt i ret­ning Sme­stad, samt gate­par­ke­ring. Det er et for­tau, men null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter.  Had­de han­delstan­den vært oppe­gå­en­de, had­de de pro­te­stert mot det­te. Sports­kje­den XXL har en stor butikk her. Det er gate­par­ke­ring og par­ke­rings­hus i kjel­le­ren. Men nes­ten ufrem­kom­me­lig for syk­lis­ter og bare noen ping­le­te, nær­mest ubru­ke­li­ge syk­kel­sta­ti­ver uten­for butik­ken.

Det vir­ker som om XXL og and­re sports­bu­tik­ker, ikke øns­ker at kun­der som kjø­per syk­kel hos dem skal bru­ke den til å kom­me til­ba­ke til butik­ken. Legg til at det er et tre­nings­sen­ter i huset. Men tre­nings­sent­re øns­ker tyde­lig­vis ikke at folk skal kom­me til dem på syk­kel. Man skal hel­ler beta­le dem for å “syk­le” innen­dørs på en syk­kel som ikke beve­ger seg.

WIMG_1594_DxOHvis man har dris­tet seg til å syk­le til butik­ken, fin­nes det kna­pt noen vei til­ba­ke. De som har kjøpt syk­kel her, har en utford­ring. I alle fall hvis de skal i ret­ning Major­stu­en og sen­trum. Det har kom­met et fot­gjen­ger­felt oven­for XXL.  Men det er ikke noe tra­fikk­lys, så spørs­må­let er hvor man­ge som liker å krys­se en fire­felts­vei på den­ne måten.

WIMG_0682_DxO

Bort­sett fra det­te fot­gjen­ger­fel­tet, er det ingen mulig­het for å krys­se Sørke­dals­vei­en, i alle fall ikke om man mis­li­ker å krys­se en fire­felts­vei med midt­ra­batt. Å syk­le mot kjøre­ret­nin­gen er ikke noe alter­na­tiv på en vei som den­ne. Så den enes­te mulig­he­ten er å syk­le på for­tau­et på venst­re side i kjøre­ret­nin­gen. For­tau­et her er gans­ke trangt — noe har man måt­tet ofre for å få plass til par­ke­rings­plas­ser — og fot­gjen­ger­tra­fik­ken er gans­ke stor. Så det er en elen­dig løs­ning. Selv er jeg mot­stan­der av å syk­le på for­tau. Men her har man ikke noe valg, før man har kom­met ned til lys­krys­set ved Ess­end­rops­gt, hvor det er mulig å krys­se noen­lun­de trygt.

WIMG_1741_DxOLøs­nin­gen er vel­dig enkel: Fjern kjøre­felt i Sørke­dals­vei­en og lag syk­kel­vei­er. Ikke gang- og syk­kel­vei­er, men syk­kel­vei­er. I byer hvor man ikke bare snak­ker om å leg­ge til ret­te for syk­ling, men fak­tisk gjør noe, har man inn­sett at etter­la­ten­ska­pe­ne etter bildrøm­me­nes tiår må fjer­nes for å få mer menne­se­kvenn­li­ge byer.

Nederst mot Major­stu­en har man klart å fin­ne plass til par­ke­ring ved siden av de fire kjøre­fel­te­ne. Absurd prio­ri­te­ring.

WIMG_0246_DxOLitt høy­ere oppe har man laget en bred rabatt langs vei­en, hvor man har plan­tet trær. Det er mulig at den­ne vei­en er eld­re en Byrå­dets tra­fi­ka­le new­speak “Miljø­gate”, så den har kan­skje ikke fått en slik beteg­nel­se. Men den kun­ne sik­kert ha fått det. “Miljø­gate” på olso­po­li­ti­kersk betyr bil­vei med trær langs kan­ten. Til­rette­leg­ging for syk­lis­ter inn­går ikke i det bedra­gers­ke “miljø­gate­kon­sep­tet” som oslo­po­lit­ker­ne har fun­net på.

WIMG_0696_DxO

Det fin­nes ikke noen bruk­bar tra­sé for syk­lis­ter på den­ne strek­nin­gen. Det er en form for gang­vei opp til rund­kjø­rin­gen ved Politi­sta­sjo­nen. Man har laget syk­kel­felt i Mono­litt­vei­en, som leder syk­lis­te­ne gjen­nom Frog­ner­par­ken, der det gjer­ne kom­mer i kon­flikt med gåen­de. Å ha hoved­syk­kel­vei gjen­nom Frog­ner­par­ken er nes­ten like idio­tisk som å ha fire felt for biler mel­lom Sme­stad og Major­stu­en.

Løs­nin­gen er vel­dig enkel: Fjern ett kjøre­felt i hver ret­ning, og lag høy­kva­li­tets­syk­kel­vei i ste­det. I begyn­nel­sen blir det kan­skje litt mer bil­kø i nær­he­ten om man fjer­ner et kjøre­felt. Men la det bare skje. Når kao­set har fått ved­vare en stund, må folk fin­ne ut at bil ikke er det man vel­ger om man skal inn til sen­trum. I Køben­havn sier man visst­nok at det tar ca tre måne­der til køen har for­svun­net av seg selv. Da har til­strek­ke­lig man­ge fun­net en annen reise­måte. Da man steng­te tun­ne­le­ne ved Sme­stad­krys­set, vis­te det seg at reise­va­ne­ne end­ret seg over nat­ten og bil­køen ble borte.

