Rosabloggerne hyller seg selv

Nå kan vi lese at noen har fått pri­ser i noe som kal­les Vixen Blog Awards. Jeg ble opp­merk­som på den­ne da den ble delt ut i fjor. Selv om jeg har en blogg, i lik­het med nes­ten 200.000 and­re nord­menn om man skal tro NRK, så har jeg ingen ambi­sjo­ner om å bli “topp­blog­ger”. Det er vel en “heders­tit­tel” omtrent som å være “topp­kom­men­ta­tor” i nett­avi­se­nes kom­men­tar­felt. Men jeg ble like­vel litt nys­gjer­rig, og vil­le vite hva det­te var for slags kåring. Det var og er en kåring i klas­ser som repre­sen­te­rer uli­ke nyan­ser i rosa, med unn­tak av den rosa­ka­te­go­ri­en som John Chris­ti­an Elden repre­sen­te­rer. Det­te er slik rosa­b­log­gen Vixen deler nors­ke blog­ger inn i klasser:

 • Årets gull­penn
 • Årets kjen­dis­blogg
 • Årets mote­blogg
 • Årets stjerne­skudd
 • Årets skjønn­hets­blogg
 • Årets blogg­bu­si­ness
 • Årets blog­ger
 • Fol­kets favoritt
 • Årets inte­ri­ør­blogg
 • Årets livs­stils­blogg
 • Årets mat­blogg
 • Årets tre­nings- og helseblogg

Jeg tok en titt på den sis­te, og kun­ne raskt kon­sta­te­re at det ikke er dit jeg vil gå for tre­nings- eller helse­råd. Både når det gjel­der tre­ning og helse vil jeg ha fag­kunn­skap, ikke mer eller mind­re rosa tren­der pre­sen­tert av ama­tø­rer. Noen kate­go­ri­er vi ikke fin­ner, er f.eks:

 • Årets syk­kel­blogg
 • Årets jus­blogg
 • Årets musikk­blogg (som må bry­tes ned på musikk­sjan­ger, det er nok man­ge musikk­blog­ger der ute som ikke inter­es­se­rer meg.)
 • Årets gitar­blogg
 • Årets lit­te­ra­tur­blogg
 • Årets filo­so­fi­blogg
 • Årets forsk­nings­blogg
 • Årets sam­funns­blogg (poli­tikk)
 • Årets fot­o­blogg
 • Årets film­blogg
 • Årets vin­blogg
 • Årets ølblogg
 • Årets medie­kri­tis­ke blogg

For nå nev­ne noen kate­go­ri­er som kan­skje kun­ne ha fått sli­ke som meg til å bli inter­es­sert i det­te på noe annet enn et metaplan.

Nå er det ikke noe uvan­lig at en bran­sje hyl­ler seg selv. De fles­te pri­ser er slik, enten det er Aman­da, Spelle­mann, SKUP, Gull­ru­ten, Komi­pri­sen, Idretts­gal­la­en eller annet. Det som skil­ler den­ne blogg­pri­sen fra nevn­te pri­ser, er at den frem­stil­les som noe den ikke er, nem­lig en kåring av Nor­ges bes­te blog­ger. Skjønt det er vel and­re media som har opp­høy­et den til det­te, i sin ukri­tis­ke kjen­dis­dyr­king.  Det er omtrent som om kjen­dis­pres­sen, repre­sen­tert ved Se & Hør og Dag­bla­det, skul­le lage en presse­pris, som lik­som skul­le være en kåring av Nor­ges bes­te aviser/magasiner, med klas­ser som :

 • Årets puppe­opp­salg
 • Årets bryl­lups­re­por­ta­sje
 • Årets flot­tes­te flåttoppslag
 • osv.

I år kun­ne nevn­te medi­er top­pe kjen­dis­dyr­kel­sen på blogg­pre­mie­rin­gen med bil­de av en nes­ten ekte pupp.

Jeg føler at antrek­ket fram­he­ver mine bes­te trekk, sier Isach­sen til Dag­bla­det.”

Så sili­kon­pup­pe­ne er alt­så hen­nes bes­te trekk, i føl­ge hen­ne selv, om vi skal tro Dagbladet.

