Useriøst og feigt fra Oslo Handelstands forening

For en tid tilbake fikk Oslo Handelstands forenings (OHF) spindoktorer en del medieoppslag om en “undersøkelse” som var blitt foretatt, som viste at bilister handlet mye, syklister nesten ingen ting. Stikk i strid med hva de fleste andre undersøkelser om dette viser.

Jeg, og mange med meg, reagerte på denne såkalte undersøkelsen. Skal man kunne ta dette noe i nærheten av seriøst, er det en forutsetning at vi kan se hele undersøkelsen, med en beskrivelse av hvordan den har vært gjennomført, og så vurdere denne. Jeg har sett mange dårlige konsulentrapporter, og ser ingen grunn til å legge vekt på det som noen påstår fremkommer av et slikt bestillingsverk, så lenge man ikke gir mulighet til å gå kritisk gjennom den.

OHF vil ikke offentliggjøre rapporten. Det er bare noen utvalgte “godbiter” som OHFs spindoktorer har delt ut til velvillige, og dessverre ganske ukritiske media.

“Vi mener at offentlig debatt bør basere seg på pålitelige fakta. Derfor bad vi OHF om å sende oss undersøkelsen i sin helhet. Svaret var nei; den skulle ikke publiseres. Sykkelprosjektet ble imidlertid invitert med på et møte hvor undersøkelsen ble presentert av YouGov. Selv om vi ikke fikk innsyn i annet enn presentasjonen, var denne mer enn nok til å slå fast at

1) utvalgsmetodikken er i seg selv så dårlig at det er umulig å gjøre brukbare analyser av dataene, og

2) analysen inneholder grove feil og manipulasjoner.”

En første forutsetning for å kunne diskutere en slik “undersøkelse”, er at den er tilgjengelig. Når OHF ikke vil offentliggjøre den, får vi tro at de har noe å skjule, enten ved at den viser resultater de ikke ønsker skal bli offentlige, eller at den er av en så dårlig kvalitet at den ikke tåler å bli gransket. Når vi ikke får tilgang til “undersøkelsen”, kan vi ikke en gang være trygge på at den foreligger, og at det ikke bare er dårlig diktning.

En såkalt “undersøkelse” som holdes hemmelig, slik at vi bare får de opplysningene som oppdragsgiver ønsker at vi skal få, den kan ikke tas seriøst. Det må betraktes som og behandles som ikke eksisterende. OHF har nok en gang vist at de ikke er en seriøs debattant.

Som det gjerne sies på engelsk: Put up or shut up!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.