Hvordan brøyte og hvordan ikke brøyte

Det rød-grøn­ne byrå­det har økt bevilg­nin­ge­ne til vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er og har lovet bed­re drift av syk­kel­tra­se­er i Oslo. Det har blitt bed­re. Det er mitt inn­trykk, og det er det man hører fra and­re vin­ter­syk­lis­ter. Det var en utvik­ling som star­tet under det for­ri­ge byrå­det. Men det gikk sak­te, alt­for sak­te. Det er langt igjen til man kan si seg tilfreds.

Saken er en illust­ra­sjon til at poli­ti­ke­re må slut­te å tro at et pro­blem er løst bare man har bevil­get pen­ger.  Det tar tid å få på plass et appa­rat som kan gjen­nom­føre det som pen­ge­ne er ment å skul­le bru­kes til. Jeg er egent­lig skep­tisk til at man skil­ler ut drift og ved­li­ke­hold av syk­kel­tra­se­er som et sær­spørs­mål ved siden av drift og ved­li­ke­hold av vei­er gene­relt. Vin­ter­drift skal inklu­de­re ryd­ding av syk­kel­tra­se­er, uten at den­ne delen av vei­en skal skil­les ut i en egen budsjettpost.

Målet på gjen­nom­fø­rings­evne er resul­ta­te­ne man ser på bak­ken, ikke hvor mye pen­ger man bru­ker. Inne­væ­ren­de vin­ter er ten­ta­men for det sit­ten­de byrå­det. Vin­te­ren 2016/2017 er eksa­men. Da har de ikke len­ger noen unn­skyld­nin­ger for hvor­for man ikke kan star­te umiddelbart.

Oslo kom­mu­ne har gjer­ne hev­det at de, i mot­set­ning til Sta­tens veg­ve­sen, ikke vil bru­ke salt på syk­kel­vei­er. Men det Oslo kom­mu­ne sier her, er en sann­het med så sto­re modi­fi­ka­sjo­ner at det er mer nær­lig­gen­de å kal­le det en løgn. Kvar­dags­syk­list har vist hvor­dan det bru­kes sto­re meng­der salt, og med dagens brøyte­prak­sis sky­ves salt­sør­pen inn i syk­kel­felt og opp på for­tau. Sal­ting er noe herk, som øde­leg­ger syk­ler og sko. Vi syk­ler og går sta­dig i en ekkel saltsørpe.

SIMG_0830_DxO

Ved å bru­ke det man kal­ler sopsal­ting, hvor syk­kel­vei­en og for­tau­et sprøy­tes med en salt­lake etter at snø­en er børs­tet vekk, kan salt­meng­den redu­se­res kraf­tig, med bed­re resul­tat enn den salt­sør­pen som fly­ter rundt i Oslo i dag.

Trond­heim har demon­strert hvor­dan man ryd­der gater for snø. Man kan se det på det­te inn­sla­get fra NRK Trøndelag:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/DKTL99012016/20–01-2016#t=3m40s

For­tau og syk­kel­felt kos­tes, de ikke bare brøy­tes. Snø­en kostes/brøytes ut i vei­en, ikke inn i syk­kel­felt og opp på for­tau, slik den bil­prio­ri­ter­te brøy­tin­gen har pleid å være. Fra vei­en kjø­res snø­en bort med en gang.

Man må også føl­ge opp entre­pre­nø­re­ne, og kon­trol­le­re at de gjør den job­ben de får betalt for å gjø­re, slik Sta­tens veg­ve­sen gjor­de i Stav­an­ger. (Jeg kla­ger ofte på Sta­tens veg­ve­sen for at de bare prio­ri­te­rer bil, noe de gjør i vei­pro­sjek­ter. Men i alle fall i Oslo er de flin­ke til å ved­li­ke­hol­de de syk­kel­vei­ene de har ansva­ret for — bort­sett fra at de bru­ker litt mye salt.)

I Oslo ryd­des snø­en fort­satt på den bil­prio­ri­ter­te måten: Man brøy­ter snø­en til siden, hvil­ket vil si at snø­en brøy­te inn i syk­kel­felt, og opp på for­tau. Det­te kom­mer i til­legg til at bil­tra­fik­ken blå­ser snø­en inn i syk­kel­felt og opp på for­tau. Her har den en tendens til å bli lig­gen­de len­ge, for len­ge, selv om vi har sett bed­ring den­ne vin­te­ren. Det er ikke så man­ge ste­der å gjø­re av den­ne snø­en. Den må frak­tes bort, slik de gjør i Trondheim.

Gate­par­ke­ring er et pro­blem for så mye, også for snø­ryd­ding. Skal man få ryd­det gate­ne for snø, må de gate­par­ker­te bile­ne bort.

