Norge trenger ikke Ryanair

Det­te er i utgangs­punk­tet en kom­men­tar som ble skre­vet for noen år siden, da Ryanair også tru­et med å trek­ke seg ut Nor­ge. Av grun­ner jeg ikke len­ger hus­ker, ble den ikke pub­li­sert. Men når Ryanair igjen ras­ler med sab­le­ne, har jeg hen­tet den fram og opp­da­tert den.

Den gang var det Ryanirs skatte­trik­sing. Nå er det flysete­av­gif­ten som får Ryanair til igjen å ras­le med sab­le­ne. Når de sta­dig tru­er med å leg­ge ned i Nor­ge, da har de vel­dig stor tro på sin betyd­ning for Nor­ge. Kon­klu­sjo­nen er gans­ke enkel: Bare la Ryanair fly ut av lan­det. Vi tren­ger dem ikke.

Hvor­for vil dere lure meg, Ryanair?” spur­te Cars­ten Hen­rik Phil i Dine Pen­ger. Han rea­ger­te på alle til­val­ge­ne som han aktivt må vel­ge bort når han skal bestil­le bil­lett hos Ryanair, og på at dis­se er pre­sen­tert slik at de er vans­ke­li­ge å vel­ge bort. For­bru­ker­om­bu­det kla­ger på de ikke får ryd­det opp i Ryanair-fel­le­ne. Med alle dis­se eks­tra­ut­gif­te­ne som Ryanair pådyt­ter sine rei­sen­de, da er det direk­te lat­ter­lig når de påstår at grunn­la­get for virk­som­he­ten i Nor­ge fal­ler bort med en avgift på 80 kr per passasjer.

Ingen liker Ryanair. Mitt for­hold til fly­sel­ska­per er slik at jeg rei­ser med det som flyr dit jeg skal, når jeg skal rei­se og til en aksep­ta­bel pris. Noen gan­ger har det blitt Ryanair. Vi har en lei­lig­het i Syd-Frank­ri­ke, og flyr gans­ke ofte til Mar­seil­le. Da Ryanair had­de en direkte­rute mel­lom San­de­fjord og Mar­si­el­le, den enes­te direkte­ru­ten mel­lom Nor­ge og den delen av Frank­ri­ke, var Ryanair et greit valg. Men Ryanair har krang­let om anset­tel­ses- og arbeids­for­hold i Frank­ri­ke også, og har redu­sert tra­fik­ken blant annet til Mar­seil­le, så den direkte­ru­ten fin­nes ikke len­ger. Og da er ikke len­ger Ryanair noe greit alternativ.

Jeg vet hva jeg får og ikke får hos Ryanair. Jeg vet at de dri­ver sys­te­ma­tisk ville­den­de mar­keds­fø­ring, ved at de f.eks. kal­te San­de­fjord for “Oslo”, at de kal­ler Hahn for “Frank­furt”, Bou­vais for “Paris”, osv. Jeg vet at de vil prak­ke på de rei­sen­de en mas­se eks­tra ved bestil­ling. Jeg vet også at de har sine egne baga­sje­reg­ler og kre­ver dra­ko­nis­ke geby­rer om man ikke helt hol­der seg innen­for det­te. En av Ryanairs for­ret­nings­idé­er er å lure folk til å kjø­pe en til­syne­la­ten­de bil­lig fly­bil­lett, og så flå pas­sa­sje­rer med sky­høye gebyrer.

Ikke sjek­ket inn on-line? 500 kr i gebyr, takk! Det ble et mar­ked for for butik­ker og ben­sin­sta­sjo­ner ved Ryg­ge å skri­ve ut board­ing­pass for ryanair­pas­sa­sje­rer som ikke had­de gjort det på for­hånd.  Ansat­te på Ryg­ge ble tru­et med spar­ken om de hjalp pas­sa­sje­rer ut av ryanair­fel­len.

