Norsk sykkelturisme — på bilalderstadiet

Foto:  Ber­ry van den Bosch, brukt med tillatelse.

Syk­kel­tu­ris­men er blant det som vokser mest i reise­livs­mar­ke­det, i alle fall om vi hol­der Nor­ge uten­for. Syk­kel­tu­ris­ter leg­ger også igjen mer pen­ger enn bil­tu­ris­ter. Cruise­tu­ris­ter, som Nor­ge synes å være svært så opp­tatt av, leg­ger ikke igjen sær­lig mye pen­ger, men for­uren­ser svært mye.

En av de hyg­ge­li­ge akti­vi­te­te­ne når det er skik­ke­lig kaldt ute, er å plan­leg­ge som­mer­en. Sist som­mer syk­let jeg fra Paris til Kiel, via Bel­gia og Nederland.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det ga mer­smak. Så spørs­må­let er: Hva slags sykkeltur(er) skal jeg plan­leg­ge til sommeren?

Con­ti­nue read­ing Norsk syk­kel­tu­ris­me — på bil­al­der­sta­di­et