SIMG_0192_DxO

For fire år siden ble det anskaf­fet en snø­smelte­lek­ter til Oslo, som ren­set snø­en før smelte­van­net gikk i sjø­en. Den skul­le løse pro­ble­met med å fjer­ne snø­en. Men det synes ikke som om den er i vel­dig aktiv bruk.

SIMG_9593_DxO

Av en eller annen for meg helt ufor­såe­lig grunn, har Oslo for vane å ven­te med å kjø­re bort snø til det har vært noen peri­oder med mild­vær og påføl­gen­de kulde­pe­rioder, slik at den snø­en som er depo­nert der den ald­ri bur­de ha vært, har blitt til hard is. Så i ste­det for å bru­ke gans­ke let­te snø­fre­se­re for å fjer­ne snø­en, slik man gjør i NRK-inn­sla­get fra Trond­heim, må man gå på med gans­ke tung red­skap. Det­te er gans­ke langt fra mitt fag­felt. Men det må da bli mye dyre­re når man må bru­ke tung frem­for lett red­skap, og hele ope­ra­sjo­nen dess­uten tar mer tid. Man skul­le tro at det er en prak­sis som er etab­lert for at entre­pre­nø­re­ne skal få opp­drag til sitt tun­ge utstyr, ikke for å få best mulig vin­ter­drift i Oslo. I til­legg vil snø­en være rene­re om den fjer­nes gans­ke umid­del­bart etter et snøfall.

Prak­sis i Oslo har dess­uten vært å flyt­te kost­na­de­ne fra drifts­budjet­tet til helse­bud­sjet­tet og trygde­bud­sjet­tet. Her lig­ger det f.eks. en solid brøyte­kant mel­lom for­tau­et og kjøre­fel­tet i Hen­rik Ibsens gt, langs Slottsparken.

SIMG_0818_DxO

Vi vet hva som plei­er å skje. Når solen igjen begyn­ner å få et visst over­tak, van­lig­vis en gang i mars, smel­ter snø­en om dagen. Brøyte­kan­ten, som har ruk­ket å bli til solid is, lig­ger som en dem­ning mel­lom for­tau­et og kjøre­fel­tet, og dek­ker dess­uten til alle sluk. Så ikke noe smelte­vann fra for­tau­et ren­ner unna.

SIMG_3826_DxO

Om nat­ten fry­ser alt på igjen. Om mor­ge­nen er det blank is.

SIMG_3828_DxO

Skul­le det se ut som om det er strødd, er det bare et slags optisk bedrag. For gru­sen som måt­te være der, er dek­ket av is. Det er sesong for fall, med brudd og and­re ska­der på morgenen/formiddagen, og sesong for våte ben og øde­lag­te sko når man må gå i smelte­van­net på etter­mid­da­gen. Løs­nin­gen er gans­ke enkel: Fjern snø­en, og fjern den med en gang den kommer.

I for man­ge av Oslos gater er det par­ke­rings­lom­mer på inn­si­den av syk­kel­felt. Det­te for­ster­ker pro­ble­me­ne. Når de står par­ker­te biler der, får man ikke brøy­tet par­ke­rings­lom­me­ne. Bilis­ter par­ke­rer len­ger fra kan­ten, slik at bilen gjer­ne står et godt styk­ke ut i syk­kel­fel­tet. Den står da par­kert i syk­kel­fel­tet, og bør ileg­ges gebyr og for­trinns­vis tau­se bort for det­te. Men når bile­ne står par­kert der, er det ikke mulig å brøy­te helt inn til par­ke­rings­lom­men. Det blir lig­gen­de en brøyte­kant “mel­lom” par­ke­rings­lom­men og syk­kel­fel­tet. I prak­sis blir den lig­gen­de i syk­kel­fel­tet. Det­te er bare en av man­ge grun­ner til at par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­felt bør fjernes.

SIMG_6140_DxO

Nå er det ald­ri så galt at det ikke kan være godt for noe. Hvis man ikke har kapa­si­tet til å fjer­ne snø­en umid­del­bart, kan den mid­ler­ti­dig måkes inn i og lag­res i noen av dis­se par­ke­rings­lom­me­ne. Når vær­mel­din­gen mel­der om kom­men­de snø­fall, kan man plas­se­re ut skilt med “Par­ke­ring forbudt/veiarbeid”, taue bort even­tu­el­le par­ker­te biler og depo­ne­re snø­en der inn­til den kan kjø­res vekk.

Det er nå vin­ter­ved­li­ke­hol­det for vin­te­ren 2016/2017 må plan­leg­ges. Det er bare å set­te i gang.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email