Bilister, syklister og handel i Oslo

Oslo Han­delstands For­ening har fått laget en rap­port om hvor­dan de som hand­ler i byen rei­ser. Bilen­de kun­der har betyd­ning, sa Gun­nar Lar­sen på ROM-kon­fe­ran­sen. Jeg tror ikke noen har sagt at de ikke har betyd­ning, spørs­må­let er hvor stor betyd­ning de har.  OHF har så langt jeg har klart å fin­ne ut, ikke offent­lig­gjort rap­por­ten. Når man bare kan hol­de seg til presse­om­ta­le, får man vite lite om meto­de og i det hele tatt kva­li­te­ten på den­ne rap­por­ten. Jeg har lest gans­ke man­ge elen­di­ge rap­por­ter fra kon­su­lent­sel­ska­per, så her må rap­por­ten ut må nett!

Jeg blir også skep­tisk når jeg ser en under­sø­kel­se som så fint bekref­ter det som opp­drags­gi­ver har sagt i lang tid, basert på syn­sing og ikke kunn­skap, og under­sø­kel­sen viser helt and­re resul­ta­ter enn and­re under­sø­kel­ser. Det har nylig blitt fore­tatt to uav­hen­gi­ge lit­te­ra­tur­stu­di­er av under­sø­kel­ser om det­te, en av Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt, og en av Sta­tens Veg­ve­sen. Jeg tvi­ler også på at folk som syk­ler bare sto for 0,3% av omset­nin­gen. En gans­ke ny dansk under­sø­kel­se vis­te at syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re stor for 50% av han­de­len i stør­re byer, og 25% i mind­re byer. Den gir vel en indi­ka­sjon på utvik­lin­gen når syk­kel­for­hol­de­ne blir bedre.

NRK Øst­lands­sen­din­gen skri­ver det­te om hvor­dan det har vært gjennomført:

Da det ble kjent at byrå­det i Oslo øns­ket bil­fritt sen­trum i løpet av 2019, bestil­te OHF og søs­ter­or­ga­ni­sa­sjo­nen Byfolk en såkalt handle­pose­un­der­sø­kel­se fra ana­lyse­sel­ska­pet YouGov.

1020 per­soner med handle­po­ser ble inter­vju­et på seks for­skjel­li­ge ste­der innen­for Ring 1. Sju pro­sent had­de bare brukt bil; ni pro­sent had­de kom­bi­nert bil med and­re trans­port­for­mer.

Nett­avi­sen neny­he­ter skrev litt mer om meto­den. Vi får da vite følgende:

” Uni­ver­set i under­sø­kel­sen er de som har gått med handle­po­ser innen­for Ring 1. Det er folk som har vært på Aker Bryg­ge, Karl Johans gate, Jern­bane­tor­get, Torg­gata og så videre”

Da er det i alle fall ikke over­ras­ken­de at de ikke har fan­get opp syk­lis­ter. Jeg vet ikke om man­ge syk­len­de som spa­serer rundt med handle­po­ser. Jeg gjør det ikke, så jeg vil­le ikke ha blirr fan­get opp om jeg var i byen og hand­let den dagen den­ne under­sø­kel­sen ble gjennomført.

Jeg vil ikke ha poser hen­gen­de å slen­ge på sty­ret når jeg syk­ler. Jeg har med meg enten en rygg­sekk, en syk­kel­ves­ke eller kan­skje en skul­der­ves­ke. De enes­te gan­ge­ne jeg syk­ler med handle­po­ser, er hvis jeg er inn­om en mat­bu­tikk på vei hjem, og ikke har nok ledig plass i noe mer hen­sikts­mes­sig å frak­te vare­ne i. Det drei­er seg uan­sett bare om et par hund­re meter. Også om jeg får vare­ne i en pose, put­ter jeg posen umid­del­bart i rygg­sek­ken eller syk­kel­ves­ken. Jeg går ikke rundt med syn­lig handlepose.

