Bilister, syklister og handel i Oslo

Oslo Han­delstands For­ening har fått laget en rap­port om hvor­dan de som hand­ler i byen rei­ser. Bilen­de kun­der har betyd­ning, sa Gun­nar Lar­sen på ROM-kon­fe­ran­sen. Jeg tror ikke noen har sagt at de ikke har betyd­ning, spørs­må­let er hvor stor betyd­ning de har.  OHF har så langt jeg har klart å fin­ne ut, ikke offent­lig­gjort rap­por­ten. Når man bare kan hol­de seg til presse­om­ta­le, får man vite lite om meto­de og i det hele tatt kva­li­te­ten på den­ne rap­por­ten. Jeg har lest gans­ke man­ge elen­di­ge rap­por­ter fra kon­su­lent­sel­ska­per, så her må rap­por­ten ut må nett!

Jeg blir også skep­tisk når jeg ser en under­sø­kel­se som så fint bekref­ter det som opp­drags­gi­ver har sagt i lang tid, basert på syn­sing og ikke kunn­skap, og under­sø­kel­sen viser helt and­re resul­ta­ter enn and­re under­sø­kel­ser. Det har nylig blitt fore­tatt to uav­hen­gi­ge lit­te­ra­tur­stu­di­er av under­sø­kel­ser om det­te, en av Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt, og en av Sta­tens Veg­ve­sen. Jeg tvi­ler også på at folk som syk­ler bare sto for 0,3% av omset­nin­gen. En gans­ke ny dansk under­sø­kel­se vis­te at syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re stor for 50% av han­de­len i stør­re byer, og 25% i mind­re byer. Den gir vel en indi­ka­sjon på utvik­lin­gen når syk­kel­for­hol­de­ne blir bedre.

NRK Øst­lands­sen­din­gen skri­ver det­te om hvor­dan det har vært gjen­nom­ført: Con­ti­nue read­ing Bilis­ter, syk­lis­ter og han­del i Oslo