Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte

Det rød-grøn­ne byrå­det har økt bevilg­nin­ge­ne til vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er og har lovet bed­re drift av syk­kel­tra­se­er i Oslo. Det har blitt bed­re. Det er mitt inn­trykk, og det er det man hører fra and­re vin­ter­syk­lis­ter. Det var en utvik­ling som star­tet under det for­ri­ge byrå­det. Men det gikk sak­te, alt­for sak­te. Det er langt igjen til man kan si seg tilfreds.

Saken er en illust­ra­sjon til at poli­ti­ke­re må slut­te å tro at et pro­blem er løst bare man har bevil­get pen­ger.  Det tar tid å få på plass et appa­rat som kan gjen­nom­føre det som pen­ge­ne er ment å skul­le bru­kes til. Jeg er egent­lig skep­tisk til at man skil­ler ut drift og ved­li­ke­hold av syk­kel­tra­se­er som et sær­spørs­mål ved siden av drift og ved­li­ke­hold av vei­er gene­relt. Vin­ter­drift skal inklu­de­re ryd­ding av syk­kel­tra­se­er, uten at den­ne delen av vei­en skal skil­les ut i en egen budsjettpost.

Målet på gjen­nom­fø­rings­evne er resul­ta­te­ne man ser på bak­ken, ikke hvor mye pen­ger man bru­ker. Inne­væ­ren­de vin­ter er ten­ta­men for det sit­ten­de byrå­det. Vin­te­ren 2016/2017 er eksa­men. Da har de ikke len­ger noen unn­skyld­nin­ger for hvor­for man ikke kan star­te umiddelbart.

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan brøy­te og hvor­dan ikke brøy­te