Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum

Slik kan et bil­fritt Oslo sen­trum bli” skrev Oslo­by nylig, og omtal­te Grin­da­ker Land­skaps­ar­ki­tek­ters for­slag fra kon­kur­ran­sen «Get a Bike, Break Free!». Når sant skal sies, så hand­let den kon­kur­ran­sen ikke om hvor­dan man kun­ne gjø­re sen­trum bil­fritt, men om syk­kel­løs­nin­ger. Så det er ikke et direk­te svar på utford­rin­gen om hvor­dan leg­ge til ret­te for et bil­fritt sen­trum. Men siden det er den sam­men­hen­gen det nå har blitt satt i, vil jeg kom­men­te­re det med det utgangs­punk­tet. Nå kan vi lese at også Oslo Høy­re støt­ter det­te for­sla­get. Jeg er litt ambi­va­lent til det­te. Betyr det at Høy­re har kom­met på bed­re tan­ker, eller betyr det at man bør være skep­tisk til forslaget?

Det kan være et inn­spill i dis­ku­sjo­nen. Skal man vur­de­re for­sla­get, bør man se på selve kon­kur­ranse­for­sla­get, ikke bare på medie­om­ta­len av det. En av grunn­tan­ke­ne er et sam­men­hen­gen­de bil­fritt områ­de. I dag er ikke engang gåga­ten i Karl Johans gt sam­men­hen­gen­de, for­di den sta­dig avbry­tes av krys­sen­de bil­tra­fikk. Det pekes på at det i dag er for mye gjen­nom­kjø­ring gjen­nom sen­trum, noe jeg selv har påpekt tid­li­ge­re. For­sla­get er basert på at bilis­ter skal kjø­re rundt sen­trum, ikke gjen­nom, Det er en modell som er tatt i bruk med hell i man­ge byer, f.eks. Gro­nin­gen. Det­te er ingen ny tan­ke, hel­ler ikke i Oslo. I  NOU 1977:40A Norsk vei­plan II, Tra­fikk og bymil­jø, kan vi lese det­te på s. 107–108:

Gate­bruks­pla­nen for Oslo fra 1971 [64] inne­hol­der skje­ma­tis­ke tra­fikk­sa­ne­rings­pla­ner for hele det sen­tra­le byom­rå­de. Pla­nen er av kom­mune­sty­ret i prin­sip­pet ved­tatt gjen­nom ført. I Norsk Veg­plan II for Oslo er også ytre sone fore­slått inn­delt i 112 enkla­ver, som er beteg­nel­sen for et natur­lig sam­men­hen­gen­de om råde som kan skjer­mes for gjennomgangstrafikk.”

Con­ti­nue read­ing Grin­da­kers for­slag til “bil­fritt” sen­trum

Å redusere gulrotforsyningen er ikke å svinge pisken

Oppo­si­sjo­nen vil ha bed­re mil­jø, fle­re gul­røt­ter og mind­re pisk”, kun­ne vi nylig lese i Oslo­by. “Så langt opp­le­ver jeg at de bru­ker for mye pisk og for lite gul­rot” sa Venst­res Hall­stein Bjercke. Som om det ikke har blitt delt ut nok gul­røt­ter. Man har f.eks. kun­net bru­ke omtrent halve gate­area­let til par­ke­ring, stort sett gra­tis, til hin­der for kol­lek­tiv­tra­fikk og vare­le­ve­ring, til hin­der og fare for syk­lis­ter, og til fare for fot­gjen­ge­re. Sta­ten pøser på med gul­røt­ter ved at bilis­ter kan få en stor skatte­fri for­del fra arbeids­gi­ver, ved at arbeids­gi­ver beta­ler par­ke­ring. (Nei­da, den er ikke gra­tis selv om bilis­ten slip­per å beta­le. Den beta­les av noen, og skatte­reg­le­ne gjør at mye av den reg­nin­gen også hav­ner hos fellesskapet.)

I til­legg har det vært brukt mil­li­ar­der på tun­ne­ler og sto­re vei­pro­sjek­ter som skal gjø­re at bilis­ter kom­mer for­te­re fram. Pro­ble­met er ikke at det ikke har vært brukt gul­røt­ter. Pro­ble­met er at det har vært brukt alt for man­ge og for sto­re gul­røt­ter. Men de har blitt for­delt helt feil.