Dess­uten plei­er jeg å syk­le fra butikk til butikk. Hvis de skul­le ha fått meg meg, måt­te de ha stop­pet syk­lis­ter som kan­skje had­de hand­let. Men vi syk­let nok bare for­bi. Uten å ha noe solid fag­lig grunn­lag for min anta­gel­se, tror jeg at jeg på det­te områ­det er gans­ke typisk for syk­lis­ter som hand­ler i sentrum.

Jeg tror ikke at noen av de spur­te bare had­de brukt bil. De had­de nok gått fra der de had­de par­kert bilen. Av det jeg har sett, kom­mer det ikke fram hvor de som kom med bil had­de par­kert. Det er et gans­ke vik­tig spørs­mål når det gjel­der spørs­må­let om bil­fritt sen­trum. Hvis man par­ke­rer i et av par­ke­rings­hu­se­ne langs Ring 1, vil det ikke bli berørt av bil­fritt sentrum.

Jeg tror ikke man­ge hand­ler dag­lig­va­rer i sen­trum. I alle fall ikke folk som syk­ler, nep­pe hel­ler folk som rei­ser kol­lek­tivt. Folk som kom­mer med bil, gjør kan­skje det. Dag­lig­va­rer kjø­per man  gjør man der man bor. Om man gjør and­re inn­kjøp den ene eller and­re dagen, spil­ler som regel ikke noen stor rol­le. Der­for er været en rele­vant fak­tor. Hvis været i dag er dår­lig, kan man utset­te det inn­kjø­pet til en annen dag.

Per Stå­le Ekrol far Yougov, som har hatt ansva­ret for under­sø­kel­sen, bom­mer nok også når han for­kla­rer den lave sykke­lan­de­len med at man får med lite på en syk­kel. Man får nok uten pro­ble­mer med omtrent like mye som man kla­rer å bære i hen­de­ne når man rei­ser kol­lek­tivt. Man bør også mer­ke seg at det blir sta­dig fle­re vare­syk­ler, og mane har syk­kel­til­he­ne­re. Da får man med seg mye. Jeg har ingen pro­ble­mer med å gjø­re unna lør­dags­han­de­len med sykkel.

Ekrol viser til at de fore­tok en til­sva­ren­de under­sø­kel­se i 2010,og da var sykke­lan­de­len mye høy­ere. Det er nok en for­skjell på mai og novem­ber når det gjel­der antall syk­len­de, selv om det blir sta­dig fle­re hel­års­syk­lis­ter. De sier at de spur­te folk på fire ste­der. Skjønt de spur­te også folk på et sted som heter “og så vide­re”. Jeg er gans­ke godt kjent i byen, men hvor det lig­ger, det vet jeg ikke.

Beg­ge under­sø­kel­ser bør offent­lig­gjø­res, også med tall for uli­ke ste­der i byen på uli­ke dager. Man har spurt folk med bære­po­ser på Jern­bane­tor­get, Nor­ges vik­tigs­te kol­lek­tiv­knute­punkt, som er et hel­ve­te for folk som syk­ler. Det vil­le for­und­re meg mye om man ikke møter man­ge kol­lek­tiv­rei­sen­de der. Vi vet at Torggt har blomst­ret etter at den ble gjort om til en sykkle­prio­ri­tert gate. Det viser klart at frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, og restrik­sjo­ner på bil­tra­fikk har vært bra for omset­nin­gen. Torggt ble ikke en “auto­stra­da for syk­lis­ter som raser gjen­nom gaten i 45 km/t”, slik at de for­doms­ful­le fol­ke­ne i OHF fryk­tet. Jeg vil tro, men vet ikke, at han­de­len på Aker bryg­ge gene­relt var lave­re i novem­ber enn i mai. Hvis den anta­gel­sen er rik­tig, vil det kun­ne under­byg­ge noe annet som er vik­tig: Folk hand­ler der de liker å opp­hol­de seg. I mai er det tri­ve­lig å være nær sjø­en på Aker bryg­ge. Det er ikke like attrak­tivt på sen­høs­ten, og enda mind­re om vinteren.

Man skal være for­sik­tig med å gene­ra­li­se­re ut fra seg selv. Men jeg tar like­vel sjan­sen på å bru­ke meg selv som eksem­pel. Det vil­le ald­ri fal­le meg inn å syk­le til et kjøpe­sen­ter. De få gan­ge­ne det ikke er til å unn­gå, vel­ger jeg bil. Man får all­tids tak i en bil når man tren­ger en, selv om man ikke eier en bil.

