Useriøst og feigt fra Oslo Handelstands forening

For en tid til­ba­ke fikk Oslo Han­delstands for­enings (OHF) spin­dok­to­rer en del medie­opp­slag om en “under­sø­kel­se” som var blitt fore­tatt, som vis­te at bilis­ter hand­let mye, syk­lis­ter nes­ten ingen ting. Stikk i strid med hva de fles­te and­re under­sø­kel­ser om det­te viser.

Jeg, og man­ge med meg, rea­ger­te på den­ne såkal­te under­sø­kel­sen. Skal man kun­ne ta det­te noe i nær­he­ten av seriøst, er det en for­ut­set­ning at vi kan se hele under­sø­kel­sen, med en beskri­vel­se av hvor­dan den har vært gjen­nom­ført, og så vur­de­re den­ne. Jeg har sett man­ge dår­li­ge kon­su­lent­rap­por­ter, og ser ingen grunn til å leg­ge vekt på det som noen påstår frem­kom­mer av et slikt bestil­lings­verk, så len­ge man ikke gir mulig­het til å gå kri­tisk gjen­nom den.

OHF vil ikke offent­lig­gjø­re rap­por­ten. Det er bare noen utvalg­te “god­bi­ter” som OHFs spin­dok­to­rer har delt ut til vel­vil­li­ge, og dess­ver­re gans­ke ukri­tis­ke media.