Om dagens oppo­si­sjon mener at det f.eks. har gått for sent med å etab­le­re beboer­par­ke­ring, så kan man bare min­ne dagens oppo­si­sjon at had­de byråd i for­ri­ge peri­ode, som tok slutt for under et halvt år siden. Det var vel Høyre/FrP som i sin tid avvik­let det som fan­tes av beboer­par­ke­ring i Oslo. Etter man­ge år med feil­prio­ri­te­rin­ger has­ter det å få gjort noe, og det er bra at dagens byråd gjør noe med det man tid­li­ge­re bare snak­ket om i fest­ta­ler.

Con­ti­nue read­ing Å redu­se­re gul­rot­for­sy­nin­gen er ikke å svin­ge pis­ken

Ost, opprinnelse og varemerker

Syn­nø­ve Fin­den fikk en mid­ler­ti­dig for­føy­ning mot seg i Fol­lo ting­rett. De får ikke lov til å skri­ve at deres ost “Kongs­gård” er av jarls­berg­type. Tine har regist­rert vare­mer­ke “Jarls­berg”, samt uli­ke vari­an­ter av det­te, både som ord­mer­ke, figur­mer­ke og kom­bi­nert merke.

Jarsl­berg er en tra­di­sjo­nell oste­type, utvik­let i Vest­fold. I Far­mann-kro­nik­ken 24. juni 2005, : “Osten og æren”, skri­ver Odd Gun­nar Skage­stad:

For det førs­te – den merke­va­ren som i våre dager frem­stil­les og mar­keds­fø­res av TINE under den vel­kjen­te Jarls­berg-logo­en, er en rela­tivt nyut­vik­let ver­sjon av den tra­di­sjo­nel­le Jarls­berg­os­ten. En del av æren for dagens merke­pro­dukt må såle­des til­skri­ves det for­ed­lings­ar­bei­det som ble dre­vet på Nor­ges Land­bruks­høy­sko­le på slut­ten av 1950-tal­let, under pro­fes­sor Ole Mar­tin Yst­gaards ledel­se. Den vik­tigs­te nyvin­nin­gen i så måte var til­set­nin­gen av pro­pion­syre­kul­tur, som bed­ret på hull­set­ning og smak. Men grunn­pro­duk­tet var og for­ble den tra­di­sjo­nel­le oste­ty­pen, med røt­ter i Våle i Vestfold.

Om Jarls­berg­os­tens his­to­rie – og for­his­to­rie – flo­re­rer imid­ler­tid de mest fan­tasi­ful­le myter, som det nå bur­de være på tide å ryd­de opp i.”

Con­ti­nue read­ing Ost, opp­rin­nel­se og vare­mer­ker

Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå star­ter kam­pen om plas­sen, skri­ver Aften­pos­tens Hil­de Lund­gaard i ingres­sen til sin kom­men­tar “Når syk­ke­len blir hel­lig ku”. Hun bom­mer grovt. Det er bilen som har vært en hel­lig ku alt for len­ge., og kam­pen om plas­sen star­tet for len­ge siden. Det som utløs­te dis­ku­sjo­nen og tutin­gen den­ne gan­gen, var at Bymiljø­eta­ten prio­ri­ter­te syk­lis­ter ved snø­ryd­ding. Gate­par­ker­te biler hind­rer snø­ryd­ding i gate­ne, og gjør det i prak­sis umu­lig å ryd­de syk­kel­felt på en god måte. Der­for må man gjor­de som man nå tes­tet for førs­te gang: Ved vars­let snø­fall set­ter man ut skilt med par­ke­ring for­budt, slik at det er mulig å ryd­de gaten ordent­lig. Det ble da vans­ke­li­ge­re for eier­ne å par­ke­re de hel­li­ge kyr­ne sine, og da star­tet rautingen.

Hil­de Lund­gaard skriver:

Man­ge syk­lis­ter eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bru­ke den. I ind­re by er kam­pen om dis­se ste­de­ne som kjent alle­re­de en ope­ra­sjon som ikke bidrar til sin­nets munterhet.”

Con­ti­nue read­ing Gate­par­ke­ring og snø­ryd­ding: Oslo Høy­re dan­ser etter bil­hor­net

Mobbing av gateparkerende bilister???

Kraf­tig reak­sjon på nye par­ke­rings­be­stem­mel­ser i Oslo” kan vi lese i Oslo­by. Eller som det står langt mer tenden­siøst i papir­ut­ga­ven: “Oslo mob­ber bil­ei­ere”.