 

Ønsker du bedre forhold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags- og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­te­ne arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­ge­ne gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email
 • Sabal Myrak

  Det som ikke er nevnt i artik­ke­len er jo at det må gjen­nom en bom­ring før man kom­mer til rund­kjø­rin­gen.
  En kon­spi­ra­sjons­teori jeg og noen kjø­ren­de ven­ner har lekt med er at man har valgt å behol­de vei­en akku­rat som den er slik at alle biler hele vei­en til Major­stua som har rotet seg inn i gata skal måt­te kjø­re ut av bom­rin­gen og inn igjen for å kom­me til Major­stua. Det er fle­re eksemp­ler på gater som er laget på en rar og sik­kert skrek­ke­lig mye dyre­re måte for nett­opp å lede bilis­ter ut og inn gjen­nom bom­rin­gen.

  Det er vel hoved­sak­lig midt­ra­bat­ten som sør­ger for bom­penge­gje­tin­gen, men der­som det had­de vært mer som en lokal­ga­te med syk­kel­vei som du fore­slår (og som det defi­ni­tivt bur­de ha vært), så had­de midt­ra­bat­ten frem­stått som mer menings­løs.

  Den­ne gata kun­ne vært en fan­tas­tisk handle­gate. Så nært Major­stua, par­ker, kino og kol­lek­tiv, og så mye liv. Men av en eller annen grunn har man valgt å sper­re av hele områ­det med et slikt fire­felts asfalt­hel­ve­te…

 • Olav­Tor­vund

  Jeg skal ikke gå inn i kon­spi­ra­sjons­teori­er om plas­se­ring av bom­sta­sjo­ner. Men det var vel slik at da plas­se­rin­gen av bom­sta­sjo­ner ble bestemt, kun­ne man ha måneds­abon­ne­men­ter for bom­pas­se­rin­ger, slik at det man betal­te ikke var kob­let til antall pas­se­rin­ger. Jeg tror ikke at man kan få sli­ke abon­ne­men­ter len­ger, slik at alle beta­ler pr pas­se­ring.

  At områ­det har et stort uvik­lings­po­ten­sia­le når man får redu­sert bil­tra­fik­ken, er jeg helt enig i. Det er gans­ke sto­re butik­ker på beg­ge sider av Sørke­dals­vei­en, men områ­det hen­ger ikke sam­men pga tra­fikk­bar­rie­ren. Det gjør også at butik­ke­ne syd­vest for Sørke­dals­vei­en, langt på vei er avskå­ret fra T-banen.

  Er man først i det­te områ­det, kan man også ta med at det må gjø­res noe med gang­tun­ne­len under spo­re­ne på Major­stu­en sta­sjon. I dag er beg­ge inn­gan­ge­ne innen­for kon­troll­so­ne­ne, slik at hvis man går gjen­nom der uten gyl­dig bil­lett, risi­ke­rer man sni­ke­ge­byr. Det er gans­ke håp­løst. Det kan kan­skje bli tema for en annen kom­men­tar.

 • Peter Udbjørg

  Gam­gtun­nel­len er haug­gam­mel og ikke han­di­cap­venn­lig (bare trap­per), så har du barne­vogn eller er dår­lig til beins, kan du like­gjer­ne gå rundt (og uten­om sper­re­ne). Kun­ne sånn sett like­gjer­ne bygd ei ny bru OVER spo­re­ne. Men nå har jo Ruter Sto­re Pla­ner for Ny Major­stu­en sta­sjon sånn røf­fly ved Val­ky­rie plass, og da blir alt så meget bed­re.
  Om den kom­mer i vår leve­tid (både du, Olav Tor­vund, og jeg, har beg­ge pas­sert mid­dags­høy­den), er et åpent spørs­mål… 😉

 • Peter Udbjørg

  Selv­sagt et utmer­ket for­slag. Få vekk de her­sens par­ker­te bile­ne som ikke tje­ner noen hen­sikt, og lag skik­ke­lig syk­kel­vei (men lag nå ikke nye P-plas­ser innen­for…). 🙂

 • Sabal Myrak

  Måneds­kort ja. For å gi folk et påskudd for å kjø­re mest mulig i Oslo før abon­ne­men­tet løper ut. Var ikke klar over hva pris­sys­te­met var før i tiden. Enten betal­te fir­ma eller pap­pa. Hehe.

  Jepp! Som stu­dent til­brak­te jeg man­ge sene kvel­der på lese­sa­len og skul­le ned til Colos­se­um, og da had­de jeg ikke måneds­kort. Gikk like­vel ofte gjen­nom den gang­tun­nel­len og var litt irri­tert over at det var kon­troll­sone. Med syk­kel gikk jeg hel­ler over gang­brua på Frø­en. Også trapp der, men med trille­spor.

  Jeg har både gått og syk­let for­bi Meny Colos­se­um MANGE gan­ger, gjer­ne på mot­satt side av vei­en, og hatt ting jeg skul­le kjø­pe, men ikke hand­let der, nett­opp på grunn av at man ikke kan kom­me seg dit uten å krys­se vei­en. Der har du minst en bun­ke tusen­lap­per som Meny Colos­se­um ikke har tjent på meg.

 • Pingback: Åtte nye byruter for sykkel | Olav Torvunds blogg()