Etter at vi kvit­tet oss med bilen, hand­ler vi mer i nær­bu­tik­ke­ne der vi bor enn hva vi gjor­de tid­li­ge­re. Om fle­re hand­ler i sine nær­bu­tik­ker, så er det en etter min mening bare posi­tiv utvik­ling, selv om det betyr at jeg hand­ler mind­re enkel­te and­re ste­der. Det er flott om folk i stør­re grad hand­ler i sitt nær­mil­jø, gjer­ne i butik­ke­ne i sien bydel­sen­tra der de bor. Skal hele byen utvik­les, er det det­te som er vei­en å gå.

Tid­li­ge­re kjør­te jeg gjer­ne til Cen­tra, nå Jacobs på Major­stu­en på lør­dag, for å gjø­re ukens stor­han­del av mat­va­rer. Jeg drar fort­satt dit, da det er en av de bed­re mat­bu­tik­ke­ne i Oslo, gjer­ne med en vare­syk­kel. Men jeg drar ikke dit like ofte som før, og hand­ler mind­re når jeg er der. Volum­va­rer som melk, juice osv kan jeg like gjer­ne kjø­pe i en av de kje­de­li­ge kjede­bu­tik­ke­ne i nær­he­ten. Tid­li­ge­re gjor­de jeg ukens hoved­inn­kjøp hos Centra/Jacobs, og gjor­de litt sup­ple­rings­han­del i butik­ke­ne i mitt nærm­li­jø. Nå er det hel­ler mot­satt. Jeg drar til Centra/Jacobs for å kjø­pe det de ikke har i butik­ke­ne i nærmi­jø­et. De har tross alt et mye bed­re vare­ut­valg og mer kva­li­tets­va­rer enn COOP, KIWI og Bunnpris.

For fisk og vilt fin­ner man kna­pt noen bed­re butikk enn min nær­bu­tikk Fjel­berg. Det er ikke dit man går for å hand­le bil­lig. Men vil man ha kva­li­tet og er vil­lig til å beta­le for kva­li­tet, er det ste­det. Det sam­me gjel­der oste­bu­tik­ke­ne Frog­ner Spec­i­al og Oste­klok­ken.

Hvis jeg skal ha noe annet enn mat­va­rer, drar jeg til en av butik­ke­ne i sen­trum. Eller jeg bestil­ler vare­ne på net­tet. Man fin­ner ikke ordent­li­ge bok­hand­le­re uten­for sen­trum. For de av oss som er så gam­mel­dag­se at vi fort­satt kjø­per musikk på CD, er det bare i sen­trum vi fin­ner plate­bu­tik­ker med et visst, om enn sta­dig krym­pen­de utvalg. Jeg kjø­per sta­dig mer av det­te på net­tet. Alt data­ut­styr kjø­per jeg i prak­sis på net­tet. For oss som er inter­es­sert i foto, er det bare to butik­ker: Scan­di­na­vi­an Photo i sen­trum (Møl­lergt) og Inter­foto på Skøy­en. Jeg syk­ler van­lig­vis til sen­trum om jeg skal kjø­pe noe fotorelatert.

Som så man­ge and­re godt og vel mid­del­ald­ren­de menn, er jeg ikke noe glad i å hand­le klær. Men hvis jeg skal ha klær, kjø­per jeg de i sen­trum. Jeg har pro­ble­mer med å fin­ne sko som pas­ser godt til mine føt­ter. Så sko plei­er jeg uan­sett å kjø­pe enten i Lon­don eller et sted i USA når jeg er der. For sports- og syk­kel­ut­styr varie­rer det mel­lom sen­trum og Major­stu­en. Til beg­ge ste­der drar jeg van­lig­vis på syk­kel. Men jeg er skuf­fet over at man­ge butik­ker som sel­ger syk­ler, åpen­bart ikke er inter­es­sert i at dis­se skal kom­me syk­len­de til­ba­ke til butik­ken, når man ser hvor dår­lig de har lagt til ret­te for syk­lis­ter. Så len­ge man ikke skal ha sto­re volum­va­rer som bygge­va­rer og møb­ler, er butik­ke­ne på kjøpe­sent­re­ne bare ble­ke skyg­ger av de man fin­ner i sentrum.