Ryanair har mind­re mål på hånd­ba­ga­sje enn det som er van­lig hos and­re fly­sel­ska­per. En stan­dard car­ry-on kof­fert kan være for stor på Ryanair. Er den for stor må den sjek­kes inn, og det kan kos­te deg 1.000 kr. De har høye over­vekt­ge­by­rer, og det er det enes­te fly­sel­ska­pet jeg har reist som som sys­te­ma­tisk vei­er folks hånd­ba­ga­sje. Og i mot­set­ning til and­re fly­sel­skap, til­la­ter de ikke en liten hånd­ves­ke, et kame­ra eller til­sva­ren­de ved siden av hånd­ba­ga­sjen. Det du trod­de var en bil­lig bil­lett kan fort bli en gans­ke så dyr rei­se. Det er nok geby­re­ne som gir Ryanair rekord­over­skudd.

Gene­relt er min erfa­ring at “bil­lig­sel­ska­pe­ne” slett ikke all­tid er de bil­ligs­te å rei­se med. De ope­re­rer med lave lokke­pri­ser på lite popu­læ­re avgan­ger uten­for seson­gen. Jeg har en gang reist fra Mar­seil­le til San­de­fjord for 0,01€, alt­så ca 8 øre (+ avgif­ter). Jeg var i Frank­ri­ke, men måt­te en kort tur hjem til et møte — og had­de kna­pt hånd­ba­ga­sje. Men de vet å skru pri­se­ne opp på de tids­punk­ter folk fak­tisk rei­ser. And­re fly­sel­ska­per redu­se­rer ikke sine pri­ser like mye i lav­se­song, men set­ter dem hel­ler ikke like mye opp på tider folk øns­ker å rei­se. Når man leg­ger på alle Ryanairs geby­rer er vår erfa­ring at man like gjer­ne kan rei­se med KLM, Luft­han­sa eller Brus­sels Air­line på strek­nin­ger vi ofte rei­ser. Det kan godt bli bil­li­ge­re enn Ryanair.

Det skal dess­uten være vel­dig mye bil­li­ge­re før jeg rei­ser fra Oslo kl. 04.00 for å rek­ke et fly, slik jeg måt­te gjø­re for å fly med Ryanairs direkte­rute til Beziers. Da vi kjøp­te bil­let­te­ne, sto det at fly­et skul­le gå om etter­mid­da­gen. Men så fikk vi mel­ding om at tids­punk­tet var end­ret, og det kom selv­sagt på et tids­punkt hvor det var vans­ke­lig å fin­ne alter­na­ti­ve ruter til en aksep­ta­bel pris. Flyt­ter man avrei­se fra etter­mid­dag til mor­gen, betyr det også at man må ta fri en eks­tra dag. Det er verdt noen kro­ner å kun­ne rei­se til ansten­dig tid og ikke få hele dagen øde­lagt. Så vi har ikke reist den ruten siden.

Ryanair har eller had­de også en rute som var gans­ke grei, med en mel­lom­lan­ding i Bou­vais. Når man bare skal mel­lom­lan­de for å byt­te fly, er det gans­ke greit å være på en liten fly­plass. Det vil­le ikke fal­le meg inn å vur­de­re Ryanair på strek­nin­ger som også er godt dek­ket av and­re fly­sel­ska­per. Jeg har ikke en gang gid­det å sjek­ke Ryanairs pri­ser når jeg f.eks. har skul­let rei­se til Lon­don. Da ser jeg på hvil­ket av de ordent­li­ge fly­sel­ska­pe­ne som har det bes­te til­bu­det (det er ofte vært Bri­tish Air­ways), og vel­ger det. Når man rei­ser mel­lom hjem og egen ferie­lei­lig­hetr tren­ger man ikke mye baga­sje. Jeg tren­ger ikke en gang ta med tann­børs­te, og kan rei­se helt uten baga­sje. Da er det enkelt å til­pas­se seg Ryanairs regime.