SIMG_1618_DxO

Hva er så rea­li­te­ten i den­ne “mob­bin­gen”? Oslo kom­mu­ne har utvi­det den tiden hvor man må beta­le for å par­ke­re i gate­ne, slik at man må beta­le fram til kl. 20.00. Tenk noe så for­fer­de­lig: Man kan ikke hen­set­te bilen gra­tis på fel­les­area­le­ne like len­ge som man kun­ne før.

Con­ti­nue read­ing Mob­bing av gate­par­ke­ren­de bilis­ter???

Sabotøren Oslo Politikammer

Oslo Politi­kam­mer har i åre­vis vært en sabo­tør når det gjel­der å få en mer men­neske­venn­lig by. Sis­te sabo­ta­sje­ak­sjon fra Oslo­po­li­ti­et er at de hel­ler vil “infor­me­re enn å gebyr­leg­ge die­sel-syn­der­ne”.

Len­ge mis­bruk­te poli­ti­et i Oslo sin skilt­myn­dig­het til å sabo­te­re demo­kra­tisk ved­tat­te regu­le­rin­ger i Oslo. Poli­ti­et vil­le hel­ler leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for bilis­ter, og det vil de åpen­bart nå også.

Det er endel utford­rin­ger knyt­tet til det­te. Vi må for eksem­pel være sik­re på at de som kjø­rer, er kjent med for­bu­det og at de kjø­rer på en kom­mu­nal vei. Vi vil i førs­te omgang infor­me­re folk om det­te, sier Sjøvold.”

Con­ti­nue read­ing Sabo­tø­ren Oslo Politi­kam­mer

Norge trenger ikke Ryanair

Det­te er i utgangs­punk­tet en kom­men­tar som ble skre­vet for noen år siden, da Ryanair også tru­et med å trek­ke seg ut Nor­ge. Av grun­ner jeg ikke len­ger hus­ker, ble den ikke pub­li­sert. Men når Ryanair igjen ras­ler med sab­le­ne, har jeg hen­tet den fram og opp­da­tert den.

Den gang var det Ryanirs skatte­trik­sing. Nå er det flysete­av­gif­ten som får Ryanair til igjen å ras­le med sab­le­ne. Når de sta­dig tru­er med å leg­ge ned i Nor­ge, da har de vel­dig stor tro på sin betyd­ning for Nor­ge. Kon­klu­sjo­nen er gans­ke enkel: Bare la Ryanair fly ut av lan­det. Vi tren­ger dem ikke.

Hvor­for vil dere lure meg, Ryanair?” spur­te Cars­ten Hen­rik Phil i Dine Pen­ger. Han rea­ger­te på alle til­val­ge­ne som han aktivt må vel­ge bort når han skal bestil­le bil­lett hos Ryanair, og på at dis­se er pre­sen­tert slik at de er vans­ke­li­ge å vel­ge bort. For­bru­ker­om­bu­det kla­ger på de ikke får ryd­det opp i Ryanair-fel­le­ne. Med alle dis­se eks­tra­ut­gif­te­ne som Ryanair pådyt­ter sine rei­sen­de, da er det direk­te lat­ter­lig når de påstår at grunn­la­get for virk­som­he­ten i Nor­ge fal­ler bort med en avgift på 80 kr per pas­sa­sjer. Con­ti­nue read­ing Nor­ge tren­ger ikke Ryanair

Useriøst og feigt fra Oslo Handelstands forening

For en tid til­ba­ke fikk Oslo Han­delstands for­enings (OHF) spin­dok­to­rer en del medie­opp­slag om en “under­sø­kel­se” som var blitt fore­tatt, som vis­te at bilis­ter hand­let mye, syk­lis­ter nes­ten ingen ting. Stikk i strid med hva de fles­te and­re under­sø­kel­ser om det­te viser.

Jeg, og man­ge med meg, rea­ger­te på den­ne såkal­te under­sø­kel­sen. Skal man kun­ne ta det­te noe i nær­he­ten av seriøst, er det en for­ut­set­ning at vi kan se hele under­sø­kel­sen, med en beskri­vel­se av hvor­dan den har vært gjen­nom­ført, og så vur­de­re den­ne. Jeg har sett man­ge dår­li­ge kon­su­lent­rap­por­ter, og ser ingen grunn til å leg­ge vekt på det som noen påstår frem­kom­mer av et slikt bestil­lings­verk, så len­ge man ikke gir mulig­het til å gå kri­tisk gjen­nom den.

OHF vil ikke offent­lig­gjø­re rap­por­ten. Det er bare noen utvalg­te “god­bi­ter” som OHFs spin­dok­to­rer har delt ut til vel­vil­li­ge, og dess­ver­re gans­ke ukri­tis­ke media.