Skal man ha tra­di­sjo­nell, norsk mat, fin­ner man kna­pt et bed­re sted enn Fena­kno­ken, en butikk som så vidt jeg vet har flyt­tet fle­re gan­ger på grunn av det som tar knek­ken på sli­ke små­bu­tik­ker: Gård­ei­ere som skrur opp hus­lei­en til nivå­er som sli­ke butik­ker ikke kan beta­le. Det er grå­di­ge gård­ei­ere, ikke man­ge­len på par­ke­rings­plas­ser som tar knek­ken på sli­ke butikker.

Den størs­te svak­he­ten ved sli­ke under­sø­kel­ser er like­vel at de ald­ri kan gi noe annet enn bil­der av nåsi­tau­sjo­nen. De kan, uan­sett hvor god meto­de de vel­ger, bare få svar på hvor­dan de som er i byen i dag reis­te dit, og hvor mye de hand­let. De som ikke synes det er noe tri­ve­lig i en by fylt av biler, i alle fall ikke så tri­ve­lig at det er bry­et verdt å rei­se inn dit, de når man ikke. Man vet ikke hvem og hvor man­ge som vil­le fin­ne byen mer attrak­tiv om den ble til­rette­lagt for folk, og ikke biler. Sli­ke under­sø­kel­ser sier ingen ting om hva som vil skje der­som ram­me­ne end­res, og føl­ge­lig ikke noe om hva som vil bli resul­ta­tet når sen­trum blir fritt for privatbiler.

Da tobakkska­de­lo­ven ble skjer­pet inn i 2004, slik at det ikke len­ger var til­latt å røy­ke på ser­ve­rings­ste­der, kun­ne man spør­re de gjes­te­ne som tros­set røyk­stan­ken om de vil­le fort­set­te å gå dit hvis de ikke len­ger fikk lov til å røy­ke der, eller hvor stor andel som var røy­ke­re. Da kun­ne man kon­stru­ere skrekk­sce­na­ri­er om hvor ille det vil­le bli der­som man ikke len­ger fikk lov til å røy­ke, noe ser­ve­rings­bran­sjen også gjor­de. Det en slik spørre­un­der­sø­kel­se ikke vil­le kun­ne fan­ge opp, er de som lot være å gå på sli­ke ste­der for­di man ikke triv­des i and­res røyk. Og resul­ta­tet ble hel­ler ikke der slik bran­sjen trod­de eller fryk­tet. Noen ser­ve­rings­ste­der gikk selv­sagt duk­ken, ikke minst de som var basert på kon­sep­tet “røyke­rom med ser­ve­ring”. Men man­ge nye duk­ket opp, og sam­let sett gikk det bed­re etter at røy­ken var luf­tet ut.

Noe lig­nen­de vil vi se når pri­vat­bi­le­ne sten­ges ute fra sen­trum også. Noen, ikke minst butik­ker som klam­rer seg til kun­der i bil, vil ikke kla­re over­gan­gen. Synd for dem, men ikke nød­ven­dig­vis for byen. Bilis­ter som kjø­rer rundt og rundt i sen­trums­ga­te­ne i en evig jakt etter en ledig par­ke­rings­plass, de vil vi gans­ke enkelt ikke ha i byen, uan­sett hvor mye han­delstan­den måt­te tje­ne på dem. Oslos his­to­ris­ke sen­trum er øde­lagt og utar­met av bil­tra­fikk gjen­nom man­ge tiår. Det må vin­nes til­ba­ke, men det vil ta tid å få liv i en eksos­for­gif­tet asfaltørken.

Han­del er vik­tig for byen. Men byen er noe annet og noe mer enn et kjøpe­sen­ter.  Det vik­tigs­te er at folk tri­ves i byen, ikke at de rei­ser til byen når de skal hand­le. Da hand­ler de nok, når de like­vel er der.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email