Ryanair dri­ver tyde­lig­vis sys­te­ma­tisk omgå­el­se av skatte­reg­ler. Pilo­ter regist­rer eget sel­skap i Gibral­tar og lei­er ut seg selv til Ryanair gjen­nom det­te, selv om de er bosatt i og arbei­der ut fra Nor­ge, i føl­ge E24. Skatt er ikke mitt områ­de. Men jeg tror ikke det er så enkelt. Jeg kan nep­pe etab­le­re et sel­skap i Gibral­tar eller et annet skatte­unn­dra­gel­ses­land, og til­by mine tje­nes­ter via det­te, uten å bli skatte­plik­tig i Nor­ge. Det er vel­kjent at de har kon­flik­ter med arbeids­ta­ke­re og myn­dig­he­ter. De har blitt tru­et med boi­kott på Billund. Jeg har egent­lig ikke sans for sli­ke aksjo­ner. Men siden det å gi blaf­fen i van­li­ge spille­reg­ler og bru­ke den mak­ten man har er helt i Ryanairs ånd, synes jeg det var greit i det­te tilfellet.

Om Ryanair skul­le gjø­re alvor av sin trus­sel om å slut­te å fly til og fra Nor­ge, så er det ikke noe stort tap for noen. And­re fly­sel­ska­per vil set­te opp ruter til de desti­na­sjo­ne­ne som det er mar­ked for. Det blir nep­pe noen fly­ru­ter til Hahn eller Bou­vais, men det betyr ikke stort, så len­ge man­ge flyr til Frak­furt og Paris.

Ryg­ge har seg selv å tak­ke om virk­som­he­ten rak­ner om Ryanair trek­ker seg ut. Som noen vil hus­ke, etab­ler­te Nor­we­gi­an gans­ke man­ge ruter fra Ryg­ge da den­ne fly­plas­sen åpnet for sivil tra­fikk. Så fant Ryanair ut at de vil­le etab­le­re en base på Ryg­ge, etter at Torp i San­de­fjord had­de sagt nei til Ryanairs krav. Hvil­ke kon­kre­te krav det er og hva slags vil­kår Ryanair klart å opp­nå på Ryg­ge, er ikke slikt som blir offent­lig kjent. Men jeg hus­ker en kom­men­tar fra Nor­we­gi­an mens dis­se for­hand­lin­ge­ne pågikk: De krev­de å få de sam­me vil­kå­re­ne som Ryanair, ver­ken mer eller mind­re. Det er åpen­bart at de ikke fikk det, og resul­ta­tet kjen­ner vi: Nor­we­gi­an avvik­let sin virk­som­het på Ryg­ge (og har byg­get seg opp på Torp, etter at Ryanair flyt­tet sin tra­fikk derfra).

Når en fly­plass favo­ri­se­rer ett fly­sel­skap, sier det seg selv at and­re fly­sel­ska­per ikke er sær­lig inter­es­sert i å bru­ke den­ne fly­plas­sen. Man må ha like vil­kår hvis man skal kun­ne kon­kur­re­re. Der­med har Ryg­ge gjort seg selv vel­dig sår­ba­re. Det er gene­relt ikke lurt å leg­ge alle egge­ne i en kurv, og spe­si­elt dumt er det hvis den kur­ven heter Ryani­ar. Ryg­ge må ta kon­se­kven­sen av sitt valg og sit­te gans­ke rib­bet til­ba­ke om Ryanair skul­le trek­ke seg ut. Synd for dem, ikke noe stort pro­blem for oss and­re. Hvis tra­fik­ken til Ryanair står og fal­ler med flysete­av­gif­ten, og Ryg­ge fly­plass fal­ler med Ryanair, så er kon­klu­sjo­nen gans­ke åpen­bar: Beg­ge er gans­ke unødvendige.

Sva­ret bør være gans­ke enkelt: Bye, bye, Ryanair, Nor­ge tren­ger dere ikke! Og vi tren­ger åpen­bart ikke Ryg­ge fly­plass heller.

Print Friendly, PDF & Email