Puppe­stun­tet var selv­sagt for­di hun var lei av foku­set på krop­pen. Skjønt hele kårin­gen er vel en hyl­lest til det Vil­de Gotschal­k­sen kal­ler Selv­ut­slet­ten­de kropps­fik­se­ring. Ber­gens­grup­pen SAFT had­de føl­gen­de lin­je i en sang:

Kil­ling for peace is like fuck­ing for virginity”.

Å flashe en sili­konim­plan­tert pupp for å ta opp­merk­som­het bort fra kropps­fo­ku­set, fal­ler omtrent i sam­me kate­go­ri. Hun opp­nåd­de nok akku­rat det hun vil­le: Mer opp­merk­som­het rundt seg selv og sin blogg.

Går vi til VG kan vi lese det­te om Dag­bla­dets nyhets­re­dak­tørs syn på slikt:

Utover det synes vi det er topp hvis Sop­hie Eli­se bru­ker sin medie­makt til å gjø­re som femi­nis­ter har gjort siden 1970-tal­let, sier fun­ge­ren­de nyhets­re­dak­tør Hil­de Schjer­ve i Dag­bla­det til VG.”

Joda, vi som ikke len­ger er helt unge, hus­ker at femi­nis­ter kas­tet BHen på 1970-tal­let. Hun bru­ker sin medie­makt til å få mer opp­merk­som­het rundt seg selv og der­med enda mer rosa medie­makt. Men når Dabla­dets nyhets­re­dak­tør hyl­ler puppe­stunt som om det skul­le være en form for femi­nis­tisk aksjon, da illust­re­rer det først og fremst hvor dypt Dag­bla­det har sun­ket. Dag­bla­det: All­tid pupp!

At rosa­b­log­ger­ne hyl­ler seg selv med pri­ser, det er greit nok. Det er ikke noe mer galt enn at and­re deler av media hyl­ler og pri­ser seg selv. Det som irri­te­rer meg med den­ne kårin­gen, er at and­re medi­er synes å ta den alvor­lig, og frem­stil­ler den omtrent som en kåring av Nor­ges bes­te blog­ger. Det bidrar til å for­ster­ke bil­det av at blog­ger er use­riøst fjas. Selv om fle­re rosa­b­log­ge­re har vars­let at de vil begyn­ne å skri­ve om krig og fred og sånn, eller kan­skje blir det hel­ler mil­jø, flyk­tin­ger og sånn i dis­se tider, og Sop­hie Eli­se er kåret til den kvin­nen med mest medie­makt, så tror jeg ikke at rosa­b­log­ger­ne kom­mer til å set­te dags­or­den i samfunnet.

Vixen, som deler ut den­ne pri­sen, er en rosa­b­logg som kal­ler seg selv for nett­ma­ga­sin. De skri­ver om det sam­me som rosa­b­log­ger­ne, og er like full av tekst­re­kla­me, selv om de kan­skje er noe flin­ke­re enn man­ge and­re til å mer­ke det med “spon­set inn­hold”. “Spon­set inn­hold”, i alle fall når man tar betalt for selv å skri­ve pent om et pro­dukt, er blogg­ho­re­ri. Man sel­ger ut det man måt­te ha av tro­ver­dig­het til den som vil beta­le. Det er slik “topp­blog­ger­ne” tje­ner penger.

Jeg har ikke noe i mot at folk tje­ner pen­ger, også på blog­ger. Jeg vil­le hel­ler ikke hatt noe i mot å tje­ne litt pen­ger på det­te selv. Men man kan beta­le en for høy pris for pen­ger. Jeg får også noen fore­spørs­ler om spon­set inn­hold, men har kon­se­kvent sagt nei.

Pro­duk­ter som jeg har omtalt, er pro­duk­ter jeg selv har anskaf­fet til ordi­nær pris, som jeg selv bru­ker og er godt for­nøyd med. Skjønt en og annen bok har jeg nok fått, men da først etter å ha bedt om den for­di jeg syn­tes den har vir­ket inter­es­sant, og har hatt lyst til å lese den og skri­ve om den.

Min tro­ver­dig­het, om jeg har noen, er ikke til salgs.

Print Friendly, PDF & Email