Useriøst og feigt fra Oslo Handelstands forening

For en tid til­ba­ke fikk Oslo Han­delstands for­enings (OHF) spin­dok­to­rer en del medie­opp­slag om en “under­sø­kel­se” som var blitt fore­tatt, som vis­te at bilis­ter hand­let mye, syk­lis­ter nes­ten ingen ting. Stikk i strid med hva de fles­te and­re under­sø­kel­ser om det­te viser.

Jeg, og man­ge med meg, rea­ger­te på den­ne såkal­te under­sø­kel­sen. Skal man kun­ne ta det­te noe i nær­he­ten av seriøst, er det en for­ut­set­ning at vi kan se hele under­sø­kel­sen, med en beskri­vel­se av hvor­dan den har vært gjen­nom­ført, og så vur­de­re den­ne. Jeg har sett man­ge dår­li­ge kon­su­lent­rap­por­ter, og ser ingen grunn til å leg­ge vekt på det som noen påstår frem­kom­mer av et slikt bestil­lings­verk, så len­ge man ikke gir mulig­het til å gå kri­tisk gjen­nom den.

OHF vil ikke offent­lig­gjø­re rap­por­ten. Det er bare noen utvalg­te “god­bi­ter” som OHFs spin­dok­to­rer har delt ut til vel­vil­li­ge, og dess­ver­re gans­ke ukri­tis­ke media.

Vi mener at offent­lig debatt bør base­re seg på påli­te­li­ge fak­ta. Der­for bad vi OHF om å sen­de oss under­sø­kel­sen i sin hel­het. Sva­ret var nei; den skul­le ikke pub­li­se­res. Syk­kel­pro­sjek­tet ble imid­ler­tid invi­tert med på et møte hvor under­sø­kel­sen ble pre­sen­tert av YouGov. Selv om vi ikke fikk inn­syn i annet enn pre­sen­ta­sjo­nen, var den­ne mer enn nok til å slå fast at

1) utvalgs­me­to­dik­ken er i seg selv så dår­lig at det er umu­lig å gjø­re bruk­ba­re ana­ly­ser av data­ene, og

2) ana­ly­sen inne­hol­der gro­ve feil og manipulasjoner.”

En førs­te for­ut­set­ning for å kun­ne dis­ku­te­re en slik “under­sø­kel­se”, er at den er til­gjen­ge­lig. Når OHF ikke vil offent­lig­gjø­re den, får vi tro at de har noe å skju­le, enten ved at den viser resul­ta­ter de ikke øns­ker skal bli offent­li­ge, eller at den er av en så dår­lig kva­li­tet at den ikke tåler å bli grans­ket. Når vi ikke får til­gang til “under­sø­kel­sen”, kan vi ikke en gang være tryg­ge på at den fore­lig­ger, og at det ikke bare er dår­lig diktning.

En såkalt “under­sø­kel­se” som hol­des hem­me­lig, slik at vi bare får de opp­lys­nin­ge­ne som opp­drags­gi­ver øns­ker at vi skal få, den kan ikke tas seriøst. Det må betrak­tes som og behand­les som ikke eksis­te­ren­de. OHF har nok en gang vist at de ikke er en seriøs debattant.

Som det gjer­ne sies på engelsk: Put up or shut up!

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email